Till innehåll på sidan
Sveriges Riksdags logotyp, tillbaka till startsidan

Riksdagens snabbprotokoll 1998/99:28 Torsdagen den 3 december

ProtokollRiksdagens protokoll 1998/99:28


Riksdagens snabbprotokoll Protokoll 1998/99:28 Torsdagen den 3 december Kl. 12.00 - 17.25
Det justerade protokollet beräknas utkomma om 3 veckor
---------------------------------------------------------------
1 § Justering av protokoll
Justerades protokollet för den 27 november.
2 § Avsägelse
Talmannen meddelade att Ingvar Johnsson (s) av-
sagt sig uppdraget som ledamot i arbetsmarknadsut-
skottet.
Kammaren biföll denna avsägelse.
3 § Anmälan om kompletteringsval till justi-
tieutskottet
Talmannen meddelade att Socialdemokraternas
riksdagsgrupp på grund av uppkommen vakans an-
mält Ingvar Johnsson till ledamot i justitieutskottet
efter Lars-Erik Lövdén.
Talmannen förklarade vald till
ledamot i justitieutskottet
Ingvar Johnsson (s)
4 § Förnyad bordläggning
Föredrogs men bordlades åter
Socialutskottets betänkande 1998/99:SoU3
Meddelande om samlad votering
Talmannen meddelade att konstitutionsutskottets
betänkande KU6 och miljö- och jordbruksutskottets
betänkande MJU5 skulle avgöras i ett sammanhang
efter avslutad debatt.
5 § Ändringar i radio- och TV-lagen, m.m.
Föredrogs
Konstitutionsutskottets betänkande 1998/99:KU6
Ändringar i radio- och TV-lagen (1996:844), m.m.
(prop. 1997/98:184)
Anf. 1 PER UNCKEL (m):
Fru talman! Vad riksdagen nu skall debattera är
införlivandet av ett radio- och TV-direktiv från den
europeiska unionen i svensk lagstiftning. Detta EU-
direktiv innehåller en lång rad frågor av större eller
mindre betydelse. Det innehåller en principfråga som
både till sin principiella innebörd och till sin praktiska
konsekvens är större än alla de andra, nämligen en
rätt eller en möjlighet att ta ifrån innehavare av rät-
tigheter dessa och ge dem till någon annan.
Det är om detta, fru talman, som jag tänker tala.
Jag avstår denna gång från att diskutera en lång rad
övriga spörsmål, som det finns anledning att åter-
komma till i andra diskussioner om politiken för
radion och televisionen.
Fru talman! Det här ärendet innehåller ett par sto-
ra ödets ironier, ett par av de ironier som politiken då
och då uppvisar exempel på. Om jag minns statsrådet
Ulvskogs deltagande i tidigare debatter om Europeis-
ka unionen rätt, vore det synd att säga att hon har
tillhört denna unions allra främsta tillskyndare. Ironin
ligger i att när hon nu ges en möjlighet - jag strax
återkomma till vad jag menar med en möjlighet - att
genomföra det hon vill att riksdagen om en stund
skall fatta beslut om, är det gränslös omfamning av
nämnda europeiska union som har blivit högsta visa.
Det återkommer då och då bland EU-motståndare
i den svenska debatten en förkärlek att när det passar
de egna regleringsinriktade syftena tycka att EU är
bra att ha. En något mera distanserad inställning, i
synnerhet när man inte är skyldig att följa det rege-
ring och riksdag nu är i färd med att genomföra,
skulle göra det svenska samhället gott.
Vad är det då den sak vi nu debatterar egentligen
handlar om? Jo, följande. Ett EU-direktiv skall, som
jag nämnt, införlivas med svensk lagstiftning. Enligt
de fördrag vi har ingått med Europeiska unionen är
Sverige skyldigt att göra detta. Sverige kan inte avstå
från EU-direktiv som vi av ett eller annat skäl inte
anser passa svenska traditioner.
Vad EU-direktivet säger i just den fråga vi nu de-
batterar är emellertid någonting annat än att vi är
skyldiga att göra det som regering och riksdagsmajo-
ritet är i färd med att genomföra. EU-direktivet ger
oss en möjlighet - "oss" lika med Sverige - att om vi
så skulle vilja upprätta en lista över evenemang som
vi inte anser bör bli föremål för sedvanlig kontrakts-
skrivning på en öppen marknad.
Alltså: Som preciseras i propositionen ges det
möjlighet, enligt EU-direktiven ett utrymme, för
staten Sverige att upprätta en lista över viktiga eve-
nemang, idrottsliga eller andra, där man inte anser att
t.ex. televisionsbolag öppet skall få konkurrera om
sändningsrätten.
Regeringen formulerar det som det är fråga om på
följande sätt i sin proposition: att det skall röra sig om
evenemang "som är av särskild vikt för det svenska
samhället". Innebörden är alltså att om staten Sverige
bestämmer sig för att upprätta en lista av det här sla-
get, ges någon - enligt propositionen regeringen -
rätten att på en lista efter eget tycke och egen smak
uppföra de evenemang, idrottsliga, konstnärliga eller
andra, där man anser att en annan ordning för avtal
skall gälla än vad som gäller i alla andra civiliserade
sammanhang.
Regeringen vill nu att denna rätt att upprätta lista
skall utnyttjas av det svenska samhället och att riks-
dagen skall ge regeringen rätten att skriva sådan lista.
I praktiska termer innebär detta att vad riksdagen nu
skall ta ställning till är om man vill ge regeringen en
möjlighet att efter eget tycke och egen smak skriva
vilka listor den själv vill. Det finns nämligen i propo-
sitionen inga begränsningar för vad som måste iakt-
tas. Den enda begränsningen är att regeringen själv
måste anse att det den gör är av särskild vikt för det
svenska samhället. Det är regeringen som avgör vad
som är särskilt viktigt.
Riksdagen ombeds alltså just nu att lämna ifrån
sig rätten att fatta egna beslut. Den skall med en enkel
hälsning till regeringen säga: Gör som ni vill, bara ni
kan anse det vara viktigt för det svenska samhället!
Vad har då vi som faktiskt opponerar oss mot det
som regeringen ber riksdagsmajoriteten att fullfölja
för anledning att göra det?
Låt mig först tala om vad det inte handlar om,
nämligen rätten för människor att se radio- och TV-
evenemang, dvs. att i televisionen - vilket det först
och främst handlar om - kunna följa evenemang som
man anser vara betydelsefulla, kanske först och
främst sportsliga. Det är av värde att många männi-
skor får möjlighet att följa det som kulturellt och
idrottsligt är av betydelse i det svenska samhället. Det
är alltså inte om detta saken handlar.
Frågan handlar i stället om vem som skall betala
för att dessa möjligheter skall öppnas, dvs. om de
som sänder televisionsprogrammet faktiskt skall
betala för sig eller om de skall anse sig ha en rätt att
få evenemanget från den som har satt upp det.
Det regering och riksdag nu diskuterar aktualise-
rar två specifika frågor. Den första handlar om vilka
praktiska konsekvenser som en ordning av den före-
slagna typen kommer att få, först och främst för den
del av evenemangen som har stått i centrum för dis-
kussionerna så här långt, nämligen idrotten.
Vad den här listan syftar till att göra är uttryckli-
gen enligt propositionen att göra det billigare för de
sändande TV-bolagen att komma i åtnjutande av
vissa idrottsliga evenemang.
All logik säger då att blir det billigare för de sän-
dande bolagen att komma i åtnjutande av idrottseve-
nemangen så är det någon annan som skall betala
detta. Och det finns ingen annan inblandad än de
idrottsorganisationer vars idrott de sändande bolagen
har intresse av att förmedla.
Det är oklart, fru talman, hur mycket detta faktiskt
kommer att orsaka skada inom idrotten. Men om det
skall vara någon poäng med argumentet att detta
faktiskt pressar priserna för de sändande bolagen kan
det inte rimligtvis röra sig om små summor. Annars
går ju argumenten inte ihop. Blir det ingen förlust för
idrotten, ja, då blir det ju ingen vinst för de sändande
bolagen, och eftersom det var vinsten för de sändande
bolagen som var hela poängen med åtgärden förefal-
ler det rimligt att anta att det här rör sig om förluster
av betydande omfattning.
Detta är alltså pengar som idrotten skall överföra
från sin verksamhet till sändningsbolag som enligt
propositionen har väsentlig täckvidd över landet. Och
vilka sändande bolag är det som har väsentlig täck-
vidd över landet? Ja, det är uppenbarligen TV 1 och
TV 2, men det är också TV 4. Och här, fru talman,
kommer den andra ironin i det vi nu diskuterar.
TV 4 ägs till huvuddelen av Sveriges största me-
dieföretag, nämligen Bonniers. Vad regeringen i
propositionen begär att riksdagen skall öppna möjlig-
het för är en överföring av resurser från Sveriges
största och bredaste folkrörelse, nämligen idrotten, till
Sveriges mediekoncentrationsföretag. Hur kan soci-
aldemokraterna fundera på en politik med denna
innebörd?
Att föra pengar från folkrörelserna, som har rät-
tigheten till det som skall sändas, till ett privat sänd-
ningsbolag förefaller åtminstone inte oss moderater
vara den mest angelägna åtgärden vare sig mediepo-
litiskt, idrottsligt eller författningsmässigt.
Konsekvenserna, fru talman, för idrotten blir allt-
så betydande. Vinsterna kan bli betydande för de
sändande bolag som i stället får favören. Den om
möjligt ännu viktigare frågan är emellertid den prin-
cip som plötsligt bräcks upp om riksdagen skulle fatta
det beslut som nu ligger i farans riktning, nämligen
att vi skyddar enskildas och andras rättigheter. När vi
inte gör det, och exproprierar sådana rättigheter, sker
det enligt noga angivna regler och på starka principi-
ella grunder. Vad regeringen nu vill få rätten att göra
är att bortse från allt detta.
Får jag, fru talman, ett ögonblick bara beskriva
hur den rätt ser ut som regeringen vill beröva rättig-
hetsinnehavarna. Den som sätter upp ett teater- eller
kulturevenemang och den som arrangerar en idrotts-
match gör detta nästan alltid med ekonomiska risker.
Vederbörande skaffar sig ty följande rätten att sälja
biljetter till evenemanget. Det är den möjlighet inne-
havaren av evenemanget har att finansiera sin verk-
samhet. Han eller hon har ju satt upp evenemanget
och säljer möjligheten till oss alla som vill titta eller
delta att göra detta genom erläggande av biljettavgift.
Det är så det går till när vi går på fotboll. Vi betalar
vid entrén vår andel av kostnaden för det vi får möj-
lighet att se.
I ett huj tänker emellertid regeringen, när vi som
normalt sitter på läktaren i stället föredrar att sitta
hemma vid våra TV-apparater, avveckla en del av
den ersättning som arrangören rimligtvis har rätt att få
av oss. Då innebär det regeringen nu föreslår att den
rätten bara skall försvinna, och plötsligt skall arrangö-
ren erbjuda detta till ett lägre pris än vad vi skulle ha
betalat om vi gick och betalade entrébiljetten vid
grinden. Genom lagstiftning kräver regeringen alltså
att klubbar och teaterarrangörer skall införa extrara-
batter. Genom förordning meddelas tvånget att erbju-
da alla som vill se och delta en rabatt. Det är trevligt
med rabatter - ingen skall säga någonting annat -
men någon kommer att gå förlustig om den rabatten
inte meddelas på rimliga villkor och beslutas av den
som innehar rättigheterna.
Denna rätt att ta ifrån innehavaren av en teaterfö-
reställning eller ett idrottsevenemang möjligheten att
utnyttja sin rätt på det sätt han eller hon själv önskar
vill nu alltså regeringen ta till sig. Som jag antydde
tidigare finns det inga spärrar. En generell rätt skall
regeringen ha att göra detta närhelst regeringen så
tycker är lämpligt.
Nu säger regeringsföreträdare nästan alltid när
man argumenterar som jag nu har gjort: Så där är det
inte. Det där är överdrivet. Det är inte så där det för-
håller sig.
När idrottens representanter uppvaktar riksdagens
utskott säger regeringsföreträdare eller socialdemo-
krater att dessa representanter inte talar sanning och
att de inte vet vad de talar om. Ibland undrar man
vem det är som vet bäst, idrottens företrädare eller
kulturministern.
Skälet till att vi som argumenterar som vi gör än-
då tror att det ligger mera i den oro vi ger uttryck för
än i regeringens försäkringar söker bl.a. stöd i det
enkla faktum att regeringen från det att den avlämna-
de sin egen proposition fram till nu har övergivit en
central del av vad den propositionen innehöll.
Den 25 juni skrev regeringen att det inte finns någon
anledning för närvarande att upprätta någon lista av
det slag som vi nu diskuterar. Regeringen ville alltså
ha rätten att göra detta men tänkte inte utnyttja den.
Fyra månader senare läser vi i tidningarna att listan är
färdig att sätta i verket. Redan innan riksdagen har
fattat beslutet om att ge regeringen denna möjlighet
ligger alltså listan färdig. Och då skall vi tro på rege-
ringens försäkringar att inget farligt, inget oroväck-
ande, inget principbrott över huvud taget kan vara i
faggorna.
Fru talman! Regeringen får ursäkta om vi inte tror
den på dess ord. Eftersom orden har visat sig vara
falska redan i propositionen tror vi inte på försäkring-
ar om att regeringen inte tänker utnyttja den rätt den
nu anser sig behöva. Vi tror den inte när den säger att
detta nog gäller ett litet antal evenemang av exklusiv
karaktär. Vi tror den inte när den försöker försäkra
oss om att de rättigheter den vill ha inte kommer att
användas.
Det är därför, fru talman, jag yrkar bifall till re-
servationerna 3, 4 och 8 och hoppas att en god majo-
ritet av riksdagens ledamöter är beredda att följa
dessa förslag.
Anf. 2 KENNETH KVIST (v):
Fru talman! Jag kommer i detta inlägg i likhet
med Per Unckel att koncentrera mig på den s.k. id-
rottslistan. Mats Einarsson kommer kort att beröra
övriga frågor som Vänsterpartiet har i anledning av
det här betänkandet.
Idrotten har ett utomordentligt brett intresse och
står i väldigt många människors intressefokus. Det är
bra. I Sverige har vi en idrottsrörelse som är organise-
rad som en folkrörelse, en självständig, demokratisk
folkrörelse. Det är också utomordentligt bra. Det är
en svensk modell för idrottsrörelsen som vi skall slå
vakt om och värna.
I denna fråga kan jag hålla med om ganska myck-
et av det Per Unckel har sagt, med några reservatio-
ner.
Det ena är anmärkningarna kring EU, där vi na-
turligt har helt olika uppfattningar. Enligt min mening
är EU ett maktfullkomlighetens organ där det inte är
en tillfällighet att så dumma beslut fattas som detta
med ett TV-direktiv. Det är snarare något institutio-
nellt i denna elitorganism. Icke desto mindre delar jag
mycket av Per Unckels kritik mot det hela, även om
man inte har tänkt att det skall vara alldeles gratis att
disponera idrottsarrangemang.
Vad det handlar om är idrottsarrangörernas rätt att
råda över eller disponera sina arrangemang. Populärt
men kanske något juridiskt oegentligt kan vi säga att
idrottsrörelsen äger sina arrangemang, fastän ägandet
brukar gälla saker som man kan ta i.
Det betyder, som Per Unckel varit inne på, att det
inte är en allmän mänsklig rättighet att gå på idrott.
Det är inte så att någon utestängs, utom de som inte
har biljett när det är ett avgiftsbelagt arrangemang,
om de inte lyckas planka in.
Man måste alltså för att komma i åtnjutande av en
idrottstävling, en match eller liknande betala entré.
Vore någonting annat förhållandet skulle man ta bort
alla stängel kring idrottsplatser och säga att det är fritt
för alla att gå in, och så är det inte.
Det är ingen allmän mänsklig rättighet i den me-
ningen att se idrott, även om självfallet idrotten inte
diskriminerar människor som vill gå in och är bered-
da att betala sin biljett. Det är likadant med kulturar-
rangemang. Antalet platser är begränsat, och man
måste betala sin entré.
TV gör den fantastiska insatsen att den vidgar
publikkretsen. Detta är idrottsrörelsen oerhört intres-
serad av. Det ökar intresset för idrotten och får fler
ungdomar att bli intresserade av idrotten, välja en
idrottsaktivitet som sitt fritidsintresse och sedan en-
gagera sig i idrottsrörelsen i träning, spelande, täv-
lande och kanske så småningom i en ledargärning.
Idrotten har allt intresse av en bred spegling av sina
arrangemang.
Idrotten råder över sina arrangemang. Idrotten har
alltså rätt att kunna sälja sina sändningsrätter till dem
som vill betala för dem när det är attraktiva arrange-
mang. Det är i sig några få arrangemang som det
gäller. Den har rätt till detta.
Det är i enlighet med principerna bakom såväl vår
regeringsform som principerna i annan lagstiftning.
Det är egentligen emot dessa principer och denna
andemening om man skall kunna göra undantag, att
regeringen skall kunna gå in i enskilda fall och sätta
den ordinarie lagen, rättsförhållandena och rättstradi-
tionen på området ur spel. Det kan göras utan be-
gränsningar vare sig vad gäller tid eller vad gäller
evenemangens storlek, intressegrad eller något lik-
nande.
Det finns inga objektiva mått enligt vilka rege-
ringen skall gå enligt de här förslagen. Regeringen
skall avgöra om ett engagemang bedöms som av
"särskild vikt för det svenska samhället". Jag kan
naturligtvis med all rätt kritiseras för att vara idrotts-
hullu, som man skulle sagt på finska, dvs. idrottsfan-
tast. Men särskild vikt för det svenska samhället i den
meningen som står i lagen har knappast ett enskilt
idrottsarrangemang.
Om räntan går upp eller ned eller arbetslösheten
stiger är av särskild vikt för det svenska samhället.
Men när det gäller en enskild match, en landskamp
eller något, kan man nog diskutera om det är av sär-
skild vikt. Det är många som är intresserade av det.
Det är givet. Men då ser faktiskt idrotten i allmänhet
till att så många som möjligt får se det.
Fru talman! Om vi tar ett litet exempel från kultu-
rens område för att göra detta klart. En konstnär hål-
ler på att måla en mycket vacker tavla. Han blir er-
bjuden en mycket stor summa pengar för denna vack-
ra bild. Då skall staten kunna gå in och säga: Nej, den
här tavlan blev så vacker att den är av särskild vikt
för det svenska samhället, så den måste hängas ut på
ett museum, och du måste acceptera det pris museet
har råd att betala.
Om jag får tro kulturministern skall det i varje fall
bli en rättegång där rätten skall kunna hävda detta för
konstnären. Resultatet kan bli att konstnären avstår
från att måla sin tavla. Skall då staten gå in och tala
om för konstnären: Nej, du måste måla din tavla,
eftersom den är av särskild vikt för det svenska sam-
hället.
Så där går det inte till, säger någon. Nej, men om
idrotten skall det gå till så. Idrottsrörelsen skall alltid
vara någonting som man skall komma med sina pek-
pinnar mot, trots att man i teorin säger att det är vik-
tigt att vi har en svensk modell för idrottsrörelsen
som en självständig demokratisk folkrörelse. Men det
skall alltid vara just den folkrörelsen som man har
pekpinnar mot.
Någon gång har jag hört argumentet: Det är ju så
många statsbidrag och kommunala bidrag till idrot-
ten. Men de politiska partierna är inte själva helt utan
sådan bidrag. Tänk om man skulle ha den graden av
inblandning i deras interna verksamhet som idrottsrö-
relsen får. Då skulle vi säkert reagera, och med all
rätt.
Vi måste lära oss att idrotten skall och bör vara en
självständig demokratisk folkrörelse. Det är klart att
samhället kan ställa upp med önskemål när samhället
gör investeringar. Samhället skall i samförstånd med
idrottsrörelsen, för att det inte skall vara några mot-
sättningar, se till att vi skapar detta fina intresse hos
så breda skikt som möjligt av våra ungdomar. Där har
idrottsrörelsen inga andra intressen. Men vi måste om
vi anser att idrottsrörelsen är en självständig folkrö-
relse acceptera att den fritt får förfoga över sina egna
arrangemang.
Fru talman! Är det över huvud taget ett problem
som ligger bakom TV-listan? Skulle idrottsrörelsen
vara så tokig att den genom val av TV-kanaler med-
vetet går in för att utestänga en så stor del av befolk-
ningen som möjligt från dessa arrangemang eller ser
till kortsiktig ekonomisk vinning när det gäller dess
relationer till TV-bolagen? Då vore det möjligen ett
problem. Trots idrottens självständighet skulle man i
så fall kunna diskutera och försöka påverka idrotten
till ett klokare tänkande. Men förhåller det sig på det
viset?
År 1993 - om jag inte minns årtalet fel - arrange-
rade Sverige Europamästerskapen i fotboll. Det sän-
des i SVT. Svenska Fotbollförbundet fick bra ekono-
mi. År 1995 arrangerades VM i fotboll för damer.
Allmäntelevisionen vägrade först att sända detta ar-
rangemang eftersom det inte var publikt intressant.
Fotbollförbundet hade då en någorlunda bra kassa
och betalade 5 miljoner kronor till Sveriges Televi-
sion för att man skulle sända dam-VM i fotboll. Tog
då inte Fotbollförbundet ett ansvar för att den breda
allmänheten skulle kunna se en del av idrottsverk-
samheten som dessutom är diskriminerad? Dessutom
blev det höga tittarsiffror.
Svenska Fotbollförbundet har ett avtal med en
tysk firma på området som heter ISPR. Det ger Fot-
bollförbundet ca 100 miljoner kronor om året brutto.
Sedan försöker ISPR sälja olika sändningsrätter för
att på det sättet göra en vinst. Det är deras affärsidé.
Fotbollförbundet får en tryggad inkomst och fördelar
ut de här pengarna till idrottsverksamheten.
Allsvensk fotboll har ett brett intresse i det här
landet. Av de pengar som Svenska Fotbollförbundet
får av ISPR använder man 15-17 miljoner för att
betala SVT för att sända Fotbollskväll på måndagar-
na. Detta gör man för att sporten skall speglas brett
och ges ett brett publikt intresse.
Fru talman! Detta är unikt. I alla andra länder be-
talar TV-bolagen för liknande program till idrottsrö-
relsen. Sedan kräver många att vi t.ex. skall ha ett
fotbollslandslag och en fotbollsallsvenska med en
massa attraktiva spelare och stora begåvningar. Men
vi har relationer som gör att idrotten trots allt, såsom
realiteterna ser ut, är i ekonomisk strykklass.
Man kan alltså säga att diskussionen om en sådan
här TV-lista bl.a. gäller frågan om dispositionsrätt
och om man råder över sina egna arrangemang. Jag
tycker inte att det kan råda någon oklarhet om det.
Det kan inte heller göras några undantag på några
som helst icke-precisa eller icke-objektiva allmänna
grunder. Man kan inte ge dessa maktmedel åt någon,
inte ens till en regering.
Dessutom handlar det om principen om idrottsrö-
relsens självständighet. Idrottsrörelsen som en själv-
ständig demokratisk organisation äger sina egna be-
slut. Även om vi inte tycker om vissa av de här be-
sluten, måste vi acceptera dem om vi accepterar att vi
har en självständig demokratisk folkrörelse, eftersom
det är de som äger rätten till sina beslut. De äger
också rätten att besluta om sina arrangemang och var
dessa arrangemang skall visas. De äger att besluta om
publikavgifter och tillträde till arenorna. De äger
faktiskt att besluta om ackreditering av journalister,
och de äger att besluta om sin sändningsrätt.
Svensk idrottsrörelse har skött detta hittills på ett
utomordentligt ansvarsfullt sätt för att en så bred
allmänhet som möjligt skall se idrott. Det finns för-
visso enskilda tävlingar eller enskilda arrangemang
där det kanske snävas in av ekonomiska skäl, men det
finns inga problem med detta. Listan behövs inte.
Den skapar däremot ingrepp i principer som jag tyck-
er att det är nödvändigt att denna riksdag värnar.
Fru talman! Därför yrkar jag bifall till reservatio-
nerna 3 och 4.
Anf. 3 BIRGITTA SELLÉN (c):
Fru talman! Jag tänker också ägna mig åt idrotts-
listan i dag.
Frågan om Sverige skall upprätta en lista över
evenemang som allmänheten bör kunna se kostnads-
fritt i TV har onekligen handlagts på ett mycket in-
tressant sätt.
Det var med stor glädje som jag kunde konstatera
att kulturutskottet i sak ställde sig bakom en motion
från Centerpartiet om att en sådan TV-lista skulle
upprättas. Det var onekligen med viss besvikelse som
jag kunde konstatera att konstitutionsutskottet delvis
backade från den linjen.
Jag tycker att konstitutionsutskottets skrivning, att
en lista skall upprättas först när det finns behov för att
säkerställa att de aktuella evenemangen blir tillgäng-
liga i allmäntelevisionen, är ganska luddigt formule-
rad. Det kan betyda att en TV-lista inte kommer att
skrivas nu, utan skjuts på framtiden. Men det kan ju
också tolkas så att en lista kommer att göras omgåen-
de, eftersom vi vet att TV 3 har köpt upp evenemang
för flera år framåt. Den enda möjligheten att få se
VM-finalen i fotboll 2002 i direktsändning är att en
lista görs nu.
Många idrotter har en mycket stark förankring hos
svenska folket. Det märks inte minst då kommersiella
kanaler med liten täckning hotat att inte låta alla se
t.ex. VM-finaler. Ett sådant agerande är lätt att förstå
ur kommersiell synvinkel, men det är lika lätt att
förstå ilskan hos de människor som inte får möjlighet
att följa sitt landslags matcher i allmän-TV.
Min och Centerpartiets ambition är att idrotten
skall ha en fortsatt stark förankring hos alla männi-
skor och uppmuntra många att aktivt utöva idrotter.
Ett led i detta är rimligen att underlätta för så många
människor som möjligt att odla ett idrottsintresse och
ge dem möjlighet att se förebilderna inom många
idrotter. Det måste också innefatta de största evene-
mangen i de största idrotterna.
Av den anledningen yrkar jag redan nu bifall till
reservation 5.
Fru talman! Centerpartiet har, som jag sade inled-
ningsvis, lagt en motion om upprättande av en TV-
lista med anledning av propositionen om ändringar i
radio- och TV-lagen. Det är alltså inte den s.k. Bulga-
rienmatchen som är orsak till att listan har aktualise-
rats, som medierna vill göra gällande. Däremot ställ-
de jag en fråga här i riksdagen till kulturministern om
regeringens ställningstagande till att upprätta en lista,
och det råkade bli dagen efter Bulgarienmatchen.
Jag är tacksam för det svar som jag då fick från
kulturministern på min fråga. Men nu undrar jag lite
grann vilken inställning regeringen har till att upp-
rätta den här listan. I propositionen står det nämligen:
Regeringen anser inte att det för närvarande finns
behov att upprätta en lista över skyddade sporteve-
nemang.
I svaret på min fråga sade kulturministern att en
lista skall tas fram nu. Det innebär att regeringen
uppenbarligen har bytt åsikt i frågan. Mot den bak-
grunden kan det inte vara fel att riksdagen pekar ut
färdriktningen vad avser framtida hantering i ärendet.
Sedan skulle jag också vilja ha ett klarläggande av
kulturministern. Det rör frågan om vilken täckning de
kanaler som vill sända listade evenemang skall ha.
Direktivet från EU syftar till att säkerställa att en
väsentlig del av befolkningen i en medlemsstat har
möjlighet att följa de evenemang som finns på listan i
fri TV. I propositionen säger regeringen att det bör
krävas att minst 95 % av den bofasta befolkningen
faktiskt kan ta emot programmen för att detta skall
vara uppfyllt.
Därför var det förbluffande att läsa en intervju i
veckan där ministern hävdar att listan alls inte är en
garanti för rikstäckning, utan endast handlar om att
pressa ned priserna på sändningsrättigheterna. Är det
inte så att ett bolag med rikstäckning som kan matcha
ett skäligt pris också skall få ha rätten att sända eve-
nemanget?
Mycket av debatten kring listan har kommit att
handla om konsekvenserna för idrottsrörelsen. Därför
vill jag först klarlägga att en lista skall ge TV-tittarna
möjlighet att i direktsändning och i rikstäckande
kanaler kunna se nationella och kulturhistoriskt vikti-
ga händelser.
Det handlar alltså inte om att lista vilka idrottse-
venemang av allmänt intresse som folk skall få se.
Det handlar om speciella evenemang. I motionen från
Centerpartiet har vi bl.a. föreslagit OS, VM- och EM-
finaler i fotboll och hockey, Vasaloppet, Finnkampen
och Elitloppet - alltså även inom svenska sporter.
Det är säkert riktigt att vissa av de högsta ersätt-
ningarna för TV-rättigheter kan utebli, och att det får
negativa konsekvenser för idrottsrörelsen. Självfallet
kan man spekulera i hur stora förlusterna blir - det är
inte utan att man får intrycket att den befarade för-
lusten blir större för varje dag som går.
Man kan också fundera vidare på de mer långsik-
tiga effekterna för idrottsrörelsen. Idrotten är - det
borde inte behöva sägas - beroende av att ungdomar
tidigt engagerar sig och sedan fortsätter med sin id-
rott. Det är också ett samhällsintresse att ungdomar
kommer in i idrottsrörelsen och regelbundet motione-
rar, något som aktualiserats de senaste dagarna på
grund av att många i landet är överviktiga och riske-
rar att dö i förtid.
Exponering i TV av stora idrottshändelser, främst
med nationella framgångar, leder också till ökat in-
tresse för idrotten och ger fler utövare. Kan det kan-
ske vara så att en smalare exponering i form av att
sändningarna begränsas till betal-TV-kanaler också
kan få långsiktiga negativa återverkningar för hela
idrottsrörelsen i Sverige? Det är en fråga som vi inte
kan få svar på i dag.
Det är också viktigt att minnas för vem sporten
egentligen finns och på vilka villkor storklubbarna
verkar. Basen är alla de föräldrar som skjutsar sina
barn till och från träningar, alla ungdomar som jobbar
som ledare för yngre och alla tränare som ställer upp
för minimala ersättningar. Den basen tycker jag är
värd att värna, och jag tycker att det är rimligt att de
också skall kunna ta del av topprestationer utan betal-
TV eller dyra specialkanaler.
Så här skriver en förälder i LO-tidningen med
anledning av "listdiskussionerna":
Vilka är det som bär upp fotbollen och annan id-
rott på ett basplan? Det är vi föräldrar som skjutsar
och ställer upp i alla möjliga sammanhang. Det är
oavlönade ledare och tränare som lotsar barn och
ungdom framåt och som ibland lägger grunden till en
framtida landslagsplats. Då vill vi åtminstone, som en
sorts bonus, kunna ta del av de högtidsstunder som
erbjuds i toppen av sportens hierarki. Vi vill inte bli
utköpta, berövade den belöningen av kapitalstarka
direktörer, utan andra intressen för sporten än att
"förfeta" sina bankkonton.
Är det några som äger idrotten i Sverige så är det
alla dessa föräldrar och ambitiösa ledare och tränare
som har rätt att få se intressanta idrottsarrangemang i
allmän TV.
Fru talman! Med detta vill jag yrka bifall till re-
servation 5.
Anf. 4 KENNETH KVIST (v) replik:
Fru talman! Birgitta Sellén för ett något märkligt
resonemang. Om man visar mer idrott men idrotten
får mindre pengar blir det mer idrottsaktivitet.
Nu är det tyvärr så, Birgitta Sellén, att idrottsar-
rangemang kostar pengar. Inte heller ungdomsidrott
är gratis, det kan jag tala om.
Det är också så att idrotten inte vill ha någon smal
exponering. Det är en direkt oförskämdhet mot
svensk idrott, fru talman, att hävda något sådant.
Men det är klart att idrottsrörelsen skall ha betalt
för vad det innebär att matcher eller tävlingar sänds i
TV. Idrotten har intresse av att t.ex. kunna sluta lång-
siktiga avtal för att ha en säker inkomst av sina arran-
gemang. Men om man ger en regering rätt att åsido-
sätta de avtalen närhelst den önskar och tycker att ett
arrangemang är tillräckligt attraktivt så får inte idrot-
ten långsiktiga avtal om TV-rättigheterna till sina
arrangemang. Då är det inte någon som vågar ingå
sådana avtal med idrotten, och därmed faller pengar
bort för idrotten.
Fru talman! Centerpartiets åsikt är egentligen ex-
tremt idrottsfientlig, skulle jag vilja påstå.
Anf. 5 BIRGITTA SELLÉN (c) replik:
Fru talman! Som svar till Kenneth Kvist vill jag
säga att jag ser medborgarnas rättigheter att få ta del
av intressanta idrottsarrangemang. Jag är alltså inte
idrottsfientlig utan tycker att det är viktigt att idrotten
finns.
Sedan är det självklart, som jag också sade i mitt
anförande, att det kan påverka idrotten på ett negativt
sätt om intäkterna minskar. Men man får väl se över
hur den biten kan ordnas. Jag har inte sagt att all
idrott skall visas i allmän TV. Det är de arrangemang
som har speciellt stort intresse.
Jag är rädd för att tittarantalet minskar på grund
av att alla inte har betal-TV. Det kan alltså i förläng-
ningen ge minskat intresse från dagens ungdom. Jag
glömmer själv aldrig den tiden då Stenmark åkte och
jag såg det i direktsändning. Hade inte alla de ung-
domar som jag själv hade i mina skolklasser då fått se
det, trots att det var skoltid, tror jag inte att de hade
blivit slalomåkare, som väldigt många blev.
Anf. 6 KENNETH KVIST (v) replik:
Fru talman! Det är naturligtvis utomordentligt
viktigt - det anser väl alla som är verksamma inom
idrotten - att idrotten skall ses brett och att man skall
se god idrott.
Men låt oss säga att vi t.ex. tar bort en stor del av
de ekonomiska resurserna för fotbollsallsvenskan,
samtidigt som ligor i andra länder och lagen i dessa
ligor har stora TV-intäkter. Vart tror då Birgitta Sel-
lén att de svenska begåvade fotbollsspelarna tar vä-
gen? Vilket intresse blir det till slut för fotbollsall-
svenskan om den dräneras på alla skickliga spelare
därför att de på grund av ekonomiska förhållanden
kan erbjudas helt andra villkor i andra länder? Det ni
företräder är en motsägelse i sig självt.
Detta är inget problem. Svensk idrottsrörelse vill
exponera sina idrotter brett. Samtidigt skall också
svensk idrott naturligtvis bevaka sina intressen och se
till att man får så god ekonomi som möjligt. Man
skall även ha rätt att själv avgöra när man kanske kan
mjölka ut lite mer pengar och visa arrangemang snä-
vare, och när det skall visas bredare.
Det är idrotten som råder över sina arrangemang,
och det är idrotten som äger att fatta de beslut man
behöver som självständig demokratisk folkrörelse.
Idrotten skall inte ha någon förmyndarmakt över sig.
Vi skall överlåta idrotten åt idrotten. Det är min åsikt.
Anf. 7 BIRGITTA SELLÉN (c) replik:
Fru talman! Kenneth Kvist säger att idrotten råder
över sina arrangemang, och det är väl med rätta. Men
får man inga intresserade ungdomar i framtiden har
det väl också sina nackdelar.
Jag tror fortfarande, som jag sade tidigare, att om
ungdomar får se bra fotboll och hockey i TV så ska-
pas intresse, och de vill syssla med någonting aktivt
på fritiden. Om skolan och inte minst föräldrar pus-
har dem och skjutsar dem till olika aktiviteter tror jag
att vi får fram duktiga fotbollsspelare i alla fall.
Anf. 8 PER UNCKEL (m) replik:
Fru talman! Jag nöjer mig med att be Birgitta
Sellén om en kommentar på en punkt och ett svar på
en fråga på en annan.
Jag tar frågan först: Anser Birgitta Sellén att rege-
ringen skall ges rätt att ta rättigheten från arrangörer-
na av Kristina från Duvemåla? Ja eller nej?
Så till kommentaren som jag skulle vilja ha från
Birgitta Sellén: Låt oss säga att Birgitta Sellén med-
ger att pengarna till idrotten minskar, med det beslut
som riksdagen - vilket Gud förbjude - om en stund
kanske fattar, och att dessa pengar i stället övergår till
TV 4, dvs. det Bonnier-Mariebergsdominerade TV-
företag som uppfyller alla spridningskrav som man
rimligen kan ställa. Hur ser då den centerpartistiska
moralen ut vid iakttagandet av detta fenomen, dvs. att
pengarna bokstavligen flyttar från idrotten, som Bir-
gitta Sellén just medgav, till att i stället subventionera
sändningskostnaden för TV 4? Om jag skulle använ-
da en jargong som normalt är mig främmande är det
att berika de stora kapitalägarna.
Anf. 9 BIRGITTA SELLÉN (c) replik:
Fru talman! Jag tycker att Per Unckel hårdrar frå-
gan om ekonomin och får det att låta som om jag vill
att alla pengarna skall gå till TV-sändningar. Då har
Per Unckel totalt missuppfattat mitt inlägg. Jag kan
ge Per Unckel en kopia så att han kan läsa mitt in-
lägg.
När det gäller frågan om regeringen skall lägga
sig i flyttningen av Kristina från Duvemåla, vill jag
säga att det inte är det det handlar om. Det handlar
inte om att vi skall flytta matcher hit eller dit. Jag
förstår inte riktigt jämförelsen.
Anf. 10 PER UNCKEL (m) replik:
Fru talman! Jag fruktade det. Vad jag försöker gö-
ra är nämligen att dissekera vad Centerpartiet är be-
rett att ställa sig bakom. Centerpartiet är berett att
ställa sig bakom att pengar flyttar från idrotten -
Birgitta Sellén medgav att de får mindre - till dem
som i stället har sändningsrättigheterna, t.ex. TV 4.
De behöver inte, enligt den ordning regeringen före-
slår, betala den fulla kostnaden.
Det innebär att pengar flyttas från punkt A till
punkt B, från folkrörelse till sändningsföretag. Jag
var nyfiken att få veta hur Centerpartiet ser på den
moralen.
Om svaret på Kristina från Duvemåla-frågan är att
Centerpartiet inte anser att detta bör ske, är det säk-
rast att Centerpartiet röstar nej till regeringens för-
slag, eftersom man är på väg att ge sig själv rätt att ta
ifrån innehavarna av produktionen Kristina från Du-
vemåla deras rättigheter, om den finner att detta är av
vikt för det svenska samhället.
Anf. 11 BIRGITTA SELLÉN (c) replik:
Fru talman! Lägg märke till att jag talade om en-
staka idrottsarrangemang. Kristina från Duvemåla har
inte visats bara en gång. Den visas hur många gånger
som helst. Det är alltså ingen möjlig jämförelse.
Anf. 12 HELENA BARGHOLTZ (fp):
Fru talman! Debatten i dag skall ju handla om
hela förslaget om ändringar i radio- och TV-lagen,
inte bara om TV-listan.
Folkpartiet strävar efter ökad mångfald och högre
kvalitet i medierna. Kvalitet och alternativ skall ga-
ranteras genom en stark och kvalitetsinriktad public
service-verksamhet. Mångfalden och det demokratis-
ka meningsutbudet gynnas av goda etableringsmöj-
ligheter för nya medieaktörer och av ett stort och
varierat utbud. Den främsta metoden för att uppnå
detta mål är att erbjuda största möjliga frihet för såväl
konsumenter som distributörer och producenter.
Därför är Folkpartiet för att det frekvensutrymme
i etern som staten förfogar över ställs till TV-tittarnas
och TV-företagens förfogande. Med markbunden
digital-TV skapas möjligheter till ökad mångfald.
Fler TV-program kan nå hushållen via en ny distribu-
tionsform, om konsumenter och företag vill utnyttja
den möjligheten.
Tyvärr har regeringen på ett antal punkter valt en
politik som begränsar friheten och mångfalden i stäl-
let för att öka den. Ett sådant beslut är fördelningen
av tillstånd att sända markbunden digital-TV. I stället
för att konsumenternas val får styra, t.ex. vilken av de
sökande betal-TV-kanalerna som skulle få tillståndet,
lät regeringen politiska önskemål fälla avgörandet.
Canal+ vann över TV 1000 på politiska grunder.
Propositionen om ändringar i radio- och TV-lagen
innebär tyvärr att mångfalden i massmedierna häm-
mas ytterligare. Förslaget att i praktiken utvidga det
antal TV-program som kabel-TV-företagen är skyldi-
ga att distribuera vidare utan kostnad för hushållen
snedvrider konkurrensen och motverkar tillkomsten
av nya TV-kanaler.
Därför föreslår Folkpartiet att plikten att vidarebe-
fordra TV-program bara skall omfatta de två etable-
rade programkanaler som finansieras med TV-
avgifter, nämligen SVT 1 och SVT 2.
Det finns en rad invändningar mot förslaget om
ändringar i radio- och TV-lagen.
För det första motverkar regeringens förslag
mångfalden genom att ett visst reklamfinansierat TV-
företag ges en mer gynnad ställning än dess konkur-
renter. I samband med teknikskiftet från analog- till
digital-TV bör den statliga favoriseringen av TV 4
upphöra. Det finns ingen anledning att gynna ett
företag framför andra som uppfyller samma villkor.
För det andra motverkar regeringens förslag
mångfalden genom att ytterligare en avgiftsfinansie-
rad programkanal ges en gynnad ställning genom
vidarebefordringsplikten. Därigenom försämras förut-
sättningarna för privata alternativ att starta en egen
nyhetskanal.
För det tredje kan regeringens förslag motverka
mångfalden genom att kabel-TV-företag tvingas att
fritt distribuera vissa TV-program till hushåll som
redan kan ta emot detta utbud med en enkel inomhu-
santenn. Om så sker tas värdefull distributionskapa-
citet i anspråk för att sända samma utbud på två olika
sätt. Det är slöseri, inte bara med kabelföretagens
egendom utan också med hushållens möjligheter att
ta emot ett brett utbud av TV-program.
Det är oklart vad man i propositionen avser med
"alla boende" när man säger att alla boende skall ha
möjlighet att ta emot de marksända programmen för
att kabel-TV-företaget inte skall vara skyldigt att
vidarebefordra dem gratis.
I många hus kommer det att gå bra att ta emot de
marksända digital-TV-signalerna i vissa lägenheter,
men inte i andra. I vissa lägenheter kommer det att gå
bra i vissa rum, men inte i andra. Var gränsen går när
det gäller vidarebefordringsplikten klargörs inte i
propositionen.
För det fjärde är det omöjligt för allmänhet och
berörda företag att förutse konsekvenserna av rege-
ringens förslag. Det ges betydande utrymme för att på
politiska eller andra grunder gynna vissa företag och
intressen.
Om den här propositionen bifalls innebär det i
praktiken att regeringen har rätt att avgöra vilka TV-
kanaler som skall ha fördelen av att vara behäftade
med vidarebefordringsplikt. Det står regeringen fritt
att bestämma vilka krav som skall ingå i tillstånden
för att sända digital-TV.
Genom att låta de i lagtexten avgörande orden
opartiskhet, saklighet och mångsidigt programutbud
där nyheter ingår, ingå eller inte ingå i tillstånden,
kan regeringen således bestämma vilken av två eller
flera likvärdiga kanaler som kommer att gynnas. En
kanal kan ha ett innehåll som väl motsvarar statens
kvalitetsambitioner, utan att kanalens tillstånd har
formulerats på det sätt som kvalificerar till status som
vidaresändningspliktig.
Om regeringen i stället väljer att ge flera kanaler
tillstånd som förenas med de aktuella villkoren, dvs.
opartiskhet, saklighet och mångsidigt programutbud
där nyheter ingår, uppstår också frågan vem som skall
välja bland de kvalificerade kanalerna.
Om det handlar om kabeloperatörerna innebär det
att allmänheten på olika orter kan ha olika pliktkana-
ler, vilket i och för sig kan skapa viss konkurrens. För
oss i Folkpartiet är det således väldigt angeläget att
vidarebefordringsplikten begränsas för kabel-TV-
företag.
Fru talman! Också jag vill säga några ord om den
beramade TV-listan. Jag menar att den grundläggan-
de fråga som måste ställas är varför staten över huvud
taget skall bestämma att vissa idrottsevenemang eller
tillställningar skall sändas just i vissa kanaler. Åtskil-
liga mänskliga rättigheter är faktiskt ganska dåligt
tillogodosedda också i vårt land. Till dem hör rimli-
gen inte detta med att inte få se vissa matcher.
Mycket har sagts här i dag, och hittills har det ju
varit en mycket engagerad debatt om TV-listorna. Jag
vill instämma i den starka kritik som har kommit från
både vänster och höger, och sedan har jag ett tillägg
till som jag tycker att vi måste ha med oss, nämligen
att hela förslaget egentligen är väldigt gammmalmo-
digt. Vi har nämligen en konkurrent i medierna. Vi är
ju på väg att via Internet kunna se allting, varifrån det
än kommer.
För närvarande är det bara enstaka TV-program
som ligger ute på nätet men om en kort tid, om bara
några år, kommer de allra flesta säkert att finnas pa-
rallellt på Internet. Med den nya digitaltekniken
kommer kvaliteten på Internetprogram, som man kan
se på sin vanliga TV, nästan att vara i klass med van-
liga TV-sändningar. Det är alltså ingen skillnad.
I ett sådant läge kan man tack vare Internet välja
mellan att se på svensk TV eller att se på TV från
något annat land. Då kommer hela det här systemet
med knepiga och speciella listor inte att fungera.
Jag tycker att idrottsrörelsen har all rätt att tala om
expropriation. Man har hittills kunnat sälja sänd-
ningsrätten till högstbjudande. När TV 3 lanserades
var ett av försäljningsargumenten att den nya kanalen
köpt ensamrätten till en del idrottsarrangemang. Det
gav kanalen en flygande start och bidrog till att bryta
monopolet. Nu fråntas idrottsrörelsen genom statliga
dekret rätten att fritt sälja sina arrangemang; detta på
mycket svaga grunder.
Fru talman! Jag yrkar bifall till reservationerna 3,
4 och 6.
Anf. 13 BIRGITTA SELLÉN (c) replik:
Fru talman! Jag skulle vilja kommentera det som
Helena Bargholtz sade om att förslaget är gammal-
modigt. Det ligger mycket i det hon säger, nämligen
att när det digitala kommer behövs inte det här. Just
därför är det angeläget att listan kommer nu. Då har
vi ju täckning för medborgarna fram till dess att de
digitala sändningarna fungerar.
Anf. 14 HELENA BARGHOLTZ (fp) re-
plik:
Fru talman! Menar Birgitta Sellén att vi under en
kort tid skall ha de här listorna, med allt besvär och
all oro som det skapar hos idrottsrörelsen, för att
sedan konstatera att läget är ett helt annat? Som jag
sade handlar det om en kort tid. Det här kan komma
om ett par år.
Anf. 15 BIRGITTA SELLÉN (c) replik:
Fru talman! Det är önsketänkande att det kommer
om ett par år. Det är mycket som vi tror skall komma
snabbt men det kommer ändå inte tillräckligt snabbt,
åtminstone inte i hela landet. Om man bor på vissa
orter är det kanske möjligt. Jag anser dock att det är
väldigt viktigt att hela landet täcks, att alla människor
- även de som bor längst upp i norr, i Nikkaluokta
eller var det nu kan vara - skall på vanlig TV kunna
se sådana här arrangemang; detta för att behålla in-
tresset bland medborgarna.
Det är inte att begära att man i dag skall betala för
paraboler och få ett helt knippe, utan möjlighet att
sortera ut vissa kanaler. Man får betala mer än 200 kr
i månaden för att kunna se de här betalkanalerna men
det är många människor i Sverige i dag som inte har
råd att lägga pengar på det. Fram till dess att det hela
är digitalt utbyggt och vi inte längre behöver listor
tycker jag att det är alldeles utmärkt att ha listor.
Anf. 16 HELENA BARGHOLTZ (fp) re-
plik:
Fru talman! Man har Internet även i norra Sverige.
Det här växer fram väldigt snabbt. Därmed, menar
jag, kommer möjligheten att se de här matcherna via
Internet att spridas. Vi är helt överens om att det är en
självklarhet att det skall finnas möjligheter för alla i
detta avseende. I dagens läge har praktiskt taget vart-
enda bibliotek Internet, så om man inte har Internet
hemma kan man gå till biblioteket och se matcherna.
Jag vidhåller vad jag tidigare har sagt. Det är
dumt att nu fatta sådana här beslut. Vi ser ju att de om
några år kommer att vara obsoleta.
Anf. 17 GÖRAN MAGNUSSON (s):
Fru talman! Med hänsyn till debattomständighe-
terna - jag skall strax återkomma till dem - skall jag
begränsa mitt inlägg här till att vara mycket formellt.
Inledningsvis yrkar jag bifall till hemställan i kon-
stitutionsutskottets betänkande och avslag på de re-
servationer som är fogade till betänkandet.
En majoritet av oss i konstitutionsutskottet har
funnit att det finns starka och bärande skäl för riksda-
gen att göra den ändring i radio- och TV-lagen som
fordras för att man senare vid behov, som utskottet
uttrycker sig, skall kunna upprätta en lista över aktu-
ella evenemang.
Eftersom debatten, tycker jag, har varit väldigt
generaliserande när det gäller vilka arrangemang som
kan komma i fråga vill jag peka på den del av ut-
skottsbetänkandet där man räknar upp fyra olika
kriterier som faktiskt skall vara uppfyllda; åtminstone
två av dem, enligt kommissionens uppfattning. För att
vinna tid skall jag inte här rekapitulera dem. Både i
propositionen och i betänkandet finns det här att läsa.
Det skulle naturligtvis vara frestande att något
kommentera det radarpar som nu har uppstått i kon-
stitutionsutskottet - Per Unckel och Kenneth Kvist,
med helt disparata utgångspunkter vad gäller Sveriges
medlemskap i EU och EU så att säga. Men elegant
spelar man nu, i varje fall enligt egen uppfattning,
spelar de nu på samma planhalva och i samma cen-
terkoalition, eller ving eller vad det nu kan vara. Jag
skall dock avstå från det. Eftersom debatten så myck-
et har fokuserats på TV-listan och TV-listan är en
fråga för regeringen är det angeläget att statsrådet
Ulvskog får tillfälle att så snabbt som möjligt delta i
debatten; detta av hänsyn till att hon senare har enga-
gemang som kan försvåra här. Jag begränsar således
mitt inlägg precis till det som jag här har sagt.
Avslutningsvis, skulle jag vilja säga, undanber jag
mig repliker. Det finns ju inte särskilt mycket att
replikera på. För att vinna tid vore det, tycker jag, bra
om vi kunde avvika från det normala mönstret. De
repliker och de debatter som jag som majoritetsföre-
trädare skulle kunna tänkas ha med andra i utskottet
kan vi kanske ta något senare i debatten. Det finns ju
möjligheter till det. Annars kan vi ta det vid ett annat
tillfälle.
Anf. 18 KENNETH KVIST (v) replik:
Fru talman! Jag ber om fru talmannens tillåtelse
att göra en liten, allmän kommentar kring debatten.
Jag uppskattar mycket att berörda statsråd närvar i
kammaren och deltar i kammarens debatt. Det borde
ske fler gånger.
Göran Magnusson, det är faktiskt riksdagen och
riksdagens utskott som har att diskutera och ta ställ-
ning till regeringens förslag. Då förväntar vi oss nog
egentligen lite mer av konstitutionsutskottets vice
ordförande och tillika främste majoritetsföreträdare,
t.ex. att åtminstone det betonas som finns i konstitu-
tionsutskottets skrivning men som inte finns med vare
sig i lagförslaget eller hos regeringen. Det gäller då
att man i varje fall skall beakta de ekonomiska kon-
sekvenserna för idrottsrörelsen av att man tar arran-
gemang från den.
Kanske är det viktigt att utskottsmajoriteten har en
självständig bedömning över sin nyans som man vill
skall vara gällande och inte så att säga bara passivt
spelar över bollen till ett engagerat statsråd, som
glädjande nog är närvarande i kammaren.
Sedan vill jag säga om passningen att Per Unckel
och jag är ett radarpar att det må så vara. Vi tycker
kanske båda i den här saken att ibland hittar också
blinda hönor korn.
Anf. 19 GÖRAN MAGNUSSON (s) replik:
Fru talman! Jag tycker att det ligger väldigt
mycket i det Kenneth Kvist säger. Jag har förberett
mig för ett längre inlägg, men jag känner till hur
arbetsprogrammet är och dessutom har jag mycket
noga lyssnat på både Unckels och Kvists inlägg där
de hela tiden vänt sig till statsrådet Ulvskog. Utskot-
tets vice ordförande har inte apostroferats särskilt.
Därför tycker jag att jag gör rätt när jag försöker
medverka till att statsrådet Ulvskog på ett aktivt sätt
kan delta i den här debatten.
Anf. 20 KENNETH KVIST (v) replik:
Fru talman! I den allmänna debatten har statsrådet
Ulvskog varit ute och fällt ett och annat uttalande i
frågan, vilket utskottsmajoritetens främste företrädare
inte har gjort på samma påfallande sätt. Det är likväl
utskottets betänkande, med den nyans som utskottet
anger i sitt betänkande, som riksdagen har att besluta
om. Det är faktiskt inte till 100 % regeringens propo-
sition. Då är det utskottets majoritetsföreträdares sak
att argumentera för utskottets ståndpunkt. Man kan
inte överlåta detta av några tids- eller arbetsmässiga
skäl till regeringens företrädare. Det är att devalvera
värdet av riksdagen.
Anf. 21 GÖRAN MAGNUSSON (s) replik:
Fru talman! Det handlar inte om att devalvera
värdet av riksdagen. Det handlar om att se till att vi
får en allsidig debatt. Det är någonting jag värnar och
uppskattar i alla sammanhang. Jag har redan yrkat
bifall till utskottets hemställan, som ingår i den nyans
som Kvist talade om. Jag rekommenderar Kvist att
överväga om inte utskottets betänkande är ganska
klokt.
Anf. 22 PER UNCKEL (m) replik:
Fru talman! Jag hade inte tänkt begära ordet förr-
än Göran Magnusson började argumentera. Låt mig
gärna säga att vi är bekymrade när vi i en av de cent-
rala debatterna under hösten, som har djupa principi-
ella konsekvenser, plötslig får höra att den socialde-
mokratiska gruppen inte ens är beredd att debattara
utan överlåter detta till statsrådet. Jag har ingenting
emot att möta statsrådet i en diskussion. Men jag har
faktiskt inte heller varit så rasande intresserad av det
ens i mitt inledningsanförande.
Anf. 23 GÖRAN MAGNUSSON (s) replik:
Fru talman! Den socialdemokratiska utskotts-
gruppen och gruppen i sin helhet är naturligtvis be-
redd att debattera det här. Det jag har försökt med-
verka till är att vi skall ha en allsidig belysning av
frågan.
Låt mig få säga, fru talman, att jag har deltagit i
en annan debatt där det mycket kraftigt kritiserades
att vederbörande statsråd inte var med. Då fick jag ta
ansvaret för det. Nu har jag försökt att medverka till
att närvarande statsråd skall kunna delta i debatten,
men nu öder vi tiden på att diskutera formalia.
Anf. 24 PER UNCKEL (m) replik:
Fru talman! Nej, det är faktiskt inte det vi gör. Det
är inte vilken dussindebatt som helst, inte vilket dus-
sinutskott som helst som ägnar sig åt att analysera
konsekvenserna ur författningssynpunkt av ett viktigt
EU-direktiv. Jag tycker uppriktigt och ärligt att det är
skräp av den socialdemokratiska gruppen, inklusive
statsrådet, att inte avsätta tillräckligt mycket tid så att
kammaren kan få diskutera detta allsidigt med er
allihop.
Anf. 25 INGVAR SVENSSON (kd):
Fru talman! De frågor som upptas i betänkandet
KU6 behandlar lite olika delar av förändringar i ra-
dio- och TV-lagen. Här finns t.ex. frågan om signaler
vid vissa påträngande program. Det handlar om vida-
resändning och digital-TV, Utbildningsradions sänd-
ningstillstånd, etc. Det är glädjande att det har skapats
en bred majoritet bakom detta att Utbildningsradions
sändningstillstånd kan parallelläggas med de övriga
programföretagens.
Det som väckt viss medial uppmärksamhet och
även uppmärksammats mest i den här kammardebat-
ten är diskussionen kring den s.k. TV-listan. Både här
och i övrigt har det förekommit en hel del övertoner,
t.ex. om detta med äganderätt eller inte. Den diskus-
sionen är i och för sig intressant, och det är förstås bra
att ha klart för sig grundfakta. Därför förvånar det
mig när Kenneth Kvist och Per Unckel tar upp en
konstnärs tavla respektive Kristina från Duvemåla.
Det finns en skillnad, kanske inte moraliskt men väl
lagstiftningsmässigt mellan de här två sakerna. Tav-
lan och Kristina från Duvemåla är skyddade av upp-
hovsrätten. Det är inte ett idrottsevenemang. Det är
viktigt att veta att det inte finns någon sådan upp-
hovsrätt där. Men även om ett sådant upphovsskydd
inte existerar i dag föreligger ändå en skärningspunkt,
en konfliktpunkt, mellan allmänhetens intresse av
tillgång till program av särskild och unik vikt och
t.ex. idrottsrörelsens - lyssna nu, Kenneth Kvist -
berättigade ekonomiska intresse att kunna kommersi-
ellt utnyttja vad vi kan kalla för en förfoganderätt,
som det står i reservation 3, eller, som Kenneth Kvist
sade, en dispositionsrätt, dvs. en möjlighet att avtala
om ett TV-bolags sändningsrätt. Möjligen får vi i en
framtid diskutera om man inte skall införa en upp-
hovsrätt också. Det är jag för min del beredd att åt-
minstone titta på. Men den finns inte i dag.
Jag skall inte dra hela bakgrunden till EG-
direktivet, men vi kan konstatera att vi kan tillförsäk-
ra att en väsentlig del av allmänheten i vår stat inte
utestängs från sådana evenemang som är av unik vikt.
För sådana fall kan vi upprätta en lista, men vi behö-
ver inte upprätta en lista över evenemang av nationell
eller icke-nationell karaktär.
Direktivet är tvingande i så måtto att om andra
medlemsstater upprättar en sådan lista måste staten se
till att listorna respekteras.
I förslaget hävdas också att om någon för att upp-
fylla sina skyldigheter erbjuder någon annan att sända
evenemanget skall det ske på skäliga villkor. De
evenemang som kan komma i fråga är sådana som
inträffar högst en gång om året och som intresserar en
bred allmänhet i Sverige.
I propositionen heter det: Enligt regeringens upp-
fattning saknas det för närvarande behov av en svensk
lista. Regeringen konstaterar härvid att det finns få
exempel på sportevenemang som har undanhållits
allmänheten i Sverige. För flera av de sportevene-
mang, som skulle vara aktuella att föra upp på en
svensk lista, är rättigheterna redan upplåtna för flera
år framöver och till programföretag som kan sända
evenemangen till en väsentlig del av allmänheten i
Sverige.
Mot denna bakgrund anser regeringen, enligt pro-
positionen, att det för närvarande inte finns behov av
att upprätta en lista över skyddade sportevenemang.
I propositionen konstateras att det emellertid är
svårt att bedöma den framtida utvecklingen, och det
är ju helt korrekt. Därför avser regeringen att noga
följa utvecklingen och är beredd att upprätta en lista
om förutsättningarna skulle ändras och ett behov av
en lista skulle uppstå.
Grunderna för att ett evenemang skulle hamna på
en sådan lista skall vara av särskild vikt för det
svenska samhället. Enligt punkt 21 i ingressen till
EG-direktivet skall det vara fråga om unika evene-
mang som är av allmänt intresse.
För att lagens krav skall vara uppfyllt bör minst
95 % av den fast bosatta befolkningen i Sverige fak-
tiskt kunna ta emot programmen.
Fru talman! Konstitutionsutskottets majoritet kon-
staterar för egen del att den föreslagna konstruktionen
av den aktuella bestämmelsen innebär att det an-
kommer på regeringen att besluta om en svensk lista
skall upprättas och att fastställa dess innehåll. I enlig-
het med vad som anförs i propositionen utgår utskot-
tet ifrån att en sådan lista upprättas först när det finns
ett behov av att på detta sätt säkerställa att de aktuella
evenemangen blir tillgängliga i allmäntelevisionen.
Här har det kommit ett viktigt tillägg i KU, som
Kenneth Kvist påpekade. Härvid förutsätter utskottet
att - i den mån en svensk lista skall innehålla evene-
mang arrangerade i Sverige - regeringen också be-
aktar de effekter som ett uppförande på listan kan få
för den verksamhet som evenemanget ingår i. Det är
en väldigt viktig formulering.
Det finns med andra ord ett antal restriktiva syn-
sätt inför det bemyndigande som regeringen får ge-
nom utskottsmajoritetens förslag.
Det är alltså viktigt att de ekonomiska villkoren
för t.ex. berörda idrotter inte försämras genom an-
vändandet av en sådan lista. Jag blir därför något
oroad över en del intervjuer och uttalande i pressen
från kulturministerns sida på den punkten. Nu vet jag
av egen lång erfarenhet att man inte alltid kan lita på
intervjuuttalanden. Man felciteras många gånger, och
det kan uppstå missförstånd. Det vore dock bra med
ett klargörande på den här punkten.
Fru talman! På sportsidan i Svenska Dagbladet i
tisdags fanns en artikel med bl.a. en intervju med
kulturministern. Av texten i den artikeln kunde man
få den uppfattningen att det viktiga med listan inte är
att tillförsäkra sändningar till minst 95 % av befolk-
ningen utan att den skulle ses som ett arbetsredskap
för att få ned priset på TV-rättigheterna till en mer
rimlig nivå. Jag vill gärna höra ett avståndstagande
från den slutsatsen här och nu från kulturministern.
Att möjligheten till en TV-lista främst skulle ses som
ett sådant arbetsverktyg är - som jag ser det - i strid
med det syfte som betänkandet anger. Det är det syfte
som anges i betänkandet som vi är beredda att stödja,
inget annat.
Fru talman! Jag vill betona att svaret på denna
fråga är centralt för min partigrupps ställningstagan-
de. Om jag anser att svaret inte är tillräckligt tydligt
på denna punkt avser jag att yrka återremiss till ut-
skottet, för att justera instruktionerna till regeringen.
Jag vill också betona att om regeringen skulle
missbruka möjligheten till en sådan här lista och inte
iaktta den restriktivitet som både EG-direktivet och
majoritetsbetänkandet anger, och om den allvarligt
skulle skada t.ex. idrottsrörelsen ekonomiska möjlig-
heter, är vi beredda att ompröva vårt ställningstagan-
de i den här frågan. Jag vill bara erinra om att krist-
demokraterna på denna punkt - åtminstone så länge
den oheliga alliansen mellan Moderaterna, Folkpartiet
och Vänsterpartiet består - är majoritetsavgörande,
både i kammaren och i utskottet. Ett utskottsinitiativ
kan alltså tas när som helst under den tid som riksda-
gen är samlad. Jag skall, fru talman, be att få påminna
om Damokles svärd.
Det har förekommit uppgifter i medierna om att
regeringen redan har en färdig lista. I så fall har rege-
ringen ändrat uppfattning sedan propositionen skrevs
och då finns det väl förmodligen tungt vägande skäl
för detta. Min fråga till kulturministern är alltså: Ex-
isterar det en sådan färdig lista på departementet? I så
fall skulle jag gärna vilja höra skälen för denna. Och
vad innebär den i praktiken? För att använda proposi-
tionstexten: Vilka förutsättningar har i så fall ändrats
och vilka nya behov har uppstått?
Fru talman! Av propositionen får man intrycket
att regeringen är beredd att respektera redan ingångna
avtal. Gäller fortfarande den inställningen, kulturmi-
nistern?
Om en lista är på gång skulle jag också vilja veta
på vilket sätt som regeringen är beredd att kompense-
ra t.ex. idrottsrörelsen för uteblivna intäkter? Jag vill
erinra om vad jag nyss sade om att vi inte kan accep-
tera att regeringens agerande allvarligt skulle skada
t.ex. idrottsrörelsens ekonomiska möjligheter.
Fru talman! Jag avvaktar ministerns svar och
framställer därför inget yrkande nu.
Anf. 26 PER UNCKEL (m) replik:
Fru talman! Jag har två frågor som jag skulle vilja
få klarlagda.
Den första frågan förbryllade mig något. Om jag
inte förstod Ingvar Svensson fel medgav han att det
inte finns någon moralisk skillnad mellan idrotten,
tavlan och teaterföreställningen. Det enda som finns
är en legal skillnad när det gäller dessa tre företeel-
sers skydd. Men då blir min fråga i all uppriktighet
till Ingvar Svensson: Spelar moralen ingen roll? Spe-
lar moralen och etiken i bedömningen av vad vi skall
göra ingen som helst roll?
Det som riksdagen nu har att ta ställning till kan
mycket väl formuleras i moraliska termer, nämligen:
Med vilken rätt tar riksdagen rättigheter ifrån idrotts-
rörelsen?
Min andra kommentar har att göra med ett annat
påpekande av Ingvar Svensson. Hans förutsättning
var att idrotten inte lider ekonomiska förluster. Hela
poängen med det betänkande som vi nu diskuterar är
ju - såsom statsrådet många gånger har framhållit -
att pressa ned priserna på evenemangen, dvs. att id-
rottsrörelsen inte skall få de pengar som den kan få
vid en vanlig försäljning, medan de som skall köpa
sändningsrättigheterna inte behöver betala så mycket
som de annars skulle få göra.
Enkel matematik säger oss att om den ene får
kommer den andre att förlora. Eller hur, Ingvar
Svensson?
Anf. 27 INGVAR SVENSSON (kd) replik:
Fru talman! Per Unckel undrade om det finns en
skillnad mellan moral och lag. Ja, det gör det verkli-
gen. Det finns ju avsevärda skillnader. Jag skulle
kunna hålla på att prata om dem i timmar. Här i
kammaren har vi ett begränsat kompetensområde att
röra oss inom. Vi sysslar med lagstiftning, fördelar
resurser, beslutar om skatter osv. Så visst finns det
skillnader.
Jag påpekade också att det fanns, inte en upphovs-
rätt men väl en dispositionsrätt eller en förfogande-
rätt. På den punkten är vi eniga. Det handlar även om
en balans mellan olika intressen, vilket jag också
påpekade i mitt anförande. Det gäller allmänhetens
intresse och t.ex. idrottsrörelsens ekonomiska intres-
se. Det är viktigt att hitta den nödvändiga balansen.
Det förekommer väldigt mycket av överord i de-
batten om de ekonomiska resurserna. Ingen vet hur
det blir, men man kan ha en ambition och ge denna
mycket tydliga instruktion som ges implicit i KU:s
majoritetsbetänkande, att regeringen måste beakta de
ekonomiska konsekvenserna innan den vidtar åtgär-
der beträffande en eventuell lista.
Anf. 28 PER UNCKEL (m) replik:
Fru talman! Politiken innehåller många försök att
både ha kvar och äta kakan samtidigt. Det går aldrig
speciellt bra.
Propositionens syfte är ju uttryckligen - och Ma-
rita Ulvskog har upprepat det i den offentliga debat-
ten många gånger - att sänka priset på evenemangen.
Om man sänker priset på evenemangen är det någon
som får mindre betalt. Denna någon som i det här
fallet får mindre betalt är de idrottsorganisationer som
arrangerar, och de som får ett lägre pris är de sändan-
de TV-bolagen.
Då frågar jag mig: Varför skall Kristdemokraterna
medverka till detta? TV 4 kan köpa rättigheterna.
Ingen inom idrottsrörelsen skulle någonsin komma på
idén att inte sälja evenemang till en kanal med bred
spridning. Problemet är bara att regeringen vill i dag
säga att TV 4 inte skall behöva betala priset för den
rättigheten. I stället är det idrottsrörelsen som skall
betala. Det är det som vi med en viss moralisk indig-
nation vänder oss emot.
När det gäller moralen i övrigt har Ingvar Svens-
son en möjlighet att här i kammaren om ett par tim-
mar följa sin moraliska ledstjärna och rösta enligt
denna. Många av oss kommer att göra det och trycka
på rätt knapp. Vi hoppas att Ingvar Svensson kommer
att tillhöra samma gruppering.
Anf. 29 INGVAR SVENSSON (kd) replik:
Fru talman! Jag har inte ifrågasatt idrottsrörelsens
moraliska rätt. Jag har talat om dispositionsrätt, men
jag har inte sagt att den är allenarådande, för då skulle
vi kanske få orimliga situationer om någons enskilda
intresse hela tiden skulle vara gällande. Per Unckel
vet mycket väl att det finns balanspunkter när det
gäller fri- och rättigheter. Det är inte bara en enda fri-
och rättighet som skall gälla.
Om Per Unckel hade lyssnat ordentligt på mig ha-
de han också fått klart för sig att om den här frågan
inte blir nöjaktigt besvarad kommer vi att yrka på
återremiss, och det är väldigt viktigt. Samtidigt är det
bra att inse att det inte är säkert att en lista leder till
prissänkningar, men en sådan kan kanske förhindra
extrema prishöjningar, och det är en helt annan sak,
Per Unckel.
Anf. 30 KENNETH KVIST (v) replik:
Fru talman! Det är tre saker som jag till att börja
med vill anföra när det gäller Ingvar Svenssons anfö-
rande.
Ingvar Svensson säger att det är balansen mellan
intresset hos en bred allmänhet att få se idrottsarran-
gemang och idrottsrörelsens intresse av att tjäna
pengar på sina arrangemang som fäller avgörandet.
Ja, men har vi en demokratisk och självständig id-
rottsrörelse är det dess beslut och ingen annans som
skall vara avgörande. Den behöver ingen förmyndare
över sig, för då har vi ju tagit bort självständigheten.
Vad händer om man arrangerar en tävling och ser
att en stor TV-intäkt är förutsättningen för att tävling-
en skall kunna arrangeras och om staten sedan går in
med en lista och sänker intäkten för idrotten? Jo, då
säger man från idrottsrörelsens sida att man inte kan
genomföra arrangemanget. Skall vi då också se till att
kulturministeriet eller någon annan går in och tar över
själva arrangerandet av tävlingen också? Annars går
ju folket miste om det här ändå just därför att idrotts-
rörelsen misshandlas ekonomiskt.
Ingvar Svensson säger att om vi ser det strikt juri-
diskt så har kulturen ett upphovsrättsskydd och det
har inte idrotten. Men om rättsskyddet är svagare för
idrotten än för kulturen, varför skall vi då göra idrot-
ten än mer rättslös genom att ge staten befogenhet att
gå in och ta ifrån den förfoganderätten över sina egna
arrangemang? Det är ju en logik som inte hänger
ihop, herr Svensson.
Idrottsrörelsen är ju inte intresserad av att visa ar-
rangemang för så få som möjligt. Ju bredare spegling,
ju bättre publik, ju bättre ungdomsrekrytering, desto
fler sponsorer får idrotten. Därför har man inom id-
rotten allt intresse i världen av att dess arrangemang
visas så brett som möjligt.
Låt säga att svensk TV eller TV 4 betalar en krona
över marknadsvärdet, så får de sändningsrätten. Det
är ju en självklarhet.
Som Per Unckel säger i det här fallet är själva lo-
giken att man skall sänka priserna på TV-
rättigheterna och därmed ge idrotten sämre ekono-
miska möjligheter. Det är detta som blir konsekven-
sen, vad ministern än svarar på den redigerade frågan.
Anf. 31 INGVAR SVENSSON (kd) replik:
Fru talman! Det är intressant att höra bandyordfö-
randen tala. Det är också intressant att höra vänster-
partisten Kenneth Kvist tala om en fri marknad och
om vilket hot det innebär att ta ifrån folk förfogande-
rätten.
Det finns ett annat intresse som inte har tagits upp
i den här debatten, nämligen möjligheten för Sverige
att hävda svenska intressen gentemot andra stater
inom EES-området. Den möjligheten har inte alls
belysts här. Jag tror att jag har tagit exempel på detta
från Svenska Dagbladet för någon vecka sedan.
Om t.ex. ett brittiskt bolag skulle köpa rättigheter-
na att sända nobelfestligheterna bara i Storbritannien,
skulle det naturligtvis upplevas som mycket konstigt i
Sverige. Det kanske inte är något bra exempel, men
jag vill bara peka på att den möjligheten skulle kunna
finnas om man inte skyddar den här typen av evene-
mang.
Anf. 32 KENNETH KVIST (v) replik:
Fru talman! Ingvar Svensson kan göra sig lustig.
Jag har nog inte så stort problem med min ideologi.
Jag hör till dem som har kritiserat t.ex. ägande-
rätten i grundlagen. Men vi har de lagar som vi har,
och vi har det ekonomiska system som vi har. Varför
skall vi ha en sådan ordning att vi på ett område tar
ifrån en folkrörelse dess möjligheter att verka inom
detta ekonomiska system? Varför skall vi göra un-
dantag för idrottsrörelsen men inte i övrigt göra några
insatser där ekonomin kanske har en helt annan ka-
raktär och betyder makt över människor på ett helt
annat sätt? Det är nämligen logiken i det som Ingvar
Svensson säger.
När det gäller detta med nobelfesten är nog inte
Nobelkommittén så begränsad i sitt synsätt att man
skulle sälja TV-rättigheterna till England. I så fall
skulle nog inte nobelfesten bli mycket av det svenska
folkets angelägenhet. Då skulle festligheterna säkert
bli helt annorlunda. Det skulle nog vara mindre in-
tressant för svenska kändisar att gå dit osv. Intresset
skulle klinga av. Jag tror inte att Nobelkommittén har
så dåligt omdöme. Men det är trots allt Nobelkom-
mitténs arrangemang, och de har t.o.m. att bestämma
om de vill inbjuda partiledare eller inte.
Det är likadant när det gäller idrottsrörelsens ar-
rangemang. Vi kan inte gå in från statens sida och
förestava att idrottsrörelsen skall visa sina arrange-
mang här eller där.
Konsekvenserna av detta är ju vittgående. Skall
staten eller kommunerna sedan gå in och diktera vilka
entréavgifter idrottsklubbarna skall ta? Detta öppnar
för en princip mot en självständig folkrörelse som jag
menar är förkastlig.
Anf. 33 INGVAR SVENSSON (kd) replik:
Fru talman! Det är ingen ände på det myckna talet
från Kenneth Kvist. Vi står inför en ekonomisk kata-
strof för idrottsrörelsen. Det är väldigt allvarligt om
det blir så. Nu vet vi inte hur vi kommer att ställa oss
i slutänden, beroende på det svar vi får från kulturmi-
nistern. Jag tror inte att det blir en ekonomisk kata-
strof för idrottsrörelsen.
Nog borde väl Kenneth Kvisth ha tagit den ut-
sträckta hand som jag räckte fram, nämligen att vi
genom vårt agerande kan se till att sådant här miss-
bruk inte uppstår i framtiden om regeringen inte kan
sköta sitt bemyndigande på ett riktigt sätt.
Anf. 34 EWA LARSSON (mp):
Fru talman! Jag vill börja med att yrka bifall till
hemställan i KU:s betänkande.
Det gamla EEG-direktivet från 1989 har EU-
parlamentet dammat av och mer anpassat efter dagens
mediala verklighet. Men det är ju egentligen inte det
som vi diskuterar här i dag, utan det är ju balans och
demokrati, som en del av anförarna av tal har tagit
upp.
Från Miljöpartiets sida tycker vi att det är viktigt
med tillgänglighet vad avser en del evenemang. Det
innebär att vi stöder uppfattningen att en del väsentli-
ga arrangemang skall vara tillgängliga för allmänhe-
ten, t.ex. större idrottsarrangemang men även kul-
turarrangemang, som kulturutskottet har lyft in.
Med en väsentlig del av allmänheten menar vi
minst 90-95 %. De hushåll som har tillgång till satel-
lit- och/eller kabel-TV utgör i Sverige i dag endast
ungefär 50 % av alla hushåll, medan ungefär 95 %
har tillgång till allmäntelevisionen. Det är egentligen
det som är cloun i dagens debatt.
I kulturutskottet konstaterar vi också att många
hushåll endast har tillgång till tre kanaler i dag: ettan,
tvåan och fyran. Vi konstaterar att allmänhetens till-
gång till den aktuella programtyp som vi nu diskute-
rar inte får riskera att begränsas.
Därför stöder Miljöpartiet den möjlighet som
riksdagen nu har att ta ställning till vad avser att upp-
rätta en s.k. TV-lista på just dessa s.k. värdefulla
program. Vi ser det som en demokratisk fråga att ge
denna möjlighet till regeringen, så att alla fortsätt-
ningsvis kan känna sig trygga med att de kan få se OS
utan att köpa parabol eller installera kabel. Penning-
pungen skall inte vara avgörande. Vi anser att det är
en rättvis politik.
Jag är helt övertygad om att regeringen kommer
att agera representativt när det gäller gradering av vad
som kan anses vara värdefullt att sända, om en lista
över huvud taget kommer att upprättas.
Att moderat politik även i detta avseende hävdar
att den köpstarkas rätt skall gälla är inte förvånande.
Men att Vänsterpartiet tycker att det är helt okej att
idrottsarrangörernas rätt underställs tillgängligheten
kan jag inte riktigt förstå. Det borde ligga också i
Vänsterns intresse att inte bara högstbjudande skall
ha rätt, att det inte endast är det råa kapitalet som
skall gälla.
Sedan delar jag Kenneth Kvists uppfattning att
förbunden i de flesta avseenden tar - och har tagit -
ett stort ansvar för dagens tillgänglighet. Där är vi
helt överrens. Men medge att det inte är förenligt med
yttrandefriheten att man inte ens får sända nyheter om
ett idrottsarrangemang innan spelet är avslutat! Köpt
är köpt så att säga. Är det verkligen Vänsterns enade
ställningstagande att gå på Kenneth Kvists linje? I
kulturutskottet hade vi en annan majoritet i den här
frågan.
Jag måste faktiskt också säga en sak till Per
Unckel. Jag tycker att det är lite patetiskt när Per
Unckel talar om likställighet mellan dels Kristina
från Duvemåla, vars föreställningar har varit till-
gängliga för allmänheten under flera år, och dels en
VM-final. Mon dieu! skulle jag vilja säga.
Till Folkpartiet skulle jag vilja säga att man vis-
serligen nu kan plocka hem flera olika typer sänd-
ningar till sin dator. Men alla har inte datorer som är
Internetuppkopplade. Det var ju den här tillgänglig-
heten och demokratin som vi pratade om.
Fru talman! Miljöpartiet har i flera sammanhang
propagerat för konsumentmakt i mediesammanhang.
Och nu går jag vidare till en del andra frågor som
ligger i det här betänkandet. Vi har pratat om konsu-
mentmakt och om att man som TV-tittare t.ex. skall
kunna veta innan man ser ett program vad det är som
kommer att visas. Vi tycker att det är ett fall framåt
att regeringen nu föreslår att du som tittare skall kun-
na få en varning inför ett program som innehåller
våld och pornografi. Även inför våldsamma nyhetsin-
slag bör varningar ges och vite kunna utdömas vid
eventuellt brott. Vi föräldrar behöver hjälp, skulle jag
vilja säga eftersom jag själv också är förälder, med att
uppmärksamma när inslag kommer som inte är lämp-
liga för de små att se.
När det gäller must carry-principen vill jag säga
att riksdagen med dagens beslut äntligen kommer att
skingra de rökridåer som bl.a. Folkpartiet har lagt ut.
Konkurrensneutraliteten vid urval av program har
tillgodosetts. Endast tre program från TV-
avgiftsfinansierade TV-företag och ett program från
övriga TV-företag omfattas av vidaresändningsplik-
ten. Miljöpartiet delar utskottets bedömning att för-
slaget har en rimlig omfattning nu när de digitala
sändningarna i marknätet kommer att inledas.
Så måste jag återigen påminna Folkpartiet om att
ni faktiskt är med och skall utvärdera den här intro-
duktionen av marksänd digital TV. Konsekvenserna
av dagens beslut kommer ni alltså själva att kunna
vara med och analysera när den tiden kommer och vi
har några sändningar att dra slutsatser av.
Avslutningsvis vill jag gratulera Utbildningsradi-
on. Nu blir den efter dagens riksdagsbeslut återigen
likställd med de två övriga avgiftsfinansierade pro-
grambolagen SVT och SR, alltså Sveriges Television
och Sveriges Radio. Den bortre parentesen kommer
att försvinna. Det blir inget oprecist bemyndigande
med allt vad det innebär för program- och personal-
planering. Så grattis, UR!
Anf. 35 KENNETH KVIST (v) replik:
Fru talman! Alla vi som är idrottsintresserade är
nog angelägna om att kunna följa OS-tävlingar, fot-
bolls-VM om vi gillar fotboll osv. Men nu råkar pro-
blemet vara att inte alla dessa tävlingar arrangeras i
Sverige. Fotbolls-VM kommer att gå i Korea. Till
vem det internationella fotbollsförbundet och det
koreanska fotbollsförbundet kommer att sälja TV-
rättigheterna vet inte jag. Det kanske blir till någon
kabelkanal. Den kabelkanalen kanske vill ha ut ett
visst pris av svensk TV för att det skall få sändas i
Sverige. Då hjälper ingen lista. Det kan t.o.m. bli så
att en lista leder till att det erbjuds så lågt pris att man
inte är intresserad av sända programmen i Sverige
över huvud taget. Det kan bli precis motsatt effekt
jämfört med vad ni som vill ha mer tillgänglighet
säger.
När det gäller de svenska arrangemangen är detta
inte ett problem. Låt oss ta den största idrotten igen
som exempel. Inte en enda svensk fotbollslandskamp
som har spelats i Sverige har gått i annan kanal - i så
fall dubbelt naturligtvis - än i SVT. De har alltid
erbjudits SVT och sänts i SVT i efterhand eller direkt.
Det är fakta. Det här har aldrig varit ett problem.
Varför skall vi då ge regeringen makt att vara för-
myndare över idrottsrörelsen?
Sedan antyddes det i debatten, både från Center-
partiets representant här tidigare och från Miljöparti-
et, att det skulle ha en betydelse att arrangemanget är
enstaka, att det är en enda fotbollsmatch. Ja men ta en
jazzkonsert då, med improviserad musik. Den före-
kommer bara vid ett enda tillfälle. Skall vi kunna ha
allmän tillgänglighet också till den?
Anf. 36 EWA LARSSON (mp) replik:
Fru talman! Jo, samarbete är bra, Kenneth Kvist.
Det tycker vi också. Varje ny lag är egentligen ett
nederlag, eller hur? Där kan vi nog dela uppfattning.
Men nu pratar vi om demokrati. Vi pratar om möjlig-
heter för många i Sverige, över 95 %, att kunna se
t.ex. OS.
Sverige råder inte allena - nej, så är det ju. Ökat
samarbete är alltså ännu bättre och mer eftersträvans-
värt. Men jag måste ställa en fråga till Kenneth Kvist:
Är det inte en partsinlaga som Kenneth Kvist ger
uttryck för nu? Är detta verkligen en enad vänsterpo-
litik?
Anf. 37 KENNETH KVIST (v) replik:
Fru talman! I alla partier förekommer det diskus-
sioner. I Vänsterpartiet har vi kommit fram till en i
huvudsak enad ståndpunkt omkring den linje som jag
företräder. En företrädare i kulturutskottet kommer
senare att redogöra för sin uppfattning. Det är inget
märkligt i detta, för det är komplicerade frågor.
Självklart vill vi att så många som möjligt skall ha
tillgång till intressanta arrangemang. Men det är id-
rottsrörelsens arrangemang. Det hävdar jag envist
och bestämt. Idrottsrörelsen har som demokratisk
folkrörelse omdöme och rätt att fatta beslut om sina
egna arrangemang. Den har omdömet att t.o.m.
skicka in pengar i Sveriges radio och TV för att se till
att så många som möjligt kommer att få chansen att ta
del av idrotten och idrottsverksamheten.
Detta är ju fakta. Det här med att man skulle vilja
visa det snävt och så är inget problem. Det här är bara
en sorts byråkratisk klåfingrighet som EU har hittat
på och som vi nu plötsligt skall föra in i Sverige.
Detta stämmer inte överens med våra traditioner på
området där vi har en självständig folkrörelse väl
kompetent, väl skickad att fatta beslut i sina egna
angelägenheter och om sina egna arrangemang.
Anf. 38 EWA LARSSON (mp) replik:
Fru talman! Först måste jag återigen betona det
som jag sade i talarstolen om att jag delar Kenneth
Kvists uppfattning att idrottsrörelsen, de olika för-
bunden, har visat stort ansvar redan tidigare och fram
till i dag. Så där är vi helt överens. Men borde det inte
ha varit så när man nu är oenig i partiet, och när Ken-
neth Kvist representerar idrottsrörelsen, att någon
annan hade företrätt er i den här debatten? Det är bara
en stilla undran från min sida.
I kulturutskottet poängterade vi de demokratiska
rättigheterna. Vi poängterade hur viktigt det är att
man även fortsättningsvis skall kunna känna sig trygg
för att i princip hela svenska befolkningen kan få se
på ett OS utan satellit och utan att introducera kabel-
TV hemma. Det är en trygghet som vi står för.
Anf. 39 PER UNCKEL (m) replik:
Fru talman! Politiska debatter är ändå klargörande
i den meningen att flera företrädare för en majori-
tetslinje plötsligt står upp och talar. Ewa Larssons
anförande gav det intryck som jag misstänkte att det
skulle göra, nämligen att nu fladdrar det ännu mer i
kanterna när det gäller vad majoriteten egentligen
vill.
Jag skulle vilja ta upp två saker alldeles speciellt.
Det första är en sak som har gått igenom hela diskus-
sionen och som Ewa Larsson understryker särskilt,
nämligen att idrottsrörelsen har visat stort ansvar.
Gott!
Vad är då problemet? Vilket problem har vi om
alla nu plötsligt står upp och hyllar idrottsrörelsen för
det ansvar som den har tagit? Om idrottsrörelsen har
skött sig, vad är det då ni är ute efter?
Innan man föreslår djupgående inskränkningar i
någonting som ligger äganderätten mycket nära måste
man väl ha ett skäl för saken. Det skäl ni nu anför är
att idrottsrörelsen tar stort ansvar. Goddag, yxskaft!
Min andra kommentar handlar om någonting som
Ewa Larsson uppenbarligen inte till fullo har förstått
konsekvenserna av. Hon säger att det är som mode-
rater alltid brukar göra, man vill låta de köpstarka gå
före. Men titta på vad det här handlar om! Vad ser vi
att det handlar om när vi tittar närmare på konsekven-
serna av det ingrepp som regeringen och riksdags-
majoriteten vill göra? Jo, närmare bestämt att det är
den köpsvaga idrottsrörelsen som skall betala fiolerna
till de stora TV-bolag som kommer att tillerkännas
rätten att sända till underpris genom en juridisk pro-
cess.
Det som ibland synes passa in i retoriken passar
inte alltid in när man granskar argumenten i sak. Det
jag, fru talman, börjar stärkas i min övertygelse om är
att en god del av riksdagen inte vet vad innebörden av
det förslag som ligger på riksdagens bord faktiskt är.
Det oroar mig mycket med tanke på förslagets princi-
piella djup.
Anf. 40 EWA LARSSON (mp) replik:
Fru talman! Man kan inte anklaga moderaterna för
att fladdra. Det är som vanligt att demokrati under-
ställs penningpungen.
Det beslut som riksdagen har att ta ställning till
eller som riksdagen kommer att återremittera ger
regeringen en möjlighet att upprätta en lista. Det är
ingen revolution vi talar om.
Anf. 41 HELENA BARGHOLTZ (fp) re-
plik:
Fru talman! Det är bra att Ewa Larsson också på-
minner om att förslaget inte bara handlar om TV-
listan. Jag är kanske litet besviken över att debatten
hittills - även om vi talar om att det skall vara en bred
debatt i denna jätteviktiga radio-TV-fråga - har
handlat om den i och för sig intressanta och viktiga
frågan om TV-listan. Det finns andra aspekter.
Ewa Larsson talade om att Folkpartiet är repre-
senterat i en utvärderingsgrupp, och det är ju bra att
man tittar närmare på det här. Men det räcker inte.
Det här förslaget har, precis som jag påpekade i mitt
anförande, så pass många oklarheter när det gäller
vidarebefordringsplikten att man borde ha skapat
klarhet i det. Det är väldigt besvärligt för dem som
sedan skall tillämpa lagen om man inte i förväg kan
bedöma konsekvenserna av den.
Anf. 42 EWA LARSSON (mp) replik:
Fru talman! Jag skulle bara önska att Folkpartiet
kunde precisera de oklarheter Folkpartiet talar om.
Anf. 43 HELENA BARGHOLTZ (fp) re-
plik:
Fru talman! Det gör jag så gärna. Jag pekar fram-
för allt på att det t.ex. finns ett begrepp i propositio-
nen som talar om att "alla boende" skall ha möjlighet
att ta emot de marksända programmen, för att kabel-
företagen inte skall vara skyldiga att vidarebefordra
dem gratis. I det fallet är det väldigt knepigt att tyda
vad som menas med "alla boende".
Ibland kan man ta emot marksända digitala TV-
signaler i vissa lägenheter, inte i andra. Ibland går det
t.o.m. så långt att det går bra i vissa rum, men inte i
andra. Här finns alltså en oklar gräns för vad som
menas med vidarebefordringsplikten.
Jag talade också om de avgörande orden opartisk-
het, saklighet och mångsidigt programutbud, där
nyheter ingår. Det skall finnas med i ett tillstånd när
det gäller vem som skall få sända sådana program.
Här är det också mycket oklart vad det egentligen
innebär.
Anf. 44 EWA LARSSON (mp) replik:
Fru talman! Det är precis de här frågorna som
gruppen kommer att utvärdera. Det handlar om en ny
teknik och hur den kommer att fungera. Hur kan den
fungera bättre? Hur kan den bli mer demokratisk?
Hur kan den bli mer tillgänglig? Är den bra? Det är
precis detta som gruppen har att utvärdera.
De digitala sändningarna har tyvärr inte kommit i
gång ännu, så än så länge finns ingenting att utvärde-
ra. Men vore allting kristallklart behövdes inte utvär-
deringsgruppen.
(forts. 7 §)
Ajournering
Kammaren beslutade kl. 13.54 på förslag av tal-
mannen att ajournera förhandlingarna till kl. 14.00 då
frågestunden skulle börja.
Återupptagna förhandlingar
Förhandlingarna återupptogs kl. 14.00.
6 § Frågestund
Anf. 45 FÖRSTE VICE TALMANNEN:
Då följer frågestund. Får jag be regeringens leda-
möter komma fram och ta plats vid talmansbordet.
Följande statsråd kommer att delta: Statsminister
Göran Persson, finansminister Erik Åsbrink, statsrå-
det Mona Sahlin, statsrådet Maj-Inger Klingvall,
statsrådet Leif Pagrotsky, statsrådet Ingegerd Wär-
nersson och statsrådet Britta Lejon.
Statsministern besvarar allmänpolitiska frågor.
Frågorna till övriga statsråd förutsätts beröra deras
ansvarsområden inom regeringen.
Kommunismen
Anf. 46 BEATRICE ASK (m):
Herr talman! I TV 4 i morse diskuterades olika
frågor med anledning av IB-affären och de undersök-
ningar som har gjorts. Från Socialdemokraterna del-
tog i diskussionen Ingvar Carlsson. Han sade bl.a. att
mot bakgrund av den diskussion som nu förs ansåg
han att det är dags att tillsätta en utredning om de
oförrätter och de oerhörda brott som kommunisterna
har begått under 1900-talet.
Jag tycker att det var ett klokt uttalande. Jag
skulle därför vilja veta om statsministern delar Ingvar
Carlssons uppfattning om behovet och i så fall vilka
initiativ regeringen kommer att ta.
Anf. 47 Statsminister GÖRAN
PERSSON (s):
Herr talman! Ja, jag delar Ingvar Carlssons upp-
fattning, och jag har tidigare gett uttryck åt det i
kammaren och har anledning att understryka det
återigen. Kommunismens brott mot mänskligheten är
svåra att överskatta. Det är tragiskt att se att det fort-
farande lockar människor att sluta upp bakom denna
våldsideologi. Vi har anledning att i Sverige sprida
ljus över vad som har hänt, inte minst i vår absoluta
närhet i grannstater, och på så sätt medverka till att
försvara demokrati och öppenhet också i framtiden.
Jag har också tidigare meddelat att jag kommer att
ta upp detta i en partiledaröverläggning. En sådan
partiledaröverläggning kommer att ske i början av
nästa år. Inför den överläggningen bereder regeringen
frågan.
Anf. 48 BEATRICE ASK (m):
Herr talman! Jag vill tacka för beskedet. Jag ser
fram emot sådana överläggningar. Det är kommunis-
terna i dag i de forna öststaterna som står för gro-
grunden till den antisemitism som fortfarande finns
och ibland växer. Skall vi slå vakt om de demokratis-
ka värdena är det oerhört viktigt med klara entydiga
kunskaper i frågorna. Det är därför jag ser fram emot
konkreta initiativ från regeringens sida.
Anf. 49 Statsminister GÖRAN
PERSSON (s):
Herr talman! Jag har ingen anledning att på något
sätt polemisera mot vad som sägs nu. Men den anti-
semitism vi ser i Europa och i övriga världen är inte
enbart kopplad till gamla kommunister. Också andra
grupper i samhället uttrycker sig alltmer öppet anti-
semitiskt. Det är ett ansvar för oss att också i sådana
sammanhang vara tydliga och stå upp för människo-
värdet.
Inte minst mot den bakgrunden kommer jag att i
samband med att vi uppmärksammar FN:s 50-
årsjubileum kring de mänskliga rättigheterna att vid
toppmötet i Wien, om några veckor, försöka att få de
övriga med mig på skrivningar om vårt ansvar i vår
tid för att bekämpa rasism, främlingsfientlighet och
inte minst antisemitism.
Handelshinder på den tyska marknaden
Anf. 50 ULLA-BRITT HAGSTRÖM (kd):
Herr talman! Jag vill ställa en fråga till statsrådet
Leif Pagrotsky.
Det är viktigt att främja såväl export som möjlig-
heter att idka företagande i andra EU-länder. Flera
svenska småhusföretag är i dag beroende av den tyska
byggmarknaden. Det finns en tysk särlag som enbart
gäller utländska byggarbetare som tvingar de svenska
företagen att också betala ut ersättning till den tyska
semesterkassan. Vad gör statsrådet Leif Pagrotsky för
att förhindra att tyska myndigheter begär utmätning
av småhusföretagarnas personliga tillgångar?
Anf. 51 Statsrådet LEIF PAGROTSKY (s):
Herr talman! Jag är väl bekant med de svårigheter
som svenska småhusfabrikanter möter på den tyska
marknaden. Det beror på en protektionistisk grundin-
ställning i Tyskland, där det finns handelshindrande
ordningar för att hålla småländska och andra svenska
trähusfabrikörer och byggföretag borta från den tyska
marknaden. Det är den enda tolkning jag kan göra.
Vi har jobbat mycket intensivt för att få bort reg-
lerna. Vi har påpekat för våra tyska kolleger vad vi
tycker om detta, och även EU-institutionerna - kom-
missionen och domstolen - har processer på gång för
att försöka upphäva de tyska reglerna. Jag tror att de
kommer att lyckas, men vi jobbar samtidigt med att
den nya tyska regeringen skall veta vad vi tycker. Jag
har begärt ett möte med min nye tyska kollega i Brys-
sel på måndag i anslutning till Inremarknadsrådets
möte för att på nytt framföra den svenska regeringens
starka missnöje med dagens orimliga handelshinder
på den tyska marknaden.
Anf. 52 ULLA-BRITT HAGSTRÖM (kd):
Herr talman! Jag vill tacka statsrådet Leif Pag-
rotsky.
Detta är oerhört angeläget. Det handlar om minst
ett tjugotal företag som inte vågar arbeta längre i
Tyskland. Den svenska småhusindustrin exporterar
varje år monteringsfärdiga småhus till Tyskland för
omkring en halv miljard kronor. Det är drygt 20 % av
branschens omsättning.
När tror statsrådet att vi kan få besked? Jag förstår
att statsrådet Leif Pagrotsky förväntar sig ett positivt
besked.
Anf. 53 Statsrådet LEIF PAGROTSKY (s):
Herr talman! Jag är tyvärr ganska pessimistisk om
Tysklands vilja att självt ändra på reglerna. Vi tjatar
och tjatar och hoppas att vi något skall kunna balans-
era den inhemska protektionistiska opinionen i Tysk-
land. Men de kontakter vi har haft hittills har inte
varit särskilt uppmuntrande.
Jag hoppas på att i första hand EG-domstolen och
kommissionen skall förklara de tyska handelshindren
olagliga och tvinga Tyskland att ändra dem. Under
tiden jobbar vi på olika metoder för att underlätta för
de svenska företagen att leva med detta orimliga
system. Det kan möjligen gå lite fortare.
EG:s kvarnar mal tyvärr ganska långsamt i frågan.
Det kan ta ett år eller två innan de är färdiga.
Det handlar i första hand om ett allvarligt byrå-
kratiproblem, dvs. byråkratiska trakasserier, och där-
utöver likviditetsproblem. Men det är mycket sällsynt
och skall egentligen aldrig behöva inträffa att företa-
gen skall behöva betala dubbla semesteravgifter på
det sätt som ibland nämns i debatten. Det tror jag att
vi skall kunna undvika helt och hållet.
Tyvärr blir det svårt att undvika krånglet, trakas-
serierna och likviditetsproblemen under perioden. Vi
kommer att göra en del insatser den kommande tiden
för att lindra problemen.
Våldet mot kvinnor
Anf. 54 CHRISTINA AXELSSON (s):
Herr talman! Jag vill vända mig till statsministern.
Vi har alla märkt under den senaste tiden att antalet
misshandels- och sexualbrott ökat. Mot bakgrund av
den senare tidens händelser har debatten kommit att
fokuseras kring unga kvinnors utsatthet och deras
sexualvanor.
Vad gör regeringen och vad har regeringen gjort
för att stoppa våld och sexuella övergrepp mot kvin-
nor?
Anf. 55 Statsminister GÖRAN
PERSSON (s):
Herr talman! Jag är glad att frågan tas upp och
riktas till statsministern. Det är en fråga av yttersta
vikt för hela samhället.
Först våra insatser: Vi har lagt fram en proposi-
tion om ökad kvinnofrid, dvs. ökade möjligheter att
beivra brott som riktas mot kvinnor. Vi har lagt fram
förslag till ett helt paket om förbättrad statistik, stöd
till kvinnojourer, och andra insatser ingår i samma
typ av politiska ansträngningar. Det finns en lång rad
insatser från regeringens sida.
Därutöver finns en debatt som inte handlar om an-
slag utan om opinionsbildning och samhällsbild. Där
är det viktigt att vi gör klart att det våld som riktas
mot kvinnor inte handlar om ett våld där det är offret
som har framkallat våldet. Detta är ett problem för
män. Det är männen som begår brotten, och det är
männen som måste ändra sitt beteende. Det är kvin-
norna som är utsatta och det är de som är offren. Det
är det första som är viktigt att lägga fast. Här finns
inte något som helst utrymme att tveka vari problemet
består.
Det andra som är viktigt att lägga fast är att det är
ett ansvar för oss alla att i alla sammanhang ta upp en
diskussion, inte minst med unga människor och spe-
ciellt unga män, om kvinnosyn, våld och värderingar.
I det avseendet deltar regeringen i opinionsbildningen
precis som alla andra, och vår jämställdhetsminister
har tagit initiativ som jag tycker är goda. Sedan bär
jag ett vitt band på min kavaj i dag, och jag ser att
några ledamöter i riksdagen gör det också. Det är ett
sätt för oss män att visa var vi står i dessa frågor om
våld och förtryck av kvinnor. Jag önskar att hela
riksdagens manliga del bar sådana band.
Anf. 56 CHRISTINA AXELSSON (s):
Herr talman! Jag vill tacka statsministern för det
svaret, och jag kan bara säga att jag delar statsminis-
terns uppfattning och hoppas att alla män här i riks-
dagen kommer att bära det vita bandet.
Avhopp från gymnasieskolan
Anf. 57 ULF NILSSON (fp):
Herr talman! Jag har en fråga till skolminister
Ingegerd Wärnersson.
Trots att i stort sett alla ungdomar går vidare till
gymnasiet i dag är det ett förvånansvärt stort antal
som inte fullföljer sina gymnasiestudier. Avhoppen är
fler än någonsin. I Sverige som helhet är det bara
81 % som går ut med riktiga gymnasiebetyg. I Stock-
holm, Malmö och Göteborg är det upp till 30 % som
hoppar av. Det är de höga teoretiska kraven i gymna-
sieutbildningarna som har skapat stora svårigheter för
framför allt elever på de yrkesinriktade programmen.
Det är mycket som talar för att dessa misslyckanden
beror på att många kommer till gymnasiet utan till-
räckliga kunskaper från grundskolan.
Min fråga till skolministern gäller om skolminis-
tern har några planer på att förändra eller skärpa reg-
lerna för intagning i gymnasieskolan och därmed
betona grundskolans ansvar att göra insatser tidigare,
och att eventuellt också föreslå ett tionde år för de
elever som inte lämnar grundskolan med tillräckliga
kunskaper.
Anf. 58 Statsrådet INGEGERD
WÄRNERSSON (s):
Herr talman! Först vill jag slå fast att Sveriges
gymnasieskola är unik. Inget annat land kan visa upp
en gymnasieskola som lämnar möjlighet för alla ung-
domar att komma till gymnasiet. Och nästan alla
ungdomar börjar på gymnasiet.
Med det ingångsläget skall vi inte förvåna oss
över att det i dag finns ett antal som fortfarande inte
klarar sin gymnasieskola. Vi har nyss infört möjlig-
heten för alla elever att komma in på gymnasiet, men
nu är vi vid nästa fas, nämligen att dels göra grund-
skolan bättre, dels göra en gymnasieskola som passar
alla ungdomar så att vi om några år i stället kan se
resultatet att alla klarar sina gymnasiestudier.
Man får börja på grundskolan, och det är viktigt
att man ger det stöd som eleverna behöver alldeles
från början. Redan i förskolan och i första klass skall
stödundervisningen sättas in till de elever som har de
största behoven. Det ges också möjlighet i dag till ett
tionde år.
Det finns olika situationer för den enskilde eleven.
En del elever har helt enkelt blivit skoltrötta under
grundskoletiden och vill därför gå över i gymnasie-
skolan och där fullfölja de ämnen som de inte har fått
sin grundskolekompetens inom. Därför är det lämp-
ligt för dem att helt enkelt byta skolmiljö. Andra
kanske har känt sig ängsliga under grundskoletiden
och har nått en trygghet under de senare åren. För
dem är det bättre att fullfölja grundskolan genom att
gå där en längre tid. Det är viktigt för de här eleverna
att använda den individuella studieplanen med dess
möjligheter, så att de kanske med ett ytterligare gym-
nasieår kan nå sin gymnasiekompetens.
Anf. 59 ULF NILSSON (fp):
Herr talman! Jag noterar tacksamt att skolminis-
tern tycker att det behövs fler insatser tidigare i
grundskolan, men jag vill nog ändå betona att pro-
blemet trots allt är att nästan 100 % börjar i gymna-
sieskolan fast bara 80 % är väl förberedda. Jag undrar
om inte skolministern ännu mer skulle reflektera över
vilken otjänst man gör elever som lotsas vidare till en
högre utbildning utan att ha förutsättningar för det.
Jag uppfattade det som att skolministern tydligen
inte är negativ till ett tionde år i grundskolan för ele-
verna. Är det rätt uppfattat?
Anf. 60 Statsrådet INGEGERD
WÄRNERSSON (s):
Herr talman! Jag uttryckte mig så att den möjlig-
heten finns för vissa elever redan i dag, men jag har
ingen avsikt att permanenta en tioårig grundskola
med det svaret. Möjligheten finns alltså för de elever
som har de största behoven och som behöver ha läng-
re tid på sig.
Jag tror också att det är viktigt att komma ihåg att
det skolsystem som vi nu har, med målrelaterade
betyg och målrelaterade kursplaner, ger en tydlighet
som vi har saknat tidigare i skolan. Det kommer nog
att ta några år innan även det här systemet så att säga
sätter sig, men det måste ständigt vara vår ambition
att vi inte skall ha några elever som inte går godkända
från grundskolan. Vi ser i dag också en möjlighet
genom att vi redan i årskurs 2 har de diagnostiska
proven och att vi har nationella prov i årskurs 5 och
årskurs 9. Följer vi upp detta tillsammans med ut-
vecklingsplaner och utvecklingssamtal skapar vi
alltså större möjligheter för dessa grundskoleelever.
Också möjligheten att på gymnasiet läsa färdigt inom
vissa ämnen gör att man kan befinna sig på grund-
skolenivå inom vissa ämnen men också läsa andra
ämnen redan på nationella programmet i gymnasie-
skolan.
Vi kommer också att utveckla lärlingsprogram-
met. Vi kommer att utveckla en del av gymnasiesko-
lans individuella program som vi kallar för PRIV-
programmet. Alla dessa åtgärder syftar till just att
stärka alla elevers möjlighet.
Kvinnligt företagande
Anf. 61 LENA EK (c):
Herr talman! Jag skulle vilja ställa en fråga till
statsrådet Mona Sahlin som handlar om kvinnligt
företagande.
Centerkvinnorna genomförde för drygt två måna-
der sedan en enkät med landets alla länsstyrelser. Den
gav två resultat. Det första var att de regionalpolitiska
anslagen till stöd till företagsutveckling användes
väldigt snett om man tittar i ett manligt-kvinnligt
perspektiv. På många håll var det 80-90 % som an-
vändes till manligt företagande och väldigt lite till
nystartat kvinnligt företagande. Samtidigt vet vi att på
andra håll i världen där tillväxten är god är det kvinn-
ligt företagande som står för mycket av tillväxten.
Det andra resultatet var att statistiken på vissa
länsstyrelser i det här fallet är mycket dålig och
egentligen inte existerar alls.
Min fråga är: Finns det några planer på att dels se
över hur länsstyrelsen använder sina anslag på det här
området, dels fundera över länsstyrelsernas statistik
när det gäller kvinnligt-manligt företagande?
Anf. 62 Statsrådet MONA SAHLIN (s):
Herr talman! Som Lena Ek påpekade var det en
mycket bra undersökning som Centerkvinnorna gjor-
de. Vi lägger nu också ett jämställdhetsperspektiv på
de här frågorna i det nya Näringsdepartementet, och
det kommer att beröra t.ex. hur man jobbar med till-
växtavtalen ute i regionerna, i vilken mån man också
tar hänsyn till den kompetens och den bank av kun-
nande som kvinnor står för när det gäller nyföreta-
gandet och även, som Lena Ek påpekar, statistiken.
Vi ser över den här frågan nu och lägger väldigt stor
vikt vid den.
Men det är också viktigt att se att av det nyföreta-
gande som sker nu är det flera nya företag som just
nu startas av kvinnor i Sverige. Detta är en resurs som
är på stark framväxt, och vi i vårt departement skall
göra allt vi kan för att skynda på den utvecklingen.
Anf. 63 LENA EK (c):
Herr talman! Det var väldigt bra att få de här be-
skeden.
Det finns också en konstighet i hur de här ansla-
gen får användas som rör tjänsteföretag. Finns det
också en diskussion runt reglerna för länsstyrelsernas
anslag, eller har man inte kommit in på det ämnet än?
Anf. 64 Statsrådet MONA SAHLIN (s):
Herr talman! Just nu ser vi över hela frågan om
stöd till småföretagande, både när det gäller ALMI
och andra, så vi behöver utvärdera detta för att se om
reglerna behöver förändras mellan olika typer av
företag och vilken roll som statens institutioner kan
ha i detta arbete. Jag hoppas att vi kan återkomma
med det till våren.
FUNKIS-utredningen
Anf. 65 STEN TOLGFORS (m):
Herr talman! Ekeskolan är en högkvalitativ speci-
alskola för blinda barn med multihandikapp, t.ex.
hörselskada, autism, utvecklingsstörning eller rörel-
sehinder. Skolministern ville som ordförande i den
kontroversiella FUNKIS-utredningen lägga ned
Ekeskolans fasta skola till många barns och föräldrars
förtvivlan.
Nu har utredningen varit ute på remiss. Den något
ovanliga situationen uppstår att skolministern skall
hantera remissen och ta ställning till kritiken av det
egna arbetet. Detta oroar många.
Jag vill fråga skolministern vilken poängen är
med att Sverige är världsledande i att utveckla under-
visning för barn med svåra funktionshinder om dessa
barn sedan, som på Ekeskolan, vägras att få del av
kunnandet.
Anf. 66 Statsrådet INGEGERD
WÄRNERSSON (s):
Herr talman! Jag var ordförande i FUNKIS-
utredningen. Den utredningen har varit ute på remiss.
Nu sker en sammanställning på departementet. Jag
har sedan jag lämnade ifrån mig utredningen hela
tiden haft en konsekvent linje. Jag vill inte uttala mig
om enskilda delar i utredningen, utan jag vill se hela
FUNKIS-utredningen som en helhet. Jag tänker inte
göra det heller i denna frågestund.
Nu kommer jag att få se sammanfattningen av
remissvaren. Vi kommer därefter att göra ett ställ-
ningstagande när det gäller hur vi kommer att lägga
fram propositionen.
Anf. 67 STEN TOLGFORS (m):
Herr talman! Det smärtar mig att behöva säga att
jag inte tycker att skolministern hanterat FUNKIS-
remissen på ett tillfredsställande sätt. Det var länge
oklart vem som skulle hantera remissen på departe-
mentet. När Ekeskolans föräldraförening uppvaktade
skolministern sade hon enligt tidningsuppgifter att
hon ännu inte visste om de pratade med rätt person.
Hon sade vidare att ärendet kanske skulle hamna hos
en annan minister. Denna oklarhet bekräftades när det
moderata riksdagskansliet försökte efterfråga besked
från departementet.
Jag menar att det borde vara en demokratisk
självklarhet att det från början är tydligt vem som
ansvarar för en remiss och för en proposition. Det är
ju innan propositionen skrivs och läggs fram som det
går att påverka och som viktiga synpunkter kan be-
aktas.
Jag vill därför tydligt fråga skolministern om vi
och föräldraföreningen på Ekeskolan kan vara förvis-
sade om att utgången inte är på förhand given, utan
att alla remissvarens synpunkter verkligen kommer
att beaktas.
Anf. 68 Statsrådet INGEGERD
WÄRNERSSON (s):
Herr talman! Det är ju så här i livet att vi inte alla
gånger kan förutse var vi kommer att befinna oss i
nästa stund. Det var just det som hände mig när jag
hade förmånen att få bli skolminister. Därför ville jag
när jag mötte föräldraföreningen några veckor efter
mitt tillträde vara så ödmjuk att jag talade om för
föräldrarna att jag, för att förvissa mig om att jag inte
skulle komma i någon form av jävssituation just för
att jag hade varit ordförande, hade bett rättsenheten
på departementet att undersöka frågan. Jag kunde ha
tigit med det och redan från början givit intrycket att
det var jag som skolminister som skulle vara ansva-
rig. Det ligger inte för mig att vara på det sättet, utan
jag föredrog att vara ödmjuk och erkänna att jag den
dagen inte kunde ge ett svar på frågan.
Vi har tagit reda på det. Jag vet också att den frå-
gande har fått reda på vad vi har kommit fram till.
Det finns inget jävsförhållande. Jag har alltså möjlig-
heten - och jag skall göra det - att fullfölja mitt upp-
drag som skolminister och bereda FUNKIS-
utredningen. Givetvis skall jag uppträda på alla de
formella grunder som man skall uppträda på som
minister och inte avge någon partsinlaga när det gäl-
ler den propositionen.
Ungdomsarbetslösheten
Anf. 69 PETER PEDERSEN (v):
Herr talman! Jag har en fråga till statsminister Gö-
ran Persson. "Massfattigdom hotar de unga" - det är
den drastiska rubriken över en artikel skriven av Joa-
chim Vogel och Gunvall Grip i DN Debatt den 21
november. Det handlar om svenska ungdomar.
Ungdomsarbetslösheten är fortfarande mycket
hög i Sverige. Ungdomar har alltså svårt att komma
in på den ordinarie arbetsmarknaden. Man söker
förtvivlat högskoleplatser men får ofta avslag, även
om vi har byggt ut högskolornas intagning.
Detta leder till att många vuxna ungdomar - ung-
domar över 18 år - inte får jobb. De kommer inte in
på önskad utbildning. Det innebär ett fortsatt beroen-
de av föräldrarna.
Man kan erbjuda s.k. KPU ute i kommunerna, vil-
ket ger 1 967 kr efter skatt, vilket av någon märklig
anledning ungefär är detsamma som ungdomsnormen
för socialbidrag. Detta gör att man inte kan skaffa
egen bostad. Regeringsrätten har sagt att det inte är
ett rimligt krav att ungdomar i 20-årsåldern skall ha
egen bostad. De får bo hemma hos föräldrarna.
Författarna till artikeln skriver att detta leder till
en senare etablering i vuxenvärlden och skapar dåligt
självförtroende för framtiden.
Min fråga gäller om regeringen har några kon-
kreta förslag för att komma till rätta med detta och ge
en möjlighet för vuxna ungdomar att leva ett eget
självständigt liv.
Anf. 70 Statsminister GÖRAN
PERSSON (s):
Herr talman! Svaret är egentligen ganska enkelt.
Samtidigt beskriver det någonting som är väldigt
svårt att göra. Att gå bidragsvägen och ytterligare
bättra på de bidrag som vänder sig till ungdomar som
är arbetslösa är inte möjligt, inte rimligt och inte
riktigt. Det finns bara ett verksamt sätt, och det är att
ekonomin växer på ett sådant sätt att dessa ungdomar
får ett arbete.
För att förbereda dem för ett sådant arbete kan vi
bygga ut såväl högskolan som gymnasieskolan, och
det har vi gjort med starkt och stort engagemang. Vi
kan också se hur den öppna ungdomsarbetslösheten
har fallit kraftigt. Det är den arbetslöshet på arbets-
marknaden som sjunker snabbast.
Klarar vi att hålla uppe tillväxten, sköta ekonomin
och bygga ut högskolan på det sätt som vi har bestämt
oss för är det en god prognos för de unga om man ser
framåt i tiden. Det är värre för dem som är medelål-
ders och bor inte minst i Bergslagen. Vi har stora
problem framför oss när det gäller att se till så att
också de kommer in på arbetsmarknaden. När det
gäller de unga är jag mer optimistisk.
Men misslyckas vi med tillväxtpolitiken sitter vi i
en diskussion om hur en krympande kaka skall för-
delas alltmer rättvist. Det är en väldigt svår diskus-
sion. Tillväxt och sysselsättning är det bästa sättet att
möta fattigdom bland unga människor.
Anf. 71 PETER PEDERSEN (v):
Herr talman! Jag vill tacka statsministern för sva-
ret. Jag håller med om att det är bra om man kan ge
även de unga ett arbete eller en utbildning, men det
får man göra på väldigt lång sikt. Ett konkret förslag
som författarna tar upp är att man ger kommunerna
möjlighet att tillskjuta egna pengar - förutom de
statliga medel som tillförs kommunerna för KPU -
för att göra nivån något högre. Som systemet fungerar
i dag innebär det att staten då drar tillbaka alla sina
pengar.
Jag kräver inga underverk, men vi borde vara
överens om att 1 950 kr efter skatt är en ganska usel
ersättning. Ungdomarna gör faktiskt ganska mycket
nytta ute på skolor, dagis osv. Litet större belöning
skulle man kanske kunna bjuda på utan att det skulle
kosta alltför mycket för statskassan i form av bidrag.
Anf. 72 Statsminister GÖRAN
PERSSON (s):
Herr talman! Det är möjligt att lösningen skulle
kunna hanteras på så sätt, men vilka signaler skulle vi
då skicka i en uppåtgående konjunktur där vi ser
arbetskraftsbrist framför oss på andra sidan sekel-
skiftet? Ta exempelvis de jättelika rekryteringsbehov
vi har i vården och i omsorgen. Vi är nu i ett läge då
det finns anledning att skicka signalen till ungdomar
att det lönar sig att skaffa sig utbildning och att röra
på sig på den svenska arbetsmarknaden. Det lönar sig
att ha ett jobb även om det är dåligt betalt.
Jag är den förste att vilja förbättra med hjälp av
ytterligare offentliga medel i ett läge då tillväxten
eller arbetslöshetsnedgången inte står till buds. Men
jag vet att vi inte har några offentliga medel att till-
skjuta i en sådan situation. Nu sitter de partier som
skall försöka ta ansvar för den svenska ekonomin i ett
läge då vi har att se till så att vi slutar lova ut nya
bidragsförbättringar och i stället satsar på att göra allt
som står i vår makt för att öka tillväxten för att däri-
genom ge unga människor jobb. Där delar vi numera
ansvaret.
Det kommunala självstyret
Anf. 73 MARIA LARSSON (kd):
Herr talman! Jag har en bakgrund som kommun-
politiker i Gnosjö kommun och har upplevt att det
kommunala självstyrets utrymme inte är så särskilt
stort. Det är trots allt där som demokratins växthus
finns. Jag har därmed en fråga till statsrådet Britta
Lejon.
Min uppfattning är att det kommunala självstyret
måste vidgas så mycket som möjligt. Jag tycker att
det även i de avseenden som staten överlåter uppgif-
ter på kommunen måste finnas möjlighet för ett lokalt
handlingsutrymme när det gäller att utforma verk-
samheter efter medborgarnas önskemål.
Jag tänker på de statliga pengar som kommer till
kommunerna när det gäller barnomsorg. De kommer i
en påse. Denna påse får dock inte användas efter fritt
önskemål. Man får t.ex. inte använda den till att ge
stöd till de föräldrar som vårdar egna barn, trots att
många av Sveriges småbarnsföräldrar skulle önska
detta. De får inte heller användas till att ge stöd åt
föräldrar som köper sin barnomsorg privat eller till
dem som bildar ett föräldrakooperativ. Stödet får bara
ges till dem som använder sig av barnomsorg i of-
fentlig regi. För mig är det självklart att valet av
barnomsorg måste grundas på familjens och barnens
behov. Stat och kommun skall underlätta detta val
och inte styra det.
Min fråga till Britta Lejon är: Är statsrådet beredd
att ge kommunerna utrymme att lokalt besluta om
barnomsorgens utformning, just för att kunna ta hän-
syn till föräldrarnas val?
Anf. 74 Statsrådet BRITTA LEJON (s):
Herr talman! Jag tycker att det finns flera olika
frågeställningar i frågan. Den fråga som Maria Lars-
son väljer att avsluta med är jag inte nu beredd att ge
några konkreta och detaljerade svar på.
Däremot håller jag med Maria Larsson, om jag
tolkar henne rätt, om att det finns anledning för oss
att fundera över hur ansvars- och resursförhållandena
ser ut när det gäller de offentliga verksamheternas
utformning totalt i Sverige. Det inbegriper alla nivåer
- statligt, regionalt och lokalt. Här har det hänt myck-
et under de senaste åren, och vi kommer att se oerhört
stora förändringar framöver. Därför tror jag att det nu
är dags för oss att sätta ned foten, stanna upp och
fundera lite grann över åt vilket håll vi bör gå i fram-
tiden.
Men på Maria Larssons direkta fråga är jag inte
beredd att ge något svar just för ögonblicket.
Anf. 75 MARIA LARSSON (kd):
Herr talman! Jag tackar för den öppning som ändå
finns i statsrådets svar.
Jag tycker nog att man skulle våga sig på en viss
försöksverksamhet i det här avseendet i den konkreta
fråga som jag var inne på. Det finns ett intresse från
väldigt många kommuner som har ansökt om att få
bli försökskommuner, just för att använda barnom-
sorgspåsen på ett friare sätt.
Då är min följdfråga: Är statsrådet beredd att åt-
minstone ge kommuner möjlighet att bli försök-
skommuner i det här avseendet? Det kan ju inte skada
något. Jag tror att det skulle vara spännande för oss
alla att se vilka konsekvenserna skulle bli om man
släppte loss medborgarnas val på ett tydligare sätt.
Anf. 76 Statsrådet BRITTA LEJON (s):
Herr talman! Nej, det är jag inte för dagen. Fråge-
ställaren tog upp just barnomsorgsfrågorna, och de är
väl egentligen mer en fråga för statsrådet Wärnersson
än för mig. Men från den här regeringens sida är vi
inte beredda att skjuta till några statliga pengar till
vårdnadsbidrag, om det nu är det som frågeställaren
är ute efter att få klartecken för.
Däremot tycker jag att själva de övergripande frå-
geställningarna om den kommunala självstyrelsen i
framtiden är mycket intressanta frågor som vi måste
fördjupa oss i framöver.
Äldreomsorgen
Anf. 77 MARIANNE
SAMUELSSON (mp):
Herr talman! I veckan som gick har Socialstyrel-
sens rapport över äldreomsorgen kommit. När man
tittar i den kan man upptäcka dels en svidande kritik
mot dagens äldreomsorg, där alltfler av våra äldre
tvingas förlita sig till anhöriga som kan ställa upp och
hjälpa dem därför att resurserna inte räcker till, dels -
kanske mest alarmerande - ett stort varningstecken
inför framtiden då man räknar med att behovet av
hjälp ökar. Det blir fler äldre, och de blir mer vård-
krävande.
Med anledning av den här rapporten skulle jag
vilja höra vad regeringen ämnar vidta för åtgärder.
Anf. 78 Statsrådet MAJ-INGER
KLINGVALL (s):
Herr talman! När det gäller frågorna som rör våra
äldre har riksdagen under året tagit ställning till rege-
ringens proposition om äldrepolitiken och handlings-
planen för framtiden. Naturligtvis är det ett viktigt
steg att utveckla äldrevården, eftersom den tar sikte
på flera viktiga områden - inte minst tillgång till
personal, kompetens, boendeformer osv.
När det konkret gäller frågan om personal har vi
en kommission, som för övrigt statsrådet Mona Sah-
lin leder, där det finns en särskild grupp som också
tittar på kompetensfrågorna inom äldreomsorgen.
Nästa viktiga steg för regeringen är den äldrebe-
redning vars direktiv nu förbereds i Socialdeparte-
mentet, med utgångspunkten att regeringen tar ställ-
ning till dem innan året är slut. Det här blir en parla-
mentarisk äldreberedning som jag tror kommer att få
stor betydelse för utvecklingen av äldrevården.
Anf. 79 MARIANNE
SAMUELSSON (mp):
Herr talman! Jag tackar för svaret. Det är bra att
något är på gång när det gäller att se över och fundera
kring de här frågorna. Men det här är ett väldigt akut
behov. Det är många äldre som i dag inte får den
hjälp och inte har de anhöriga i sin närhet som de
behöver. Det är också många anhöriga som går på
knäna på grund av att de inte orkar med sin situation.
Här är det väldigt brådskande att vi får till en föränd-
ring, så att de äldre får den omsorg de behöver.
Det Socialstyrelsen tar upp, och som jag tycker är
intressant att fundera över, är om nuvarande organi-
sations struktur och finansiering är tillräckliga för att
klara de framtida behoven samt hur snart det annars
kan ske en förändring så att man klarar av det här.
Anf. 80 Statsrådet MAJ-INGER
KLINGVALL (s):
Herr talman! Låt mig komplettera mitt förra svar
med att säga att en viktig del förstås är resurstillskot-
ten till kommunerna. Där kommer vi att se en fortsatt
ökning av medlen.
När det sedan gäller att agera lite snabbare kom-
mer socialministern i regleringsbrevet till Socialsty-
relsen att ta upp frågan om läkarkompetensen, men
också detta med hur vi organiserar bäst, dvs. att
kommunerna och landstingen tecknar avtal. I dag har
13 landsting tecknat avtal med kommunerna, och
naturligtvis finns det en önskan att fler landsting och
kommuner tar den här ställningen. Jag tror att det
också har stor betydelse för möjligheten att klara både
tillgången och kvaliteten inom äldreomsorgen.
Försvarets ekonomi
Anf. 81 HENRIK LANDERHOLM (m):
Herr talman! Jag har en fråga till finansministern.
Riksdagen har vid två tillfällen, 1996 och 1998,
enhälligt beslutat att en övergång från ett sätt att be-
tala försvarsmateriel till ett annat skulle vara verk-
samhetsneutral. Det skulle alltså inte bli några omav-
vägningar på grund av övergången.
Så har inte blivit fallet. Regeringen har i budget-
propositionen redovisat att man avser att bedöma
konsekvenserna av detta först år 2002 och i avvaktan
på detta tillgripa den mest tillfälliga av alla lösningar,
nämligen anslagskrediter.
Jag vill fråga finansministern om han anser det
acceptabelt att försvaret nu tvingas betala samma
fartyg, stridsvagnar och flygplan två gånger, dvs. att
riksdagen anslagit medel vid två tillfällen för samma
sak.
Anf. 82 Finansminister ERIK
ÅSBRINK (s):
Herr talman! Henrik Landerholm har fel. Försvar-
smakten betalar inte två gånger. Det är en fullständigt
felaktig beskrivning.
Vi har en anslagsteknisk omläggning. Vi har för-
bundit oss i budgetpropositionen att efter försvarspe-
riodens utgång säkerställa att denna omläggning är
verksamhetsmässigt och statsfinansiellt neutral.
Självfallet skall vi leva upp till den utfästelsen. Det
går inte i dag att uttala sig om huruvida detta kommer
att leda till att försvaret skall få ökad kompensation
eller om det tvärtom skall ske en överföring i motsatt
riktning. Det går inte att dra några sådana slutsatser.
Vad vi säkert kan uttala oss om i dag är att försva-
ret har blivit överkompenserat när det gäller ränte-
kompensationen, eftersom denna fastställdes på basis
av en högre räntenivå än den som nu råder till följd
av en framgångsrik ekonomisk politik. Allt detta
måste slutligen sammanvägas efter försvarsperiodens
utgång, och vi skall självfallet leva upp till våra ut-
fästelser.
Anf. 83 HENRIK LANDERHOLM (m):
Herr talman! Jag tackar finansministern för svaret.
Problemet är bara att år 2002 kommer begreppet
verksamhetsneutralitet att vara helt innehållslöst,
eftersom patienten - försvarsmaterielsplaneringen -
kommer att ha hunnit avlida under tiden och opera-
tionen att kompensera Försvarsmakten med de här
medlen i efterhand kommer att ha misslyckats. Alltså
kommer inte regeringen att ha klarat att uppnå målet
om verksamhetsneutralitet i försvarsplaneringen.
I går kunde finansministern ge ett helt annat be-
sked i den här frågan, som enligt dagens uttalande
skall avdömas i samband med budgetpropositionen år
2002. Han gjorde klart att försvarets ekonomiska
problem inte har något med det här att göra - det kan
han bedöma redan nu - utan sammanhänger med
överplaneringar, ständiga fördyringar och överskri-
danden.
Vilket av dessa två uttalanden som har gjorts i
riksdagen under loppet av 24 timmar svarar mot fi-
nansministerns egentliga uppfattning? Skall Försvar-
smakten kompenseras, eller är det inträffade dess eget
fel?
Anf. 84 Finansminister ERIK
ÅSBRINK (s):
Herr talman! Jag beklagar den djupa okunnighet
som präglar Henrik Landerholms inlägg. Bägge utta-
landena har gjorts, och jag står för dem båda. De är
fullt förenliga med varandra. Det är ett faktum att
Försvarsmakten överplanerat genom att beställa i
storleksordningen 25-30 % över anvisade medel.
Tidigare har man klarat detta tack vare stora leverans-
förseningar från försvarsindustrin men har under
senare tid hamnat i svårigheter på grund av att dessa
förseningar har minskat. Det leder till merkostnader i
storleksordningen 2 miljarder kronor om året.
Till detta kommer olika typer av fördyringar och
överskridanden till följd av bristande ekonomisk
styrning och kontroll inom Försvarsmakten. De beror
inte på den anslagstekniska omläggningen. I det avse-
endet skall vi leva upp just till de utfästelser som vi
har uttalat tidigare.
Det måste dock vara på precis samma sätt för För-
svarsmakten som för alla andra statliga verksamhets-
områden, att man respekterar beslut som har fattats i
demokratisk ordning av regering och riksdag. Man
måste följa de ramar och direktiv som fastställts av
riksdagen. På samma sätt som vi tillämpar det på alla
andra områden måste vi göra det också inom Försvar-
smakten.
Småföretagandet
Anf. 85 ÅKE SANDSTRÖM (c):
Herr talman! Jag har en fråga till statsrådet Mona
Sahlin. Det gäller Småföretagsdelegationens rapport
med många förslag till åtgärder för att stimulera små-
företagandet i vårt land. Vi har tidigare under året fått
höra många positiva synpunkter från statsrådet på den
här rapporten. Min enkla fråga är: När kommer för-
slag i den riktning som har angivits av Småföretags-
delegationen?
Anf. 86 Statsrådet MONA SAHLIN (s):
Herr talman! Åke Sandström kommer inte bara att
få höra positiva saker, utan regeringen kommer också
att göra sådana för småföretagarklimatet, precis som
den förra socialdemokratiska regeringen gjorde.
Ibland låter det i debatten som om ingenting hade
hänt när det gäller att förenkla och göra det bättre för
små företagare i vårt land. Vi kommer att fortsätta
arbetet på detta, och jag hoppas att redan före jul
kunna återkomma med några av de förslag som Små-
företagsdelegationen har lagt fram. Sedan kommer
detta att prägla allt det arbete som regeringen utför
under fyraårsperioden.
Anf. 87 ÅKE SANDSTRÖM (c):
Herr talman! Jag tackar för svaret.
Idrott och hälsa på skolschemat
Anf. 88 YVONNE ÅNGSTRÖM (fp):
Herr talman! Jag vill ställa en fråga till statsrådet
Wärnersson. Enligt Stephan Rössner, professor vid
Karolinska institutet, i ett inslag på TV i går kväll är
över 45 % av svenskarna överviktiga eller feta. En
halv miljon har en övervikt som rent av är farlig för
hälsan. Ökningen är framför allt markant bland ung-
domar i åldern 18-24 år.
Vi rör oss för litet, och det behöver göras någon-
ting åt detta. Jag vill därför fråga statsrådet: Är stats-
rådet beredd att verka för att antalet timmar i ämnet
idrott och hälsa ökas så snart som möjligt på alla
stadier i skolan?
Anf. 89 Statsrådet INGEGERD
WÄRNERSSON (s):
Herr talman! Riksdagen har i våras beslutat att
öka antalet timmar i ämnet idrott och hälsa.
Anf. 90 YVONNE ÅNGSTRÖM (fp):
Herr talman! Jag hoppas att det räcker. Jag åter-
kommer om det visar sig att problemen kvarstår.
Grundläggande utbildning för vuxna med särskilda
behov
Anf. 91 YVONNE ANDERSSON (kd):
Herr talman! Också jag har en fråga till skolmi-
nistern. Kunskapslyftet har debatterats mycket i vårt
land. Alla har rätt att få en grundläggande vuxenut-
bildning, och det tycker jag är bra. Motsvarande rät-
tighet finns dock inte i form av särvux för dem som
har särskilda behov. Det är naturligtvis mindre bra
och rimmar rätt dåligt med den utbildningspolicy som
vi har haft i vårt land.
Min fråga är: Varför är det så, och tänker skolmi-
nistern göra något åt detta?
Anf. 92 Statsrådet INGEGERD
WÄRNERSSON (s):
Herr talman! Det är en riktig beskrivning som här
har lämnats, och vi har också uppmärksammat möj-
ligheterna just för den berörda gruppen, som särvux
är avsedd för. Vuxna med funktionshinder har haft
tydligt sämre möjligheter såväl att få en skolgång som
att få läromedel som är anpassade till dem. Det har
därför gjorts ett tilläggsdirektiv till Kunskapslyfts-
kommittén i vilket beaktas möjligheten till vuxenut-
bildning för denna grupp.
Anf. 93 YVONNE ANDERSSON (kd):
Herr talman! Jag tackar för det svaret. Jag vill
samtidigt fråga inom vilken tid en sådan förändring är
möjlig.
Anf. 94 Statsrådet INGEGERD
WÄRNERSSON (s):
Herr talman! Det kan jag inte svara på. Jag får
återkomma i den frågan.
Förmögenhetsskatten
Anf. 95 CARL FREDRIK GRAF (m):
Herr talman! Utfallet av årets taxering börjar nu
bli känt, och inte överraskande är det så att de rikaste
svenskarna slipper betala förmögenhetsskatt medan
ungefär 500 000 svenskar måste betala förmögenhets-
skatt. Orsaken härtill är en socialdemokratisk kon-
struktion av lagstiftningen. Tycker finansministern att
detta är rättvist, och när avser han att lägga fram
förslag så att det blir lika för alla, dvs. noll i förmö-
genhetsskatt?
Anf. 96 Finansminister ERIK
ÅSBRINK (s):
Herr talman! Vi har gjort olika ingrepp i förmö-
genhetsskattesystemet. Det gjorde även den borgerli-
ga regeringen, som skapade stora spänningar i sys-
temet. Man befriade vissa kategorier helt från förmö-
genhetsskatt, beroende på vilken lista deras aktier är
noterade på, medan andra får betala full förmögen-
hetsskatt. Det är inte den socialdemokratiska rege-
ringen som har skapat detta system. Det skapades av
den tidigare borgerliga regeringen.
Detta innebär att jag inte är övertygad om att den
nuvarande utformningen långsiktigt är den bästa
tänkbara. Däremot är det så att förmögenhetsskatten
ger inkomster och utgör ett viktigt fördelningspoli-
tiskt inslag i vårt skattesystem.
Jag har bjudit in andra partiers företrädare till
skatteöverläggningar nästa vecka, och det kommer då
att vara i princip möjligt att ta upp alla skattefrågor
till diskussion. Vi får väl se vad de diskussionerna
leder till och om det går att uppnå en stabil majoritet
bakom en framtida skattereform. Att se vad detta
leder till blir en senare fråga. Jag vill dock under-
stryka att förmögenhetsskatten är ett viktigt led i vår
fördelningspolitik. Den svarar för skatteinkomster
som kommer till god användning i vår budget.
Anf. 97 CARL FREDRIK GRAF (m):
Herr talman! Den borgerliga regeringen avskaffa-
de förmögenhetsskatten, och det var Thomas Östros
som sedan införde tricksandet med listorna. Jag är
efter mina sju år i skatteutskottet ganska säker på att
det är på det sättet.
Jag fick inte svar på frågan om finansministern
tycker att det är rättvist att bara de rikaste skall slippa
förmögenhetsbeskattningen medan ungefär 500 000
andra svenskar skall tvingas betala förmögenhets-
skatt.
Anf. 98 Finansminister ERIK
ÅSBRINK (s):
Herr talman! Nästa gång Carl Fredrik Graf ställer
frågor tycker jag att han skall läsa på bättre. Den
borgerliga regeringen avskaffade inte alls förmögen-
hetsskatten, men den gjorde ingrepp som innebar
precis det som jag sagt. Ägare av en viss typ av aktier
befriades från förmögenhetsskatt, medan ägare av en
annan typ av aktier fick fortsätta att betala.
Skaka inte på huvudet! Det är så som jag säger,
och det är lätt att kontrollera. Det är inte bra att gräva
ned sig djupare i en felaktig position. Det var inte vi
som skapade den här situationen, utan den skapades
av den borgerliga regeringen. Förmögenhetsskatten
avskaffades inte av den borgerliga regeringen. Den
fanns kvar, och den finns fortfarande kvar.
Jag håller med om att vi inte har något perfekt
system. Det finns anledning att framöver se efter om
vi skall göra justeringar i det rådande systemet.
Försvarsindustrin
Anf. 99 HELENA FRISK (s):
Herr talman! Min fråga riktar sig till statsrådet
Mona Sahlin. Bofors spelar en viktig roll för den
höga tekniska kompetensen i Karlskoga, som i sin tur
har lett till många nya jobb och till optimism i kom-
munen. Vi känner därför med all rätt stor oro för
kommunens utveckling om försvaret minskar sina
beställningar av materiel.
Jag vill fråga statsrådet Sahlin vilka insatser rege-
ringen är beredd att göra för att säkra att den positiva
utvecklingen av näringslivet i Karlskoga inte bryts.
Anf. 100 Statsrådet MONA SAHLIN (s):
Herr talman! Det är utan tvivel så som Helena
Frisk säger, att de nödvändiga omstruktureringarna
inom försvarsindustrin har lett till och kommer att
leda till stor oro bland många individer och på många
orter. Det är också så att regeringen känner ett stort
ansvar för att bidra till att framtidshopp och framtids-
tro skall finnas inte bara i storstäderna utan också på
de här orterna.
Som näringsministern och försvarsministern redan
har meddelat, har det påbörjats ett arbete i Regerings-
kansliet för att tillsammans med de berörda orterna se
hur vi kan bidra med ersättning och möjligheter i
fråga om närings-, arbetsmarknads- och regionalpoli-
tiken. Regeringen kommer att mycket noga följa detta
och tillsammans med de här orterna se till att fram-
tidstron finns kvar också i Karlskoga.
Gasledning genom Sverige
Anf. 101 HARALD BERGSTRÖM (kd):
Herr talman! Jag vill gärna ställa en fråga till
statsrådet Mona Sahlin.
När president Boris Jeltsin gästade Sverige för
något år sedan gjorde han ett utspel om att vi i Sveri-
ge borde köpa rysk naturgas. Nu har det presenterats
ett förslag om en gasledning genom Sverige, en tran-
sitledning, inte med några avtappningskranar till
Sverige utan en ren transportledning. Det här har
väckt en hel del oro på många olika håll, inte minst i
mina hemtrakter.
Min fråga är nu om statsrådet anser att det här är
ett projekt av riksintresse.
Anf. 102 Statsrådet MONA SAHLIN (s):
Herr talman! Statsrådet i fråga, som Harald Berg-
ström ställer frågan till, kan inte denna frågeställning
tillräckligt mycket för att våga sig på att ge ett rättvi-
sande svar till den högt värderade församling som
riksdagen är. Jag skulle vilja be frågeställaren att
ställa en fråga eller en interpellation till berört stats-
råd, så att frågans svar blir ordentligt behandlat.
Anf. 103 HARALD BERGSTRÖM (kd):
Herr talman! Tack!
Sanningskommission
Anf. 104 SIV HOLMA (v):
Herr talman! Med anledning av den rapport som
Underrättelsenämnden presenterade i går skulle jag
vilja ställa en fråga till statsministern.
Under andra världskriget internerades människor i
interneringsläger, bl.a. i Storsien. Jag har haft tillfälle
att intervjua några av dessa med anledning av ett
arbetarspel som jag var med om att framföra 1984 på
Seskarö. Min fråga är: Avser statsministern att agera
så att oskyldiga människor som blev internerade som
presumtiva landsförrädare får en upprättelse?
Anf. 105 Statsminister GÖRAN
PERSSON (s):
Herr talman! Det är första gången som jag kom-
mer i kontakt med den frågan. Jag har aldrig förut
hört den diskuteras här i kammaren eller att den har
varit föremål för beredning i Regeringskansliet. Jag
känner väl till historien om Storsien och också de
spänningar som fanns under andra världskriget och
därefter, naturligtvis med den rädsla som fanns för
kommunismen. Det vet också Siv Holma.
Det skedde naturligtvis en del från det svenska
samhällets sida som avsåg att skydda vitala svenska
intressen. Hur det sedan har utförts och med vilken
laglig rätt det har genomförts har jag ingen möjlighet
att nu kommentera. Jag har därför heller ingen anled-
ning att kommentera den fråga som Siv Holma ställer
om eventuell upprättelse eller skadestånd. Jag vill
avstå från att svara på detta, därför att frågan är över
huvud taget inte beredd i Regeringskansliet.
Anf. 106 SIV HOLMA (v):
Herr talman! Jag skulle då vilja ställa en annan
fråga som har med ämnet att göra och som kanske
skulle kunna vara en möjlighet att lösa den första
frågan. Det är frågan om behovet av en sannings-
kommission. Under regeringsförhandlingarna kunde
vi ta del av uppgifter från både Birger Schlaug och
Gudrun Schyman om att en sådan var på gång. Sam-
ma sak har Johan Lönnroth sagt i förra veckan.
Jag undrar då: Avser regeringen att agera i fråga
om en sanningskommission?
Anf. 107 Statsminister GÖRAN
PERSSON (s):
Herr talman! Det är varken Schlaug, Schyman el-
ler Lönnroth som uttolkar eller auktoritativt ger ut-
tryck för regeringens uppfattning. Det gör regeringen
själv. Jag har för regeringens del under hela valrörel-
sen sagt, och jag säger det igen, att vi valde linje förra
hösten: en granskning i Underrättelsenämnden och i
Registernämnden och dessutom ett omfattande forsk-
ningsprogram.
Om det visar sig att den linje som då valdes, med
stöd av Moderaterna, Centerpartiet och Socialdemo-
kraterna i denna kammare, inte är hållbar och att de
utredningar som nu har gjorts och kommer att pre-
senteras resulterar i ytterligare krav på granskning är
jag öppen för att gå vidare. Men låt oss först se vad
detta resulterar i. I går fick vi en av rapporterna.
Nästa kommer i januari. Det här ligger alltså i närtid.
Till dess ber jag att få avvakta med svaret.
Kvalitet i skolan
Anf. 108 SOFIA JONSSON (c):
Herr talman! Jag skulle vilja ställa min fråga till
skolminister Wärnersson, och det handlar om kvali-
teten i skolan. Det är en fråga som jag ser som den
absolut viktigaste att diskutera.
Vi har sett vad regeringen har gjort tidigare. Det
gäller de nationella skolinspektörerna. Vidare har vi
kunnat läsa i propositionen att man vill utöka uppdra-
get till inspektörerna och till en inspektionsnämnd.
Som skolministern säkert vet har Centerpartiet varit
kritiskt till det här, och i likhet med flera andra partier
har vi i stället velat införa ett nationellt kvalitetsin-
stitut.
Hur vill skolministern arbeta på den lokala nivån
för att stärka skolornas egen kvalitetsutveckling?
Anf. 109 Statsrådet INGEGERD
WÄRNERSSON (s):
Herr talman! Det är en uppgift för kommunerna
att nu själva ta fram planer för just kvalitetsgransk-
ning och titta på det både i nutid och i framtid. Jag
har inte kunnat följa upp det i samtliga kommuner i
Sverige, men jag följer en del kommuner och deras
utvecklingsarbete. Här finns också med att de skall
genomgå olika kurser för att hitta formerna för att
göra kvalitetsgranskningen, och det är inte helt lätt att
genomföra den.
Jag tror att just detta att ha kvalitetsgranskning i
en kommun är någonting som vi generellt har varit
dåliga på i kommunerna. I de kommuner som vi nu
har följt upp visar det sig just att skolan är på väg att
bli en föregångare i fråga om att hitta bra kriterier och
normer för att ta upp planer som också kan användas i
det framtida utvecklingsarbetet. Jag kommer inom en
vecka att besöka en sådan kommun för att få ytterli-
gare exempel på hur man kommunalt kan lägga upp
det här arbetet.
Anf. 110 SOFIA JONSSON (c):
Herr talman! Precis som Wärnersson har jag följt
det här med stort intresse, och jag tycker att det är
viktigt att skolorna lokalt får en möjlighet att arbeta
med kvaliteten. Jag ser det också som en demokra-
tifråga, t.ex. att både personalen i skolan och de lo-
kala skolstyrelserna får möjlighet att arbeta med ut-
vecklingen av kvaliteten i skolan.
Anf. 111 Statsrådet INGEGERD
WÄRNERSSON (s):
Herr talman! Det är viktigt med kvalitetsgransk-
ningen. I den nämnd som så småningom kommer att
tillsättas under Skolverket ser jag det därför som
angeläget att just ha med kommunrepresentanter och
även företrädare för dem som är inne i yrkesverksam-
heten, för att denna nämnd skall kunna följa upp
arbetet ute i kommunerna, ta initiativ till förbättringar
och efter sitt granskningsarbete lämna in förslag. Där
får jag en koppling, att även om det blir på en central
bas är kommunföreträdarna med och även represen-
tanter från professionen.
Anf. 112 FÖRSTE VICE TALMANNEN:
Därmed är frågestunden slut. Det är ytterligare
många som har begärt ordet, men tiden medger inte
att alla får komma till tals.
Jag tackar regeringen och dess representanter för
att de har velat komma hit och svara på kammarens
frågor.
Ajournering
Kammaren beslutade kl. 14.59 på förslag av förste
vice talmannen att ajournera förhandlingarna några
minuter då ärendebehandlingen skulle fortsättas.
Återupptagna förhandlingar
Förhandlingarna återupptogs kl. 15.02.
7 § (forts. från 5 §) Ändringar i radio- och TV-
lagen, m.m. (forts. KU6)
Anf. 113 Kulturminister MARITA
ULVSKOG (s):
Herr talman! Per Unckel inledde debatten med att
tala om politisk-ideologiska ironier. Jag vill fylla på
med de två mest uppenbara i den här debatten.
Å ena sidan har vi Per Unckel själv, EU-entusiast
som i praktiken talar för det marknadsliberala pro-
jektet, som nu går i taket över ett EU-direktiv som
möjligen skulle kunna vara ett exempel på att vi kan
hoppas på mer av ett medborgarnas Europa.
Å andra sidan har vi Kenneth Kvist, EU-
motståndare och vänsterpartist, som i sitt första utta-
lande om TV-listan förfasade sig över EU:s angrepp
på äganderätten. I dag formulerade han sig i mer
politiskt korrekta termer och sade att det handlar om
demokrati och folkrörelser, men det är en ändring i
orden och semantiken och inte i uppfattningen.
Nu står alltså båda dessa herrar arm i arm, och det
tycker jag är en intressant politisk ironi.
Till saken. Vad handlar denna TV-lista om? Det
har till att börja med påståtts att regeringen agerat
med en irriterande brådska.
Det som har hänt är följande. Listan är resultatet
av ett EU-direktiv som beslutades för ett och ett halvt
år sedan. Vi har inte skyndat, men vi har inte heller
släpat benen efter oss. Efter ett år, i somras, presente-
rade regeringen en proposition om förändringar i
radio- och TV-lagen. Det är alltså denna som i dag
behandlas av riksdagen. Det tycker inte jag är någon
brådskande hantering. Vi måste införliva detta EU-
direktiv i svensk lagstiftning.
När man kommer till själva punkten om TV-
listan, som är en liten sak i de många förändringar
som ingår i detta TV-direktiv, innebär den inget tvång
att upprätta sådana TV-listor. Det är en möjlighet för
EU:s medlemsländer att göra det.
Som framgick av det citat som någon av de tidiga-
re talarna läste upp här från talarstolen hade regering-
en den 25 juni, dvs. när den lämnade ifrån sig propo-
sitionen, inga planer på att omedelbart framställa en
TV-lista. Men vi sade också att vi noga skulle följa
utvecklingen och om det av något skäl visade sig vara
nödvändigt dra i gång arbetet med en sådan.
Det som har hänt och som har fått regeringen att
redan nu ärligt redovisa att vi vill göra en TV-lista är
att vi sedan i somras, helt i enlighet med det som står
i propositionen, noga har följt utvecklingen. Vi har då
funnit att flertalet EU-medlemsländer, men också ett
antal ansökarländer, dvs. sådana som ännu inte är
medlemmar i EU, arbetar med eller redan har beslutat
om TV-listor. Det är alltså det nya som har inträffat.
Vi vill inte hamna i den situationen att ett svenskt
TV-företag gör ett intressant evenemang tillgängligt
för tittarna i ett annat land men att vi inte kan se till
att vi själva får se detta intressanta evenemang. Vi
måste nämligen respektera alla andra länders TV-
listor, men de skulle inte behöva respektera någon
från oss, eftersom vi inte skulle ha någon. Förlorarna
skulle bli TV-tittarna och på lite sikt självfallet idrot-
ten.
Som exempel kan jag nämna ett land som är lätt
att jämföra med, nämligen Danmark. Där har de un-
gefär samma TV-marknad som vi har och en idrotts-
rörelse av ungefär samma slag som vi har. De har
duktiga fotbollsspelare, för att ta ett exempel. De har
redan beslutat om sin TV-lista och har fått den god-
känd av EU. Det är naturligtvis en lista som vi gärna
tittar på för att se hur de har ställt samman den. I
Danmark har det inte varit någon debatt om TV-
listan. Det finns ingen där som har hävdat att idrotten
skulle drabbas av katastrof eller av nedmontering.
Missuppfattningar, förhoppningsvis inte medvetna
sådana, om vad listan innebär har präglat debatten om
TV-listan, när den nu äntligen kom i gång för någon
vecka sedan.
Av Per Unckels inlägg tidigare kunde man tro att
en TV-lista innebär att Sveriges Television och TV 4
skulle ha gratis och garanterad tillgång till de evene-
mang som listas. Vem skall betala? sade Per Unckel.
Han oroade sig samtidigt över att riksdagsmajoriteten
inte skulle ha fattat innebörden av listan. Jag oroar
mig mer över att Per Unckel inte har fattat vad listan
innebär.
För det första innebär lagförslaget inte att de
svenska allmän-TV-företagen skall erbjudas de lista-
de evenemangen utan att betala för dem, utan det
skall ske på skäliga villkor. Med skäligt pris menas
det pris som normalt betalas för liknande evenemang
i TV-sändningar som är tillgängliga utan krav på
särskild betalning, dvs. marknadspriset på marknaden
för s.k. fri television. Det är det första.
Sedan sade Per Unckel någonting om att regering-
en skulle kunna göra TV-listan efter eget tycke. Jag
skulle vilja formulera det på följande sätt. Vi arbetar i
Sverige mycket traditionellt. Vi ber TV-företagen,
som står för ett intresse i den här saken, att komma in
med sina önskningar. Sedan ber vi idrottsrörelsen att
komma med sina önskningar. Efter det sätter vi i gång
en vanlig beredning i Regeringskansliet. Den pågår
fortfarande och är definitivt inte avslutad.
Det kom en direkt fråga här under eftermiddagen
som jag vill svara på. Det finns ingen TV-lista än. Det
har inte beretts någon TV-lista i Regeringskansliet.
Det pågår ett tjänstemannaarbete i Kulturdeparte-
mentet. Frågan har alltså inte hanterats av regeringen
ännu.
Efter att ha tittat på hur tjänstemännen har resone-
rat så här långt, bedömer jag att det inte föreligger så
stora meningsskiljaktigheter om vad som bör stå på
listan. Den fråga som fortfarande diskuteras gäller hur
man skall behandla Sveriges kvalmatcher till VM och
EM i fotboll.
Problemet verkar inte främst vara om dessa mat-
cher har sådan betydelse att de bör vara tillgängliga
för den stora allmänheten utan hur fotbollens övriga
avtal påverkas om Sveriges kvalmatcher på hemma-
plan kommer med på en lista.
Sveriges kvalmatcher utgör ju delar av VM och
EM och bör självfallet vara tillgängliga för den stora
publiken. Jag har förstått att Svenska Fotbollförbun-
det är helt ense med regeringen på den här punkten.
Det målet kan naturligtvis uppnås på olika sätt, an-
tingen genom att kvalmatcherna på hemmaplan förs
upp på en TV-lista eller på något annat sätt. Det är
självfallet något som kommer att finnas med i den
fortsatta beredningen om vi får tillfälle att göra den
TV-lista som så många andra länder har gjort och
som vi kommer att tvingas följa.
Låt mig sedan gå över till själva listan. Den exis-
terar alltså inte. Men på en direkt fråga från Ingvar
Svensson vill jag säga att det är klart att det är en kort
lista det handlar om. Där är ju EU-direktivet mycket
tydligt. Det är hårda restriktioner. Det handlar om
OS, EM och VM. I vårt fall handlar det om tre idrot-
ter, nämligen fotboll, ishockey och friidrott.
När det gäller Ingvar Svenssons andra fråga skall
jag också svara väldigt klart. Detta handlar självfallet
om att den stora publiken, dvs. vanliga medborgare
som inte är så specialintresserade av idrott att de
skaffar sig ett betal-TV-abonnemang, skall ha tillgång
till de stora, breda idrottsevenemangen.
Vi tycker att detta är en mycket viktig fråga för
idrottsrörelsen. Den bästa långsiktiga investering som
man kan göra i idrotten är att se till att den kommer
den breda publiken till godo.
Jag kan alltså ta klart avstånd ifrån att det skulle
handla om något annat, t.ex. att det skulle vara ett
arbetsredskap för att få ned priserna på evenemangen.
Det är EU-parlamentet som tog initiativet till att vi så
småningom har fått denna lista i TV-direktivet. De
talade om risken för att man skulle få extrema pris-
höjningar som ett resultat av att vi har stora mäklar-
firmor som köper upp rättigheter från olika idrottsor-
ganisationer. De befarande att det skulle ge en nega-
tiv utveckling på det här området.
Från vår sida handlar det om att televisionen skall
kunna erbjuda breda idrottsevenemang för den breda
publiken genom en TV-lista som kommer att vara
mycket kortfattad i enlighet med EU-direktivet.
Om man förenklar det lite grann har vi två parter i
det här fallet som jag tycker representerar några slags
särintressen. Den ena är idrottsrörelsen. Den vill sälja
sina rättigheter så dyrt som möjligt. Den andra parten
är TV-företagen som vill köpa rättigheterna till så
låga priser som möjligt.
Jag tycker att den viktiga uppgiften för oss som
har politiska uppdrag är att hävda allmänintresset. Det
handlar om den stora, breda publikens möjligheter att
ta del av de sporthändelser som lockar just den breda
publiken. Det är detta som TV-listan handlar om för
regeringens del.
Anf. 114 KENNETH KVIST (v) replik:
Herr talman! Ministern säger att man har följt ut-
vecklingen noggrant och att den bästa investeringen
för idrotten är att den visas brett. Idrotten är mycket
väl medveten om detta.
I mitt inlägg kunde jag visa att idrotten t.o.m. be-
talar av sina relativt knappa resurser, i alla fall om vi
jämför med förhållandena i andra länder, till svenska
TV-kanaler för att de skall visa mer idrott. Det gäller
t.ex. damfotbolls-VM eller Fotbollskväll. Idrotten tar
sitt ansvar. Idrottsrörelsen i Sverige behöver inte
skrivas detta på näsan.
Nu återstår det att förklara hur det juridiskt skall
gå till om vi har en lista i Sverige samtidigt som slut-
spelet i fotbolls-VM går i Korea nästa gång. Hur kan
regeringen påverka till vilket företag det internatio-
nella fotbollsförbundet eller det koreanska fotbolls-
förbundet säljer denna rättighet?
Vår jurisdiktion är väl rimligen bara det som gäl-
ler i det egna landet och det egna fotbollsförbundet,
för att ta det exemplet, och de arrangemang det råder
över. Då får det ju de här konsekvenserna. Varje
motiv för en lista bortfaller ju fullständigt om det inte
är så att man skall trissa ned priset för att vissa TV-
kanaler skall kunna visa arrangemangen billigare. Då
drabbar det idrotten precis på det sätt som idrottsrö-
relsen befarar.
Anf. 115 Kulturminister MARITA
ULVSKOG (s):
Herr talman! Jag har jämfört de krav som idrotts-
rörelsen ställer och den oro de har med de listor som
andra länder har sammanställt och som vi förbereder
oss för att förhoppningsvis få sammanställa. Och jag
kan bara konstatera att det inte finns några skillnader,
i alla fall inte av någon större grad. T.ex. anser både
idrottsrörelsen och Regeringskansliet, så här långt, att
en lista bör innebära att man försäkrar sig om arran-
gemangen på bortaplan. Det finns egentligen bara en
punkt där vi inte är ense, nämligen när det gäller
hemmamatcherna.
Vi är självfallet beredda att inte ta med en sådan
punkt på en TV-lista om det är så att idrottsrörelsen
kan komma med någon typ av försäkring om att den
breda publiken, precis som tidigare, inte skall gå
miste om de evenemang som det kan handla om.
Men världen är ju föränderlig. Det har kommit
fram här i diskussionen att saker och ting skulle bli
gammalmodiga. Vi har ju också en väldigt snabb
utveckling på den här marknaden. Det finns stora
ekonomiska aktörer. Vi har också en teknisk utveck-
ling där digitaliseringen säkert kommer att innebära
att vi får fler betal-TV-kanaler. Det kommer att bli en
ökad konkurrens om de här evenemangen. Det kom-
mer säkert också att påverka prisbilden.
Jag tror att det är viktigt att vi skaffar oss en TV-
lista när andra länder i vår omgivning skaffar sig TV-
listor. Vi vill inte hamna i en situation där svensk
television tvingas sända evenemang till t.ex. dansk
television som man inte kan se om man bor i Sverige.
Anf. 116 KENNETH KVIST (v) replik:
Herr talman! Om Sverige spelar en landskamp i
ett annat land ägs sändningsrättigheterna till den
landskampen antingen av det nationella hemmaför-
bundet eller av det internationella fotbollsförbundet.
Ingen av dessa faller under svensk jurisdiktion. Om
man väljer att sälja denna TV-rättighet till ett bolag
och detta bolag inte vill sälja den till en svensk TV-
kanal till den billiga penning som en lista skulle pres-
sa ned priset till, kan bolaget avstå. Och då mister
Sverige över huvud taget möjligheterna att se det. En
lista ökar ju inte bredden eller möjligheten att se
arrangemanget.
Låt idrottsrörelsen försöka klara det. Det har gått
alldeles utmärkt hittills, enligt min mening. Visst kan
man ha synpunkter på mäklarfirmor och på att de
försöker trissa upp priser. Men såvitt jag vet är det
legal verksamhet och legitim affärsverksamhet.
I Sverige råder det förhållandet att vi har ett s.k.
ISPR-avtal som under en lång tid garanterar svensk
fotboll ganska stora pengar med svenska mått mätt,
men blygsamma pengar med internationella mått
mätt. Detta ISPR-avtal riskerar att sägas upp om vi
får en lista riktad mot matcher arrangerade av Svens-
ka Fotbollförbundet.
Då mister fotbollen i Sverige en massa pengar,
vilket går ut över hela dess verksamhet. De pengarna
är det ju ingen annan som fyller på någon annanstans
ifrån. Det är pengar som går bort från förbundsverk-
samheten. Det är klart att det då blir nedskärningar.
Det är mycket enkelt och mycket klart. Det betyder
att en lista innebär minskade pengar för idrotten. Det
är också onödigt med den typ av demokratisk folkrö-
relse som vi har i det här landet.
Anf. 117 Kulturminister MARITA
ULVSKOG (s):
Herr talman! Det konstaterades tidigare i debatten
- och egentligen kommer nu Kenneth Kvist tillbaka
till det - att det handlar om stora tal, att det handlar
om att trissa ned priser i stället för att trissa upp pri-
ser. Någon konstaterade att det är väldigt oklart var
det egentligen skulle innebära penningmässigt för
idrottsrörelsen.
Jag har tittat lite grann på den typ av beräkningar
som Fotbollförbundet har gjort. Man har som alla
goda lobbyister varit klok nog att fördela pengarna på
en massa enskilda idrottsföreningar för att få dem att
agera t.ex. i förhållande till riksdagens ledamöter. Jag
kan inte förstå hur man har kunnat få ihop de summor
som har redovisats okritiskt i en del medier och ock-
så, tycker jag, av en del politiker.
Sedan upptäckte jag att man har räknat in idrott-
sevenemang som över huvud taget aldrig kommer att
finnas med på några listor. Det är idrottsevenemang
som kommer att betinga ett s.k. skäligt pris. Det fak-
tum att TV 3 har köpt hockey-VM under lång tid har
t.ex. satt ett pris på denna fri-TV-marknad. Jag har
väldigt svårt att tänka mig att det kommer att betyda
att det priset sjunker. Det handlar om att man har
räknat in att nyhetsrätterna också skulle ingå i en
sådan här TV-lista, och det skulle man då inte kunna
ta betalt för. Börjar man räkna in sådant som inte
finns med och som inte berörs av en TV-lista kan
man komma upp i ganska ordentliga belopp.
Men det är inte pengarna det handlar om, utan om
att se till att ett mycket fåtal idrottsevenemang av
speciell karaktär - eller kulturevenemang så små-
ningom - får en så stor och bred publik som möjligt.
Det är nämligen den bästa investering man kan göra i
ett idrottsintresse som förhoppningsvis skall leva
vidare sedan alla gråhåriga medelålders män har
klivit åt sidan.
Anf. 118 PER UNCKEL (m) replik:
Herr talman! Om kulturministern orkar med att
höra det må det väl tillåtas mig att säga att argumen-
ten gentemot Kenneth Kvist inte direkt var dödande
till sin karaktär.
Får jag säga så här, bara för att vi skall rekapitule-
ra bakgrunden: Ingen har uppenbarligen hävdat att
idrottsrörelsen inte klarar av det här. Ingen har gjort
det, inte ens nu kulturministern.
Då inställer sig frågan: Vad är problemet? Kul-
turministern säger att inte ens pengarna är problemet.
Det är inte ens detta det handlar om. Då frågar man
sig: Vad i hela friden är det då? Vad är det hon
egentligen är ute efter?
Hon kryddar anrättningen med att säga att det
egentligen dessutom, ovanpå alltihop, är så att alla är
överens. Det blir en kort och fin lista som inte be-
kymrar någon.
Problemet är emellertid att kulturministern nu be-
gär att riksdagen i realiteten skall ge henne och rege-
ringen carte blanche för att skriva en lista, som man
vill, när man vill.
Det faktum att hon i dag möjligen inte har mer än
tre, fyra eller fem arrangemang uppskrivna säger inte
ett dugg om hur många hon har uppskrivna i morgon.
Hon säger själv att det här kommer att gå till så att
först säger idrotten någonting, sedan säger TV nå-
gonting och sedan sätter man sig ned och plockar och
byter och grejar, och till slut kommer det en lista.
Men tänk om TV kommer med tio nya arrange-
mang i morgon? Då kommer väl i så fall detta plock
med en ny lista att ta sin början omedelbart eftersom
regeringen ju med ett enda regeringsbeslut kan ändra
listan.
Det är precis konsekvenserna av detta som vi är
oroliga för, nämligen att ge regeringen en generell
rätt att ingripa i enskilda rättssubjekts rättigheter och
tillgångar. Hur kulturministern än vänder och vrider
på sina argument finns det inget annat logiskt argu-
ment än att hon försöker att begränsa möjligheterna
för idrottsrörelsen att dra ekonomisk nytta av de ar-
rangemang som man erbjuder TV-tittarna.
Till detta säger många av oss ett klart och bestämt
nej.
Anf. 119 Kulturminister MARITA
ULVSKOG (s):
Herr talman! Per Unckel upprepar sina argument.
Han tycker fortfarande att det är så att regeringen
efter eget gottfinnande skall sammanställa denna
lista.
Jag har försökt förklara att vi tar in alla möjliga
synpunkter och går tillbaka i olika omgångar till de
två parter, de två särintressen som är närmast berörda,
alltså TV-företagen och idrottsrörelsen. Vi lyssnar av
diskussionen i stort. Vi lyssnar självfallet av den här
debatten, och vi har mängder av andra kontakter.
Sedan kommer vi tillbaka, i enlighet med de hårda
restriktioner som EU-direktivet ger oss, med en kort-
fattad lista. Syftet med den är att se till att de stora
breda evenemangen kan nå en stor publik utan att
man behöver betala en extra gång för dem genom att
skaffa sig ett betal-TV-abonnemang. De som är så
intresserade är en helt annan typ av publik. Inriktar
man sig bara på den kommer långsiktigt det breda
sportintresset och idrottsintresset att gå förlustigt
många nya utövare och idrottskonsumenter.
Så till detta med pengarna. EU-parlamentet, som
tog initiativet till att detta senare blev ett EU-direktiv,
kände en oro för att priserna skulle trissas upp efter-
som man kunde se hur de stora mäklarföretagen age-
rade.
Däremot finns det ingenting i det listan rymmer i
de flesta länder - och det kommer inte att vara så med
den svenska listan heller - som gör att den svenska
idrottsrörelsen riskerar att komma sämre ut än något
annat land.
Och, som sagt var, detta är inte en svensk historia,
detta är inte en personlig historia för min del, utan det
handlar om att införliva ett EU-direktiv i svensk lag-
stiftning. Vi har följt utvecklingen i vår omvärld. Vi
har funnit att de flesta EU-medlemsländerna har skaf-
fat sig en lista. Vi skulle då stå ensamma och kunna
hamna i väldigt besvärliga situationer genom att vi
inte skaffar oss en TV-lista.
Anf. 120 PER UNCKEL (m) replik:
Herr talman! Det sista är ett pikant argument för
en minister som ändå ägnade en betydande del av
EU-valrörelsen åt att säga att vi skulle stå utanför
hela EU.
Det argument som kulturministern anför för att vi
skall göra detta löd, om jag förstod det hela rätt, så att
det skulle kunna komma ett utländskt TV-bolag och
köpa upp rättigheten till ett svenskt arrangemang i
Sverige och sända detta till en utländsk publik utan
att svenska folket skulle få se det.
Tror kulturministern på spöken också? Det måste
ju finnas någon realism i den hotbild hon målar upp
om vi skall tro på hennes goda motiv. När argumentet
för vad hon vill göra nu är så uselt ökar ju misstänk-
samheten för att det hon försäkrar oss inte är värt ett
vitten.
Kulturministern säger att det inte alls är efter eget
gottfinnande som regeringen kommer att bestämma
hur listorna kommer att se ut, att som hon försökte
beskriva tidigare samlar man in intressen från olika
håll och så fattar regeringen beslut.
Problemet, kulturministern, är att rättigheter inte
är förhandlingsfrågor.
Äganderätten är ingen förhandlingsfråga. Vad vi
här har att göra med är en äganderättsliknande kon-
struktion som kulturministern föreslår att riksdagen
skall ge regeringen rätt att expropriera. Det är inte
något man inkallar olika intressenter till för att vägas
mot varandra.
Det finns rättigheter i det svenska samhället som
också en kulturminister borde respektera.
Kulturministern försöker få detta till en fråga om
om publiken skall vara stor eller liten. Som Kenneth
Kvist tidigare har påpekat finns det ju inte någon del
inom idrottsrörelsen som inte till varje pris vill säker-
ställa att de når en bred publik. Det finns inte ett TV-
arrangemang, av de stora publika evenemangen, som
Sveriges Television eller TV 4 inte gladeligen skulle
sända.
Vad vi hävdar är: Gör det, men betala för det. Se
till att de som tillhandahåller evenemanget och gör
sändningen möjlig får en chans att utveckla sin verk-
samhet och får ersättning för den publik som, på det
sätt som TV-sändningar representerar, får tillgång till
det värde som idrottsrörelsen erbjuder svenska folket.
Anf. 121 Kulturminister MARITA
ULVSKOG (s):
Herr talman! Betala för det, säger Per Unckel. Det
är just det de gör och det är det de skall fortsätta att
göra. Det handlar alltså icke om att konfiskera några
rättigheter. Det handlar inte om att försöka använda
den här TV-listan som ett verktyg för att pressa ned
priser. Det handlar, om jag utgår från EU-
parlamentet, om en stilla önskan att vi om ett antal år,
när betal-TV är större än i dag, skall hamna i en situ-
ation där priserna trissas upp på ett sådant sätt att det
blir omöjligt för andra breda TV-företag att vara med
ens i budgivningen.
Den TV-lista som vi förhoppningsvis kan få upp-
rätta kommer självfallet inte att garantera att det blir
den stora breda publiken som får evenemangen, just
av de skäl som Per Unckel tar upp. De måste ju betala
det skäliga priset. De kanske tycker att det är för högt.
TV 4 kanske tycker det. Sveriges Television kanske
tycker det. Då blir det ett annat företag som kommer
att sända det. Men de kanske kan vara med i budgiv-
ningen.
Eftersom Per Unckel talar om äganderätten och
den diktatoriska hanteringen vill jag nämna att en del
länder har valt att i hög grad låta TV-företagen vara
med och utforma och bestämma listorna. Vi tyckte
inte att det var lämpligt just av hänsyn till att idrotts-
rörelsen och TV-företagen i detta fall står för olika
intressen. Den ena vill naturligtvis få ut ett bra pris,
den andra vill kämpa för att betala så litet som möj-
ligt.
Vi har därför valt att föreslå att regeringen som
hävdar allmänintresset skall kunna få göra dessa TV-
listor.
Anf. 122 INGVAR SVENSSON (kd) re-
plik:
Herr talman! Jag vill tacka kulturministern för
svaret när det gäller vad huvudsyftet är med en
eventuell lista, och att kulturministern här tog avstånd
från de spekulationer som förekom i Svenska Dag-
bladet.
Om jag förstår kulturministern rätt förbereder man
nu en lista just av det skälet att nästan alla andra
medlemsstater förbereder eller redan har beslutat om
sådana TV-listor.
Jag vill bara fråga om man på departementet inte
var medveten om det arbetet i somras när man lade
propositionen, och om det har tillkommit nya om-
ständigheter under hösten.
Det var ett par frågor som jag inte fick svar på.
Den ena gällde frågan om att man i propositionen
talar om att man skall respektera ingångna avtal.
Gäller den inställningen fortfarande från regeringens
sida?
Frågan om skäliga villkor, herr talman, är lite
svår. Ministern talar om att det är marknadspriser
som skall gälla. Om det stämmer med verkligheten
kanske det inte blir några större problem för idrottsrö-
relsen. Men om det nu på något sätt skulle drabba
idrottsrörelsen, har regeringen då någon handlingsbe-
redskap för att kompensera idrottsrörelsen på något
sätt? Jag skulle gärna vilja ha svar på det.
Anf. 123 Kulturminister MARITA
ULVSKOG (s):
Herr talman! För att svara på Ingvar Svenssons
första fråga, vill jag säga att det är en ny situation. Vi
hade inte den totala bilden den 25 juni när vi lade
propositionen. Vi fick väldigt skiftande besked om
hur de olika medlemsländerna skulle förhålla sig till
möjligheten att göra TV-listor.
Det var också förklaringen till att vi formulerade
oss på det sätt vi gjorde. När vi sedan har följt upp
vad som har hänt i de olika EU-medlemsländerna,
men också i ansökarländerna, ser vi att flertalet har
valt att börja arbeta med en lista. I några fall har man
också hunnit besluta om den och fått den godkänd av
EU.
När det gäller att respektera ingångna avtal fram-
går det av EU-direktivet att alla avtal som ingåtts före
sommaren 1997, när direktivet togs, löper vidare.
Eftersom jag tidigare nämnde några av fotbollens
kvalmatcher vill jag säga att det som gör att vi kom-
mer att fortsätta att bereda den frågan och ha ytterli-
gare diskussioner om detta är att det handlar om Sve-
riges kvalmatcher på hemmaplan, som möjligen
skulle kunna påverka ingångna avtal för Fotbollför-
bundets del.
Detta gör att vi kommer att fortsätta samtalen
kring den frågan. Vi vill självfallet att ingångna avtal
skall respekteras i enlighet med EU-direktivet.
Den sista frågan handlade om handlingsberedskap
för idrotten. Det har gjorts en del satsningar på idrot-
ten. Svenska spel har gått in med extra medel och det
görs särskilda elitidrottssatsningar som föreslogs
redan i våras. Det finns alltid handlingsberedskap för
att stötta en av våra största folkrörelser. Vi är ju
mycket angelägna om att det skall fortsätta att vara
just en folkrörelse.
Det kommer en idrottspolitisk proposition som
statsrådet Ulrica Messing kommer att lämna till riks-
dagen senare i vår. Utgångspunkten är att så långt det
är möjligt försöka hålla kvar en idrottsrörelse som
inte drunknar i pengar.
Anf. 124 INGVAR SVENSSON (kd) re-
plik:
Herr talman! Jag har en följdfråga. EU-direktivet
ger en viss tidpunkt där avtal före denna tidpunkt
skall respekteras. Men nu handlar det ju om svensk
situation. Man kanske inte skall skjuta fram den tid-
punkten alltför långt. Då kan man förhandla fram
väldigt förmånliga avtal.
Tills riksdagen har fattat beslut om lagen är det
väl rimligt att man respekterar ingångna avtal? Är det
inte så?
Anf. 125 Kulturminister MARITA
ULVSKOG (s):
Herr talman! Det är beslutsdatum för direktivet
som gäller. Avtal som träffats före den dagen löper
vidare oförändrat. Jag undrar om det är något avtal av
någon större omfattning som har träffats efter det
datumet som skulle beröras.
Det som gäller är det datum då EU-direktivet be-
slutades.
Anf. 126 MATS EINARSSON (v):
Herr talman! Den här debatten har, föga förvå-
nande, kommit att koncentreras till frågan om den s.k.
listan. Jag skall återkomma till den saken. Först vill
jag fästa kammarens uppmärksamhet på ett par andra
frågor.
I yrkande 3 i vår motion K2 uppmärksammade vi
att regeringens förslag verkade innebära ökade möj-
ligheter att sända pornografi och våldsskildringar
även på tider när det finns risk att barn tittar. Utskot-
tet har med anledning av vår motion och, såvitt jag
förstår, i överensstämmelse med regeringens avsikt
föreslagit en ny och bättre lagtextsformulering. Det är
naturligtvis bra att så sker.
I detta sammanhang förde vi också ett resone-
mang om det lämpliga i att införa sådana här var-
ningssignaler i ljud och bild när våldsskildringar eller
pornografi sänds eller skall sändas. Den här modellen
kan sannolikt innebära en del upphovsrättsliga pro-
blem men framför allt är den helt otillräcklig som
skydd för barnen. Vi tror att detta dessutom kan leda
till en större acceptans för våldsskildringar och por-
nografi i TV. På just den punkten fick vi inte med oss
utskottsmajoriteten men vi har denna gång ingen
reservation. I stället avser vi att återkomma i andra
sammanhang.
I reservation 1 tar vi upp frågan om europeiska
programkvoter, vilket regleras i 6 kap. 8 § i den nya
TV-lagen. De här programkvoterna - att mer än
hälften av den årliga sändningstiden skall upptas av
program av europeiskt ursprung - har framställts som
ett sätt att garantera mångfalden i etern eller t.o.m.
som ett sätt att bekämpa den amerikanska kulturimpe-
rialismen.
Vänsterpartiet menar att den av EU anbefallda
kvoteringsregeln i grunden handlar om någonting
annat. Den handlar om att skydda EU:s mediekapital
mot konkurrens från USA snarare än om omsorg om
den kulturella mångfalden. Detta är handelspolitik,
inte kulturpolitik eller yttrandefrihetspolitik. Kvote-
ringen riktar sig ju inte explicit mot amerikansk me-
dieindustri, vars globala dominans förvisso är ett
problem, utan mot all utomeuropeisk programpro-
duktion, t.ex. från tredje världen. Dessutom innebär
den här kvoteringsregeln, enligt Vänsterpartiet, oac-
ceptabla överstatliga ingrepp i medlemsländernas
suveränitet på medieområdet. I den här tveksamheten,
om jag så får säga, till kvoteringsverktyget finner vi
att vi får ett visst stöd i utskottets betänkande.
Vi menar att arbetet för mångfald, kvalitet och ytt-
randefrihet i etermedier inte i första hand handlar om
andelen program producerade i EU utan om makt-
koncentrationen i medieindustrin såväl inom som
utanför EU, och om public service-företagens ställ-
ning och villkor på mediemarknaden. Ja, i grunden
handlar det om olika sociala skikts tillgång till det
offentliga samtalet och kulturlivet.
Med anledning härav föreslår vi i vår motion och i
reservation 1 att regeringen omgående skall begära en
utredning på europeisk nivå om andra sätt än kvote-
ring för att motverka den amerikanska dominansen på
medieområdet.
Herr talman! Låt mig slutligen säga några ord om
listan men först vill jag vända mig till Ewa Larsson
från Miljöpartiet.
Ewa Larsson betecknade Kenneth Kvists inlägg
som en partsinlaga och hade dessutom synpunkter på
vilka Vänsterpartiets riksdagsgrupp borde utse att
företräda partiet i debatten. Jag tror att vi bör avstå
från sådana synpunkter på varandras företrädare. Men
för att lugna Ewa Larsson skall jag deklarera följan-
de: Jag är icke, har aldrig varit och kommer med intill
visshet gränsande sannolikhet aldrig att bli ordföran-
de i någon bandyförening eller annan idrottslig sam-
manslutning över huvud taget. Därför må jag kanske
ha möjlighet att ha några synpunkter på det här med
listan.
I debatten har det lite slarvigt sagts att Vänster-
partiet i konstitutionsutskottet har gått emot listorna
för att försvara äganderätten i någon abstrakt mening.
Det är inte så. Vänsterpartiet motsätter sig, som be-
kant, inte alla ingrepp i äganderätten. Det gör knap-
past något parti, inte heller Moderata samlingspartiet.
Men det är heller inte så att vi anser att alla ingrepp i
äganderätten är bra ur vänstersynvinkel.
Staten kan, och bör, göra en mängd begränsningar
av äganderätten och av marknaden. Man kan begrän-
sa
· vilka varor som får säljas,
· när de får säljas,
· till vem de får säljas och, i vissa fall,
· till vilket pris de får säljas.
Men alla dessa inskränkningar är generella, dvs.
de gäller alla varor av ett visst slag. Sprit får t.ex.
endast säljas av Systembolaget och av restauranger
med utskänkningstillstånd. Spriten får bara säljas på
vissa tider. Den får endast säljas till personer över 20
år. Genom beskattning ser vi till att priset är tillräck-
ligt högt osv. De här reglerna gäller naturligtvis gene-
rellt för alkohol, inte för ett visst märke och än mind-
re för en bestämd flaska av detta märke.
Jag skall inte, i likhet med Ingvar Svensson, ge
mig in på några djupare rättsfilosofiska resonemang
om ägande och dess förhållande till förfoganderätt,
dispositionsrätt, moralisk rätt, upphovsrätt etc. Jag
tror att det räcker att konstatera att när en försäljning
av något, t.ex. sändningsrättigheter, faktiskt äger rum
och är laglig, innebär detta per definition att ägandet
av detta något har övergått från A till B.
Med listan tar sig staten, närmare bestämt rege-
ringen, rätt att begränsa äganderätten till sändnings-
tillstånd m.m. - inte generellt för idrottsevenemang,
inte heller för vissa typer av evenemang, t.ex. fot-
bollsfinaler eller ishockeylandskamper, utan för rät-
tigheterna till vissa bestämda idrottsevenemang, dvs.,
om vi nu skall prata marknad, enskilda "varor" på
sändningsrättsmarknaden. Det är därför som man nu i
det här diskuterade fallet faktiskt kan tala om
"expropriationsliknande former".
Även expropriation av enskilda tillgångar, t.o.m.
till en ersättning till ägaren som är lägre än vad han
skulle ha fått ut på marknaden, kan naturligtvis vara
riktigt och motiverat. Men då måste expropriationen
vara nödvändig för att tillgodose väsentliga samhäll-
sintressen. Dessutom måste rimligen nyttan med
expropriationen överväga de negativa konsekvenser
som kan förutses.
Det är uppenbart att man inte kan betrakta ett en-
skilt idrottsevenemang - eller för den delen en viss
teaterföreställning - som något som är av "särskild
vikt för samhället", som det står i lagförslaget. Ska-
dorna för idrottsrörelsen kan också vara betydande
och är i varje fall inte klarlagda. Därför är det enligt
Vänsterpartiets mening både orimligt och omotiverat
att ge regeringen en in blanko-fullmakt att företa
sådana här expropriationer, låt vara partiella, av
sändningsrättigheter - i synnerhet som sådana här
expropriationer av allt att döma inte är nödvändiga
för att ge alla möjlighet att se högintressanta matcher
på TV och där blotta möjligheten till expropriation
kraftigt försämrar idrottsrörelsens möjligheter att
delfinansiera sin verksamhet via sändningsrättigheter.
Jag tycker att debatten, som varit både intressant
och upplysande, har visat att regeringen i den här
frågan är ute på ganska tunn is såväl sakligt som när
det gäller det parlamentariska underlaget.
Herr talman! I likhet med Kenneth Kvist yrkar jag
bifall till reservation 3 och, om denna avslås, till
reservation 4. Jag står naturligtvis fast vid de uppfatt-
ningar som framgår av reservationerna 1 och 2 men
för tids vinnande avstår jag nu från yrkande.
Anf. 127 EWA LARSSON (mp) replik:
Herr talman! Angående Kenneth Kvists partsinla-
ga är det väl så som Mats Einarsson säger att jag inte
borde ha synpunkter på Vänsterpartiets företrädare.
Det var bara därför att Kenneth Kvist såg ut som om
byxorna höll på att spricka på honom. Jag vet att
Vänsterpartiet i kulturutskottet företräder en annan
linje. Jag tycker att det var lite väl kraftfulla inlägg.
Mats Einarsson talar om kvoteringar och Ameri-
ka. Vet Mats Einarsson vilket land i världen som i
dag producerar mest film?
Anf. 128 MATS EINARSSON (v) replik:
Herr talman! Ewa Larsson frågar mig vilket land
som producerar mest film. Jag är inte expert på dessa
frågor, men jag tror att det är Indien.
Anf. 129 EWA LARSSON (mp) replik:
Herr talman! Det är helt korrekt. Det är väl bra att
flera som har möjlighet att lyssna på den här debatten
får reda på att det faktiskt är Indien som producerar
mest film i världen. När såg vi senast en indisk film
på TV?
Det finns mycket att göra när det gäller att utöka
världsbilden. Personligen skulle jag föredra att se litet
mer nordiska program. Men det här är en allmän
diskussion, så vi kan bara ge våra allmänna syn-
punkter.
Anf. 130 MATS EINARSSON (v) replik:
Herr talman! Jag vet inte om jag riktigt hänger
med i argumentationen. De kvoteringsregler som EU
nu ålägger oss att ha innebär att TV-bolagen måste se
till att minst 50 % av de sända programmen är av
europeiskt ursprung. En kanal som t.ex. skulle vilja
slå ett slag för den indiska filmen och sända indisk
långfilm 75 % av sändningstiden skulle icke få göra
detta. Jag har lite svårt att se hur EU-direktivet är till
skydd för indisk film.
Anf. 131 Kulturminister MARITA
ULVSKOG (s):
Herr talman! Eftersom den semantiska frågan har
varit uppe i flera tidigare inlägg och nu även i Mats
Einarssons, vill jag säga att det är möjligt att vi hade
valt att formulera det annorlunda. Ni tycker att det
låter så fånigt att det skulle kunna finnas evenemang
som anses vara av särskild vikt för samhället. Även
där är vi fångna av EU-direktivet. Det är EU-
direktivets formulering. Jag tror inte att vi har några
problem med att förstå detta, om vi nu inte vill göra
oss lustiga.
Anf. 132 MATS EINARSSON (v) replik:
Herr talman! Om detta enbart var en semantisk
fråga och en fråga om fåniga formuleringar tror jag
att vi skulle kunna stå ut med detta. Men saken är den
att man, för att lyckas ge någon logik och ett rejält
motiv till hela konstruktionen med listor, naturligtvis
måste försöka hävda att det är av sådan vikt att det
blir motiverat. Därför finns formuleringen avsevärd
vikt för samhället. Men jag vidhåller att man icke kan
betrakta enskilda idrottsmatcher som av särskild vikt
för samhället.
Anf. 133 Kulturminister MARITA
ULVSKOG (s):
Herr talman! Nej, det står naturligtvis Mats Ei-
narsson fritt att tycka så. Det finns andra som tycker
att det är väldigt viktigt. Vad det handlar om är att
direktivet och därmed också den svenska lagstiftning-
en på det här området inte skall gå för långt. Det skall
vara en restriktivitet med de evenemang som skall
finnas med på listan. Det markerar man genom att
använda den typen av formuleringar. Det skall alltså
vara ett fåtal mycket stora breda idrottsevenemang
eller andra typer av evenemang för att en lista som
upprättas i Sverige skall kunna godkännas av EU-
kommissionen i efterhand.
Anf. 134 MATS EINARSSON (v) replik:
Herr talman! Ministerns argumentation är, noterar
jag, ganska så defensiv. Hon understryker hur kort
denna lista skall bli, vilket tyder på att det finns en
viss insikt om att det här finns ett problem. Jag tror att
det finns ett mycket enkelt sätt att klara ut den här
saken och undvika dessa problem. Det är att avstå
från lista och att avstå från att stifta en lag som ger
regeringen möjlighet att upprätta denna lista.
Anf. 135 GUNNAR HÖKMARK (m):
Herr talman! Kammaren är på väg, om den följer
utskottets rekommendation, att fatta ett beslut som
nog är ett av de beslut som kan skada svensk idrott
allra mest. Aftonbladets krönikör utnämnde i går
Marita Ulvskog till svensk idrotts fiende nummer ett.
Man behöver inte göra frågan till en personlig sak
annat än konstatera att detta är ett beslut som kommer
att påverka, skada och urholka den svenska idrottens
förmåga att fungera. Det upprörande här är att det
faktiskt inte finns någon som helst bedömning eller
värdering av hur mycket det kommer att påverka
idrotten.
I debatten i kulturutskottet pekade vi moderater på
att det inte finns någon värdering eller kon-
sekvensanalys av vad detta kommer att kosta svensk
idrott. Vi påpekade detta i den avvikande mening som
vi hade till kulturutskottets yttrande till konstitutions-
utskottet. Det var ingen i det utskottet som kunde
säga hur mycket detta kommer att skada den svenska
idrotten.
Jag vet inte om det är någon av regeringssidans
företrädare här i dag som är beredd att säga detta.
Marita Ulvskog gick precis, men vi har företrädare
för socialdemokraterna i konstitutionsutskottet och
andra företrädare för socialdemokraterna: Hur mycket
kommer detta att kosta svensk idrott? Det är rätt rim-
ligt att ställa sig den frågan. I andra sammanhang
brukar vi i denna kammare besluta om anslag om stöd
bl.a. till den svenska idrotten. Detta beslut kommer
att påverka den svenska idrotten mer än vad de be-
sluten gör. Ändå är det ingen som i alla fall anser sig
veta hur mycket detta kommer att skada den svenska
idrotten. Förslaget från majoritetens sida i utskottet är
att man skall fatta ett beslut som påverkar idrotten
mer än vad man över huvud taget brytt sig om att
uppskatta eller värdera. Det besynnerliga är att detta
skall man göra, trots att regeringen själv i sin propo-
sition konstaterar enligt vad KU har skrivit:
"Enligt regeringens uppfattning saknas det för
närvarande behov av en svensk lista. Regeringen
konstaterar härvid att det finns få exempel på sporte-
venemang som har undanhållits allmänheten i Sveri-
ge. Flera av de sportevenemang, som skulle vara
aktuella att föra upp en svensk lista, är rättigheterna
redan upplåtna för flera år framöver och till program-
företag som kan sända evenemangen till en väsentlig
del av allmänheten i Sverige. Mot denna bakgrund
anser regeringen att det för närvarande inte finns
behov av att upprätta en lista av skyddade sporteve-
nemang. Regeringen anser att det inte heller finns
behov av att upprätta en lista av andra skyddsvärda
evenemang."
Det är alltså regeringens bedömning av behovet,
samtidigt som det inte finns någon redovisning av
vilken skada det kommer att tillföra svensk idrott.
Göran Magnusson kan väl svara på den här frågan,
eftersom Marita Ulvskog nu gått. Skadorna för idrot-
ten är rätt mångfaldiga. Det handlar om den ekono-
miska sidan. Idrottens företrädare har själva visat på
siffror som är mycket omfattande, om vi sätter det i
relation till statsbidragen, konsekvenser som inte bara
berör de stora förbunden utan i allra högsta grad de
små organisationerna. Det är de som i dag får större
delen av statsbidragen. Hur är det, Göran Magnusson,
hur mycket kommer idrotten enligt socialdemokrater-
nas bedömning att skadas av det här beslutet? Det
kommer att bli arrangemangsmässiga skador. Hur lätt
blir det att genomföra större sportevenemang i Sveri-
ge när alternativet är att lägga dem någon annanstans
där man står utanför det här regelsystemet och där-
med kan få bättre intäktstäckning för de kostnader
som finns i samband med stora sportarrangemang?
Vilken är konsekvensen?
Det blir en konsekvens för den svenska idrottens
oberoende. Som någon här har sagt kan man ju kom-
pensera den lite grand. Men vad blir det för oberoen-
de om idrotten till allt större del tvingas att finansiera
sin verksamhet i förhoppningen om ökade statliga
bidrag? Hur pass beredd är regeringspartiets företrä-
dare att göra det? Vad är det för poäng med att göra
idrotten mer beroende i stället för att den skall kunna
leva på sina egna intäkter?
Mängden sända televisionsprogram kommer att
drabbas. Om man minskar de olika aktörernas intres-
sen att sända program är ju inte resultatet att det blir
fler program. Jag vet ingen här som har hävdat att
denna lista skall leda till att olika programbolag skall
tvingas att sända program som finns uppsatta på listan
som de program som bör sändas.
Det finns en mängd oklarheter, men det finns ock-
så ett oerhört tydligt konstaterande, nämligen: Detta
kommer att skada den svenska idrotten, men det finns
ingen redovisning av i vilken omfattning. Jag ställer
frågan: Finns det någon företrädare för regeringspar-
tiet och för utskottsmajoriteten som är beredd att
redovisa vilka kostnader och vilka skadeverkningar
som denna lista kommer att tillfoga den svenska id-
rotten? Är det inte ett rimligt krav att de i denna
kammare som är beredda att rösta för detta förslag
lämnar en sådan redovisning? Bollen ligger i första
hand hos Göran Magnusson.
Anf. 136 PETER PEDERSEN (v):
Fru talman! Debatten har varit lång, och det är
svårt att hitta en lämplig kompromiss på grundval av
dessa motsägelsefulla uppgifter.
Som många här har sagt är bakgrunden att det har
kommit ett EU-direktiv som skall tillförsäkra alla
medborgare inom EES-området möjlighet att se spe-
ciellt viktiga evenemang som sänds i det egna landet
eller i ett annat land.
Kulturminister Marita Ulvskog hade en poäng när
hon påpekade att även om vi inte upprättar en lista i
Sverige kan andra länder upprätta listor som gör att
evenemang som sker i Sverige - jag kan t.ex. tänka
mig att man i Italien vill se cykel-VM - skall vara
tillgängliga för alla medborgare som har tillgång till
public service-TV i det berörda landet.
Det finns två principer här, dels allmänhetens in-
tresse, dels idrottsrörelsens intresse att få rimliga
intäkter för de evenemang som arrangeras.
I kulturutskottet var många ledamöter euforiska
över den markering som Marita Ulvskog gjorde här i
kammaren som svar på en fråga av Birgitta Sellén.
Bulgarienmatchen anfördes som exempel i argumen-
tationen för att det nu var dags att upprätta en TV-
lista. Det var inte rimligt att vi bara fick se kramarna
och inte målen. Det tyder på att regeringen vid det
tillfället inte hade riktigt klart för sig vad man egent-
ligen skulle kunna uppnå med en sådan här lista.
Vänstern drev i kulturutskottet en viss linje och
ville mildra den euforiska känsla som många hade. Vi
ville återgå till skrivningen "ges möjlighet att upp-
rätta en lista", vilket också blev vårt yttrande till kon-
stitutionsutskottet.
Efter detta har regeringen i olika sammanhang via
framför allt Marita Ulvskog uttryckt åsikter som
fortfarande får mig att undra: Pratar vi verkligen om
samma saker? Kommer samma saker att inträffa om
det införs en lista eller inte? Vilka evenemang skall
föras upp på en sådan lista?
På s. 9 i betänkandet står det om fyra kriterier som
EU-kommissionen tar upp och som hittills inte har
nämnts:
"1. Evenemanget och dess resultat har en särskild
allmän genklang i den aktuella medlemsstaten och
inte enbart för dem som vanligtvis följer sporten eller
aktiviteten i fråga" - detta var Marita Ulvskog indi-
rekt inne på tidigare.
"2. Evenemanget har en allmänt erkänd specifik
kulturell betydelse för invånarna i den aktuella med-
lemsstaten, i synnerhet som en katalysator för invå-
narnas kulturella identitet.
3. Det nationella laget medverkar i en större inter-
nationell idrottsturnering.
4. Evenemanget har av tradition sänts i TV utan
extra kostnad och har dragit en stor TV-publik i
medlemsstaten i fråga."
Minst två av dessa fyra direktiv skall vara upp-
fyllda för att man skall kunna hävda att evenemanget
skall uppföras på en lista.
När man väl har bestämt sig för en lista skall den
godkännas av EU-kommissionen och publiceras i en
speciell tidning, EGT. Sedan skall alla medlemsstater
respektera detta och möjliggöra att medborgarna får
se de evenemang som finns uppförda på listan.
Jag har varit ordförande i två idrottsföreningar,
dels för Degerfors boxningsklubb som hade fem
medlemmar, dels för Degerfors IF som på den tiden -
1994 - spelade allsvensk fotboll. De uppgifter som
Svenska Fotbollförbundet anför i sina inlagor stäm-
mer i stora delar, såvitt jag kan se.
Genom ISPR-avtalet tillfördes svensk fotboll
mycket pengar. Det gällde de allsvenska föreningar-
na, division I-föreningarna, de olika distrikten, dam-
fotboll, ungdomsfotboll, talangutveckling osv. Jag har
svårt att se hur svensk television - dvs. TV 4 - skulle
kunna betala motsvarande summa pengar, alltså 400
miljoner kronor under fyra år. Där finns det ett pro-
blem.
Vi har haft en hård debatt om detta, det skall öp-
pet erkännas. Det finns saker som talar för en lista,
och det finns saker som talar mot en lista. Jag är i
grunden positiv till att viktiga evenemang skall kunna
ses av den breda allmänheten, men då tänker jag på
sådana evenemang som VM i fotboll, EM i fotboll
och olympiska spel.
I Centerns reservation talas det om Elitloppet, Va-
saloppet, stora bandyfinaler och allt möjligt annat.
Jag kallar mig själv för sportfåne, och jag vill se allt
som sänds på TV. Men jag hävdar att Centerns krav
inte har den dignitet att de skulle bli godkända av EU
att föras upp på listan, det är jag övertygad om. Där-
emot har regeringen haft några idéer åt det hållet, att
man tänka sig att föra upp evenemang av den typen. I
dag uppfattade jag ändå att Marita Ulvskog backade
lite grann från den uppfattningen, vilket jag finner
positivt.
Liksom flera andra har gjort vill jag påminna om
att det inte finns någon automatik i att upprätta en
lista. Det behöver inte leda till att den svenska all-
mänheten kommer att få se mer idrott i de rikstäckan-
de kanalerna. I värsta fall kan det bli precis tvärtom.
TV-bolagen kan plocka ut de trevligaste arrange-
mangen från listan och sedan skippa de evenemang
som framför allt de manliga tittarna inte vill se. Då är
det stor risk att t.ex. den kvinnliga idrotten ytterligare
missgynnas, och det skall väl ändå inte vara mening-
en.
Vänstern försökte att få ett gensvar i kulturut-
skottet för att regeringen tillsammans med berörda
TV-bolag och idrottsrörelsen skulle sätta sig ned och
diskutera i lugn och ro för att komma fram till vilka
evenemang som är av särskild vikt för svenskarna att
kunna se.
För några dagar sedan träffade jag representanter
för Riksidrottsförbundet och Svenska Fotbollförbun-
det. De framhärdade att det vore utmärkt, och de
trodde att frågan skulle kunna lösas i samförstånd,
dvs. att man skulle kunna säkra rätten för svenskar att
se på viktiga evenemang utan att det behöver upprät-
tas någon lista.
Jag har lyssnat mycket noga på den här debatten
för att själv kunna ta ställning och göra en bedömning
av vilken typ av evenemang som regeringen kommer
förslå att de skall föras upp på en lista. I dag har Ma-
rita Ulvskog backat delvis från sina tidigare stånd-
punkter, men jag är inte helt nöjd.
Därför vore det konstruktivt om vi här försökte
hitta en samförståndslösning. Mitt förslag blir då att
riksdagen återremitterar ärendet till konstitutionsut-
skottet, men att ärendet inte skall vända med posten
och komma tillbaka till riksdagen utan att man tar
upp det i samband med den idrottsutredning som
kommer att behandlas och tas upp i samband med den
idrottspolitiska proposition som statsrådet Ulrica
Messing skall lägga fram i vår. Då kan man också
diskutera den aspeket som idrottsrörelsen i dag påpe-
kar, att det finns brister i Idrottsutredningen när det
t.ex. gäller internationaliseringen.
Med anledning av den debatt som har förts yrkar
jag i första hand att ärendet återremitteras till utskot-
tet och att det tas upp i samband med den idrottspoli-
tiska propositionen i vår. Det gäller alltså punkterna 3
och 4 i hemställan.
Om återremissyrkandet icke bifalles yrkar jag av-
slag på dessa två hemställanpunkter och bifall till
reservation 3 och till reservation 4 under förutsättning
att reservation 3 avslås.
Anf. 137 ROY HANSSON (m):
Fru talman! Jag kommer i huvudsak att uppehålla
mig vid den s.k. idrottslistan.
I dag kan riksdagen komma att fatta ett onödigt,
allvarligt och klåfingrigt beslut.
Arrangörer har rätten att förfoga över arrange-
mang. Talet om att vissa arrangemang är upphovs-
rättsskyddade ändrar inte denna förutsättning.
Jag skall uppehålla mig vid konsekvenserna för
idrotten. Idrotten i Sverige omsätter totalt 7-8 miljar-
der kronor per år, varav cirka en halv miljard är stats-
bidrag. Således är intäkter från TV-rättigheter en
väsentlig del av finansieringen av idrotten i Sverige.
Viktigare ändå är den totaluppgörelse som sker
mellan idrotten och televisionsföretagen vad gäller
hur mycket idrott som skall sändas i TV. Idrottsrörel-
sen vill att det sänds mycket idrott i TV, bl.a. damfot-
boll och ungdomsidrott. Upprättar man då en lista har
idrottsrörelsen inte någonting att förhandla om, om
TV-bolagen enbart vill sända de s.k. godbitarna. Det
är ju faktiskt en del av detta att man får sända en
viktig match mot att man sänder mindre attraktiva
matcher. Kenneth Kvist har här i dag väl redovisat att
det t.o.m. är så att fotbollen betalar för att damfotboll
skall sändas i TV. Om man nu upprättar denna lista,
hur blir det då med damfotboll och ungdomsidrott?
En annan sak som är bekymmersam är fördel-
ningen av statsbidraget. Fotbollens och ishockeyns
del av statsbidraget borde vara större än vad den är i
dag. Men på grund av att dessa idrotter ger betydande
intäkter för TV kan man låta andra idrotter få en stör-
re del av statsbidraget.
Försvinner nu en del av TV-intäkterna från is-
hockey och fotboll är det rimligt att man gör en annan
fördelning. Det går då naturligtvis ut över ridsport,
varpa och konståkning. Det kan inte vara rimligt att
dessa mindre sporter drabbas på det sättet.
Det har gjorts ekonomiska beräkningar av Svens-
ka Fotbollförbundet vad gäller fotbollen, och det är
de enda siffror som vi har. De är möjligen att ses som
en partsinlaga. Man har studerat vad som skulle ske
om man ändrade i gällande avtal. Allsvenska klubbar
som t.ex. Degerfors skulle då gå miste om 2,4 miljo-
ner kronor. Division I-klubbar som Asyriska kommer
att gå miste om 425 000 kr. En allsvensk damklubb
som VEIF går miste om 100 000, vilket är ungefär
hälften av vad föreningen har att disponera. Ung-
domssatsningen inom fotbollen går miste om 4 miljo-
ner kronor. Jag undrar vad kulturministern, som dess-
värre inte är här, har att säga till spelarna i VEIF om
deras verksamhet riskerar att hotas.
Det finns en annan anmärkning mot regeringen.
Jag har de senaste dagarna fått reda på att förre id-
rottsministern så sent som i våras lovade idrottsrörel-
sen att man inte skulle upprätta någon sådan lista. Jag
tycker att löften är till för att hållas.
Det finns en annan del av det här förslaget. I tex-
ten står det: "- - - som gör det möjligt att upprätta en
lista". Enligt min uppfattning är detta värre än att det
faktiskt finns en lista, för finns det en lista, så är spel-
reglerna kända. Fattar riksdagen i dag beslut som gör
att det blir möjligt, finns det ett hot att man när som
helst skall sätta listan i verket.
Om det i framtiden blir en diskussion mellan fö-
retagen och idrotten och man inte kan komma över-
ens - det kan gälla betalningen eller hur mycket som
skall ingå i sändningarna under en ettårsperiod osv. -
kan ju TV alltid gå till regeringen och be om att en
sådan lista skall upprättas. I det läget har idrotten ett
väldigt dåligt förhandlingsläge.
En annan viktig fråga är vem som i framtiden
kommer att förlägga ett stort idrottsarrangemang till
Sverige, om man har möjlighet att göra en sådan lista.
Jag hörde i tisdags att Svenska Fotbollförbundet
avser att ansöka om EM i fotboll år 2008. Detta kan
vi glömma om vi i dag beslutar enligt det förslag som
ligger på bordet. För ett sådant arrangemang kommer
EUEFA naturligtvis att välja ett land där man inte
riskerar att få sitt arrangemang konfiskerat, om det
finns möjligheter för detta.
Fru talman! Med detta yrkar jag bifall till reserva-
tion 3.
Anf. 138 ULLA-BRITT
HAGSTRÖM (kd):
Fru talman! Jag skall här och nu inte gå in på frå-
gan om listan. Det sköter Ingvar Svensson på ett bra
sätt för vår del. Vad jag vill peka på är våldsproble-
matiken.
Efter att under snart två decennier ha påtalat TV-
våldets negativa påverkan vad gäller våldsskildringar
eller pornografiska bilder får jag äntligen bistå ett
förslag om att en varning inför sådana bilder skall
meddelas på TV. Givetvis är jag medveten om, som
Mats Einarsson sade, att det inte löser problemen.
Men jag tycker ändå att det är ett mycket positivt steg
i rätt riktning.
Det blir nu Granskningsnämndens uppgift att fö-
relägga den som bryter mot bestämmelsen, vilket blir
en mycket viktig uppgift i dag. Det är också viktigt
att föreläggandet verkligen förenas med vite, så att
det inte blir som när vi, några stycken, anmälde och
fick videofilmer fällda, vilket i princip inte ledde till
större böter än för en parkeringsförseelse.
Vi kristdemokrater har länge sagt att det inte är
möjligt att kräva att föräldrar själva skall ta ansvaret
för alla program som deras barn och ungdomar ser
utan att ha samhällets stöd. Man måste som förälder
kunna lita på de program som sänds tidigt under da-
gen. Man måste också som förälder kunna lita på och
inte behöva se alla filmer och program själv. Det blir
en ohållbar situation. Det som medierna förmedlar
har stor betydelse, bl.a. för de ungas verklighets- och
rättsuppfattning. Självfallet är det så att bilden påver-
kar.
Forskning inom bl.a. Human Dynamics visar att
vi människor påverkas olika och att våra fem sinnen
måste tillfredsställas olika mycket. Inom skolan är en
diskussion i gång om att varje lektion måste tillfreds-
ställa syn- och hörselintryck, vädja till den emotio-
nella intelligensen osv. Det är då ytterst märkligt att
det kan hävdas att program med våldsskildringar inte
skulle påverka barn och ungdomar negativt. Det finns
forskning som säger att de som saknar egen fantasi
och därmed inte kan bearbeta programmen drabbas
värst.
Jag hör till en av dem som tror att attitydfrågan
t.o.m. vad gäller våldtäkt av unga flickor har en viss
påverkan om man ständigt blir matad med dessa sce-
ner. Det blir på något sätt legitimt.
Givetvis är jag tacksam mot alla de män som nu
tar på sig ett vitt band på klädseln och därmed visar:
"Jag ger mitt hedersord på att inte begå våld mot
kvinnor och inte öppet stödja eller med tystnad ac-
ceptera våldet mot kvinnor." Det är klart att jag är
tacksam att vår statsminister satt med ett sådant vitt
band här nyss. Men det är faktiskt inte tillräckligt ens
om Ingvar Carlsson, Ulf Adelsohn och Göran Persson
går runt med vita band. Jag är tacksam för att de gör
det, men hade dessa herrar med sina maktpositioner
tidigare försökt att sätta stopp för TV- och videovåld,
hade det med all säkerhet också funnits mindre av
våld i samhället.
Det redovisas att var fjärde kvinna blir misshand-
lad eller våldtagen. Utbudet av våld måste minskas.
TV och andra massmedier inriktar sig i för hög grad
på unga kvinnors sexualitet.
Vad som nu händer är att TV-program med ingå-
ende våldsskildringar eller pornografiska bilder före-
gås av en varningssignal med ljud eller av en varning
som visas i löpande bild. Det innebär inte att alla barn
och ungdomar automatiskt låter bli att se på våldssce-
ner. Jag vet att det t.o.m. kan öka nyfikenheten i bör-
jan. Men det som är positivt är att föräldrar äntligen
får en chans att se vad som bedöms som ingående
våldsskildring av verklighetstrogen karaktär. Detta
innebär förutsättningar för att en landsomfattande
diskussion kan starta.
Det kan bli något av den värderingskommission
som vi kristdemokrater önskar att regeringen kunde
tillsätta för att diskutera värdefrågor. Vilka sändning-
ar är det som granskningsnämnden finner innehåller
våld i strid med bestämmelsen? Anser föräldrarna
detsamma? Det kan alltså leda till att opinionsyttring-
ar får större genomslagskraft som i vissa stater i USA.
Jag hälsar alltså detta förslag välkommet, och jag är
glad att som nyvald riksdagsledamot få vara med om
att fatta ett sådant beslut. Det kommer direkt att ge
konsekvensen att mindre barn slipper att se dessa
våldsskildringar, och det kommer på sikt att påverka
ungdomars attityder positivt.
Anf. 139 CARL ERIK HEDLUND (m):
Fru talman! Vi har ju diskuterat den här frågan om
TV-listning en längre stund här i dag, och jag har tre
frågor till utskottsmajoriteten. För det första: Med
vilken rätt skall staten kunna lägga sig i affärsuppgö-
relser som träffas mellan idrottsrörelsen och olika
TV-kanaler?
För det andra har jag blivit konfunderad under de-
batten i dag, och min fråga till utskottsmajoriteten är:
Vem är det man vill gynna med det här lagförslaget?
För det tredje skulle jag gärna vilja få ett hum om
huruvida utskottsmajoriteten har en uppfattning om
vilka konsekvenser det här lagförslaget får idrottsrö-
relsen som helhet.
Det är kanske så att en del tror att idrotten i Sveri-
ge i huvudsak finansieras med allmänna medel och att
detta i sig skulle ge staten någon form av moralisk
rätt att intervenera. Jag vill då upplysa riksdagens
ledamöter om att den samlade idrottsrörelsen omsät-
ter ca 8 miljarder kronor. Då har jag inte räknat in den
jättestora insats som alla ideellt arbetande gör. Det
här är ju en genuin folkrörelse. Denna insats upp-
skattas uppgå till ungefär 14 miljarder kronor per år.
Statens bidrag är för närvarande 480 miljoner
kronor. Lägger vi då till vad kommuner och landsting
på olika sätt bidrar med så är det ytterligare 1 miljard.
Det blir alltså 6 ½ miljarder kronor som finansieras
på annat sätt. Det är publikintäkter, bingo, lotterier,
sponsring, försäljning av tomflaskor och reklamplat-
ser m.m. Samhällets insats är som jag hoppas att alla
vet främst koncentrerad till barn- och ungdomsverk-
samheten. Elitidrotten har små anslag eller inga an-
slag alls.
Eftersom man nu skall stå här och deklarera vad
man har för bakgrund, så att det framgår om man har
särintresse eller inte, vill jag tala om att jag har en
egen erfarenhet från AIK. Det är en elitklubb med
framför allt fotboll och ishockey på programmet. Jag
var ordförande där under fem år på 80-talet. Klubbens
omsättning var i fjol ungefär 100 miljoner kronor.
Bidrag från stat och kommun uppgick tillsammans till
1 ½ miljon kronor. Dessa pengar var öronmärkta för
barn- och ungdomsverksamheten.
Dessa 1 ½ miljoner kronor skall dels jämföras
med vad ungdomsverksamheten kostar i en klubb av
AIK:s storlek, nämligen 9 miljoner kronor, dels skall
man ställa dem i förhållande till AIK:s samlade utbe-
talningar till stat och kommun i form av löneskatter,
arbetsgivaravgifter, reklamskatt m.m. Dessa uppgick
till 28 miljoner kronor.
Att jag tar upp de här siffrorna är bara för att visa
att vi som sitter här i riksdagen egentligen har väldigt
lite att yvas över när det gäller det totala stödet. Vi
har med andra ord väldigt liten rätt att gå in och börja
peta i de inre förhållandena. Vi har varken en mora-
lisk eller en juridisk rätt gentemot idrottsrörelsen.
Statsidrott bedrevs bakom järnridån. I Sverige är vi
stolta över en idrottsrörelse som är baserad på en
gigantisk folkrörelse med mer än tre miljoner deltaga-
re.
Det är flera här som har varit inne på att de pengar
som de stora publikidrotterna tar in fördelas även till
idrotter som inte har det här publiktycket. Det är
ungdomsverksamhet, som jag alldeles nyss nämnde.
Det är damfotboll, som Fotbollförbundet betalade för
att TV skulle sända när det var VM härom året osv.
I en tidningsintervju säger kulturministern att TV-
listan i första hand skall fungera som ett arbetsred-
skap för att få ned priset för TV-rättigheterna till en
mer rimlig nivå. Vem tjänar på det? Ja, att de två
duopolföretagen Sveriges Television och TV 4 tycker
att det är bra kan man ju förstå. Men sedan när an-
kommer det på riksdagen att fatta beslut om vanliga,
normala affärstransaktioner? Och vem skall avgöra
vad som är skäligt pris? Jo, säger kulturministern i en
intervju i Svenska Dagbladet, det kommer säkert att
bli en rad olika rättsprocesser. Vem, förutom advo-
katerna, kommer att tjäna på den ordningen? Svaret
på frågan om vem man vill gynna är således dels de
två rikstäckande TV-kanalerna, dels advokatkåren.
Fotbollförbundet har, som några här har varit inne
på, räknat ut att det kommer att förlora i storleksord-
ningen 60 miljoner kronor per år. Om detta är riktigt
vet jag inte exakt. Men jag har tillräckligt mycket
insyn för att efter att ha tittat på siffrorna tycka att det
verkar vara en rimlig kalkyl. Det vore då intressant att
jämföra den kalkylen med den som utskottsmajorite-
ten förmodligen har gjort. Den frågade Gunnar Hök-
mark om tidigare, och jag frågar Göran Magnusson:
Hur ser era kalkyler ut? Hur har ni beräknat det här?
I detta land där vi utreder allting och vill fatta
vettiga beslut är det väl någon som har försökt tänka
på vad den förfördelade parten här får avstå? Om vi
skall minska intäkterna från de här evenemangen så
är det ju någon som skall betala för det. Och det
måste ju bli den som äger arrangemanget, dvs. idrot-
ten.
Ett minimikrav är alltså att en ordentlig kon-
sekvensanalys görs innan beslut fattas. Det är inte
gjort. Eftersom det inte är gjort finns det egentligen
bara en sak som riksdagen i dag kan besluta om.
Antingen kan vi som föreslagits återremittera det här
till konstitutionsutskottet för en förnyad prövning och
komma tillbaka eller så kan vi bifalla reservationerna
3 och 4. Eftersom båda de här yrkandena finns lägger
jag inte till något ytterligare.
Anf. 140 MATS LINDBERG (s):
Fru talman! Jag skall hålla mig till förslaget om
TV-listan. Jag är en av de 10 000 ledarna inom id-
rottsrörelsen. Jag tror att de flesta av de ideella ledar-
na i dag känner en väldigt stor oro inför den diskus-
sion som har varit. Jag skall också omedelbart säga
att jag är part i målet eftersom jag är ordförande i
Ume fotbollsklubb. Men det är kanske också en vik-
tig del för riksdagens ledamöter och alla andra att
känna till vad det innebär att vara ledare - både inom
elitklubbar och inom ungdomsverksamheten - där det
över huvud taget icke finns några ekonomiska möj-
ligheter där arvoden utgår. Det är ideell verksamhet.
Fru talman! Det som bekymrar mig mest - och
många andra som är idrottsledare med mig - är det
jag uppfattar som en viss klåfingrighet av ett statsråd
när man lägger fram ett förslag som drabbar idrottsrö-
relsen på detta sätt. Vi ser också mycket klart att man
inte har gått igenom och förstått vad det förslag som
man lägger fram får för konsekvenser. Det är oerhört
svårt att i en idrottsklubb motivera medlemmar och
ledare att fortsätta att arbeta på ideell basis när man
drar undan en stor del av det ekonomiska utrymmet i,
som för min del, en fotbollsklubb.
För Umeå fotbollsklubb innebär detta ett bortdra-
gande av ungefär 420 000 kr. Det är relativt mycket
pengar. Tittar man närmare på fotbollen totalt är de
avtal som fotbollen i dag har på nivån 68 miljoner
kronor.
Det skall sägas att om man drar bort avtalet kom-
mer inte alla dessa pengar att elimineras. Det kommer
självklart att träffas nya avtal. Men icke på den nivå
som det här är fråga om.
Jag vill också säga att vi inom fotbollen har ett
mycket solidariskt arbete och har därigenom kunnat
föra pengar från elitklubbar, damallsvenskan, det som
är TV-mässigt attraktivt, till ungdomsverksamhet.
Det skulle icke ha varit möjligt att göra om man bara
skulle ta de enskilda aktiviteterna, ungdomsfotboll
och damfotboll.
Detta innebär faktiskt att vi under året som har
gått har sett mer fotboll på svensk TV än vi någonsin
tidigare har gjort, både svensk fotboll och internatio-
nell fotboll. Det här förslaget får inte en stimulerande
effekt, menar jag, det får motsatsen. Vi kommer alltså
att få se mindre av internationell och svensk fotboll.
Framför allt gäller det de grupper som är svaga.
Nu tillhör jag dem som leder en division I-klubb
som är den bästa i Norrland. Men vi kommer inte att
kunna spela matcher som sänds i TV. Dem är de inte
intresserade av att se i Göteborg, Malmö eller Stock-
holm. Det kommer inte att visas damfotboll. Men det
kommer inte heller att visas division I-fotboll från
Gunnilse eller Degerfors på grund av att attraktions-
värdet inte är tillräckligt. Däremot kommer man kan-
ske att visa några matcher med AIK, Djurgården och
Göteborg. Men utbudet blir mindre.
Jag kan konstatera att kulturministern i dagens
debatt har varit betydligt försiktigare i sina uttalan-
den. Det tycker jag känns bra.
Jag vill också ta fram en annan sak som jag tycker
belyser hela problematiken på ett bra sätt. Det avtal
som finns mellan Svenska fotbollförbundet och ISPR
har verkat under ett år och gett ett mycket bra eko-
nomiskt utfall. Det är ett långsiktigt avtal. Det finns
också ett muntligt avtal med SVT om att fortsätta
samarbetet efter år 2000.
Det är kanske inte en händelse utan bara en be-
kräftelse på det som alla fotbollsvänner egentligen
säger i dag, men jag har ett telefax framför mig som
har gått till ISPR, där SVT säger: Mot bakgrund av
den nationella lista som regeringen avser att lagstifta
om, finns det ingen direkt anledning att i dag förlänga
avtalet.
Det är så att säga den konsekvens som den här
diskussionen har fått. Jag tycker att kulturministerns
inlägg i dag faktiskt visade att hon har tagit till sig av
den debatten. Jag tror att Svenska Fotbollförbundet
och alla fotbollsälskare är betjänta av att man mycket
väl diskuterar den här frågan. Vi är inte motståndare
till att man gör en lista, men det är oerhört viktigt att
den dialog som finns mellan intressenterna och i det
här fallet regeringen verkligen förs på den nivån.
Jag hoppas att regeringen har tagit till sig den de-
batt som har pågått, inte minst den som förts här i
dag, men också den som förs på sportsidor och bland
alla de hundratusentals ledare som finns i Sverige.
Jag tror att alla berörs av detta. Det är bara det att
debatten har kommit lite för sent. Därför tycker jag
att den återremiss som har föreslagits känns rätt i det
här läget.
Anf. 141 KENNETH KVIST (v):
Fru talman! Jag begärde egentligen ordet för att
replikera på två saker som jag inte hade möjlighet till
tidigare.
Den ena gäller de funderingar som Miljöpartiets
representant hade om att den som sysslar med t.ex.
idrottsverksamhet kanske inte får vara engagerad i en
fråga och inte heller skall yttra sig.
Jag tycker att det är ett märkligt inlägg. Jag för-
menar ingen annan ledamot rätten att vara engagerad.
Och jag tror att det är en fördel för riksdagens debat-
ter om människor som har praktisk erfarenhet av livet
utanför huset faktiskt delger kammaren sina erfaren-
heter. Det visar inte minst Carl Erik Hedlunds och
Mats Lindbergs mycket insiktsfulla inlägg i dag.
Jag begärde också ordet därför att Marita Ulvskog
för att få en knorr på sitt inlägg avslutade med att
säga att hon ville hålla kvar en folklig idrottsrörelse
så att den inte drunknar i pengar. Då vill jag bara säga
att det är en föreställningsvärld som jag tror är främ-
mande för nästan samtliga svenska idrottsledare. Om
landets kulturminister tror att risken är överhängande
för idrottsrörelsen att drunkna i pengar har hon fel,
fru talman.
Jag stöder också återremissyrkandet. Den här de-
batten visar att en återremiss behövs.
Anf. 142 PER UNCKEL (m):
Fru talman! Det är väl inte att vara oartig gente-
mot andra riksdagsdebatter om man säger att det då
och då blinkar till i riksdagens kammare och frågor
rör sig under diskussionens gång. Insikter vinns,
argument testas och nya slutsatser kan möjligen vara
på väg hos många av oss.
Mot den bakgrunden tror jag att det vore klokt av
kammaren att besluta att ge konstitutionsutskottet en
möjlighet att ånyo pröva ärendet, med beaktande av
de argument som kammarens ledamöter har framfört.
Jag tror att många med mig till en början har
upplevt det här ärendet som relativt okomplicerat, rätt
rakt och specialiserat. Gradvis har man kommit till
insikt om att ett ärende som från början kan ha den
karaktären så småningom visar sig vara aningen mer
komplicerat och innehålla aningen mer av motsatta
synsätt än man från början hade upptäckt. Därför
skulle jag uppskatta om kammaren biföll det yrkande
som är inlämnat om att ge utskottet möjlighet att ånyo
pröva detta ärende.
Anf. 143 GUNNAR HÖKMARK (m):
Fru talman! Debatten om listan har byggt på nå-
gon slags föreställning om att idrotten och kommersi-
ella aktörer är intresserade av att ha så få tittare som
möjligt. Normalt brukar man nog anser att det är
tvärtom. Det är det som är det verkliga fallet.
Nu går det här ärendet på återremiss, och det är
bra.
Jag ställde tidigare i dag frågan om det var någon
av regeringspartiets företrädare i kulturutskottet eller
konstitutionsutskottet som kunde ge en bedömning av
vad detta förslag skulle komma att kosta den svenska
idrotten, både vad gäller möjligheten till stora inter-
nationella arrangemang i Sverige men också vad
gäller kostnaderna i form av bortfall av intäkter. Det
är ingen som har gett någon sådan redovisning, trots
att detta helt uppenbart är en avgörande fråga för
svensk idrott och för publiken. Det kan inför den
fortsatta debatten som följer av en återremiss vara bra
om någon gör det nu. Annars är det bara att konstate-
ra att det inte fanns någon bedömning av hur detta
kan skada svensk idrott.
Anf. 144 GÖRAN MAGNUSSON (s):
Fru talman! Jag skall inte försöka summera de-
batten. Den blev i sitt upplägg något annorlunda, med
hänsyn till att det fanns vissa tidsmässiga problem för
några av deltagarna.
Det har varit en bra debatt med breda erfarenheter.
Jag vill gärna understryka det Kenneth Kvist talade
om, nämligen att man i kammaren inte skall läggas
till last att man har erfarenheter från och är engagerad
i annat utanför kammaren. Tvärtom! I olika samman-
hang är det ett plusvärde och avsikten att ha andra
erfarenheter och engagemang.
Sedan var det risken för idrottsrörelsen att drunk-
na i pengar - om nu kulturministern uttalade sig på
det sättet. Det viktiga är att ha en idrottsrörelse med
ett brett folkligt engagemang. Jag oroar mig för att
idrottsrörelsen blir alltför beroende av olika kommer-
siella krafter och att det kan påverka på ett negativt
sätt.
Fru talman! Det är med den här frågan och argu-
mentationen som det är i en hel del andra samman-
hang; det är inte riktigt så bra som de mest entusias-
tiska anhängarna av TV-lista säger, men det är heller
inte riktigt så eländigt som de mest entusiastiska nej-
sägarna uttalar. Möjligen går det att ha en mer nyan-
serad ståndpunkt. Det kammaren hade att ta ställning
till - jag skall strax återkomma till det - är inte en
lista eller ej utan den lagliga grunden för en lista.
Fru talman! Eftersom jag uppfattar att det finns en
tillräcklig majoritet, dvs. en tredjedel av de röstande
avser att biträda återremissyrkandet, ser jag som fö-
reträdare för Socialdemokraterna inte någon som
helst anledning att yrka på något annat sätt i frågan.
Det är viktigt att vi är överens om hur vi handlägger
saker och ting. Därför avser inte jag att motsätta mig
återremissyrkandet. KU får ta ytterligare en vända
med frågan.
Överläggningen var härmed avslutad.
(Beslut fattades efter 8 §.)
8 § Foderlagen
Föredrogs
Miljö- och jordbruksutskottets betänkande
1998/99:MJU5
Foderlagen (prop. 1997/98:92)
Tredje vice talmannen konstaterade att ingen tala-
re var anmäld.
Beslut
KU6 Ändringar i radio- och TV-lagen (1996:844),
m.m.
Återförvisningsyrkande (v)
För bifall räckte att en tredjedel av de röstande anslöt
sig till detta.
Tredje vice talmannen konstaterade att minst en
tredjedel av de röstande hade bifallit återförvisning-
syrkandet.
Kammaren hade således bifallit återförvisning av
ärendet till utskottet för ytterligare beredning med
acklamation.
MJU5 Foderlagen
Kammaren biföll utskottets hemställan.
Beslut om uppskjuten votering
På förslag av tredje vice talmannen medgav kam-
maren att näringsutskottets betänkande NU4 fick
avgöras vid morgondagens arbetsplenum.
9 § Vissa elmarknadsfrågor
Föredrogs
Näringsutskottets betänkande 1998/99:NU4
Vissa elmarknadsfrågor (prop. 1997/98:159)
Anf. 145 OLA KARLSSON (m):
Fru talman! Jag hade bespetsat mig på att kunna
säga att det här var ett av de första ärendena där rege-
ringen får smisk på fingrarna. Jag kan nu konstatera
att det blev inte så. Det var ett ärende före.
Med det här betänkandet slopar ett enigt närings-
utskott kravet på timmätare för att kunna byta elleve-
rantör. Det är ett enigt utskott som kör över regering-
en. I valet mellan konsumentintressets ståndpunkter
och regeringens ståndpunkter valde utskottet konsu-
mentintresset. Detta är bra.
Avregleringen av elmarknaden tog sin början un-
der den förra borgerliga regeringen, under perioden
1991-1994. Avsikten var att effektivisera, att avregle-
ra, att konkurrensutsätta elmarknaden. Den bestod då
av monopol både på nätverksamhet och på leveranser
av el.
Avregleringen sköts upp en period, men drevs se-
nare igenom under den socialdemokratiska regering-
en. Avsikten var att konkurrensutsätta och effektivi-
sera elverksamheten. Vi har konstaterat att detta har
gett god effekt. För de stora förbrukarna, där det har
funnits möjlighet att med små kostnader byta leve-
rantör, har elpriset sjunkit dramatiskt. Vi har också
fått en uppdelning av elpriset för de små konsumen-
terna, så att vi har kunnat se vad de olika delarna av
elpriset går till. I dag är det ungefär en tredjedel som
går till energin, en tredjedel till nätet och en tredjedel
till skatt till staten.
Det är de stora konsumenterna som har varit vin-
nare av avregleringen. För att underlätta för de små
konsumenterna infördes ett pristak för timmätare för
att göra det lättare för små konsumenter att byta leve-
rantör och därmed pressa priserna på elen. Jag kan av
egen erfarenhet konstatera att det har varit möjligt att
pressa priset. Jag ringde min egen elleverantör och
sade att jag hade fått erbjudande om lägre priser från
någon annan. Det gjorde att mitt elpris sjönk med 6
öre per kilowattimme.
Den här möjligheten har i praktiken inte funnits
för de små konsumenterna. De har varit tvungna att
betala 2 500 kr för en timmätare för att kunna byta
leverantör. Effekten har blivit oförändrade eller t.o.m.
höjda elpriser för de små konsumenterna. När det i
praktiken har varit omöjligt att byta leverantör har det
inte blivit någon som helst konkurrens på marknaden.
Därför är det bra att ett enigt utskott kör över rege-
ringen och nu föreslår att timmätarkravet slopas.
Utskottet föreslår en beställning till regeringen.
Timmätarkravet skall slopas för alla konsumenter
med ett säkringsabonnemang om högst 25 ampere i
ett första steg. På sikt bör timmätarkravet slopas även
för övriga mindre förbrukare om högst 63 ampere.
Uppsägningstiden skall inte överstiga en månad. Vid
byte av leverantör skall inte någon administrationsav-
gift eller liknande tas ut av konsumenten. Det skall
alltså inte kosta något för konsumenten att byta leve-
rantör.
Här är det viktigt att statens utredare lyssnar och
läser protokollet. Det skall icke uttas någon avgift för
att byta leverantör. Utskottet beställer att detta skall
kunna träda i kraft så snart som möjligt, eller senast
den 1 november. Jag vill upprepa att detta inte är
något förslag från utskottet, utan detta är en beställ-
ning.
Därför vill jag yrka bifall till den del av utskottets
hemställan som gäller mätning av elförbrukningen.
Vi har två borgerliga reservationer. Den ena gäller
nätkoncession för utlandsförbindelser, och den hand-
lar om att det skall vara möjligt för fler att få nätkon-
cession för utlandsförbindelser. Det skall inte, som
majoriteten vill, vara möjligt bara för det stora nätfö-
retaget att bedriva utlandshandel, utan det skall vara
möjligt även för fler. Vi vill ha ett förenklat förfaran-
de där.
Den andra borgerliga reservationen handlar om
förseningsavgift vid försenad eller felaktig årsrapport.
Vi menar att det om det gäller en stridig avgift är
orimligt att man skall tvingas betala den innan man
har fått den prövad.
Med det, fru talman, yrkar jag bifall till reserva-
tion 1 och i övrigt bifall till utskottets hemställan vad
gäller slopandet av timmätarkravet.
Anf. 146 LENNART BEIJER (v):
Fru talman! Det här betänkandet skulle i första
hand handla om vissa elmarknadsfrågor, direktiv och
anpassning till EU osv., men det har naturligtvis fått
tyngdpunkten på frågan om elmätning.
Vi kan konstatera att avregleringen av elmarkna-
den blev till nytta för de större elkonsumenterna och
också påskyndade ägarkoncentrationen. Vänsterparti-
et var vid det tillfället kritiskt mot avregleringsförsla-
get. Vi förordade en mer modifierad form, som tog
större hänsyn till befintliga leveranskoncessionsom-
råden.
Vår kritik har visat sig riktig. Den stora majorite-
ten av elkonsumenterna kan i dag i praktiken inte
byta elleverantör. Det finns ingen anledning och inga
ekonomiska motiv.
Det här har naturligtvis konsumenterna i form av
Hyresgästföreningen, bostadsföretag m.fl. upptäckt,
men också de nya elbolagen, som i dag utestängs från
marknaden. Konsumenternas krav känner jag natur-
ligtvis sympati för. Dessa rättmätiga krav blir nu i och
för sig murbräckan också för de nya elhandelsbola-
gen, dvs. de som inte har eget nät, som kommer in på
marknaden och som tidigare har sysslat med många
andra saker.
Om elmarknaden skall avregleras måste den ge
fördelar också för vanliga elkonsumenter. Det är
självklart. Vänsterpartiet ser därför förslaget om slo-
pande av timmmätarkravet, att detta skall gälla för
elkunder upp till 25 ampere och att byte av elleve-
rantör skall vara utan kostnad för kunden som en
viktig delframgång för den av riksdagen beslutade
energiomställningen.
Alla åtgärder som riksdagen vidtar på elområdet
och övriga energiområdet bör naturligtvis anpassas
till de energibeslut som tagits av riksdagen. Av den
här anledningen fortsätter vi att yrka på utredning och
åtgärder för att anpassa eltaxorna till den prioriterade
energiomställningen. Slopande av kravet på timmät-
ning kommer helt klart att pressa ned elpriset, och det
är bra.
För en vanlig elkund är den fasta elavgiften, nä-
tavgiften, lika tung som eller tyngre än själva elpriset.
Den stora andel av totalkostnaden som den fasta av-
giften utgör, cirka en tredjedel, minskar givetvis mo-
tiven för elsparande hos små och medelstora elkon-
sumenter. Nuvarande taxekonstruktion försvårar
hushållens elsparande och ökar inte efterfrågan på
elsnålare hushållsapparater och maskiner.
Utskottets majoritet vill ännu inte ge sig in i den
principiella diskussionen huruvida eltaxorna skall dra
åt samma håll som energiomställningen. Utskottet
hänvisar i stället till principen om en skarp gräns
mellan nätbolag och elhandelsbolag samt risken för
korssubventionering.
Fru talman! Jag hoppas att vi framdeles, när nu
kravet på timmätning kommer att slopas, kan få en
lika stark opinion för en eltaxekonstruktion som gyn-
nar elsparandet. En sådan konstruktion bör vara möj-
lig utan att man bryter principen om boskillnad mel-
lan nätbolag och elhandelsbolag.
Jag vill yrka bifall till reservation 3 och i övrigt
till utskottets hemställan.
Anf. 147 GÖRAN HÄGGLUND (kd):
Fru talman! Jag vill först yrka bifall till reserva-
tion nr 1. Jag står även bakom reservation nr 2, men
för tids vinnande nöjer jag mig alltså med att yrka
bifall till reservation nr 1.
Jag kommer, som flera andra här, att huvudsakli-
gen ägna mig åt frågan om det hittillsvarande obliga-
toriet när det gäller elmätare vid byte av elleverantör.
Sedan avregleringen på elmarknaden skedde har
vi kunnat notera kraftiga sänkningar av priserna för
de största konsumenterna. Det har varit enkelt för
dem att räkna hem den investering som det innebär
att övergå till en timvis mätning, medan de mindre
konsumenterna inte har kunnat ekonomiskt räkna
hem den investering som det innebär. De mindre
konsumenterna har inte kunnat glädjas åt samma
utveckling som de större konsumenterna. Förklaring-
en är enkel.
För mindre konsumenter lönar det sig inte att byta
leverantör, även om man hittar elleverantörer som
kan erbjuda el billigare än den som man för närva-
rande köper sin el av. Skälet är att det finns ett
lagstadgat krav på att den som byter leverantör -
observera att det är endast den som byter leverantör -
måste skaffa sig en mätare för 2 500 kr. Det går inte
för den lilla konsumenten att räkna hem en sådan
investering.
Genom den tröskel som i dag finns motverkas en
fungerande elmarknad, och priserna blir väsentlig
högre än vad de skulle behöva vara. Det kan vi se vid
en jämförelse med andra länder som har genomfört en
avreglering liknande den svenska.
Till yttermera visso har vi en regel som säger att
man inte kan säga upp avtalet med sin elleverantör på
kortare tid än sex månader. Det här hindrar också att
vi får en väl fungerande marknad.
Man skulle kunna dra en parallell och tänka sig att
jag, som köper bensin från ett visst bensinbolag, om
jag märker att andra bensinbolag håller priser som är
något lägre måste köpa en särskild utrustning för flera
tusen kronor för att få byta bensinleverantör. Jag
skulle också ha en uppsägningstid på sex månader
innan jag kunde byta. Inte många skulle byta! Mark-
naden skulle börja fungera sämre, och priserna skulle
självfallet stiga.
På det här viset har elmarknaden nu fungerat un-
der en tid. Vi har från kristdemokratiskt håll, tillsam-
mans med Folkpartiet och Moderaterna, under en tid
drivit på i denna fråga för att få en förändring till
stånd. Vi kan nu konstatera att ett enigt utskott står
bakom föreliggande betänkande i denna del.
Det innebär att uppsägningstiderna sänks rejält, att
mätarkravet vid byte av leverantör avskaffas och att
byte av leverantör i övrigt skall vara kostnadsfritt.
Det är ett viktigt klargörande i betänkandet. Det skall
vara kostnadsfritt att byta leverantör. Lika lite som
det kostar pengar för mig att lämna en bank och gå
till en annan som kund, t.ex., lika lite skall det kosta
för mig när jag byter elleverantör.
Jag är glad över att vi har lyckats pressa rege-
ringspartiets företrädare i utskottet till ett avskaffande
av kravet på timvis mätning och förändring av upp-
sägningstiderna fr.o.m. den 1 november nästa år. Vi
kan konstatera att Miljöpartiet och Vänsterpartiet -
som tidigare har drivit denna linje utan att vara de
främsta tillskyndarna - är med och att det finns ett
enigt betänkande i denna del, vilket jag tycker är
viktigt. Jag räknar nu med att regeringen sätter till
alla klutar för att få detta att fungera så snabbt som
möjligt. Vi beslutar alltså inte att det skall gälla från
den 1 november nästa år, utan att det skall gälla se-
nast från den 1 november nästa år. Det kommer att
kunna genomföras utan några praktiska problem om
regeringen anstränger sig.
Det finns som sagt ett par reservationer fogade till
betänkandet som jag står bakom. Det gäller nätkon-
cession för utlandsförbindelser, och det gäller frågan
om förseningsavgifter vid försenad eller felaktig
årsrapport, där vi av principiella rättssäkerhetsskäl
vill reservera oss mot den ordning som utskottets
majoritet har landat på.
Med detta, fru talman, yrkar jag som sagt bifall till
reservation nr 1.
Anf. 148 ÅKE SANDSTRÖM (c):
Fru talman! Det är en positiv upplevelse för en
nyvald ledamot att det första ärendet avlöpte med en
sådan samsyn i utskottet. Efter många turer kom vi
fram till det som finns i detta betänkande.
För oss i Centerpartiet är enklare regler i samhäl-
let en viktig sak att arbeta för. Inte minst inom ener-
giområdet behöver vi enklare regler för att i detta
konkreta fall kunna medverka till att sänka energi-
kostnaderna för väldigt många hushåll.
Som framgår av förslaget skall kravet på timvis
mätning upp till säkringsarrangemang på 25 ampere
nu tas bort. Det är givetvis frivilligt att ha kvar denna
mätning för dem som önskar. Det finns ett tillägg som
är viktigt för många småföretag. Det är att man säger
att detta är ett första steg och att kravet skall kunna
slopas även för mindre förbrukare - upp till 63 am-
pere. Det tror jag är särskilt viktigt.
Det är också, som har sagts av talare före mig,
mycket viktigt att det vi har talat om är ett förslag till
beslut. Det är en beställning. Det är med viss förvå-
ning som jag har noterat i fackpressen att regeringens
utredare inte har uppfattat att det inte skall tas ut
någon administrationsavgift vid leverantörsbyte. Det
bör som sagt klart framgå, och det gör det också i
denna text.
Det är positivt att utskottet har kommit till denna
slutsats. Jag yrkar i första hand bifall till reservatio-
nerna 1 och 2 och i övrigt till utskottets hemställan.
Anf. 149 EVA FLYBORG (fp):
Fru talman! Om detta hade varit ett idrottsligt
evenemang hade min rubrik kunnat vara av denna
typ: "Här faller regeringen på eget grepp" eller "Hat-
trick av oppositionen fällde tam proposition". Men
det är det ju inte, så det blir väl bara till att konstatera
att vi nu för första gången vad gäller denna rege-
ringskonstellation kan notera att riksdagen har ett
vida bättre förslag, och dessutom att utskottet är enigt
i stora delar. Det kanske t.o.m. kan bli på detta vis
fler gånger.
Vad som dock är något mindre tillfredsställande i
sammanhanget är att detta förslag kunde ha varit
genomfört redan till detta årsskifte om vi hade haft en
borgerlig regering, i stället för att fördröjas ytterligare
ett år fram i tiden. En borgerlig regering hade som en
av sina första prioriteringar att genomföra denna
nödvändiga justering av elmarknaden. Tack vare att
vi tillsammans i opposition har drivit frågan kan vi nu
till sist se till att det genomförs. Om inte hade risken
varit stor att regeringen begravt frågan och hängt upp
skylten "Under utredning. Var god stör ej".
Fru talman! Enligt nuvarande lagstiftning krävs
installation av en timmätare med ett pris på 2 500 kr
om en kund önskar byta elleverantör. Detta blir direkt
hämmande för de små elkonsumenterna, dvs. de allra
flesta privatpersoner i detta land. Det ger inte heller
den konkurrens mellan elleverantörerna och den pri-
spress som vi vill uppnå.
Det är självfallet mycket viktigt att även de små
elkonsumenterna kan dra nytta av elmarknadernas
omreglering genom sänkta elpriser. Därför skall un-
dantag från grundprincipen om denna mätning göras
för kunder med en förbrukning om högst 25 ampere.
Uppsägningstiden skall också vara högst en månad.
Att det av konsumenten inte skall uttas någon admi-
nistrationsavgift eller liknande vid ett leverantörsbyte
är viktigt att säga.
Man skall också, som flera talare har påpekat här
innan, se det som ett första steg. På sikt bör bestäm-
melsen även kunna slopas för användare av upp till
63 ampere. Det bör även inberäkna en hel del av våra
småföretagare, men även landets jordbruksföretagare.
Det skall också påpekas, som flera har gjort tidi-
gare, att det inte är ett förslag utan en beställning som
utskottet nu gör.
Enligt ellagen får nätkoncession för linje som av-
ser en utlandsförbindelse beviljas endast den som har
nätkoncession för stamnätet eller största delen därav,
dvs. Svenska Kraftnät. Detta är att starkt begränsa
möjligheterna till en effektiv konkurrens, och därige-
nom ett dåligt utnyttjande av möjligheterna att ytter-
ligare sänka de höga svenska elpriserna.
Staten har redan det yttersta ansvaret för den na-
tionella försörjningstryggheten. När det gäller ut-
landsförbindelser sker också en prövning genom
koncessionsförfarandet. Dessutom finns det en an-
mälningsplikt när det gäller långsiktiga kontrakt som
ingås över gränserna. I och med detta anser vi att
staten har tillförsäkrat sig det inflytande och den
kontroll över utlandshandeln som erfordras. Någon
ytterligare statlig kontroll av utrikeshandeln med el är
därför inte nödvändig och bör heller inte finnas.
Regeringen föreslår också, fru talman, att nät-
myndigheten skall få utdöma en förseningsavgift vid
försenad eller felaktig årsrapport för nätverksamhet.
Vi välkomnar förslaget i dess huvuddrag men finner
det bristfälligt i ett avseende. Förslaget innebär näm-
ligen att ett myndighetsbeslut om förseningsavgift får
verkställas även om det inte har vunnit laga kraft.
Detta innebär att ett myndighetsbeslut får direkt rätt-
spåverkan även om det överklagas, vilket är olämpligt
av principiella skäl. Det är av detta skäl som riksda-
gen måste avvisa förslaget just i denna del.
Fru talman! Vi står naturligtvis bakom alla reser-
vationer som vi finns med på, men jag yrkar med
detta bifall till reservation nr 2.
Anf. 150 MATZ HAMMARSTRÖM (mp):
Fru talman! Vid beslutet om ny ellagstiftning
hösten 1995 var alla partier överens om att det var
viktigt att alla elkonsumenter kunde dra nytta av de
lägre elpriser som en ökad konkurrens på elmarkna-
den skulle leda till. För Miljöpartiet stod det tidigt
klart att det rådande regelverket främst på grund av
kravet på elmätarbyte vid byte av elleverantör - en
kostnad på 2 500 kr - utgjorde ett hinder för att uppnå
det målet. Det var bara storkunderna som fick skörda
frukterna av den fria elmarknaden.
Därför föreslog vi redan våren 1996 - alltså för
två och ett halvt år sedan, Göran Hägglund - att kra-
vet på elmätarbyte skulle utgå och ersättas med en
avräkning mot normalförbrukningskurvor. Tyvärr
fick vi inte stöd från något annat parti för det försla-
get. Man ansåg att "största möjliga effektivitet i sys-
temet uppnås vid mätning av den verkliga förbruk-
ningen" och att det därför vore "olyckligt om timvis
mätning ersätts av en schabloniserad debitering".
Därför är det mycket underligt när Göran Hägg-
lund står här och påstår att kd, Folkpartiet och Mode-
raterna har drivit på i den här frågan. Sanningen är ju
att kd, Folkpartiet, Moderaterna och Centern tillsam-
mans med Socialdemokraterna och Vänstern har
stretat emot i den här frågan i två och ett halvt år.
Göran Hägglunds beskyllning att Miljöpartiet inte
har varit någon av de främsta tillskyndarna när det
gällt att få det här gjort tidigare är i det närmaste
löjlig. Vi ville ha det här gjort för två år sedan. Var
fanns kd då? Det här framgår väldigt tydligt om man
läser betänkandet och även näringsutskottets betän-
kanden från 1996/97 och 1997/98.
År 1997 hade bristerna med det rådande regelver-
ket blivit ännu tydligare. Vi återkom då med vårt
yrkande att kravet på elmätarbyte skulle utgå och
ersättas med en avräkning mot normalförbruk-
ningskurvor. Inte heller den gången fick vi något stöd
från något annat parti. De övriga partierna enades om
att nästan ordagrant upprepa det de hade sagt året
innan, nämligen att det vore "olyckligt om timvis
mätning skulle ersättas av en schabloniserad debite-
ring".
I år är bristerna med det rådande regelverket ännu
tydligare. För det första utestänger reglerna vanligt
folk från den fria elmarknaden. För det andra har
reglerna lett till en lika stor som omotiverad prisskill-
nad mellan Sverige och övriga nordiska länder. För
det tredje bidrar reglerna till att motverka införandet
av grön el.
Därför återkommer vi till frågan i år igen. Den här
gången har vi fem yrkanden:
1. Slopa kravet på elmätare vid byte av elleve-
rantör.
2. Förkorta uppsägningstiden vid byte av elleve-
rantör.
3. Låt det bli avgiftsfritt att byta elleverantör.
4. Låt de nya reglerna träda i kraft den 1 januari
1999 eller så snart det är tekniskt möjligt.
5. Korrigera direktiven till Leveranskonces-
sionsutredningen så att alla dessa förändring-
ar blir möjliga.
Det är intressant och glädjande att samtliga partier
nu stöder den nyordning vi har velat ha sedan våren
1996, oavsett om kursändringen beror på ökad insikt
eller på att trycket från villaägarföreningar, hyresgäst-
föreningar och andra påtryckargrupper har ökat.
Ola Karlsson sade att det var bra att utskottet val-
de att tillgodose konsumentintresset, och det vill jag
instämma i. Men man kan undra varför Ola Karlsson
och övriga ledamöter i näringsutskottet valde att inte
tillgodose konsumentintresset när de hade chansen
1996 och 1997.
Utskottets betänkande tillgodoser samtliga våra
yrkanden. Det finns dock redan nu tecken på att vår
och utskottets uttalade vilja att bytet av elleverantör
skall vara kostnadsfritt för konsument inte kommer
att realiseras. Jag inser att utskottets formulering att
ingen administrationsavgift eller liknande bör tas ut
av kunden i och för sig är förenlig med att lägga en
bytesavgift på den nya elleverantören. Det är dock
uppenbart, såvitt jag kan se, att en sådan avgift för
elleverantören kommer att drabba elkonsumenten och
därför är oförenlig med utskottets intention.
Nu har vi hört från talarstolen att Moderaterna, kd
och Centern delar uppfattningen att ingen avgift skall
läggas på elleverantören. Eva Flyborg från Folkparti-
et säger att hon också instämmer i den uppfattningen.
Det vore intressant att höra vad Vänstern och Social-
demokraterna säger i den frågan.
Fru talman! Jag yrkar bifall till utskottets hem-
ställan vad avser mom. 1-9. Men jag vill också säga
några ord om mom. 10. Detta var också Lennart Bei-
jer inne på i sitt anförande.
Vi delar Vänsterns uppfattning att en lägre energi-
förbrukning är en nödvändig förutsättning för att nå
ett långsiktigt hållbart samhälle. Såväl stora som små
konsumenter måste på olika sätt stimuleras till elspa-
rande. Ett effektivt sätt att intressera konsumenter
med låg elförbrukning för att spara är att öka den
rörliga kostnadens andel av totalkostnaden. Därför
vill vi att riksdagen skall ge regeringen i uppdrag att
föreslå åtgärder så att en annan relation mellan fasta
och rörliga elkostnader kan åstadkommas.
Därmed, fru talman, yrkar jag bifall till reserva-
tion 3.
Anf. 151 GÖRAN HÄGGLUND (kd) re-
plik:
Fru talman! Jag ville bara lägga saken till rätta så
att det inte finns felaktigheter i protokollet i efter-
hand.
Vad jag sade var att Vänsterpartiet och Miljöpar-
tiet mycket riktigt sedan ett par år har arbetat för den
här linjen. Jag sade också att vi andra partier - Krist-
demokraterna, Folkpartiet och Moderaterna - har
kommit till den här uppfattningen senare. Det jag
beklagade var att Vänsterpartiet i det här samman-
hanget - jag vet att Lennart Beijer inte har rätt till
replik på mig, och därför skall jag uttrycka mig för-
siktigt - inte har varit pådrivande när det gäller tid-
punkten för detta. Ingen anklagelse föll på Miljöparti-
et i det avseendet.
Det är som sagt intressant att se att vi tillsammans
under det här året har kunnat flytta frågan från att
vara ingenting till att bli en fråga om när och till sist
landa på en tidpunkt som jag inte tycker är idealisk
men som ändå är tolerabel med tanke på att vi upp-
nådde en fullständig enighet i utskottet.
Anf. 152 MATZ HAMMARSTRÖM (mp) re-
plik:
Fru talman! Det kommer att med all önskvärd
tydlighet framgå av protokollet både att Göran
Hägglund hävdade att det är kd, m, och fp som har
drivit på i frågan, vilket alltså inte stämmer med
verkligheten, och att han sade att Miljöpartiet och
Vänstern inte hade varit tillskyndare när det gällde att
få det här genomfört så tidigt som möjligt - trots att
vi alltså ville ha det här gjort för två år sedan, till
skillnad från vad kd då ville.
Anf. 153 GÖRAN HÄGGLUND (kd) re-
plik:
Fru talman! Vi får studera protokollet i efterhand.
Det var i alla fall det jag förklarade i mitt senaste
inlägg som var avsikten och ingenting annat. Jag tror
att jag sade rätt tidigare, men vi får som sagt titta på
det.
Miljöpartiet har motionerat; det är alldeles rätt.
Våra tre partier - Folkpartiet, Kristdemokraterna och
Moderaterna - har under något års tid arbetat hårt
med de här frågorna för att bilda opinion i rätt rikt-
ning. Det vore fånigt om vi hamnade i en diskussion
om vems förtjänst detta är. Vi kan dock konstatera att
utan våra partiers medverkan hade vi inte varit där vi
är i dag.
Anf. 154 MATZ HAMMARSTRÖM (mp) re-
plik:
Fru talman! Det var bra att jag fick reda på att Gö-
ran Hägglunds intention var någonting annat än det
han sade förut. Jag nöjer mig med det.
Anf. 155 LENNART BEIJER (v) replik:
Fru talman! Det är intressant att följa ett sådant
här ärende. Först kan det vara ganska trögt. Man
envisas från olika håll med att vissa saker är nödvän-
diga. Sedan, när man väl börjar få lite opinion och det
börjar röra sig i frågan, får vi tvärtom en väldigt stor
skyndsamhet att genomföra allting på en gång.
Jag tycker också att det finns en viss risk att man
ibland är beredd att fatta beslut utan att veta något om
möjligheterna att genomföra dem. Ett exempel är
frågan om vem som skall stå för kostnaden när man
byter elleverantör. För vår del anser vi att konsu-
menten inte skall betala någon kostnad. I övrigt vill
jag nog överlåta på det fortsatta utredningsarbetet att
se vad man egentligen kommer fram till. Detta är en
kostnad som skall betalas, och vi måste bestämma var
någonstans den skall betalas.
Samtidigt vill jag ytterligare en gång understryka
att när vi nu gör detta är det viktigt att det fungerar
från det datum som bestäms, så att vi inte den 1 no-
vember tvingas konstatera att det beslut vi fattade inte
var redigt förberett. Det är därför vi har valt datumet
den 1 november som en möjlig tidpunkt för en över-
gång från elmätarkravet.
Anf. 156 NILS-GÖRAN HOLMQVIST (s):
Fru talman! Vi behandlar nu betänkande NU4
Vissa elmarknadsfrågor. Det gäller proposition
1997/98:159 om genomförande av Europaparlamen-
tets och rådets direktiv om gemensamma regler för
den inre marknaden för el, m.m. Det var egentligen
fråga om den propositionen men sedan har frågan om
timvis mätning kommit att utgöra en stor del av det
här betänkandet.
Med anledning av propositionen har sex motioner
avlämnats. De sex motionerna handlar i huvudsak om
den timvisa mätningen samt störningsreserven. Under
allmänna motionstiden väcktes fyra motioner. Där är
det samma sak. Merparten handlar om den timvisa
mätningen.
Jag har valt att i mitt anförande ta upp tre frågor.
Den första frågan gäller störningsreserven. Där har
Svenska Kraftnät det samlade ansvaret för att vi har
tillräckliga resurser. Svenska Kraftnät har under 1997
långsiktigt upphandlat störningsreserven. Frågan
bereds för närvarande i Regeringskansliet. Regering-
en uppdrog i oktober 1998 åt Statens energimyndig-
het att i samråd med Svenska Kraftnät kartlägga och
analysera tillgång och behov vad gäller reserv-
kraftsproduktion i det svenska elsystemet. Uppdraget
skall senast den 15 januari 1999 redovisas till Nä-
ringsdepartementet, alltså till ministern.
Den andra frågan gäller leveranskoncessionssys-
temet. Regeringen har tillsatt en särskild utredare,
generaldirektör Lars Ljung. Han har i uppdrag att se
över gällande system med leveranskoncessioner för
försäljning av el och att analysera om systemet bör
avskaffas eller i någon form permanentas. Utredaren
skall senast den 1 november 1999 redovisa sitt arbete
och lämna förslag till lagstiftning.
Den tredje frågan som jag tänker kommentera
gäller den timvisa mätningen. Det finns, som jag
tidigare sagt, ett antal motioner från olika partier som
tagit upp frågan. Jag skall kort redovisa utskottets
ställning.
Vid beslutet om ellagstiftningen hösten 1995 an-
förde utskottet att de effektivitetsvinster som en ökad
konkurrens kan väntas medföra måste komma de
enskilda konsumenterna till del. Efter det att ellag-
stiftningen nu har varit i kraft i närmare tre år tycks
bedömningen vara att elmarknaden fungerar relativt
bra men att främst större kunder drar fördel av upp-
kommen effektivitetsvinst i form av lägre priser.
Utskottet anser att det är mycket viktigt att även de
små konsumenterna kan dra nytta av elmarknadens
omreglering genom sänkta priser.
Utredaren har fått ett tilläggsdirektiv om att kom-
ma med ett förslag om eventuellt slopad timvis mät-
ning. Utredaren bör ges i uppdrag att lägga fram ett
förslag om att undantag från grundprincipen om tim-
vis mätning skall göras för kunder med säkringsa-
bonnemang om högst 25 ampere. Utskottet säger att
det är ett första steg samt att det bör övervägas om
kravet på timvis mätning kan slopas för mindre elför-
brukare med ett säkringsabonemang om högst 63
ampere och att uppsägningstiden inte bör överstiga en
månad. De nya bestämmelserna bör träda i kraft så
snart som möjligt, dock senast den 1 november 1999.
Utskottet är medvetet om att det finns ett antal
frågeställningar som behöver övervägas innan nya
bestämmelser kan träda i kraft. För att den tidsplan
som utskottet föreslår skall hållas måste planering av
slopat mätarkrav ske parallellt med utredningen och
med att regeringen bereder en proposition i frågan.
Avslutningsvis, fru talman! Regeringen bör under
våren 1999 återkomma till riksdagen med förslag om
slopat timmätarkrav, enligt vad utskottet framför i
betänkandet. Riskdagen kan då fatta beslut med an-
ledning av regeringens proposition i frågan, och de
nya bestämmelserna kan träda i kraft den 1 november
1999.
Riksdagen bör genom ett uttalande ställa sig bak-
om vad utskottet har anfört. Med detta blir samtliga
här aktuella motioner i sak tillgodosedda i berörda
delar.
Fru talman! Härmed yrkar jag bifall till hemstäl-
lan i näringsutskottets betänkande 1998/99:NU4 och
avslag på samtliga reservationer.
10 § Bordläggning
Anmäldes och bordlades
Proposition
1998/99:22 Sekretess för vissa uppgifter hos upp-
dragsmyndigheter m.m.
Skrivelse
1998/99:40 Lägesrapport om IT-omställningen i
samhället inför år 2000
11 § Anmälan om interpellation
Anmäldes att följande interpellation framställts
den 3 december
1998/99:71 av Inge Carlsson (s) till socialministern
Märkning av tobaksprodukter
Interpellationen redovisas i bilaga som fogas till
riksdagens snabbprotokoll tisdagen den 8 december.
12 § Anmälan om frågor för skriftliga svar
Anmäldes att följande frågor för skriftliga svar
framställts
den 3 december
1998/99:144 av Sten Tolgfors (m) till statsrådet Inge-
gerd Wärnersson
Svenska grundskolan
1998/99:145 av Sten Tolgfors (m) till utbildningsmi-
nistern
Tillgången till forskare och ingenjörer för högtekno-
logiska företag
1998/99:146 av Sten Tolgfors (m) till statsrådet Mona
Sahlin
Sveriges välståndsutveckling
1998/99:147 av Sten Tolgfors (m) till näringsminis-
tern
Förutsättningarna för företagande
Frågorna redovisas i bilaga som fogas till riksda-
gens snabbprotokoll tisdagen den 8 december.
13 § Anmälan om skriftliga svar på frågor
Anmäldes att skriftliga svar på följande frågor in-
kommit
den 2 december
1998/99:98 av Barbro Westerholm (fp) till socialmi-
nistern
Människor i psykiska kristillstånd
1998/99:102 av Caroline Hagström (kd) till närings-
ministern
Veterinärvården
1998/99:103 av Caroline Hagström (kd) till jord-
bruksministern
Distriktsveterinärorganisationen
1998/99:114 av Gudrun Lindvall (mp) till jordbruks-
ministern
Antibiotika i djurfoder
1998/99:124 av Kaj Larsson (s) till jordbruksminis-
tern
Fiske med handredskap från båt
den 3 december
1998/99:73 av Ulla Wester (s) till finansministern
Konkurrens mellan banker
1998/99:95 av Britt-Marie Danestig (v) till utbild-
ningsministern
Studiestöd efter utlandspraktik
1998/99:101 av Birger Schlaug (mp) till näringsmi-
nistern
Småskalig uppvärmningsteknik
1998/99:104 av tomas Eneroth (s) till näringsminis-
tern
E 4:an vid Markaryd
1998/99:108 av Tuve Skånberg (kd) till näringsmi-
nistern
Nedläggning av Postens serviceterminal i Hässleholm
1998/99:115 av Ulf Björklund (kd) till statsministern
De samiska frågornas hantering
1998/99:116 av Johan Pehrson (fp) till statsrådet
Ulrica Messing
Barn- och ungdomsidrott
1998/99:121 av tredje vice talman Rose-Marie Freb-
ran (kd) till utbildningsministern Örebro
Missionsskola
Svaren redovisas i bilaga som fogas till riksdagens
snabbprotokoll tisdagen den 8 december.
14 § Kammaren åtskildes kl. 17.25.
Förhandlingarna leddes
av talmannen från sammanträdets början till ajourne-
ringen kl. 13.54,
av förste vice talmannen därefter t.o.m. 7 § anf. 135
(delvis) och
av tredje vice talmannen därefter till sammanträdets
slut.
Tillbaka till dokumentetTill toppen