Försämringen av supermiljöbilspremien

Skriftlig fråga 2015/16:774 av Johan Hultberg (M)

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad
2016-02-09
Överlämnad
2016-02-10
Anmäld
2016-02-11
Svarsdatum
2016-02-17
Sista svarsdatum
2016-02-17
Besvarad
2016-02-17

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

PDF

till Klimat- och miljöminister Åsa Romson (MP)

 

Alliansregeringen införde den 1 januari 2012 supermiljöbilspremien som innebär att den som köper en ny bil som släpper ut maximalt 50 gram koldioxid per kilometer får en premie på 40 000 kronor. I praktiken är det endast rena elbilar eller laddhybrider som uppfyller detta tuffa utsläppskrav.

Tack vare supermiljöbilspremien har försäljningen av dessa bilar, med mycket låg klimatpåverkan, äntligen tagit fart. Antalet registrerade supermiljöbilar ökade från blott 1 546 år 2012 till hela 8 582 i fjol. Den nuvarande regeringen har dock valt att kraftigt försämra supermiljöbilspremien genom att halvera premien till laddhybrider. Sedan årsskiftet har det således blivit 20 000 kronor dyrare att köpa en bil som inte bara kan tankas utan som också kan laddas med ren el. Regeringens politik har snabbt fått effekt. Försäljningen av supermiljöbilar bromsar in. I januari sjönk försäljningen med hela 13 procent.  

Med anledning av ovanstående vill jag fråga klimat- och miljöminister Åsa Romson:

 

Delar ministern bedömningen att det är olyckligt att regeringens politik nu resulterar i att försäljningen av supermiljöbilar minskar och att omställningen av den svenska fordonsflottan bromsas in, och vilka initiativ tänker ministern i så fall ta för att försäljningen ska ta fart igen?

Svar på skriftlig fråga 2015/16:774 besvarad av Klimat- och miljöminister Åsa Romson (MP)

Dnr M2016/00382/Kl

Miljö- och energidepartementet

Klimat- och miljöministern samt vice statsministern

Till riksdagen

Svar på fråga 2015/16:774 av Johan Hultberg (M) Försämringen av supermiljöbilspremien

Johan Hultberg har frågat mig om omställningen av den svenska for-donsflottan och regeringens initiativ på området.

Jag delar inte Johan Hultbergs bedömning att försäljningen av elbilar och laddhybrider minskar. Under 2015 fick 8587 bilar en supermiljöbils-premie, fördelat på 5625 laddhybrider och 2962 rena elbilar. Prognoserna för i år visar också på en ökad försäljning.

Regeringen för en offensiv politik för att ytterligare skynda på omställ-ningen till en fossilfri transportsektor. Bland åtgärderna finns:

en ökning av anslaget för supermiljöbilspremien med 94 miljoner kronor till sammanlagt 309 miljoner kronor år 2016;

en förlängd nedsättning av förmånsvärdet för elbilar, laddhybrider och gasbilar till och med 2019;

medel till Energimyndigheten för samordning av omställning till fossilfrihet i transportsektorn;

slopat skattetak för låginblandade biobränslen.

Regeringen har också ambitionen att införa ett bonus-malus-system för nya lätta fordon, där bilar med låga utsläpp av koldioxid premieras (bonus) medan bilar med höga utsläpp av koldioxid belastas med högre skatt (malus). Bonus–malus-utredningen ska presentera sitt betänkande senast den 29 april i år.

Regeringen satsar också stort inom klimatinvesteringsstödet, det s.k. Klimatklivet, på investeringsstöd för laddinfrastruktur. Bara hittills har stöd till ca 1500 laddningspunkter betalats ut.

Stockholm den 17 februari 2016

Åsa Romson

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.