Alkoholskatten

Skriftlig fråga 2015/16:1039 av Larry Söder (KD)

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad
2016-03-30
Överlämnad
2016-03-30
Anmäld
2016-04-05
Svarsdatum
2016-04-06
Sista svarsdatum
2016-04-06

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

PDF

till Finansminister Magdalena Andersson (S)

 

De tre viktigaste alkoholpolitiska instrumenten är reglering av den fysiska tillgängligheten, pris på alkohol och marknadsföring. I Sverige har Systembolagets detaljhandelsmonopol ett starkt stöd i opinionen och såväl svensk som internationell monopolforskning finner otvetydigt att statliga icke-vinstdrivande monopol minskar såväl konsumtion som alkoholskador.

Regeringen har under hösten aviserat att åtgärder för en skärpt lagstiftning kring e-handel av alkohol kommer att införas för att skydda detaljhandelsmonopolet och folkhälsan. Genom den så kallade Alkotaxidomen visar sig detta också vara fullt möjligt att genomföra. Det är på alla sätt välkommet och bör prioriteras högt.

När det gäller prispolitiken kan vi konstatera att regeringen under förra året valde att inte föreslå en höjning av punktskatten av alkohol. Alliansen valde i två omgångar år 2014 och 2015 att höja alkoholskatten både för att stärka folkhälsan och för att finansiera viktiga satsningar. Noteras bör även att effekten av skattehöjningen minskade då flera producenter valde att sänka priset på sina produkter, något som visar att det finns goda marginaler.

Att regeringen i november 2015 gav Tullverket, Polismyndigheten, Ekobrottsmyndigheten och Skatteverket i uppdrag att utveckla arbetet med att förhindra illegal hantering av punktskattepliktiga varor ger möjlighet till fortsatt utveckling av prispolitiken. Med stärkta kontrollåtgärder bör en fortsatt aktiv prispolitik kunna föras, exempelvis genom ett införande av en inflationstrappa och en plan för hur alkoholskatten ska stiga de kommande åren. Något som efterfrågas av flera internationella organisationer såsom OECD och WHO.

Kristdemokraterna föreslog i budgetförslaget för 2016 en ökning av alkoholskatten i syfte att stärka folkhälsan. Genom en höjning av alkoholskatten exklusive sprit med 4,5 procent och alkoholskatten på sprit med 0,5 procent ökar statens skatteintäkter med 900 miljoner. En minskad totalkonsumtion av alkohol har betydande positiva effekter för människors hälsa och välmående.

Med hänvisning till ovanstående vill jag fråga finansminister Magdalena Andersson:

 

Hur avser finansministern att aktivt arbeta med alkoholskatten de kommande åren?

Svar på skriftlig fråga 2015/16:1039 besvarad av Finansminister Magdalena Andersson (S)

Dnr Fi2016/01238/S2

Finansdepartementet

Finansministern

Till riksdagen

Svar på fråga 2015/16:1039 av Larry Söder (KD) Alkoholskatten

Larry Söder har frågat mig hur jag avser att aktivt arbeta med alkoholskatten de kommande åren.

Som Larry Söder nämner har regeringen vidtagit flera åtgärder inom alkoholpolitiken för att främja folkhälsan. Skatten på alkohol är ett viktigt alkoholpolitiskt instrument för att främja folkhälsan. Regeringen har därför senast 2015 föreslagit väl avvägda alkoholskattehöjningar med hänsyn tagen även till risken för en ökning av den oregistrerade konsumtionen.

De kommande åren har regeringen som avsikt att fortsätta bedriva en alkoholpolitik som främjar folkhälsan.

Stockholm den 6 april 2016

Magdalena Andersson

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.