Verksamhetsredogörelse för Partibidragsnämnden 2022

Redogörelse 2022/23:PN1

Redogörelsen är avslutad

Inlämnat av
Partibidragsnämnden
Tilldelat
Konstitutionsutskottet

Händelser

Inlämnad
2023-02-21
Bordlagd
2023-02-21
Hänvisad
2023-02-22
Motionstid slutar
2023-03-08

Framställningar och redogörelser

Framställningar är förslag från organ som utsetts av riksdagen. Exempel på riksdagsorgan är Riksrevisionen, Justitieombudsmannen, riksdagsstyrelsen och Riksbanken. Framställningar kallades under perioden 1975–2002/03 för förslag. Riksdagens organ lämnar också in redogörelser för årets verksamhet till riksdagen.

PDF

Redogörelse till riksdagen 2022/23:PN1

Verksamhetsredogörelse för

Partibidragsnämnden 2022

Till riksdagen

Partibidragsnämnden ska enligt 13 § lagen (2013:353) med instruktion för nämnden senast den 22 februari varje år till riksdagen lämna en redogörelse för sin verksamhet under det senaste kalenderåret. I redogörelsen ska nämnden även redovisa verksamhetens kostnader.

Partibidragsnämnden lämnar härmed följande redogörelse.

Stockholm den 20 februari 2023

Gudmund Toijer ordförande

Rebecca Heinemann sekreterare

1

2022/23:PN1 VERKSAMHETSREDOGÖRELSE FÖR PARTIBIDRAGSNÄMNDEN 2022

Nämndens uppgifter och organisation

Partibidragsnämnden är en självständig myndighet under riksdagen. Nämnden har till uppgift att pröva frågor om stöd enligt lagen (1972:625) om statligt stöd till politiska partier och lagen (2010:473) om statligt stöd till riksdagspartiernas kvinnoorganisationer.

Grundläggande bestämmelser om nämndens verksamhet och organisation finns i lagen (2013:353) med instruktion för Partibidragsnämnden och i nämndens arbetsordning.

Nämndens sammansättning

Nämnden har en ordförande och två övriga ledamöter som utses av riksdagsstyrelsen för en tid av sex år.

Under 2022 hade nämnden följande sammansättning: f.d. hovrättspresidenten Gunnel Wennberg, ordförande justitierådet Gudmund Toijer

f.d. justitierådet Mari Andersson.

Nämnden har också en sekreterare som utses av nämnden. Som sekreterare tjänstgjorde Rebecca Heinemann som är föredragande i riksdagens civilutskott.

Arvoden till ordföranden och övriga ledamöter lämnas i enlighet med 1 a § lagen (1989:185) om arvoden m.m. för uppdrag inom riksdagen, dess myndigheter och organ. Årsarvodet uppgår till den procentsats av månadsarvodet som riksdagsledamot som anges i lagen. Sekreterarens arvode fastställs av nämnden.

Sammanträden

Nämnden har under året haft två sammanträden varav ett på telefon och ett i riksdagens lokaler i Stockholm.

Nämnden sammanträder som regel under hösten för att fastställa de ansökningsblanketter som ska skickas ut till de politiska partier och kvinnoorganisationer som kan komma i fråga för stöd. Vid ett sammanträde senare under hösten fattar nämnden beslut om stöd. Under 2022 hade nämnden sitt sammanträde för att fastställa blanketterna den 5 september 2022, och beslutssammanträdet ägde rum den 28 oktober 2022. Därutöver har nämnden haft löpande underhandskontakter.

2

VERKSAMHETSREDOGÖRELSE FÖR PARTIBIDRAGSNÄMNDEN 2022 2022/23:PN1

Beslut om statligt stöd

Ansökningar om stöd enligt lagen om statligt stöd till politiska partier för tiden den 15 oktober 2022–14 oktober 2023 kom in från samtliga riksdagspartier.

Stödformerna är partistöd och kanslistöd. Partistödet lämnas som mandatbidrag. Antalet mandatbidrag för varje parti beräknas med hänsyn till utgången i de två närmast föregående ordinarie riksdagsvalen. För verksamhetsåret uppgick varje mandatbidrag till 324 704 kronor.

Kanslistödet lämnas som grundstöd och tilläggsstöd. Grundstödet uppgick till 5 803 200 kronor. Tilläggsstödet för varje vunnet mandat uppgick för ett parti som är företrätt i regeringen till 16 350 kronor och annars till 24 300 kronor.

Ansökningar om stöd enligt lagen om statligt stöd till riksdagspartiernas kvinnoorganisationer för 2023 kom in från samtliga riksdagspartiers kvinnoorganisationer. De medel som anslogs åt kvinnoorganisationerna uppgick till 15 000 000 kronor.

Partibidragsnämnden beslutade vid sitt sammanträde den 28 oktober 2022 att bevilja stöd enligt följande:

Statligt stöd till politiska partier

Sveriges socialdemokratiska arbetareparti 41 198 404 kr
Sverigedemokraterna 28 358 156 kr
Moderata samlingspartiet 29 644 280 kr
Vänsterpartiet 15 153 408 kr
Centerpartiet 16 127 520 kr
Kristdemokraterna 13 257 338 kr
Miljöpartiet de gröna 11 435 864 kr
Liberalerna 12 234 176 kr
Totalt 167 409 146 kr
   
Statligt stöd till riksdagspartiernas kvinnoorganisationer  
Sveriges socialdemokratiska kvinnoförbund 3 100 630 kr
Sverigedemokraternas kvinnoförbund 2 443 070 kr
Moderata samlingspartiet 2 346 370 kr
Vänsterpartiet 1 495 410 kr
Centerkvinnorna 1 495 410 kr
Kristdemokratiska kvinnoförbundet 1 398 710 kr
Miljöpartiet de gröna 1 379 370 kr
Liberala kvinnor 1 340 690 kr
Totalt 14 999 660 kr

3

2022/23:PN1 VERKSAMHETSREDOGÖRELSE FÖR PARTIBIDRAGSNÄMNDEN 2022

Kostnader

Kostnaderna för nämndens verksamhet betalas från anslaget 2:2 Riksdagens förvaltningsanslag inom utgiftsområde 1. Under verksamhetsåret 2022 uppgick kostnaderna för nämnden till 162 266 kronor, varav 160 579 kronor för ledamöter och personal, 421 kronor för representation samt 1 266 kronor för ordförandens resor.

Kostnaderna för nämnden under verksamhetsåret 2021 uppgick till 166 978 kronor, varav 165 744 kronor för ledamöter och personal, 189 kronor för representation samt 1 045 kronor för ordförandens resor.

Övrigt

Den 28 april 2022 hölls ett gemensamt möte med talmannen, riksdagsdirektören och riksdagens nämndmyndigheter. Från Partibidragsnämnden deltog ordföranden och sekreteraren. Vid mötet informerade varje nämnd om sin verksamhet, aktuella frågor, utmaningar och utvecklingsmöjligheter.

Den 6 maj 2022 tog nämndens sekreterare emot Partilovnemnda som är Partibidragsnämndens motsvarighet i Norge.

Nämnden har under året besvarat frågor från allmänheten och journalister om sin verksamhet. Inför och efter valet noterades en ökning av intresset för nämndens verksamhet och framförallt ställdes frågor om hur stödet beräknas.

Därutöver har nämnden besvarat förfrågningar om utlämnande av allmänna handlingar som gäller nämndens verksamhet och har även lämnat ut sådana handlingar.

4 Tryck: Riksdagstryckeriet, Stockholm 2023

Behandlas i betänkande (1)

Framställningar och redogörelser

Framställningar är förslag från organ som utsetts av riksdagen. Exempel på riksdagsorgan är Riksrevisionen, Justitieombudsmannen, riksdagsstyrelsen och Riksbanken. Framställningar kallades under perioden 1975–2002/03 för förslag. Riksdagens organ lämnar också in redogörelser för årets verksamhet till riksdagen.