Riksdagens snabbprotokoll 1998/99:28 Torsdagen den 3 december

ProtokollRiksdagens protokoll 1998/99:28

Kammarens protokoll

I kammarens protokoll finns allt som sägs i kammaren nedskrivet. I protokollet står det också hur partierna har röstat. Ett snabbprotokoll publiceras ungefär sex timmar efter att dagens sista debatt i kammaren är slut. Det slutliga protokollet är färdigt efter några veckor.

Riksdagens snabbprotokoll

Protokoll 1998/99:28

Torsdagen den 3 december

Kl. 12.00 - 17.25

Det justerade protokollet beräknas utkomma om 3 veckor

---------------------------------------------------------------

1 § Justering av protokoll

Justerades protokollet för den 27 november.

2 § Avsägelse

Talmannen meddelade att Ingvar Johnsson (s) av-
sagt sig uppdraget som ledamot i arbetsmarknadsut-
skottet.

Kammaren biföll denna avsägelse.

3 § Anmälan om kompletteringsval till justi-
tieutskottet

Talmannen meddelade att Socialdemokraternas
riksdagsgrupp på grund av uppkommen vakans an-
mält Ingvar Johnsson till ledamot i justitieutskottet
efter Lars-Erik Lövdén.

Talmannen förklarade vald till

ledamot i justitieutskottet
Ingvar Johnsson (s)

4

Kammarens protokoll

I kammarens protokoll finns allt som sägs i kammaren nedskrivet. I protokollet står det också hur partierna har röstat. Ett snabbprotokoll publiceras ungefär sex timmar efter att dagens sista debatt i kammaren är slut. Det slutliga protokollet är färdigt efter några veckor.