Marma skjutfält i Gävleborgs län

Skriftlig fråga 2015/16:611 av Mats Green (M)

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad
2016-01-12
Överlämnad
2016-01-12
Anmäld
2016-01-13
Svarsdatum
2016-01-20
Sista svarsdatum
2016-01-20

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

PDF

till Försvarsminister Peter Hultqvist (S)

 

Försvaret av Sverige är en av de mest grundläggande uppgifter och intressen och överordnat i stort sett samtliga övriga intressen för såväl de demokratiska institutionerna som för samhället i stort. Ett starkt och ändamålsenligt försvar och försvarsförmåga förutsätter möjligheter till övning - i olika delar av landet, i olika terränger och naturtyper och för samtliga vapengrenar.

Vikten, behovet och betydelsen av övning, i högre utsträckning och genomgående över hela linjen, är ett av de bärande inslagen i den försvarsöverenskommelse som träffades våren 2015 i syfte att stärka det svenska försvaret och öka den svenska försvarsförmågan mot bakgrund av ett oroligare och osäkrare närområde och omvärld.

Möjligheten för Försvarsmakten att kunna hålla kvalificerade övningar för att utbilda och öva verksamheten är fundamental. Utan övning är det inte möjligt att upprätthålla en kvalitativ verksamhet. För att Försvarsmakten ska kunna utbilda och öva sina förband är det nödvändigt att myndigheten har tillgång till ändamålsenliga övningsområden och övningsanordningar.

Det är riksdagen och regeringen som beslutar om försvarsmaktsorganisationens övergripande utformning. Med detta som grund bestämmer Försvarsmakten den närmare utformning av krigsförbanden som är nödvändig för att statsmakternas krav på operativ förmåga ska kunna uppfyllas. Inom de ramar riksdag och regering har lagt fast är det Försvarsmakten som avgör var och hur krigsförbanden ska utbildas och övas, liksom vilka övningsanordningar i form av skjutfält och annat som behövs för att kunna utbilda och öva krigsförbanden.

Försvarsmakten är i dag förhindrad att använda närmare en tredjedel av övningsfälten. Totalt väntar Försvarsmakten på regeringsbeslut, som är sista instans, om hur mycket övningsverksamhet som får bedrivas på totalt 19 skjut- och övningsfält - däribland Marma skjutfält. Orsaken är att dessa ska miljöprövas. Ärenden kring hur mycket försvaret får öva på landets skjutbanor och övningsområden tar drygt åtta år i genomsnitt innan de avgörs.

Detta försvårar och urholkar allvarligt och påtagligt Försvarsmaktens möjligheter till övning vilket i sin tur går ut över försvarsförmågan, gör det svårare att behålla anställda soldater samt ökar försvarets kostnader.

Långdragen ärendehantering och brist på besked försvårar även berörda kommuners och regioners långsiktiga planeringsförutsättningar.

Mot bakgrund av det ovan anförda vill jag fråga försvarsminister Peter Hultqvist:

Vilka åtgärder tänker försvarsministern vidta för att se till att miljöprövningsärendena, såsom ärendet om Marma skjutfält, inte i fortsättningen ska försena och förhindra Försvarsmaktens nödvändiga övningsverksamhet?

Svar på skriftlig fråga 2015/16:611 besvarad av Klimat- och miljöminister Åsa Romson (MP)

Dnr M2016/00094/Me

M2016/00095/Me

M2016/00096/Me

M2016/00097/Me

M2016/00098/Me

M2016/00100/Me

M2016/00101/Me

M2016/00102/Me

M2016/00103/Me

M2016/00104/Me

M2016/00105/Me

M2016/00106/Me

M2016/00107/Me

Miljö- och energidepartementet

Klimat- och miljöministern samt vice statsministern

Till riksdagen

Svar på frågorna 2015/16:599 och 602-613 av Mats Green (M) om Karlsborgs flygplats, Kusträsk skjutfält, Korsö skjutfält, F17G Visby flygplats, Askö skjutfält, Tofta skjutfält, Stabbo skjutfält, Veckholm skjutfält, Lombens skjutfält, Orrträsk skjutfält, Marma skjutfält, Boden Södra skjutfält och Mellsten skjutfält

Mats Green har frågat försvarsminister Peter Hultqvist vilka åtgärder försvarsministern tänker vidta för att se till att miljöprövningsärenden, som ärendena om Karlsborgs flygplats, Kusträsk skjutfält, Korsö skjutfält, F17G Visby flygplats, Askö skjutfält, Tofta skjutfält, Stabbo skjutfält, Veckholm skjutfält, Lombens skjutfält, Orrträsk skjutfält, Marma skjutfält, Boden Södra skjutfält och Mellsten skjutfält inte i fortsättningen ska försena och förhindra Försvarsmaktens nödvändiga övningsverksamhet. Arbetet inom regeringen är så fördelat att det är jag som ska svara på frågorna. Samtliga frågor har sin utgångspunkt i regeringens miljöbalksprövning av flyg- och skjutfält. Frågorna kan besvaras i ett gemensamt svar.

I miljöbalken finns det en fastlagd ordning för hur miljöprövning som rör bl.a. Försvarsmakten ska ske. Miljöbalkens krav innebär att en samlad prövning ska göras av alla olika miljö- och hälsoeffekter som en verksamhet riskerar att medföra. En sådan prövning är nödvändig för att vi ska kunna upprätthålla skyddet för människors hälsa och för miljön. I miljöprövningen får alla berörda möjlighet att lämna sina synpunkter. Prövningsmyndigheten gör sedan en sammanvägning av omständigheterna i ärendet och fattar sitt beslut.

Som Mats Green väl känner till har den nuvarande regeringen prioriterat dessa ärenden och den 17 december 2015 beslutat om tillstånd för Försvarsmaktens verksamhet vid sju militära skjutfält i Storstockholms skärgård, Väddö, Roten, Korsö, Stabbo, Mellsten, Askö och Söderarm skjutfält. Som jag tidigare redovisat för Mats Green innebär regeringens beslut att Försvarsmaktens verksamhet kan fortsätta och i vissa delar utvidgas samtidigt som hänsyn tas till skärgårdsliv, friluftsliv och fågellivet. Samtliga dessa ärenden inkom till Regeringskansliet under åren 2010-2011, dvs. under den moderatledda regeringen.

Swedavia AB:s ansökan om tillstånd enligt miljöbalken för flygplatsen i Visby samt Försvarsmaktens ansökningar om tillstånd enligt miljöbalken för Karlsborgs flygplats, Kusträsk skjutfält, Tofta skjutfält, Veckholm skjutfält, Lombens skjutfält, Orrträsk skjutfält, Marma skjutfält och Bodens södra skjutfält handläggs för närvarande i Miljö- och energidepartementet. Av dessa ärenden inkom två ärenden under 2012, ett ärende under 2013, tre ärenden under 2014 och tre ärenden under 2015 till Regeringskansliet. Som statsråd varken kan eller får jag föregripa regeringens kommande ställningstaganden i dessa ärenden. De ska, som alla förvaltningsärenden, handläggas så rättssäkert och snabbt som möjligt.

Stockholm den 20 januari 2016

Åsa Romson

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.