Riksdagens snabbprotokoll 1990/91:83 Torsdagen den 21 mars

ProtokollRiksdagens protokoll 1990/91:83

Kammarens protokoll

I kammarens protokoll finns allt som sägs i kammaren nedskrivet. I protokollet står det också hur partierna har röstat. Ett snabbprotokoll publiceras ungefär sex timmar efter att dagens sista debatt i kammaren är slut. Det slutliga protokollet är färdigt efter några veckor.

Riksdagens snabbprotokoll
Protokoll 1990/91:83
Torsdagen den 21 mars
Kl. 12.00
1 § Justering av protokoll

Justerades protokollet för den 15 mars.

2 § Hänvisning av ärenden till utskott

Föredrogs och hänvisades

Proposition

1990/91:123 till kulturutskottet

Förslag

1990/91:15, 16 och 18 till konstitutionsutskottet

Motionerna

1990/91:K36 till konstitutionsutskottet

1990/91:Ub177 till utbildningsutskottet

3 § Förnyad behandling av köp av persontrafik
på järnväg

Föredrogs

trafikutskottets betänkande

1990/91:TU33 Köp av persontrafik på järnväg
(förnyad behandling) (prop. 1990/91:100 delvis).

Kammaren biföll utskottets framställning om att
betänkandet skulle avgöras efter endast en
bordläggning.

Anf. 1 HUGO BERGDAHL (fp):

Herr talman!

Kammarens protokoll

I kammarens protokoll finns allt som sägs i kammaren nedskrivet. I protokollet står det också hur partierna har röstat. Ett snabbprotokoll publiceras ungefär sex timmar efter att dagens sista debatt i kammaren är slut. Det slutliga protokollet är färdigt efter några veckor.