Till innehåll på sidan

Anpassning av tidsgränserna för svenskundervisningen för invandrare

Skriftlig fråga 2010/11:458 av Astudillo, Luciano (S)

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad
2011-04-20
Anmäld
2011-04-21
Besvarad
2011-04-28
Svar anmält
2011-04-28

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

den 20 april

Fråga

2010/11:458 Anpassning av tidsgränserna för svenskundervisningen för invandrare

av Luciano Astudillo (S)

till statsrådet Erik Ullenhag (FP)

Enligt en nyhetsartikel i Sydsvenskan den 19 april vill regeringen begränsa svenskundervisningen för invandrare, sfi, till två år. Ett sådant beslut skulle slå hårt mot den sfi-undervisning som till exempel Hyllie Park folkhögskola i Malmö bedriver. Där är en stor del av de studerande nyanlända kvinnor, som är analfabeter och lågutbildade.

Hyllie Park folkhögskola baserar svenskundervisningen för invandrare på modersmålet. Det är en unik metod som syftar till att underlätta inlärningen för framför allt analfabeter och lågutbildade. Metoden är mycket lyckosam.

Med en tidsbegränsad sfi till två år kommer dessa invandrarkvinnor med mycket kort eller ingen utbildning i hemlandet inte att kunna få grunderna i svenska språket. De som är analfabeter har helt andra förutsättningar. De kommer att avskräckas. Det är mycket olyckligt, eftersom deras integration i det svenska samhället kommer att påtagligt försvåras.

Mot denna bakgrund är min fråga till statsrådet Erik Ullenhag:

Vilka initiativ avser statsrådet att ta i syfte att anpassa tidsgränserna för svenskundervisningen för invandrare utifrån människors olika förutsättningar att tillgodogöra sig det svenska språket?

Svar på skriftlig fråga 2010/11:458 besvarad av Utbildningsminister Jan Björklund

den 28 april

Svar på fråga

2010/11:458 Anpassning av tidsgränserna för svenskundervisningen för invandrare

Statsrådet Nyamko Sabuni

Luciano Astudillo har frågat integrationsministern vilka initiativ han avser att ta i syfte att anpassa tidsgränserna för svenskundervisningen för invandrare utifrån människors olika förutsättningar att tillgodogöra sig det svenska språket. Arbetet inom regeringen är så fördelat att det är jag som ska svara på frågan.

Utredningen om tidsbegränsad sfi lämnade sitt betänkande i mars 2011 (SOU 2011:19). Utredningen skulle enligt direktiven när det gäller den tidsbegränsning av svenskundervisning för invandrare som utredningen skulle föreslå bland annat ta reda på om det finns behov av att göra undantag från tidsbegränsningen för personer med funktionsnedsättning och personer som parallellt med undervisning i svenska får utbildning avseende läs- och skrivinlärning. Utredningen har föreslagit att samma tidsbegränsning ska gälla för alla. För regeringen är det viktigt att alla nyanlända invandrare som har rätt till svenskundervisning också erbjuds en utbildning som är anpassad efter individernas behov och förutsättningar. Avsikten är att betänkandet inom kort ska remitteras. Regeringen kommer att beakta remissinstansernas synpunkter under den fortsatta beredningen av utredningens förslag. Det är i detta skede därför inte möjligt att svara på ovanstående fråga.

Intressenter

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.