CSN:s arbete med omställningsstudiestödet

Skriftlig fråga 2022/23:589 av Niklas Sigvardsson (S)

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad
2023-04-21
Överlämnad
2023-04-21
Anmäld
2023-04-25
Svarsdatum
2023-05-03
Sista svarsdatum
2023-05-03
Besvarad
2023-05-03

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

PDF

till Utbildningsminister Mats Persson (L)

 

Sedan regeringen presenterade sin vårändringsbudget har rapporterna och reaktionerna haglat om att det finns stora risker att tusentals personer som skulle kunna få omställningsstudiestöd inte kommer att kunna få detta för att personalen inte räcker till på CSN. Personalen på CSN sliter hårt och har gjort det under en lång tid. Det är därför myndigheten också har äskat mer medel redan under innevarande år. Det är mycket allvarligt.

Under frågestunder och som svar på skriftliga frågor och interpellationer har utbildningsministern försäkrat mig och parterna om att regeringen ska agera för att parternas överenskommelse ska respekteras och genomföras, med de intentioner som avtalet stipulerar. Därför är de senaste dagarnas rapporter ännu mer allvarliga.

I Sveriges Radio den 19 april uttalade sig utbildningsministern om att regeringen har gett CSN uppdraget att se över personalförflyttningar inom myndigheten för att klara av att handlägga alla de ansökningar som har kommit in. Långt mer än vad som var förväntat, vilket är positivt.

Min fråga till utbildningsminister Mats Persson är därför:

 

Hur ska ministern säkerställa att handläggningen av både omställningsstudiestödet och övriga stöd säkerställs med anledningen av kommande personalförflyttningar? 

Svar på skriftlig fråga 2022/23:589 besvarad av Utbildningsminister Mats Persson (L)

U2023/01 422 Utbildningsdepartementet Utbildningsministern Till riksdagen

Svar på fråga 2022/23:589 av Niklas Sigvardsson (S)
CSN:s arbete med omställningsstudiestödet

Niklas Sigvardsson har frågat mig hur jag ska säkerställa att handläggningen av både omställningsstudiestödet och övriga stöd säkerställs med anledningen av kommande personalförflyttningar.

Som jag tidigare har angett så inför regeringen omställningsstudiestödet precis på det sätt som aviserades i propositionen Flexibilitet, omställningsförmåga och trygghet på arbetsmarknaden (prop. 2021/22:176) och som med stor majoritet antogs av riksdagen. Det innebär att Centrala studiestödsnämnden (CSN) har tillförts omfattande medel för utveckling och administration, för att säkerställa att omställningsstudiestödet kan fungera som avsett.

Det är många som ansöker om omställningsstudiestöd och handläggningstiderna är tyvärr alltför långa. Att rekrytera ny personal för handläggning av stödet tar dock tid och handläggningstiderna behöver kortas omgående. Regeringen bedömer att effektiviseringar och omprioriteringar inom CSN:s verksamhet är det mest effektiva sättet att minska handläggningstiderna på kort sikt.

Regeringen har därför gett CSN i uppdrag att vidta nödvändiga åtgärder för att förkorta handläggningstiderna för omställningsstudiestödet, till exempel genom effektiviseringar eller omprioritering av resurser från andra delar av myndighetens verksamhet. Utgångspunkten för uppdraget är att åtgärderna inte ska få någon större påverkan på övriga studiestödstagare. Myndigheten ska redovisa hur arbetet fortlöper månadsvis till Utbildningsdepartementet.


Stockholm den 3 maj 2023

Mats Persson

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.