Motstånd mot storregioner

Skriftlig fråga 2015/16:1172 av Jörgen Warborn (M)

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad
2016-04-29
Överlämnad
2016-05-02
Anmäld
2016-05-10
Svarsdatum
2016-05-11
Sista svarsdatum
2016-05-11
Besvarad
2016-05-11

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

PDF

till Statsrådet Ardalan Shekarabi (S)

 

På uppdrag av Region Halland har TNS Sifo tagit fram en undersökning angående attityder till storregioner. I en första omgång, i början av april, fick 3 000 respondenter i hela Sverige svara på frågan vad de tycker om idén att slå ihop dagens 20 landsting till 6 storregioner. Undersökningen visar att drygt 6 av 10 hallänningar tycker att det är en dålig idé, medan andelen förespråkare är mindre än 2 av 10. I hela Sverige tycker drygt 4 av 10 att idén är dålig, medan 3 av 10 tycker att den är bra.

Undersökningen kompletterades därefter med ytterligare respondenter, för att göra resultaten nedbrytbara på regional nivå även i de minst folkrika länen. Totalt intervjuade TNS Sifo 6 500 respondenter. Resultatet visar att motståndarna mot storregioner är fler än förespråkarna i 19 av 21 län. Drygt 43 procent av medborgarna tycker att idén är dålig, medan 28 procent tycker att den är bra.

Motståndet är som störst där frågan har diskuterats mest, vilket jag tolkar som att Sveriges befolkning underkänner motiven för storregioner.

Regeringen har i kommittédirektivet skrivit att förslagen ska förankras. Jag förutsätter att statsrådet tar intryck av TNS Sifo-undersökningen, och jag skulle med anledning av det vilja fråga:

 

Vad avser statsrådet att vidta för åtgärder med anledning av det starka motståndet mot storregioner?

Svar på skriftlig fråga 2015/16:1172 besvarad av Statsrådet Ardalan Shekarabi (S)

Dnr Fi2016/01718/K

Finansdepartementet

Civilministern

Till riksdagen

Svar på fråga 2015/16:1172 av Jörgen Warborn (M) Motstånd mot storregioner

Jörgen Warborn har, mot bakgrund av den undersökning angående attityder till storregioner som TNS Sifo tagit fram på uppdrag av Hallands läns landsting, frågat mig vad jag avser att vidta för åtgärder med anledning av det starka motståndet mot storregioner.

Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) har tillsammans med företrädare för enskilda landsting och kommuner tydligt fört fram att det behövs en ny läns- och landstingsindelning. Vid de kommundialoger som jag genomför i varje län har det också uttryckts behov av att ändra nuvarande länsgränser bl.a. utifrån befolkningens förändrade rörelsemönster och vikten av att erbjuda en god och jämlik vård i hela landet. Jag förutsätter att SKL och företrädare för dessa kommuner och landsting har god kännedom om verksamheterna och deras behov.

Av Indelningskommitténs direktiv framgår att förslagen ska vara väl förankrade med berörda parter. Det är av särskild vikt att kommittén för dialog med och inhämtar synpunkter från bl.a. berörda kommuner och landsting. Kommittén har utifrån detta valt ett arbetssätt som medför en bred förankring av arbetet och att goda möjligheter ges för olika regionala och lokala aktörer att föra fram sina synpunkter och perspektiv.

Kommitténs arbete pågår fortfarande och jag avser inte att föregripa utredningens förslag.

Stockholm den 11 maj 2016

Ardalan Shekarabi

Intressenter

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.