Ersättningsreglerna i anläggningslagen

Skriftlig fråga 2021/22:176 av Larry Söder (KD)

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad
2021-10-15
Överlämnad
2021-10-18
Anmäld
2021-10-19
Svarsdatum
2021-10-27
Sista svarsdatum
2021-10-27
Besvarad
2021-10-27

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

PDF

till Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

 

Det förekommer att nybildade fastigheter, både bebyggda och obebyggda, ansluts till vägsamfälligheter genom en lantmäteriförrättning. Det är vanligt att berörda fastighetsägare är överens om att ingen ersättning ska utgå för själva inträdet i samfälligheten. Den nya fastigheten får ett andelstal för att betala sin andel i framtida driftskostnader. Lagstiftningen kom 2015 att få en helt annan tolkning genom att Lantmäteriet antog interna anvisningar för tillämpning av bestämmelserna. Det innebär att lantmäterimyndigheterna vidtar utredningsarbete om anläggningens värde, trots att det inte efterfrågas av parterna, till exempel vid en fastighets inträde eller höjning av andelstal som sker med stöd av 43 § anläggningslagen. Det leder till att kostnaderna för lantmäteriförrättningen ökar kraftigt och att utredningen om värdet av anläggningen kostar betydande belopp.

Riksförbundet Enskilda Vägar, REV, har uppmärksammat regeringen på detta problem i en skrivelse (2021-05-14 Angående behov av förändring av ersättningsreglerna i 37–39 §§ anläggningslagen (1973:1149)). REV anför följande: Det föreligger starka skäl för en reformering av regleringen för ersättning vid inträde/utträde eller vid förändringar av andelstal i anläggningssamfällighet. Ett enkelt sätt att åstadkomma önskvärd ändring vore att ersättningsreglerna görs dispositiva. Och för de fall där sakägarna inte kan enas bör därtill ett ytterligare skälighetsrekvisit införas vid tillämpningen. Föreslagen ändring bör leda till en enklare hantering vid omprövningsförrättning enligt 35 §, anslutning av ny fastighet enligt 42 a § och till en betydligt smidigare handläggning vid överenskommelser enligt 43 §, i samtliga fall till förmån för en både snabbare handläggning/ärendehantering och lägre förrättningskostnader.”

REV redovisar att när en förändring av ett andelstal sker med stöd av 24 a § AL ska ersättning inte utgå, men om motsvarande förändring av andelstalet i stället görs med 43 § AL så ska ersättning utgå. Och för att bestämma denna ersättning så vidtar alltså myndigheten numera utredningsarbete, trots att det inte efterfrågas. Lagstiftningen uppfattas av fastighetsägarna vara inkonsekvent; exakt likadana situationer får helt olika rättsföljder för den enskilde och den förvaltande föreningen när andelstal skall ändras, avhängigt om det är 24 a § eller 43 § som tillämpas. I skrivelsen redovisas ett exempel där merkostnader på 300 000 kronor uppkom för berörda fastighetsägare på grund av denna inkonsekventa lagstiftning.

Med anledning av detta vill jag fråga justitie- och migrationsminister Morgan Johansson:

 

Vilka åtgärder avser ministern och regeringen att vidta för att eliminera de problem som uppstår genom tillämpningen av aktuell lagstiftning?

Svar på skriftlig fråga 2021/22:176 besvarad av Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

Ju2021/03580 Justitiedepartementet Justitie- och migrationsministern Till riksdagen

Svar på fråga 2021/22:176 av Larry Söder (KD)

Ersättningsreglerna i anläggningslagen

Larry Söder har frågat mig vilka åtgärder jag och regeringen avser att vidta för att eliminera de problem som uppstår genom tillämpningen av aktuell lagstiftning.

Frågan tar sikte på de regler om ersättning i anläggningslagen (1973:1149) som gäller när en fastighet inträder i eller utträder ur en samfällighet som förvaltar en gemensamhetsanläggning och vid ändring av andelstal i en sådan anläggning.

Larry Söder pekar på att anläggningslagens regler om ersättning tillämpas vid beslut enligt 43 § men inte vid beslut enligt 24 a §. Det finns emellertid avgörande skillnader mellan bestämmelserna. Enligt 24 a § kan styrelsen i en samfällighetsförening i vissa fall besluta om ändring av andelstal på ett sätt som lantmäterimyndigheten i förväg bestämt när vissa av myndigheten angivna förhållanden har inträtt. Det är fråga om ett enklare förfarande där styrelsen i princip endast konstaterar att de ändrade förhållandena har inträtt. Det är inte möjligt att ansluta nya fastigheter till anläggningen med stöd av 24 a §. Bestämmelsen i 43 § har ett bredare tillämpningsområde och kan användas för såväl anslutning av nya fastigheter som utträde av fastigheter.

Det förslag från Riksförbundet Enskilda Vägar som Larry Söder nämner bereds för närvarande inom Justitiedepartementet. Förslaget innebär bl.a. att reglerna om ersättning i anläggningslagen ska göras dispositiva. Det är ännu för tidigt att säga något om vad beredningen av förslaget kommer att resultera i.

Justitiedepartementet arbetar för närvarande med ett annat förslag om förenklade regler för ändring av andelstal i gemensamhetsanläggningar. Förslagen syftar till att göra det flexiblare, enklare och billigare för en samfällighetsförening att ändra delägarnas andelstal. En proposition är planerad till i början av nästa år.

Stockholm den 27 oktober 2021

Morgan Johansson

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.