Till innehåll på sidan

Minskad skatteadministration för bättre företagsklimat

Skriftlig fråga 2015/16:789 av Jörgen Warborn (M)

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad
2016-02-11
Överlämnad
2016-02-12
Anmäld
2016-02-23
Svarsdatum
2016-02-24
Sista svarsdatum
2016-02-24
Besvarad
2016-02-24

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

PDF

till Finansminister Magdalena Andersson (S)

 

Jobb skapas av företag som växer och anställer. En viktig förutsättning för att de ska kunna fortsätta växa och anställa är att vi inte har fler regler än nödvändigt och att de regler som finns är förutsägbara och tydliga. Det är även viktigt att företagens administration förenklas så att fokus kan läggas på det som genererar intäkter för företagen.

Inte minst är administrationen runt skatterna av vikt för de flesta företag.

Med anledning av ovanstående skulle jag vilja fråga finansminister Magdalena Andersson följande:

 

Tänker finansministern verka för att Skatteverket ska få i uppdrag att mäta och kartlägga den tid företag ägnar åt skatteadministration och att föreslå åtgärder för att minska skatteadministrationen?

Svar på skriftlig fråga 2015/16:789 besvarad av Finansminister Magdalena Andersson (S)

Dnr Fi2016/00494/S3

Finansdepartementet

Finansministern

Till riksdagen

Svar på fråga 2015/16:789 av Jörgen Warborn (M) Minskad skatteadministration för bättre företagsklimat

Jörgen Warborn har frågat mig om jag tänker verka för att Skatteverket ska få i uppdrag att mäta och kartlägga den tid företag ägnar åt skatteadministration och att föreslå åtgärder för att minska skatteadministrationen.

I de riktlinjer för skattepolitiken som riksdagen antog våren 2015 är en vägledande princip för skattepolitiken att medborgarna och företagen ska ha ett högt förtroende för skattesystemet. Regelverket ska inte leda till onödigt stora administrativa kostnader för dem som tillämpar reglerna. Nyttan av förenklingar ska dock alltid vägas mot behovet av att värna skatteintäkterna, åstadkomma rättvisa mellan skattskyldiga samt motverka skattefusk och skatteundandragande.

Skatteverket har i uppgift, enligt det mål för skatt som regeringen har beslutat i Skatteverkets regleringsbrev, att de eftersträvade skatte- och avgiftsintäkterna ska säkerställas rättssäkert och på ett för samhället ekonomiskt effektivt sätt samt på ett sätt som är kostnadseffektivt och enkelt för medborgare och företag. Skatteverket arbetar löpande med att förenkla skatteadministrationen. Inriktningen är att det ska bli lättare att göra rätt från början och att den administrativa bördan därmed ska minska för företag, privatpersoner och myndigheten. Arbetet innebär att Skatteverket ser över regler inom skatteområdet, undersöker vilka områden som genererar fel i deklarationerna samt fångar upp behov av förenklingar som framförs av medborgare, företag och andra externa intressenter.

Vidare bidrar den ökade användningen av Skatteverkets elektroniska tjänster till att förenkla och underlätta så att medborgare och företag gör rätt från början. Skatteverket genomför vart sjätte år en större riksomfattande företagsenkät. I undersökningen 2013 instämde 40 procent av företagen i att det är enkelt för företag att deklarera och lämna uppgifter om skatter. Innan digitaliseringen av skatteadministrationen tagit fart 2002 instämde bara 20 procent av företagen.

Ett av regeringens mål för arbetet med att förenkla för företagen är att de administrativa kostnaderna ska vara lägre 2020 än vad de var 2012. Tillväxtverket har regeringens uppdrag att årligen fram till 2020 följa upp utvecklingen av företagens administrativa kostnader. Ökade eller minskade kostnader till följd av förändringar avseende skatteadministration är en delmängd i denna mätning. Jag tycker inte att företagen ska belastas med administration för ytterligare en mätning och kartläggning som skulle bli följden om även Skatteverket skulle få ett sådant uppdrag.

Stockholm den 24 februari 2016

Magdalena Andersson

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.