Till innehåll på sidan

Kustnära storskaliga vindkraftsparkers konsekvenser för fisket

Skriftlig fråga 2022/23:775 av Beatrice Timgren (SD)

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad
2023-06-12
Överlämnad
2023-06-13
Anmäld
2023-06-14
Svarsdatum
2023-06-21
Sista svarsdatum
2023-06-21
Besvarad
2023-06-21

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

PDF

till Landsbygdsminister Peter Kullgren (KD)

 

De senaste åren har det blivit allt tydligare att en ökad andel elproduktion från förnybara källor –främst vindkraft – leder till både labilare elsystem och mer volatila priser på elmarknaden.

Trots detta kvarstår ambitionen att öka andelen ytterligare och målet är numera satt till 45 procent förnybart i energimixen fram till år 2040. Som ett led i detta finns det också långtgående planer på att bygga storskaliga vindkraftsparker längs kusterna. Men utbyggnaden riskerar inte bara att destabilisera elnätet ytterligare utan även att få förödande konsekvenser för fiskerinäringen, miljön och turismen i de kustnära områdena.

Yrkesfiskare har sedan länge larmat om hur kustnära vindkraft påverkar marina miljöer och det svenska småskaliga kustfisket på ett mycket negativt sätt. Man har bland annat pekat på följande:

Vid planering för ny kustnära vindkraft tas väldigt lite hänsyn till fisket, och de fiskare som fiskat på specifika platser i generationer tvingas ge vika då vindkraftsparkerna ska anläggas.

Företagen har ofta utländska ägare, vilket gör att svenska fiskare – som oftast är småföretagare –trängs undan av utländska företag och får svårare att bedriva sin verksamhet.

Efter byggnationen gör kabeldragningar det omöjligt att fiska i berörda områden.

Man har även upptäckt att buller från vindkraftparker, både under byggnation och drift, påverkar fisket negativt, särskilt stimfiskandet.

De grunda områden som är mest intressanta för vindkraftsutbyggnad utgör viktiga lek- och uppväxtområden för fisk och även de bästa fångstområdena. 

Utöver detta är det numera också känt att vid etableringen av vindkraftsparker rörs miljöfarliga ämnen upp från bottensediment. Det finns också en farhåga att slitage på vindkraftverkens vingar orsakar spridning av miljöfarliga plaster i havet med bland annat massdöd av sjöfågel som följd.

Mot denna bakgrund önskar jag fråga landsbygdsminister Peter Kullgren följande: 

 

Avser regeringen att vidta några åtgärder för att förhindra negativa konsekvenser för fiskerinäringen till följd av utbyggnaden av kustnära, havsbaserad vindkraft?

Svar på skriftlig fråga 2022/23:775 besvarad av Statsrådet Romina Pourmokhtari (L)

KN2023/03422 Klimat- och näringslivsdepartementet Klimat- och miljöministern Till riksdagen

Svar på fråga 2022/23:775 av Beatrice Timgren (SD) Kustnära storskaliga vindkraftsparkers konsekvenser för fisket

Beatrice Timgren har frågat landsbygdsministern om regeringen avser att vidta några åtgärder för att förhindra negativa konsekvenser för fiskerinäringen till följd av utbyggnaden av kustnära, havsbaserad vindkraft.

Arbetet inom regeringen är så fördelat att det är jag som ska svara på frågan.

All ny fossilfri elproduktion som bidrar till en snabb expansion av vårt energisystem behövs. Vindkraften har en viktig plats i energimixen.

Enligt gällande lagstiftning ska hänsyn tas till olika miljöaspekter vid etablering av vindkraft till havs. Det åligger bland annat verksamhetsutövare att utreda och bedöma en verksamhets påverkan på miljön och andra intressen, exempelvis yrkesfisket.

Ärenden om havsbaserad vindkraft är komplexa och innefattar ett omfattande underlag med många olika frågeställningar och intressekonflikter. Det är därför av stor vikt att regeringen och andra prövningsmyndigheter bedömer ärendena ur alla relevanta aspekter. I det ingår att göra en avvägning mellan olika riksintressen, exempelvis riksintressena för yrkesfisket och för energiproduktionen, samt så långt som möjligt föreskriva villkor som minimerar negativ påverkan på motstående intressen.

Det finns stor potential för lösningar som kan minska eventuella negativa effekter och som möjliggör samexistens och samverkan mellan havsbaserad vindkraft, naturvård och en fortsatt hållbar livsmedelsproduktion från såväl fiske som vattenbruk. Jag vill vara tydlig med att regeringen tar yrkesfiskets intresse på största allvar. Av regeringens beslut om Kattegatt Syd och Galatea-Galene framgår att vindkraftsparkerna har anpassats i utformning och placering för att inte påverkan på yrkesfisket ska bli för stor. Vindkraftsparkerna kommer även att vara öppna för fiske i driftsfasen. För exempelvis vindkraftsparkerna Kriegers flak och Kattegatt Syd kommer kablarna att grävas ned och skyddas så att trålning så långt möjligt kan fortsätta bedrivas på ytorna mellan vindkraftverken. Tillstånden innehåller även villkor om samverkan och finansiering av undersökningar för att möjliggöra en omställning och anpassning av yrkesfisket inom områdena.

Vad gäller naturvård visar ny forskning att vindkraftparker kan ha gynnsam påverkan på fiskbestånden genom så kallade reveffekter. Det är dock viktig att kunskapen om effekterna av havsbaserad vindkraft ökar. Forskningsprogrammet Vindval, som är ett samarbete mellan Statens energimyndighet och Naturvårdsverket, är ett exempel på åtgärder som kan bidra till det. Under 2022 har tre Vindvalsrapporter om havsbaserad vindkraft publicerats, bland annat om vilken påverkan havsbaserad vindkraft har på det marina livet.

Stockholm den 21 juni 2023

Romina Pourmokhtari

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.