Till innehåll på sidan

Förbättrade förutsättningar för generationsskiften

Skriftlig fråga 2015/16:593 av Jörgen Warborn (M)

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad
2016-01-11
Överlämnad
2016-01-12
Anmäld
2016-01-13
Svarsdatum
2016-01-20
Sista svarsdatum
2016-01-20

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

PDF

till Närings- och innovationsminister Mikael Damberg (S)

 

Familjeföretag och ägarledda företag bidrar till många jobb i Sverige. Många gånger erbjuder de ett engagemang i staden eller bygden och ger därför stora värden utöver de jobb de skapar. En väldigt hög andel av ägarna i dessa företag kommer av åldersskäl att sluta som företagare inom de närmaste tio åren.

Det är av stor vikt att dessa företag och jobb finns kvar.

Med anledning av ovanstående vill jag fråga närings- och innovationsministern följande:

 

Vad avser ministern och regeringen att göra för att förbättra förutsättningarna för generationsskiften?

Svar på skriftlig fråga 2015/16:593 besvarad av Närings- och innovationsminister Mikael Damberg (S)

Dnr N2016/00188/FF

Näringsdepartementet

Närings- och innovationsministern

Till riksdagen

Svar på fråga 2015/16:593 av Jörgen Warborn (M) Förbättrade förutsättningar för generationsskiften

Jörgen Warborn har frågat mig vad jag avser att göra för att förbättra förutsättningarna för generationsskiften.

Jag delar uppfattningen att familjeföretag och ägarledda företag spelar en viktig roll för att skapa jobb i Sverige. Sveriges företagare är bland EU:s äldsta och det finns en stor potential för en ung generation att förnya och bygga vidare på den styrka som finns i dagens näringsliv.

Förutsättningarna för generationsskiften i företag kan påverkas av många näringspolitiska faktorer som är generella för allt företagande som t.ex. infrastruktur, tillgång till finansiering, trygghetsfrågor och kompetens.

Olika reglers utformning som påverkar företagande är en annan faktor och det är därför angeläget att reglerna är ändamålsenliga så att den administration som krävs för att följa regelverken hålls till ett minimum. Men även service, bemötande och korta handläggningstider är av vikt.

Specifikt kan Almi Företagspartner AB bistå med rådgivning och finansiering för att underlätta ägarskiften.

Det pågår för närvarande en utredning som har till uppdrag att se över beskattningen vid ägarskiften i fåmansföretag (dir. 2014:42) för att avyttringar av kvalificerade andelar i fåmansföretag i möjligaste mån beskattas på ett likformigt sätt oavsett om avyttring sker inom eller utom närståendekretsen. Utredningens uppdrag har ändrats. Genom tilläggsdirektiv (dir. 2015:2) ska utredningen även se över 3:12-regelverket. Vid utformningen av reglerna är det viktigt att hitta en bra balans mellan syftet att skapa positiva effekter som ökat entreprenörskap, fler arbetstillfällen och högre tillväxt samt syftet att förhindra inkomstomvandling. Jag kommer inte att föregripa

utredningens förslag som kommer att presenteras senast den 1 september.

Stockholm den 20 januari 2016

Mikael Damberg

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.