Barlastvattenkonventionens ikraftträdande

Skriftlig fråga 2015/16:635 av Johan Hultberg (M)

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad
2016-01-15
Överlämnad
2016-01-18
Anmäld
2016-01-19
Svarsdatum
2016-01-27
Sista svarsdatum
2016-01-27
Besvarad
2016-01-27

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

PDF

till Statsrådet Anna Johansson (S)

 

Barlastvattenkonventionen antogs 2004 och har sedan dess väntat på att träda i kraft. Konventionens syfte är att förebygga, begränsa och eliminera spridningen av skadliga vattenlevande organismer och patogener. Detta görs genom kontroll och hantering av fartygsbarlastvatten och sediment. Utsläpp av barlastvatten utgör ett särskilt potentiellt hot mot Östersjön som är mycket känslig för etablering av främmande arter. Detta bland annat eftersom Östersjön har en känslig miljö som redan i dag är hårt drabbad av allvarliga miljöstörningar.

I slutet på 2015 tillträdde Marocko, Indonesien och Ghana barlastvattenkonventionen och i samband med detta uttalade sig generalsekreteraren för International Maritime Organization, IMO, att denna ratificering kunde medföra att konventionen därmed uppnått kraven för att träda i kraft. För att konventionen ska träda i kraft krävs att 30 stater med minst 35 procent av världens registrerade tonnage ratificerar konventionen. Det är dock oklart i dagsläget om konventionen uppnått kraven. 

Sverige ratificerade konventionen 2009 och den svenska lagstiftningen på området träder i kraft samtidigt som konventionen.

Med anledning av ovanstående vill jag fråga statsrådet Anna Johansson:

 

När bedömer statsrådet och regeringen att barlastvattenkonventionen kan träda i kraft och vilka initiativ är statsrådet och regeringen beredda att ta för att påskynda konventionens ikraftträdande? 

Svar på skriftlig fråga 2015/16:635 besvarad av Statsrådet Anna Johansson (S)

N2016/00421/MRT

Näringsdepartementet

Infrastrukturministern

Till riksdagen

Svar på fråga 2015/16:635 av Johan Hultberg (M) Barlastvattenkonventionens ikraftträdande

Johan Hultberg har frågat mig när jag bedömer att barlastvattenkonventionen kan träda i kraft och vilka initiativ jag är beredd att ta för att påskynda konventionens ikraftträdande.

Sverige ratificerade konventionen den 24 november 2009. Den svenska lagstiftningen på området, barlastvattenlagen (2009:1165) som riksdagen antog den 19 november 2009, träder i kraft den dag regeringen bestämmer. Regeringen avser att låta detta ske samma dag som barlastvattenkonventionen träder i kraft. Inför ikraftträdandet har Näringsdepartementet även förberett en barlastvattenförordning och Transportstyrelsen har arbetat fram föreskrifter på området. Dessutom förbereder Näringsdepartementet ett förslag till några smärre kompletterande bestämmelser i lagen.

Barlastvattenkonventionen är ytterst nära att vara ratificerad i tillräckligt stor omfattning för att kunna träda i kraft. Efter ratificeringen av Marocko, Indonesien och Ghana i november 2015 representerar länderna som anslutit sig till konventionen 34,65 % av världshandelsflottans totala tonnage, det vill säga mindre än 0.5 % återstår för att nå de 35 % som krävs. Ikraftträdandet sker ett år efter att ratificeringskriterierna uppnåtts.

I det arbete som pågår inom FN:s internationella sjöfartsorgan (IMO) har svensk hållning varit att stödja en utveckling som innebär att fler länder kan ratificera konventionen så snart som möjligt. Sedan Sverige ratificerade konventionen har arbetet med att få konventionen att träda i kraft varit en prioriterad fråga för Transportstyrelsen. Genom engagemang i olika internationella fora har Transportstyrelsen arbetat för att bidra till att andra länder ska kunna ratificera konventionen så snart som möjligt. Detta har framförallt skett genom samarbetet med våra grannländer i Östersjö- och Nordsjöområdena genom organisationerna HELCOM och OSPAR.

Stockholm den 26 januari 2016

Anna Johansson

Intressenter

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.