Till innehåll på sidan

Behovet av robusta vägtransporter för det halländska arbets- och näringslivet

Skriftlig fråga 2015/16:753 av Jörgen Warborn (M)

Frågan är besvarad

Händelser

Fördröjd
Ärendet var fördröjt
Inlämnad
2016-02-05
Överlämnad
2016-02-06
Anmäld
2016-02-09
Sista svarsdatum
2016-02-17
Svarsdatum
2016-02-23

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

PDF

till Statsrådet Anna Johansson (S)

 

Vi har ett ökat trafikflöde i Halland, där länsvägarna 153 och 154 samt riksväg 41 är viktiga leder till och från kusten. I området finns Sveriges största turistmål och handelscentrum, Gekås Ullared, som varje år ökar sitt besöksantal med 10 procent. Detta gör det till en av de större arbetsplatserna i regionen. I princip alla kommer till arbetet vägledes. Majoriteten på länsväg 153 eller 154, från Varberg eller Falkenberg.

Trafikflödet kan antas öka även framdeles, inte minst i och med järnvägstunneln i Varberg som börjar byggas 2019 och som ytterligare kommer att medverka till högre attraktionskraft i området.

Dessutom ser vi hur flera av de stora företagen inom träindustrin koncentrerar sin verksamhet till Varberg och även expanderar kraftigt. Detta leder naturligtvis till ett ökat flöde av främst tunga transporter.

Den 2 februari 2016 besökte infrastrukturministern Ullared. Det är glädjande att regeringen uppmärksammar behovet av väginvesteringar i Halland. Statsrådet fick en genomgång från lokala politiker och företagsledare vid sitt besök.

Med anledning av ovanstående skulle jag vilja fråga statsrådet följande:

 

Vilka intryck tar statsrådet med sig från besöket när det gäller behov av infrastrukturinvesteringar i vägnätet i Halland?

Svar på skriftlig fråga 2015/16:753 besvarad av Statsrådet Anna Johansson (S)

Dnr N2016/01080/TIF

Näringsdepartementet

Infrastrukturministern

Till riksdagen

Svar på fråga 2015/16:753 av Jörgen Warborn (M) Behovet av robusta vägtransporter för det halländska arbets- och näringslivet

Jörgen Warborn har frågat mig vilka intryck jag tar med mig från besöket i Ullared när det gäller behov av infrastrukturinvesteringar i vägnätet i Halland.

Ullared består av en hel besöksnäring och är ett populärt resmål. Det gör att trafikvolymerna till och från Ullared varierar mycket. Detta kan inte enbart hanteras med åtgärder i infrastrukturen utan alla aktörer måste gemensamt arbeta för att effektivisera resor och transporter. Det är t.ex. positivt att många väljer att åka buss till Ullared. Företagen kan också arbeta med att effektivisera godstrafiken genom smarta logistiklösningar.

Jag kunde under mitt besök därutöver konstatera att det är viktigt med fungerande person- och godstransporter till och från Ullared. Resor och transporter till och från Ullared sker främst på länsvägarna 153 och 154, vilka är statliga vägar som ligger inom Region Hallands planeringsansvar.

Regeringen avser ta fram en ny nationell trafikslagsövergripande plan för utveckling av transportsystemet samt ekonomiska ramar för trafikslagsövergripande länsplaner för regional transportinfrastruktur för perioden 2018–2029. Arbetet har inletts med att förbereda för en proposition med förslag till inriktning för infrastrukturplaneringen och ekonomiska ramar för planperioden. Fastställelse av planerna beräknas till våren 2018. Regeringen fastställer ekonomiska ramar för samtliga länsplaner, men fattar inte beslut om vilka infrastrukturåtgärder som finns med i planerna. Prioritering av vilka investeringar och förbättringsåtgärder som ska genomföras på länsvägar i Halland ansvarar Region Halland för i egenskap av länsplaneupprättare.

Stockholm den 23 februari 2016

Anna Johansson

Intressenter

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.