Till innehåll på sidan
Sveriges Riksdags logotyp, tillbaka till startsidan

Riksdagens snabbprotokoll 1990/91:83 Torsdagen den 21 mars

ProtokollRiksdagens protokoll 1990/91:83


Riksdagens snabbprotokoll Protokoll 1990/91:83 Torsdagen den 21 mars Kl. 12.00
1 § Justering av protokoll
Justerades protokollet för den 15 mars.
2 § Hänvisning av ärenden till utskott
Föredrogs och hänvisades
Proposition
1990/91:123 till kulturutskottet
Förslag
1990/91:15, 16 och 18 till konstitutionsutskottet
Motionerna
1990/91:K36 till konstitutionsutskottet
1990/91:Ub177 till utbildningsutskottet
3 § Förnyad behandling av köp av persontrafik
på järnväg
Föredrogs
trafikutskottets betänkande
1990/91:TU33 Köp av persontrafik på järnväg
(förnyad behandling) (prop. 1990/91:100 delvis).
Kammaren biföll utskottets framställning om att
betänkandet skulle avgöras efter endast en
bordläggning.
Anf. 1 HUGO BERGDAHL (fp):
Herr talman! Riksdagen återremitterade i går
trafikutskottets betänkande 19 för förnyad
behandling i trafikutskottet främst när det gäller
delen banunderhållet. Utskottet har behandlat
frågan. Majoriteten, alltså socialdemokrater och
moderater, har ställt sig helt kallsinniga till alla
förändringar och klarlägganden när det gäller till
vem och i vilken omfattning det ekonomiska
ansvaret skall vara fördelat. Tidigare beslut i
trafikutskottet ligger sålunda fast. Strupgreppet om
inlandsbanans framtid är därmed taget. Det säger
jag mot bakgrund av att de 18 kommuner som varit
intresserade av att överta denna trafik har meddelat
att de icke är intresserade av detta med den lösning
socialdemokraterna och moderaterna föreslår.
Vi har från folkpartiet liberalernas sida hela tiden
hävdat att man borde ordna så att SJ skulle överta
trafikansvaret även under det kommande året och
att man under tiden skulle diskutera och förhandla
sig fram till en bra och hållbar lösning när det gäller
persontrafiken på inlandsbanan.
Mot denna bakgrund vill jag bara än en gång vädja
till riksdagens ledamöter att ta ett rejält ansvar för
inlandsbanans framtid.
Därmed yrkar jag bifall till reservation 4.
Anf. 2 RUNE THORÉN (c):
Herr talman! Jag ber först att få yrka bifall till
reservationerna 1, 4 och 5 i trafikutskottets
betänkande 33.
Kammaren beslöt i går att återförvisa ärendet till
trafikutskottet för förnyad behandling. Nu har vi
det här igen i oförändrat skick. Återremissen
begärdes med anledning av att det var oklart i
utskottets tidigare handling om vem som skulle stå
för banunderhållet och hur stora delar resp. part i
så fall skall stå för. Någon klarhet i detta har inte
vunnits från utskottets sida. Däremot har det blivit
helt klarlagt under tiden att Inlandskommunerna
Ekonomisk Förening inte har möjlighet att stå för
något banunderhåll. Skulle så erfordras är det stor
risk att pesontrafiken på järnväg läggs ned och att
trafiken i stället övergår till buss.
Detta har redovisats till samtliga utskottsledamöter
i ett brev som vi fick var och en under gårdagen
innan vi behandlade det återremitterade ärendet.
Dessutom har vi via telefax fått ytterligare
uppgifter i liknande riktning. Ingen kan alltså säga
efteråt att vi inte hade en aning om att man inte
ansåg sig ha råd att även stå för banunderhållet.
Från centerns sida tycker vi -- som jag också
framhöll i gårdagens debatt -- att det är staten som
skall stå för banunderhållet. SJ eller annan
entreprenör som har att svara för trafiken bör i
vanlig ordning betala banavgifter. Men tyvärr är det
väl som tidigare att såväl socialdemokrater som
moderater inte heller nu är främmande för att
övervältra kostnaderna på kommuner och
landsting. I det här fallet föreligger dessutom risk
att persontrafiken i sin helhet på banan läggs ned.
Det går inte att komma ifrån att det är en viss
symbolik i att samtidigt som man tar död på
inlandsbanan beslutar man om en ny inlandsväg
från Göteborg upp till Karesuando.
Regeringens järnvägsfientliga politik har åter
skördat ett offer. Man sköter nedläggningen med
hjälp av moderaterna och lägger skulden på
kommunerna, eftersom det blir de som så
småningom kommer att finna att man inte har fått
de ekonomiska förutsättningarna att driva en
tågtrafik på inlandsbanan.
Rätt skött kunde detta gått bra i stället. Såväl vi
som företräder minoriteten som
inlandsbanekommunerna ville låta SJ köra trafiken
ett år till. Under tiden kunde inlandskommunerna
tagit in anbud och fått fram vem som kunde köra till
lägsta kostnad. Banverket kunde ha stått för
banunderhållet med biträde av kommunerna i
arbetet med att söka billigast möjliga entreprenör.
Men se det gick inte. Man hade bestämt sig såväl
från socialdemokraterna som ifrån moderaterna.
Det extra sammanträde som trafikutskottet hade i
går blev bara en formalitet. Någon vilja från
majoriteten att medverka till ett bättre resultat
förelåg inte.
Men gå nu inte ut och ge sken av att ni räddat
inlandsbanan!
Nej, den medicinblandning av konkurrensutsatt
moderat marknadsekonomi och socialdemokratisk
osolidaritet som majoriteten har ordinerat
inlandsbanan kommer inte att ha någon hälsosam
påverkan.
Ett majoritesbeslut enligt reservationerna ger
däremot inlandsbanetrafiken en fortsatt chans.
Därför ber jag, herr talman, att slutligen
återupprepa mitt bifallsyrkande till reservationerna
nr 1, 4 och 5.
Anf. 3 VIOLA CLAESSON (v):
Herr talman! När jag fick igenom mitt
återremissyrkande om inlandsbanan i går hade jag
vissa förväntningar på utskottets majoritet och för
banans framtid. Men förväntningarna tog s- och m-
majoriteten död på ovanligt snabbt. Det visade sig
t.o.m. att majoriteten redan hade tryckt upp sitt
nya betänkande, en kopia på det gamla, redan
innan trafikutskottets sammanträde ens hade
börjat.
Det vi skulle diskutera var om inlandsbanan enligt
majoriteten skulle få en förändrad och degraderad
status. Mitt återremissyrkande innebar också att
utskottet skulle klarlägga om majoriteten och
riksdagen hade befogenheter att driva igenom den
helt nya principen att en trafikutövare skall tvingas
betala för investeringar i en bana som det statliga
banverket har ansvaret för.
Clarkson medgav att deras förslag innebär att
''stumpar'' av inlandsbanan ges en ny status, men
samtidigt påstås att banan fortfarande är under
banverkets -- statens -- ansvar.
Inlandskommunerna Ekonomisk Förening (IEF)
har hela tiden ansett att banverkets
kostnadsberäkning för det framtida banunderhållet
varit överdrivna.
Det är med hänvisning till detta som majoriteten i
utskottet hävdar att det då inte är mer än rätt att
IEF också måste stå för baninvesteringarna! Rolf
Clarkson och Birger Rosqvist vek alltså inte en
millimeter från sin hårda linje. Och detta trots att
de två är helt medvetna om att kommunerna klart
sagt ifrån att villkoren är omöjliga -- att de inte med
rekordkort varsel både kan åta sig att driva
persontrafik och dessutom betala banunderhållet.
Jag tycker det är pinsamt om riksdagens ledamöter
inte genomskådar cynismen i det förslag som
Clarkson och Rosqvist gått i spetsen för. Men ännu
värre är den brist på civilkurage som de
socialdemokratiska och moderata motionärerna
avslöjar om de i omröstningen viker sig för
trafikutskottets majoritet.
På hemmaplan har de fått publicitet och sympatier
för att de påstått att de vill rädda inlandsbanan. Det
är inte svårt att gissa vad opinionen har att säga om
de nu röstar emot sina egna goda förslag i stället för
att stödja oss som reserverat oss till förmån för
inlandsbanan samt våra egna och deras motioner.
Jag anser att det står helt klart att socialdemokrater
i allians med moderater har haft sin uppfattning
klar ända sedan regeringen gick ut med sitt
krispaket förra året: att inlandsbanetrafiken är
alldeles för obetydlig med deras mått mätt för att
den skall få leva kvar. Ändå har trafiken på banan
alla möjligheter att utvecklas om den bara får
chansen.
Jag vädjar till ledamöterna att besinna sitt ansvar
för Nordens intressantaste järnvägsbana. Ställ upp
för inlandsbanan -- i morgon kan det faktiskt vara
för sent!
Vänsterpartiet stödjer samtliga reservationer i
betänkandet som vi undertecknat. Jag ber att få
yrka bifall till reservationerna nr 2 om 282 miljoner
utöver regeringens förslag till köp av persontrafik,
nr 4 -- den gemensamma reservationen om
inlandsbanan, nr 5 om upprustningen och statens
ansvar för banan, samt nr 14 som handlar om
särskilda anslag för en utbyggnad av
Västerdalsbanan och drift av trafiken.
Anf. 4 KJELL DAHLSTRÖM (mp):
Herr talman! De små inlandskommunerna kan inte
för sin livsnerv, inlandsbanan -- i ett nytt
uppbyggnadsskede -- själva klara de totala
bankostnaderna. Det har man bl.a. genom sin
aktiva förening Inlandskommunerna Ekonomisk
Förening klart deklarerat.
I ett meddelande efter kammardebatten i går
vädjar Inlandskommunerna Ekonomisk Förening
att riksdagen uttalar sig för att nuvarande
trafikering med SJ förlängs åtminstone över
sommaren 1991. Vidare har IEF deklarerat sig ha
möjligheter att upphandla betydligt billigare
banunderhåll än det SJ offererar. Detta går
moderaterna och socialdemokraterna blankt emot.
Utskottsmajoriteten har fått ytterligare en
möjlighet genom återförvisningen i kammaren i går
att tänka över sin inlandspolitik och eventuellt
ansluta sig till de fyra partier som här reellt värnar
om inlandsbanan.
Man har inte tagit chansen. Socialdemokraternas
och moderaternas SM i svensk politik innebär att
inlandets möjliga kulturella och turistiska pulsåder
kanske försvinner -- mot alla engagerade krafters
vilja. Stödet för inlandsbanans bevarande finns i
hela landet. Det kan jag intyga. Jag har upplevt ett
uppseendeväckande starkt engagemang för
inlandsbanan ända hemma i Skåne.
Väljarna måste nu ta aktiv ställning till vilka
politiker de röstar fram. Vid trafikutskottets
överläggning i går talade alla sex ledamöter i
folkpartiet, centern, vänsterpartiet och miljöpartiet
de gröna för bankostnadsstöd enligt IEFs begäran
och 1988 års trafikpolitiska beslut i kammaren.
Reellt för nedläggning av inlandsbanan talade
enbart ordföranden, mästerlotsen och
socialdemokraten Birger Rosqvist från
Oskarshamn och direktören och moderaten Rolf
Clarkson från Helsingborg. Vi begärde därför
votering när dessa ledamöter sade sig tala för
majoriteten med yrkandet att fastställa det
betänkande som debatterades i går.
Mot verkliga möjligheter att driva trafik på
inlandsbanan ens i sommar röstade således,
förutom nämnda Rosqvist och Clarkson,
socialdemokraten Ove Karlsson från Malungsfors,
socialdemokraten Olle Östrand från Söderhamn,
socialdemokraten Sven-Gösta Lignell från Skövde,
moderaten Görel Bohlin från Sigtuna,
socialdemokraten Margit Sandéhn från Ystad -- hon
kämpar för vagnslasttrafiken till Malmö --,
socialdemokraten Sten-Ove Sundström från Luleå,
moderaten Sten Andersson i Malmö,
socialdemokraten Jarl Lander från Torsby och
socialdemokraten Yngve Wernersson från
Västerås.
Mot deras tysta nedläggningsbeslut står i bjärt
kontrast exempelvis socialdemokraten Leo
Perssons fina anförande här i går. Leo Persson är
för övrigt från Idre.
Demokratin har sin gång, herr talman. Vi närmar
oss inte bara en underbar sommar i Norrlands
vidsträckta inland och fjällvärld, utan vi närmar oss
också en spännande valrörelse.
Det är viktigt för alla väljare att nu notera hur
landets största partier kör över folkviljan och tar
ställning i valet för eller emot en sådan politik.
Herr talman! Jag står liksom våra talare i går
bakom alla de reservationer som är undertecknade
av oss. Framför allt vill jag betona den
fyrpartireservation som är huvudalternativ till
socialdemokraternas och moderaternas
nedläggningspolitik.
Anf. 5 ROLF CLARKSON (m):
Herr talman! I utskottsordförandens frånvaro har
jag som vice ordförande i trafikutskottet övertagit
hans plats på talarlistan.
Jag yrkar bifall till hemställan i trafikutskottets
betänkande 33, som handlar om köp av
persontrafik på järnväg och som utskottet avgivit
sedan ärendet återförvisats till utskottet.
Motiveringen för utskottets hemställan återfinns i
det i går behandlade betänkandet nr 19.
Jag vill till detta tillägga, herr talman, att
majoritetsbeslutet innebär att förhandlingar med
de berörda trafikhuvudmännen och kommunerna
upptas. Det vore mycket beklagligt om man redan
i dag sade nej till sådana förhandlingar, som ju
faktiskt inrymmer väldigt stora möjligheter. Ingen
kan i dag precisera vem som skall betala vad, och
det finns alltså en uppenbar möjlighet att
förhandlingsvägen nå en lösning som alla kan
acceptera.
Överläggningen var härmed avslutad.
Beslut om samlad votering
Beträffande de på föredragningslistan närmast
upptagna ärendena, justitieutskottets betänkanden
JuU15 och JuU16, beslöt kammaren på förslag av
tredje vice talmannen medge att de fick företas till
avgörande i ett sammanhang sedan debatten i alla
dessa ärenden avslutats.
Beslut
Mom. 1 (köp av trafik, exkl. inlandsbanan)
Utskottets hemställan -- som ställdes mot dels
reservation 1 av Elving Andersson och Rune
Thorén, dels reservation 2 av Viola Claesson --
bifölls med acklamation.
Mom. 2 (inlandsbanan)
Utskottets hemställan bifölls med 194 röster mot
97 för reservation 4 av Elving Andersson m.fl.
Mom. 3 (upprustning av inlandsbanan)
Utskottets hemställan bifölls med 228 röster mot
61 för reservation 5 av Elving Andersson m.fl.
Mom. 12 (Västerdalsbanan)
Utskottets hemställan bifölls med 271 röster mot
20 för reservation 14 av Viola Claesson.
Övriga moment
Utskottets hemställan bifölls.
4 § Beslut rörande utskottsbetänkanden som
slutdebatterats den 20 mars
Företogs till avgörande näringsutskottets
betänkanden 1990/91:NU23, NU24, NU26 och
NU27 samt skatteutskottets betänkande SkU14
(beträffande debatten i dessa ärenden, se prot. 82).
Näringsutskottets betänkande NU23
Mom. 2 (undersökningsverksamheten vid Sveriges
geologiska undersökning)
Mittnordenprojektet
Utskottets hemställan bifölls med 185 röster mot
106 för reservation 2 av Hadar Cars m.fl. i
motsvarande del. 1 ledamot avstod från att rösta.
Den maringeologiska verksamheten
Utskottets hemställan bifölls med 155 röster mot
137 för reservation 2 av Hadar Cars m.fl. och
reservation 3 av Roland Larsson och Kjell Ericsson
i motsvarande delar.
Utskottets hemställan i övrigt
Utskottets hemställan bifölls.
Mom. 7 (förvaltning av statens gruvegendom)
Utskottets hemställan bifölls med 155 röster mot
136 för reservation 8 av Hadar Cars m.fl.
Mom. 10 (ökad prospektering)
Utskottets hemställan bifölls med 275 röster mot
15 för reservation 9 av Rolf L Nilson.
Mom. 15 (omlokalisering av nämnden för statens
gruvegendom)
Utskottets hemställan bifölls med 242 röster mot
50 för reservation 12 av Roland Larsson m.fl.
Mom. 16 (minerallagen m.m.)
Utskottets hemställan -- som ställdes mot
reservation 13 av Hadar Cars m.fl. -- bifölls genom
uppresning.
Mom. 17 (förbud mot mineralprospektering i vissa
naturområden)
Utskottets hemställan bifölls med 189 röster mot
63 för reservation 14 av Hadar Cars m.fl. 40
ledamöter avstod från att rösta.
Mom. 19 (jordägaravgäld)
Utskottets hemställan med godkännande av
utskottets motivering bifölls med 214 röster mot 16
för utskottets hemställan med godkännande av den
i reservation 19 av Lars Norberg anförda
motiveringen. 61 ledamöter avstod från att rösta.
Övriga moment
Utskottets hemställan bifölls.
Näringsutskottets betänkande NU24
Mom. 1 (anslag till industridepartementet m.m.)
Utskottets hemställan -- som ställdes mot
reservationen av Lars Norberg -- bifölls med
acklamation.
Mom. 13 (europeiskt rymdsamarbete m.m.)
Utskottets hemställan bifölls med 273 röster mot
15 för reservation 4 av Lars Norberg. 1 ledamot
avstod från att rösta.
Mom. 17 (forskning för ett avfallssnålt samhälle)
Utskottets hemställan -- som ställdes mot
reservation 8 av Lars Norberg -- bifölls med
acklamation.
Övriga moment
Utskottets hemställan bifölls.
Näringsutskottets betänkande NU26
Utskottets hemställan bifölls.
Näringsutskottets betänkande NU27
Utskottets hemställan bifölls.
Skatteutskottets betänkande SkU14
Mom. 1 (anslaget till riksskatteverket)
Först biträddes reservation 2 av Lars Bäckström
med 22 röster mot 15 för reservation 3 av Åsa
Domeij. 254 ledamöter avstod från att rösta.
Härefter bifölls utskottets hemställan med 233
röster mot 15 för reservation 2 av Lars Bäckström.
44 ledamöter avstod från att rösta.
Mom. 2 (anslaget till regional och lokal
skatteförvaltning)
Utskottets hemställan bifölls med 252 röster mot
15 för reservation 5 av Lars Bäckström. 25
ledamöter avstod från att rösta.
Mom. 9 (taxering i första instans)
Utskottets hemställan bifölls med 238 röster mot
54 för reservation 6 av Bo Lundgren m.fl.
Mom. 11 (förenklad deklaration)
Utskottets hemställan bifölls med 171 röster mot
120 för reservation 8 av Bo Lundgren m.fl.
Mom. 28 (uppdragsgivares betalningsskyldighet för
uppdragstagares skatter och avgifter)
Utskottets hemställan bifölls med 168 röster mot
124 för reservation 23 av Bo Lundgren m.fl.
Mom. 30 (riskrekvisitet vid betalningssäkring)
Utskottets hemställan -- som ställdes mot
reservation 25 av Bo Lundgren m.fl. -- bifölls med
acklamation.
Mom. 37 (strikt skadeståndsansvar)
Utskottets hemställan bifölls med 170 röster mot
120 för reservation 32 av Bo Lundgren m.fl. 1
ledamot avstod från att rösta.
Mom. 44 (ersättning för kostnader i skatteprocess i
mål som den enskilde vinner helt eller delvis)
Utskottets hemställan bifölls med 162 röster mot
129 för reservation 38 av Bo Lundgren m.fl.
Mom. 45 (ersättning för kostnader i skatteprocess
efter överklagande av det allmänna)
Utskottets hemställan -- som ställdes mot
reservation 39 av Bo Lundgren m.fl. -- bifölls med
acklamation.
Mom. 49 (bevissäkringslagen)
Utskottets hemställan bifölls med 168 röster mot
124 för reservation 41 av Bo Lundgren m.fl.
Övriga moment
Utskottets hemställan bifölls.
5 § Anslag till åklagarväsendet
Föredrogs
justitieutskottets betänkande
1990/91:JuU15 Anslag till åklagarväsendet (prop.
1990/91:100 delvis).
Anf. 6 GÖRAN ERICSSON (m):
Herr talman! Om det betänkande från
justitieutskottet om anslag till åklagarväsendet som
vi nu skall behandla finns inte särskilt mycket att
säga. Några saker kan man dock påpeka.
Regeringen ger nu en förstärkning till
åklagarväsendet och riksåklagarmyndigheten. Det
är en bra politik -- den följs upp av förstärkningar
inom polisen som vi hoppas kommer.
Jag vill också avisera att om en fortsatt utbyggnad
och effektivisering, en fortsatt rationalisering
genom datorisering av åklagarmyndigheterna
framöver skall kunna äga rum planmässigt kommer
fortsatta förstärkningar av ungefär samma
storleksordning som den här att krävas.
I reservation 3 har vi moderater tillsammans med
företrädare för andra partier reserverat oss till
förmån för en utbildningsinsats om
miljölagstiftningen. Inte bara länsstyrelsers och
kommuners miljöenheter skärper sina
ansträngningar för att avslöja miljöbrott och
lagföra miljöbrottslingar. Också många enskilda
människor och organisationer är aktiva på det här
området. Det görs oerhörda ansträngningar --
skolor och föräldrasammanslutningar jagar numera
miljötjuvar. Det är självfallet ett engagemang som
är bra. Men då skall det engagemanget också
krönas med en resurs inom rättsväsendet som kan
ta emot alla uppgifterna. Miljölagstiftningen är
besvärlig -- den är snårig. Det kan finnas anledning
för kammaren att återkomma till hur man skall
kunna göra den enklare och lättare för
rättsväsendet att hantera. Men nu är den besvärlig.
Vi reservanter tror att man skulle behöva särskilda
pengar för att utbilda åklagare i miljörätt. Jag yrkar
bifall till reservation 3.
Anf. 7 INGBRITT IRHAMMAR (c):
Herr talman! I reservation nr 3 kräver vi
tillsammans med moderater, som Göran Ericsson
sade, och miljöpartister att det skall göras en
kraftfull satsning på miljöutbildning och att denna
utbildning skall ske kontinuerligt. Det är
naturligtvis mycket angeläget, eftersom
utvecklingen på miljöområdet är mycket snabb.
Det sker ständigt förändringar på
miljölagstiftningssidan. Det kräver goda kunskaper
vad gäller metodfrågor vid utredningsförfarandet.
Likaså krävs det en allmän kunskap om
lagstiftningen på området.
Utskottsmajoriteten säger sig vara nöjd med den
utbildning som sker och planeras i dag, vilket
förvånar oss i centern. Vi anser att miljöbrott är
allvarliga brott och måste beivras seriöst och
intensivt. Ser man till hur samhället reagerar på
miljöbrott kan man säga att reaktionen inte
stämmer mot politikers uttalanden. För det första
är antalet miljömål litet, trots att allvarlig
miljöskadlig verksamhet ständigt pågår. För det
andra får de som bryter mot miljölagarna väldigt
lindriga straff. Påföljderna är ungefär desamma
som om någon hade snattat. Påföljderna motsvarar
med andra ord straff för mycket lindrig brottslighet.
Jag skall ge några exempel. Sedan 1969 har
påföljden för brott mot miljöskyddslagen i
genomsnitt varit 35 dagsböter. Vad gäller 1989 års
domar -- det är det senaste man har tittat på -- låg
genomsnittet på 43 dagsböter. Det högsta
bötesstraffet som utdömdes var 70 dagsböter. Det
är inte heller vanligt med höga böter ens vid
långvariga och uppsåtliga villkorsöverträdelser.
När det sedan gäller val av påföljd har bötesstraff
hittills varit det helt dominerande. Fängelse har
utdömts vid tre tillfällen. Men i två av dessa har
hovrätten sedermera ändrat dessa till villkorlig dom
med dagsböter. Den tredje domen var ingen ren
miljödom, utan den inkluderade även annan
brottslighet. Allt detta sedan 1969!
Procenten frikännande domar är mycket stor.
Totalt sett är endast 5 % av brottmålsdomarna
frikännande. När det gäller brott mot
miljöskyddslagen är motsvarande siffra för åren
1983--1989 närmare 18 %, alltså tre gånger så hög.
Antalet frikännande domar är förvånande mot
bakgrund av att majoriteten av åtalen föregåtts inte
bara av åklagarens bedömning utan också av
tillsynsmyndighetens.
Jag menar att dessa fakta, som faktiskt finns att läsa
i en nyligen utkommen BRÅ-rapport, talar mot att
miljöbrott beivras på ett seriöst sätt, mot att
samhället ser allvarligt på miljöbrott, såsom
uttalats av politiker från de olika partierna. De talar
mot vad utskottsmajoriteten anfört, nämligen att
det finns tillräckliga kunskaper på miljöområdet
bland dem som utreder, åtalar och dömer och mot
att miljöutbildningen är tillfredsställande
tillgodosedd.
Vi reservanter får stöd från åklagarhåll, där man
uttalat att ytterligare utbildningsbehov finns på
miljöområdet. Men det har inte ansetts realistiskt
att begära mer medel för detta. Vi får också stöd
från polishåll. Polisen har uttalat att genom utökad
utbildning skulle polisen bli så kompetent att
uppsökande verksamhet skulle kunna bedrivas
inom miljöområdet, något som knappast sker i dag.
Från centerns sida instämmer vi i vad
utskottsmajoriteten anför om att det är viktigt att
förstärka den miljökompetens som finns hos
regionåklagarmyndigheterna.
Nu övergår jag till frågan om en särskild
statsåklagare i miljömål. Vi säger från centerns sida
att eftersom antalet miljömål är så litet, som jag
beskrivit tidigare, och mot bakgrund av att det är så
få domar, är förhållandena otillfredsställande. Det
gör att vi anser att vi behöver en särskild
statsåklagare i miljömål, i likhet med vad som
införs på ekobrottssidan, i avvaktan på att alla
åklagare får en riktigt bra utbildning på området.
Miljömålen är komplicerade, väl så komplicerade
som ekobrott, där det finns en särskild
statsåklagare. Även de tekniska frågorna är svåra.
Vi anser att en statsåklagare behövs under en
övergångsperiod. Sedan får man utvärdera, när
man vunnit mer erfarenheter på området, om
myndigheten skall kunna avvecklas.
Till slut vill jag ta upp det som är väldigt glädjande
i betänkandet. Det är bifall till de motioner där det
krävs ökad utbildning, kontinuerlig sådan, till de
yrkesutövare inom rättsväsendet som har att göra
med och kommer i kontakt med barn som utsatts
för sexualbrott. Det har blivit ett tillkännagivande
om att socialarbetare som också är domare och
nämndemän skall utbildas vidare på det här
området, precis som bl.a. Görel Thurdin och Karin
Söder skriver i sin motion.
Med detta ställer jag mig bakom reservationerna 3
och 4, men jag väljer att endast yrka bifall till
reservation 3.
Anf. 8 JAN-OLOF RAGNARSSON (v):
Herr talman! Eftersom Berith Eriksson, som skulle
debattera detta betänkande, är bortrest har jag fått
i uppdrag från vänsterpartiet att yrka bifall till
reservation 1.
Anf. 9 KRISTER SKÅNBERG (mp):
Herr talman! Jag tänker ta upp i mitt anförande
frågor som gäller resurser för att förebygga och
bekämpa miljöbrott och ekonomiska brott. Jag
tycker att Ingbritt Irhammar när det gäller
miljöbrott på ett bra sätt har motiverat behovet av
ökad utbildning inom miljöområdet för dem som
har att handlägga sådan verksamhet. Här har
miljöpartiet lämnat en egen reservation, som jag
vill yrka bifall till. Vi stöder också reservation 3,
som flera partier ställer sig bakom.
Det är viktigt att vi tar miljöbrotten på allvar. De
resultat som redovisas i den BRÅ-rapport som
Ingbritt Irhammar talade om är ganska
uppseendeväckande. Det är intressant att se hur de
olika, skall vi kalla dem, faktiska brottslingar ser ut
som begår olika typer av brott. Här kommer jag in
på ekonomisk brottslighet. Både när det gäller
ekonomisk brottslighet och när det gäller
miljöbrotten rör det sig ofta om synnerligen
överlagd brottslig verksamhet. Man vet i många fall
att man gör fel. Om man inte vet det har man goda
möjligheter att skaffa sig kännedom. Man har i så
fall grovt underlåtit att skaffa sig information.
Speciellt när företag begår miljöbrott måste man
säga att så är fallet, alldeles speciellt när stora
företag gör det och visar antingen hänsynslöshet
eller nonchalans mot sin omvärld och kommande
generationer. Detsamma gäller naturligtvis många
ekonomiska brott.
Jag föreställer mig att det när det gäller ekonomisk
brottslighet i liten skala ändå i många fall som
förmildrande omständighet finns med att man
faktiskt inte kan överblicka vad man har gjort. Men
när det gäller miljöbrott är det väldigt sällan man
kan säga något förmildrande av det slaget. Det
handlar helt enkelt om att man sätter kortsiktiga
ekonomiska hänsyn framför hänsynen till naturen,
medmänniskor och dem som förr eller senare måste
städa upp efter och försöka reparera de skador som
miljöbrotten kan ge upphov till. Det är därför
naturligtvis viktigt inte bara att man informerar och
breddar utbildningen för dem som direkt handhar
den typen av mål utan också att man sprider
information på bred front som skapar ett rejält
opinionstryck mot dem som så att säga utgör en
riskgrupp i det här avseendet, så att de som har
möjlighet att i alla fall i stor skala begå miljöbrott
får klart för sig vad som är rätt och vad som är fel
ur allmän rättssynpunkt. Där kan det faktiskt råda
osäkerhet i dag. Därför tycker jag att det var bra
att Ingbritt Irhammar sade att allmänheten numera
bl.a. i opinionsundersökningar har givit till känna
att man är väldigt mån om miljön. Det bör kunna
vändas i en kraftig opinion mot dem som överlagt
begår miljöbrott.
Herr talman! I just det här avseendet var
huvudsyftet med mitt anförande att poängtera att vi
begär förstärkta resurser och bättre utbildning för
dem som skall handlägga miljöbrott, i det här
speciella fallet åklagarsidan.
Anf. 10 BENGT-OLA RYTTAR (s):
Herr talman! När kammaren diskuterade
åklagarväsendet för ett år sedan var det stora och
allt överskuggande problemet rekryteringen. I dag
kan vi konstatera att rekryteringsläget är gott. De
åtgärder som riksåklagaren har vidtagit har varit
framgångsrika, vilket vi i utskottet självfallet är
väldigt nöjda med. Därmed är den viktigaste
förutsättningen för verksamheten säkrad. Men
fortfarande är det ganska svårt att rekrytera
åklagare till landets norra delar. Vi beklagar därför
att den fullständiga juristutbildningen i Umeå inte
har kommit till stånd.
Precis som förra året följer inte heller i år
medelstilldelningen huvudförslaget, utan det anslås
betydligt mera pengar i årets budgetproposition.
Förslaget innebär en höjning med 71,6 milj.kr.
Anslaget till åklagarmyndigheten blir då
sammantaget nästan 476 milj.kr. Detta är Göran
Ericsson nöjd med och det har han all anledning att
vara.
Till betänkandet finns fyra reservationer fogade.
Den första går ut på att ytterligare 5 milj.kr. bör
anslås för att utreda ekonomisk brottslighet. Det
råder inte något tvivel om att utredningssituationen
beträffande ekobrott är utomordentligt allvarlig,
framför allt i Stockholm. Alltför många mål blir
liggande och riskerar att över huvud taget inte bli
föremål för utredning. Självfallet kan inte dessa
förhållanden accepteras. Det är majoritetens
uppfattning att den mycket kraftiga höjningen av
anslaget till åklagarväsendet skall ge utrymme för
att något så när förbättra situationen i Stockholm
och även i andra storstäder. Om så inte blir fallet,
måste ytterligare åtgärder vidtas. Men i dagsläget
yrkar jag avslag på reservation 1.
Övriga reservationer tar upp miljöbrottsligheten ur
olika aspekter.
I reservation 2, som har avgivits av miljöpartiet, vill
man ha ytterligare 2 milj.kr. för
personalförstärkning och utbildningsinsatser i syfte
att bredda och höja kompetensen hos de åklagare
som för talan i miljömål. Det sägs inget i
reservationen om vad det är för fel på utbildningen
och på åklagarnas kompetens, men det kanske
Krister Skånberg kan utveckla närmare.
Reservation 3 handlar också om utbildning av bl.a.
åklagare i miljörätt. Det är intressant att konstatera
att miljöpartister, centerpartister och moderater
genom reservationens skrivning ger regeringen ett
ganska bra betyg för den förda miljöpolitiken. I
budgetpropositionen och i utskottsbetänkandet
föreslås myndigheten få ökade utbildningsresurser,
men om det visar sig att pengarna inte räcker, är
departementschefen beredd att ompröva
resurstilldelningen.
I reservation 4 återkommer centerns gamla krav på
en särskild statsåklagare för miljömål. Jag sade
redan i fjolårets debatt att detta krav blir mindre
aktuellt för varje år som går. Jag tror emellertid att
det råder enighet om att miljöbrotten i större
utsträckning än hittills skall beivras och att
straffsatsen ligger på en alltför låg nivå. Däremot
delar jag inte Ingbritt Irhammars uppfattning om
att detta helt och hållet ligger på åklagarsidan. Av
den läsning som jag har hunnit göra av BRÅ-
rapporten, har jag dragit slutsatsen att
flaskhalsarna finns på andra ställen hos
myndigheterna. Det finns dock skäl att ändå se över
problemet. Det förvånar mig något att centern inte
har släppt den här reservationen, som är ganska
centralistisk.
I betänkandet gör utskottet ett tillkännagivande
angående utbildningsinsatser när det gäller de inom
rättsväsendet som arbetar med sexuella övergrepp
mot barn. Bl.a. har BRÅs forskning visat att denna
typ av brott är vanligare än vad som tidigare har
varit känt. Ett enhälligt utskott understryker därför
vikten av att sexualbrott mot barn hanteras på ett
så effektivt och hänsynsfullt sätt som möjligt.
Herr talman! Jag yrkar avslag på samtliga
reservationer och bifall till utskottets hemställan.
Anf. 11 KRISTER SKÅNBERG (mp):
Herr talman! Bengt-Ola Ryttar undrade vilka
kunskaper och vilken utbildning som enligt vår
uppfattning saknas på åklagarsidan i fråga om
miljöbrott. Jag har inte någon detaljkunskap om
huvudorsakerna till att uppföljningen och
bekämpningen av miljöbrotten är så bristfällig som
den är i Sverige. Både Bengt-Ola Ryttar och jag har
läst den här BRÅ-rapporten. I den räknas upp ett
antal orsaker. Jag har inte haft möjlighet att
bedöma vilka orsaker som skulle kunna vara
viktigare än andra. Det talas om resursbrist, brist
på kompetens, felaktiga prioriteringar, passivitet,
svårigheter att bevisa vem som har ansvaret och
svårigheter att klara myndigheternas dubbla roller
som rådgivare och övervakare. En del av detta
faller också på åklagarsidan.
Här behövs snara åtgärder. Vi anser att det dels kan
behövas resursförstärkning, dels ökad kunskap för
att man skall våga ge sig på de svårare fallen. Man
måste kunna bedöma vad som är rimligt och inte
rimligt när det gäller att låta ett företag få fortsätta
att bedriva försök. Vidare måste man kunna ta
ställning om företaget bara försöker vinna tid för att
kunna fortsätta förstöra miljön eller om företaget
gör seriösa ansträngningar att rätta till
missförhållandena. Här finns sannolikt rikligt av
båda delarna.
Herr talman! Jag vill passa på tillfället att göra ett
tillrättaläggande. I reservation 2, som är fogad till
detta betänkande, står det att vi inte kan tillstyrka
bifall till motion Ju842. Jag har uttryckligen i form
av ett skriftligt, elektroniskt meddelande talat om
att detta skall strykas. Först i går kväll, när det var
för sent att göra någonting åt saken, såg jag att så
inte hade skett. Men vi är helt oförhindrade att
stödja också vänsterpartiets motion om ökade
resurser när det gäller den ekonomiska
brottsligheten.
Anf. 12 INGBRITT IRHAMMAR (c):
Herr talman! Jag tycker egentligen inte att
partierna ligger så särskilt långt ifrån varandra på
det här området. Vi har alla insett att
miljöbrottsligheten är ett allvarligt problem och att
vi har svårt att veta hur vi skall komma åt den.
Miljöbrottsligheten är väl så allvarlig som den
ekonomiska brottsligheten, och den har också
behandlats under en utfrågning. Vi inser att det är
väldigt svårt att komma åt miljöbrottsligheten.
Det är därför som vi i centern hakar oss fast vid
reservationen om en statsåklagare för miljöbrott.
Man misslyckas lika mycket med
miljöbrottsligheten som med den ekonomiska
brottsligheten. Detta strider egentligen mot
centerns grundläggande ideologi, att alla skall ha
kunskap på alla nivåer och att alla skall kunna
beivra och väcka åtal när det gäller brott av den här
typen. Det hela stämmer alltså inte med vår
ideologi, men det stämmer med verkligheten.
Problemet är att verkligheten är sådan den är och
det måste vi försöka göra någonting åt. Då behövs
det en lagstiftning som kan användas för att nå
detta mål. Vi tror att det behövs en statsåklagare i
miljöbrott till dess mer erfarenheter kan nås.
Det förhåller sig på samma sätt med
miljöutbildningen. Vi anser att det nu behövs en
sådan -- en utbildning som skall ske kontinuerligt
under en längre tid framöver. I Bengt-Ola Ryttars
anförande kunde jag märka en öppning från
socialdemokraternas sida, som inte kan skönjas i
betänkandet. Jag glädjer mig åt denna öppning och
tolkar det som att man nu inom departementet är
beredd att ompröva resurstilldelningen. Visserligen
sade Bengt-Ola Ryttar att man är beredd att göra
detta om det skulle visa sig behövas. Jag tycker att
det är ganska självklart att det behövs. Men det är
åtminstone ett steg i rätt riktning, och jag ser fram
emot bättre resurser på området. Jag är också
ganska säker på att om övriga oppositionspartier
hade ställt sig bakom vår reservation 3 hade även
socialdemokraterna svängt, precis som de gjorde
när det gällde bättre kunskaper på
sexualbrottssidan. Men vi får väl vänta ett år och se
vad som händer.
Anf. 13 GÖRAN ERICSSON (m):
Herr talman! Jag hade först inte tänkt replikera
Bengt-Ola Ryttar. Men det första felet som han
gjorde och som började motivera replik var att han
påstod att vi i reservationen egentligen gav
socialdemokraterna ett bra betyg för en
miljöpolitik. Jag försökte i mitt
inledningsanförande säga att vår miljölagstiftning
är mycket komplicerad -- snårig och svår. Och det
får vi väl litet till mans ta på oss ansvaret för.
Miljöbrotten har ju under relativt sen tid blivit
akuta, och vi står i början av en utveckling. Därför
har vi väl kanske inte förstått hur vi skall formulera
reglerna.
Men ju längre jag lyssnar på Bengt-Ola Ryttar i
talarstolen, desto klarare står det att
socialdemokraterna egentligen ställer sig bakom
reservation 3. Jag förstår inte socialdemokraternas
sätt att agera i utskottet med tanke på den insikt
som Bengt-Ola Ryttar nu har. Han säger att om
riksåklagaren inte har tillräckligt med pengar till
utbildning finns det på departementet möjlighet att
få mer. Men då är vi ju överens. I reservation 3 tar
vi nämligen sikte på en bred och allmän höjning av
kompetensen bland åklagare och poliser ute i
landet. Det är alltså denna allmänna
kompetenshöjning som vi i reservation 3 tar sikte
på. Och dessa pengar har inte riksåklagaren.
Herr talman! Jag ser fram emot att Bengt-Ola
Ryttar går upp i talarstolen och meddelar
kammaren att reservation 3 skall tillgodoses.
Anf. 14 BENGT-OLA RYTTAR (s):
Herr talman! Det är precis som Ingbritt Irhammar
säger, nämligen att det råder mycket stor enighet i
denna fråga. Det är inte heller några tvivel om
målsättningen att vi vill ha en effektiv bekämpning
av både miljöbrott och ekobrott. Ekobrotten
kommer att diskuteras i samband med
behandlingen av ett särskilt betänkande senare.
Därför skall vi kanske inte fördjupa oss så mycket i
det.
Det är också riktigt trevligt att konstatera att
verkligheten får tränga igenom ideologierna ibland.
Jag tror att det är nyttigt för politiken över huvud
taget att man kan ha den inställningen.
Göran Ericsson, jag skall nog inte yrka bifall till
reservation 3 i alla fall, utan jag vidhåller mitt
avslagsyrkande i fråga om denna.
Jag vill göra en reflexion kring betänkandet i dess
helhet. Oppositionspartierna har i årets
betänkande avstått från en hel del reservationer,
vilket öppnar för mindre låsningar i den
åklagarutredning som nu arbetar. Jag hoppas att
den utredningens resultat tillsammans med de
resursförstärkningar som nu kommer att ske skall
leda till att vi får en ytterligare förbättring av
förutsättningarna för åklagarverksamheten i det
här landet.
Överläggningen var härmed avslutad.
(Beslut fattades under 6 §.)
6 § Anslag till domstolsväsendet
Föredrogs
Justitieutskottets betänkande
1990/91:JuU16 Anslag till domstolsväsendet (prop.
1990/91:100 delvis).
Anf. 15 BRITTA BJELLE (fp):
Herr talman! Vi skall nu behandla anslaget till
domstolsväsendet och de motioner som väckts
under den allmänna motionstiden och som kan
härledas just till detta anslag.
Beträffande domstolarna kan man rent generellt
konstatera att måltillströmningen i tingsrätterna
har ökat, och detta har medfört ett ökat antal mål i
balans. I Stockholm, Göteborg och Malmö har
antalet inkomna tvistemål ökat med 17 %.
Också i hovrätterna har antalet inkomna mål
liksom balanserna ökat. Samma förhållande gäller
beträffande högsta domstolen. Där har balanserna
ökat med 14 %.
Vid en genomgång av förvaltningsdomstolarna har
det framkommit att situationen är något bättre.
Länsrätterna har jämfört med 1989 en oförändrad
situation. Kammarrätterna har en ökad
måltillströmning, men de har samtidigt en ökad
avverkningstakt, vilket har lett till en
balansminskning.
I regeringsrätten är det tvärtom. Antalet mål har
ökat, men dessutom har avverkningstakten sjunkit,
vilket i sin tur har lett till att balansen har ökat.
I försäkringsdomstolarna och i
försäkringsöverdomstolen har såväl antalet
inkomna mål som balanserade mål ökat.
Mot denna bakgrund och mot bakgrund av den här
genomgången kan man konstatera att arbetsläget i
domstolarna alltjämt är ansträngt. Men eftersom
det finns en tillsatt domstolsutredning som för
närvarande arbetar med förslag till förändringar av
domstolarnas verksamhetsområden och med en
s.k. renodling av domarrollen, menar vi i
folkpartiet liberalerna att det inte nu finns skäl att
föregripa dessa förslag. Därför har vi för
närvarande inga yrkanden på detta område.
Försäkringsdomstolarnas situation kommer att
behandlas här i kammaren senare i vår. Därför har
jag inte heller här några kommenterar nu.
Däremot har vi skrivit en reservation om tekniska
hjälpmedel hos domstolarna. Domstolsväsendet
har inte tillgodogjort sig de stora
rationaliseringsvinster som man kan uppnå genom
ny teknik.
Mycket av domstolarnas verksamhet går ut på att
om och om igen producera samma typ av domar.
Jag tänker på rattfylleridomar,
äktenskapsskillnadsdomar och domar i
underhållsmål. Det repetitionsarbete som nu görs
vid utskriften av domar och beslut måste
rationaliseras bort. Men tyvärr har merparten av
den domstolspersonal som i dag arbetar med dessa
frågor inte tillgång till den datateknik som behövs
för att komma ifrån repetitionsarbetet.
Ett annat område där vi tillsammans med centern
och moderaterna har andra förslag än majoriteten
gäller omloppstiden i skattemål. Jag har tidigare
redogjort för att länsrätternas situation i Sverige är
förhållandevis oförändrad. Trots detta har
emellertid omloppstiden i skattemål inte förändrats
nämnvärt. Den är i dag omkring 20 månader, alltså
i stort sett två år, vilket är alldeles för lång tid. Vi
menar därför att man på ett eller annat sätt måste
föreskriva en tidsfrist inom vilken målen avgörs.
Normalt borde det för den enskilde vara rimligt att
få sina besvärsärenden avgjorda senast under det
andra året efter taxeringsåret.
På ytterligare ett område har vi en annan
uppfattning i betänkandet än majoriteten, och det
gäller brottet övergrepp i rättssak.
Ur rättssäkerhetssynpunkt är det av väsentlig
betydelse att parter och vittnen fritt kan ge uttryck
för sina synpunkter och iakttagelser. Parter och
vittnen som hotas med repressalier för vad de
uppger, måste kunna lita på att rättsordningen
ställer upp skydd för dem.
Att parter och vittnen fritt och sanningsenligt kan
avge vittnesmål utgör ett av de fundament som den
svenska rättsordningen står på. Angrepp mot
parter och vittnen utgör angrepp också mot
samhället. Om samhället inte förmår skydda parter
och vittnen hotas hela rättsordningen.
I vår lagstiftning finns en långtgående skyldighet för
vittnen att under förundersökning och rättegång
berätta om sina iakttagelser. Den som inte fullgör
den här skyldigheten kan råka ut för mer eller
mindre vittgående sanktioner.
Det vittne som utsätts för våld eller hot om våld
eller någon annan typ av repressalier för att
förhindras att lämna uppgifter har alltså ingen
möjlighet att själv välja och därigenom kunna vägra
att lämna dessa uppgifter. Därför menar jag att
samhället har tagit på sig ett stort ansvar när det
gäller att skydda vittnen. Det gör vi genom att det
finns straffsanktioner mot den som förgriper sig på
vittnen.
Man kan då fråga sig om dessa åtgärder framstår
som tillräckliga för dem som riskerar att utsättas för
den typen av övergrepp.
Uppenbarligen finns det en allmänt utbredd
uppfattning att vittnen utsätts för trakasserier i
samband med att de deltar i rättsprocesser. Hur
vanlig denna typ av övergrepp är och vilka former
övergreppen tar har emellertid inte varit föremål
för någon närmare undersökning. Det är därför
svårt att uppskatta behovet av ytterligare åtgärder
och insatser. Vad som i alla fall tills vidare kan göras
är att peka på att samhället ser allvarligt på den här
typen av övergrepp.
Ett sätt att skärpa synen på övergrepp i rättssak,
som själva brottet heter, är att anpassa det till
mened. Båda brotten, alltså både mened och
övergrepp i rättssak, är allvarliga angrepp på själva
rättsordningen. Den normala påföljden för mened
är för närvarande fängelse i högst fyra år. Straffet
för övergrepp i rättssak är i normalfallet böter eller
fängelse i högst två år.
Det finns därför skäl, menar vi, att nu anpassa
påföljden för övergrepp i rättssak till påföljden för
mened på ett sådant sätt att normalstraffet för
övergrepp i rättssak alltid skall vara fängelse.
Mot bakgrund av denna genomgång vill jag, herr
talman, yrka bifall till reservation 10.
Anf. 16 BIRGIT HENRIKSSON (m):
Herr talman! Justitieutskottets betänkande JuU16
behandlar anslag till domstolsväsendet.
Domstolsväsendet ingår ju i försöket med treåriga
budgetramar, varför verksamhetens inriktning och
medelstilldelning i princip lades fast redan 1989.
Det var med anledning av proposition
1988/89:JuU14. Det vi skall behandla nu är alltså
det sista året i treårsperioden. De allmänna
domstolarna, de allmänna
förvaltningsdomstolarna,
försäkringsdomstolarna, hyresnämnderna och
bostadsdomstolen, liksom kostnader för
kansligöromål för statens ansvarsnämnd, som för
övrigt fullgörs av Svea hovrätt, omfattas av de här
anslagen.
Utskottets ordförande Britta Bjelle påpekade i sitt
anförande nyss att arbetsläget fortfarande är
ansträngt i våra domstolar. Men ökningen är
ojämnt fördelad. På en del håll har man fler
ärenden och färre avgöranden, på en del färre
ärenden och högre uppklarningstakt.
Huvudintrycket man får är dock, där instämmer jag
i det Britta Bjelle nyss sade, att det fortfarande
finns problem.
Jag går inte in närmare på detaljer här och nu. För
på s. 4 i betänkandet finns en utomordentligt god
redovisning av tillståndet. Men jag vill poängtera
att jag delar den uppfattning som framgår av
utskottets konstaterande, att arbetsläget i
domstolarna fortfarande är ansträngt och att det
därför är viktigt att vi fortlöpande följer
situationen.
Det är också viktigt att införandet av ny teknik får
fortsätta, liksom möjligheterna att avlasta
juristpersonal alla sådana arbetsuppgifter som kan
utföras av kanslipersonal.
När det gäller omloppstiden för skattemål i
länsrätterna har utskottet tidigare ställt sig bakom
ett yttrande där man anser att omloppstiden inte
bör vara längre än tolv månader. Riksdagen har
också slagit fast att omloppstiden inte bör vara
längre. Därför har jag svårt att förstå varför
socialdemokraterna inte kan tillstyrka motion
JU704, där motionärerna ju bara kräver att det bör
införas en tidsfrist inom vilken skattemål skall vara
avgjorda.
Vi har från moderat håll stött den här
centermotionen, eftersom vi tycker att tiden nu är
mogen att förkorta omloppstiden i skattefrågor.
Det är klart att det inte helt kan uteslutas att den
nuvarande översynen av domstolsväsendet kan
komma att leda till förkortade handläggningstider.
Men det är ju en fråga på sikt, och vi moderater har
stött motionen, eftersom vi nu tycker att tiden är
mogen att kunna förkorta handläggningstiden. Vi
anser inte att det i det här fallet behövs ytterligare
utredningar.
Herr talman! Jag stöder därför reservation 3.
Det är alltid svårt att diskutera eller driva frågor
inom ett område där man hela tiden kan hänvisa till
att en stor utredning pågår. Vi har den stora
domstolsutredningen. Ändå har vi upplevt, just i
justitieutskottet, att man inte ens från regeringens
sida alltid har velat vänta på utredningen. Jag kan
bara nämna den summariska processen som man
plötsligt bröt ut ur helheten och sammanhanget och
förelade utskottet. Ändå utgör den en stor del i
tingsrätternas arbete och hade verkligen behövt
behandlas i den stora helheten.
Påföljden för övergrepp i rättssak bör normalt vara
fängelse. Utskottets ordförande Britta Bjelle har
mycket noggrant utvecklat vikten av att man
kommer åt menedsmål, att vittnen känner sig
trygga osv. Därför instämmer jag i sak med det hon
har utvecklat. Utskottets majoritet har valt att
föreslå avslag på motionen. Man hänvisar till att
våldskommissionen nyligen har lagt fram ett
liknande förslag, vilket nu bereds i
justitiedepartementet. Men då, herr talman, förstår
jag inte alls varför man inte kan ge regeringen
uppdraget att framlägga förslaget så snart som
någonsin möjligt. Alla tycks vara överens om
sakens vikt. Från borgerligt håll anser vi att det är
så viktigt att vi faktiskt redan nu kräver en
skärpning av straffskalan. Ärendet brådskar, och
saken borde vara okomplicerad. Det är bara att
lägga fram förslaget, om man verkligen vill.
Herr talman! Moderate riksdagsmannen, tillika
hovrättsrådet, Allan Ekström tar i sin motion
angående utnämning av domare upp en för oss
moderater mycket viktig fråga. Jag vill direkt citera
motionärens inledningsrader: ''En av hörnstenarna
i vårt statsskick är att den dömande makten skall
utövas av skickliga, kompetenta, oavhängiga och
oväldiga domare. Domarkåren är rättsstatens sista
utpost.''
Vi kan se på många håll i dag -- i många av de gamla
östeuropeiska staterna inte minst -- hur viktig
tilltron och tilliten till den dömande makten är.
Man kan dela in domartjänsterna i tre grupper, med
hänsyn till tillsättningsförfarandet. Justitieråd och
regeringsråd, som är verkschefstjänster och
liknande, hör till den första gruppen. Till den andra
gruppen räknar man lagman i hovrätt och lagman i
de tre största tingsrätterna. Det är s.k.
anmälningstjänster. Till den tredje gruppen räknas
hovrättsråd, lagman i annan tingsrätt än i någon av
de tre största, chefsrådman och rådman. De har
förslagstjänster. Det är bara, herr talman, när det
gäller förslagstjänsterna -- dvs. den tredje gruppens
tillsättningar -- som granskning och meritvärdering
äger rum. Det sker genom att man har en särskild
tjänsteförslagsnämnd, och därmed tillgodoser man
de självklara kraven på offentlighet och insyn.
Vi moderater anser att det även ur rent
konstitutionella synpunkter är angeläget att vi får
sådana garantier att den verkställande makten kan
frigöras från varje form av misstanke om att
utnämningsmakten kan missbrukas på något sätt.
Det finns ett gammalt talesätt, som jag tycker kort
och mycket väl beskriver vad vi menar: ''Caesars
hustru får inte ens misstänkas.''
I motionen finns förslag till flera alternativa
lösningar och vi moderater anser att riksdagen bör
ge regeringen i uppdrag att granska olika alternativ
och återkomma till riksdagen med förslag.
Herr talman! Jag yrkar därför bifall till reservation
nr 7.
Jag vill också fästa uppmärksamheten på ett par
särskilda yttranden. Det första rör
nämndemännens antal och ställning. Moderata
samlingspartiet har vid flera stämmor bl.a. uttalat
att antalet nämndemän i tingsrätterna bör återgå till
att vara fem, som tidigare var fallet. Det är viktigt
ur rättssäkerhetssynpunkt, anser vi, att nämnden
verkligen speglar samhällets uppfattning. Det enda
skälet till att vi inte har tillstyrkt just den här
motionen, utan avlåtit ett särskilt yttrande, är att vi
anser att även rösträtten bör vara kollektiv.
Till slut, herr talman, vill jag understryka vikten av
att en översyn av skiljemannalagen kommer till
stånd inom en snar framtid. Vi anser det vara en
förutsättning för att Sverige skall kunna
vidmakthålla sin ställning inom den internationella
rättskipningen. Där har Sverige haft ett gott
anseende.
Anf. 17 INGBRITT IRHAMMAR (c)
Herr talman! Nuvarande taxeringslag saknar
bestämmelser om när taxeringsbesvär skall vara
avgjorda eller när yttrande senast skall ha lämnats
om taxeringsärendet. Tidigare har sådana gränser
funnits. Som centern anför i motion till riksdagen
är det angeläget för den som besvärar sig över
taxeringsnämndens beslut att få ett beslut i rimlig
tid, eftersom senare års taxeringar ofta är beroende
av hur de tidigare besvären har utfallit. Därför
anser vi att nuvarande långa handläggningstider för
taxeringsbesvär är oacceptabla och att det är dags
att föreskriva en tidsfrist inom vilken
taxeringsbesvär senast bör vara avgjorda.
Regeringen bör återkomma till riksdagen med
förslag i saken. Dessa synpunkter har utvecklats i
reservation 3. Även föregående talare har pläderat
för detta.
Dessutom anser vi inom centern att ärenden
rörande tvångsvård inte bör överföras från
nuvarande utskrivningsnämnder till länsrätterna,
vilket en majoritet förordar. Om man inte överför
ärenden skulle det självklart underlätta
arbetssituationen i länsrätterna, där belastningen är
hård redan i dag. Man skulle spara resurser
samtidigt som man kunde behålla de väl
fungerande utskrivningsnämnderna. I stället skulle
man kunna göra de förbättringar som eventuellt
kan behövas på små detaljområden. Därför
handlar reservation 4, som vi ställer oss bakom, om
medel som inte behöver användas på detta område.
I likhet med moderaterna har också vi i centern ett
särskilt yttrande, där frågan om antalet
nämndemän tas upp. Det finns ett tidigare
ställningstagande på detta område. Vi anser alltså
att det skall vara fyra nämndemän i alla tingsrätter.
Men vi anser inte att det är meningsfullt att driva
frågan vidare eller att plädera särskilt mycket för
den, eftersom positionerna är mycket låsta. Vi har
således valt att framställa ett särskilt yttrande i det
här sammanhanget.
Sedan instämmer vi i det särskilda yttrande som
Birgit Henriksson och folkpartisterna pläderar för.
Det behövs en översyn vad gäller
skiljemannalagen.
Slutligen: I likhet med vad övriga talare tidigare har
sagt här anser också vi att regeringen bör få i
uppdrag att snarast lägga fram ett förslag för
riksdagen vad gäller skydd för vittnen. Som också
tidigare sagts här är det mycket viktigt att vittnen
vågar lämna uppgifter i domstolarna. Vittnen skall
inte behöva vara rädda för repressalier. Här i
Sverige är det dock inte särskilt vanligt med hot mot
vittnen -- åtminstone jämfört med förhållandena i
många andra länder. Men en ökning kan noteras
också här.
I dag på förmiddagen var jag på en utfrågning som
gällde ungdomsbrottsutredningen. Från polisen
framfördes då att hot mot vittnen blir allt vanligare.
Det noteras alltså en ökning på detta område.
Därför är det mycket viktigt att åtgärder vidtas. En
åtgärd kunde vara att åstadkomma en skärpning
beträffande påföljdssystemet. Det finns förslag
härom i en centermotion. Jag tackar för det stöd
som vi får från moderater och folkpartister. Jag
tackar alltså dem som uttalat sitt stöd för vår
motion. Själv behöver jag inte säga särskilt mycket
mera. Jag nöjer mig därför med att yrka bifall till
reservation 10.
Anf. 18 JAN-OLOF RAGNARSSON (v):
Herr talman! Även i fråga om detta betänkande
nöjer jag mig med ett bifallsyrkande. Jag yrkar
bifall till två reservationer, nämligen reservation nr
2 och reservation nr 5 som gäller anslag till
domstolsväsendet.
Anf. 19 KRISTER SKÅNBERG (mp):
Herr talman! Även när det gäller domstolarna
behövs det, menar jag, en komplettering, en
breddning och en fördjupning beträffande
kunskaper i och erfarenheter av miljörätt och
därmed sammanhängande frågor. Dessutom tycks
det behövas större resurser. Det behövs alltså bl.a.
ökade anslag. Därför ställer jag mig bakom
yrkandet i reservation 6.
Reservation 8 handlar om domares bisysslor. Det
finns, herr talman, yrken och arbetsuppgifter som
är av det slaget att man inte skall ha bisysslor eller
extraknäck. Det anses mer eller mindre självklart
att det skall vara så. Det kan t.o.m. finnas särskilda
passusar om detta i anställningsavtalet. Detta bör
gälla domarkåren, och alldeles särskilt höga
domare.
Jag skall inte uppehålla mig särskilt länge vid detta,
utan jag nöjer mig med att säga följande. För att
Caesars hustru inte skall kunna misstänkas bör hon
inte heller utsättas för systematiska frestelser. Inte
heller bör det finnas helt olika möjligheter, ja,
t.o.m. olika metoder, när det gäller att hävda sin
rätt. Detta tas upp i reservation 8, som jag ställer
mig bakom.
Herr talman, när det gäller reservation 9 om
oberoende domstolar noterar jag att vänsterpartiet
inte fullföljer. Men vi får kanske tillfälle att
återkomma till frågan i något annat sammanhang.
Jag kan bara säga att vi hyser stor sympati för
vänsterpartiets påpekanden i reservation 9. Jag har
alltså inte framfört något yrkande om bifall, utan
jag nöjer mig med att säga att jag ansluter mig till
reservationerna 6 och 8.
Anf. 20 GÖRAN MAGNUSSON (s):
Herr talman! Jag börjar med att yrka bifall till
hemställan i justitieutskottets betänkande nr 16
samt avslag på de reservationer till vilka man hittills
under överläggningen har yrkat bifall.
Jag konstaterar att vi i utskottet är överens om att
arbetsläget i domstolarna alltjämt är ansträngt.
Rekryteringssituationen när det gäller bl.a.
domarpersonal har dock förbättrats. Detta hänger
bl.a. samman med reformeringen av domarbanan.
Meritvärderingen har förändrats.
Notariebildningen har också förändrats. Sist men
ingalunda minst har ersättningen, lönerna, till
juristpersonalen kunnat förbättras under senare år.
Allt detta innebär att det nu finns anledning att
hysa en större optimism beträffande domstolarnas
arbetssituation.
För närvarande arbetar domstolsutredningen, som
har i uppdrag att gå igenom olika förfaringsregler.
Men man skall också ta reda på vid vilka domstolar
olika måltyper mest ändamålsenligt kan komma att
avgöras. I det avseendet finns det förhoppningar
om att det skall komma förslag om effektiviseringar
som leder till ett väsentligt bättre
resursutnyttjande. En ledstjärna i
domstolsutredningens arbete har varit renodlingen
av domarrollen.
Jag vill i detta sammanhang också gärna konstatera
att de förändringar som för närvarande pågår -- och
det gäller också andra områden, bl.a. summariska
processer -- naturligtvis medför olägenheter och
påfrestningar för personalen inom
domstolsväsendet. Men som jag redan har sagt är
det alldeles nödvändigt att genomföra den här
typen av förändringar. I ett litet längre perspektiv
leder sådana här förändringar till en förbättrad
arbetssituation.
Till detta betänkande är ett antal reservationer
fogade. När det gäller själva anslagsfrågan -- det
handlar då om de resurser som riksdagen är beredd
att ställa till domstolarnas förfogande -- finns det
inte några yrkanden i framställda reservationer som
skulle innebära ytterligare resurser, som i sin tur
skulle kunna leda till att målbalanserna inom
domstolarna påverkades. Snarare skulle de
åtgärder som nämns i en del yrkanden leda till
ytterligare påfrestningar för domstolsväsendet.
Yrkandena åtföljs ju inte av några nya pengar så att
säga. I stället kan yrkandena betraktas som
principuttalanden i vissa frågor.
I några av motionerna finns det krav och önskemål
som faktiskt redan har tillgodosetts genom beslut i
denna kammare.
I fråga om teknikutvecklingen vid domstolarna --
det handlar alltså om ADB-stödet -- finns det
naturligtvis inga delade meningar om det angelägna
med att så snabbt som möjligt bygga ut de
resurserna. Det gäller ju att skapa förutsättningar
beträffande de pengar som behövs. Men samtidigt
måste de möjligheter som finns utnyttjas på bästa
sätt. Det är också viktigt att vi har en fortlöpande
teknikförbättring.
Frågan om omloppstiden för skattemål i
länsrätterna är en gammal fråga. Om ett beslut
fattades som skulle innebära en alldeles fix
tidsgräns, skulle det bli svårigheter i länsrätterna
när det gäller ett ändamålsenligt anordnande av
arbetet. Därför finns det inte heller nu anledning
för riksdagen att följa de förslag på detta område
som återfinns i några av de väckta motionerna.
Utskottet uttalar att det går att förkorta
handläggningstiden genom att mål avgörs utan att
den skattskyldiges motpartsinlaga avvaktas. Mål
avgörs alltså utan den omgången när detta kan
anses vara rimligt och bra.
Frågan om ytterligare medel till utbildning av
nämndemän och till information till dessa är också
en fråga som är känd sedan tidigare. Det är bara att
konstatera att medel finns avsatta inom
domstolsverkets ram. Vidare finns det medel kvar
på ett tidigare särskilt anslag om 5 milj.kr. just för
utbildning och information för nämndemän.
Miljöpartiets reservation 6 handlar om
utbildningsinsatser på miljörättens område.
Utskottet konstaterar att det för närvarande är
domstolarna som gör avvägningar i fråga om de
utbildningar som domarpersonalen skall kunna
delta i. Naturligtvis övervägs därvid också
utbildningen på miljörättens områdde.
Inom parentes konstaterar jag att Krister Skånberg
i praktiken har gett upp när det gäller denna
reservation. I ett annat sammanhang i utskottet har
han ju använt de pengar som han anser finns kvar --
men frågan är ännu inte avgjord.
Herr talman! Frågan om tillsättningarna av domare
behandlades i fjol i ett betänkande. Birgit
Henriksson, som företräder moderata
samlingspartiet, talade med stor emfas om vikten
av att man har tilltro till domstolarna och av att man
kan lita på domstolsavgörandena. Allt detta --
delvis kan det här t.o.m. kallas för retorik --
innehåller naturligtvis en kärna av sanning och vikt,
och här är vi naturligtvis överens. Men, Birgit
Henriksson, en liknande motion avstyrktes i
fjolårets betänkande i detta sammanhang med
motiveringar som visar att utskottet bestämt tog
avstånd från en sådan ordning som skisseras i
motionerna. Ett bifall skulle inte endast innebära
ett avsteg från regeringsformens regler om
tillsättningen av domartjänster, utan det skulle
också -- enligt utskottets uppfattning --
oundvikligen komma att medföra en politisering av
tillsättningsförfarandet. Detta skulle kunna få svåra
konsekvenser för tilltron till rättsväsendet.
Hela utskottet var överens om den bedömningen av
motionen utom moderata samlingspartiets
företrädare. Trots den övertygande bevisningen
och det resonemang som fördes återkommer man
starkt till den typen av yrkande. Även om jag redan
tidigare har yrkat avslag på reservationerna, vill jag
återigen upprepa avslagsyrkandet till denna
reservation. Det är viktigt att vi inte ger oss in i ett
förfarande som leder till en politisering av
tillsättningen av domaretjänsterna.
I reservation 8 behandlas frågan om bisysslor för
jurister på höga tjänster. Jag vill göra två
hänvisningar. Frågan är reglerad dels i
regeringsformen och i rättegångsbalken, dels i
lagen om offentlig anställning. Justitieministern har
i särskild ordning i kammaren konstaterat att enligt
hennes uppfattning de begränsningar som nu finns
är tillräckliga i det avseendet.
Reservation 9 handlar om oberoende domstolar.
Det är naturligtvis mycket klokt av vänsterpartiet
att avstå från att följa upp reservationen. Den har
en felaktig utgångspunkt, nämligen att det skulle ha
förekommit någon olaglighet i personalkontrollen i
samband med det s.k. buggningsmålet. Det är
ingalunda fallet. En kontroll av det slag som
gjordes ingick helt i de regler som finns. Eftersom
vänsterpartiet har klivit av reservationen är det väl
lämpligt att miljöpartiet gör vänstern sällskap på
den resan.
Till sist har vi frågan om övergrepp i rättssak. Britta
Bjelle sade att det råder delade meningar i
sakfrågan mellan majoriteten och de som står för
reservationen. Det är att läsa ut mer av
betänkandet än vad som faktiskt står där.
Majoritetens uppfattning utgår från att
våldskommissionen har lagt fram förslag av
liknande innebörd till regeringen och att frågan om
skärpning av straffet när det gäller övergrepp i
rättssak för närvarande är föremål för beredning i
justitiedepartementet. Därför är det inte
nödvändigt att göra något uttalande från riksdagens
sida.
Anf. 21 BIRGIT HENRIKSSON (m):
Herr talman! Jag började, Göran Magnusson, med
att påpeka att vi är i slutet av en treårig
försöksperiod när det gäller budgetering för
domstolsväsendet. Det är en av anledningarna till
att vi moderater har talat om vad vi tycker för
framtiden.
Diskussionerna ger en fingervisning för vad vi
kommer att tala om när nästa treårsbudget skall
diskuteras.
Göran Magnusson tog vidare upp det moderata
förslaget om ett annat tillsättningsförfarande. Det
är just för att undvika en politisering, för att vara
helt oväldig som vi stöder detta förslag. Det har
visat sig att i många länder hyser människor misstro
till sina domare bl.a. på grund av det sätt som de
tillsätts på. Vi har talat om en
tjänsteförslagsnämnd. Den skulle vara en garant
för att utnämningarna sker utan att ovidkommande
hänsyn tas och på ett från rättssäkerhetssynpunkt
oantastligt sätt. Vi kommer inte med fixa och
färdiga förslag utan ger många alternativ. Bl.a. har
vi påpekat att ordföranden i Sveriges
advokatsamfund borde få säte och stämma i denna
nämnd.
Det som garanterar att det inte blir en politisering
och att tilltron till tillsättningarna höjs är att de sker
offentligt, vilket i dag inte sker annat än i tredje
gradens tjänstetillsättningar. Där finns detta
förfarande. Göran Magnusson kan väl inte påstå att
det skulle vara politiserade och konstiga
tillsättningar i de fall där en sådan nämnd redan
arbetar. Jag förstår inte diskussionen.
Anf. 22 INGBRITT IRHAMMAR (c):
Herr talman! Vi i centern anser att nuvarande
handläggningstider i taxeringsbesvär är
oacceptabla och att de bör kortas. Ett sätt att gå till
väga är att sätta ut en tidsgräns. Detta är inte Göran
Magnusson och socialdemokraterna beredda att gå
med på, trots att det tidigare fanns en sådan gräns.
Är ni socialdemokrater tillfredsställda med
nuvarande ordning när det gäller
handläggningstiderna? Om ni inte är det, vad
menar ni då att man skall göra?
Detta är ett konkret förslag från centerns sida. Vi
efterlyser naturligtvis förslag från regeringens sida
och inte bara kommentarer om att regeringen inte
är beredd att göra något nu. Det är inte ett svar som
är tillfredsställande för den situation som många
befinner sig i.
Jag ställer samma fråga när det gäller övergrepp i
rättssak såsom hot mot vittnen. Är ni
socialdemokrater tillfredsställda med nuvarande
ordning? Jag medgav i mitt inlägg att det inte är
särskilt vanligt med övergrepp, hot och repressalier
mot vittnen i Sverige i dag. Men samtidigt sade jag
att detta ökar. Det måste vara oroande även för
socialdemokraterna.
Det är inte bara vi i centern som har tagit upp dessa
frågor i motioner utan även brottskommissionen.
Det har ni socialdemokrater själva hänvisat till.
Inte kan ni vara tillfredsställda med situationen.
Det räcker inte med att svara dessa vittnen som i
dag är oroade med att ni bereder frågorna. Ni
socialdemokrater i riksdagen måste väl ha en egen
syn och uppfattning om hur ni vill ha det. Ni borde
ju kunna ge de signalerna till ert eget departement,
att ni t.ex. är beredda att skärpa straffpåföljden.
Anf. 23 BRITTA BJELLE (fp):
Herr talman! Jag vill ta upp samma frågor som
Ingbritt Irhammar tog upp. När det gäller långa
handläggningstider för skattemål, trodde vi alla att
länsrätterna så småningom skulle kunna beta av
sina balanser och få till stånd kortare
handläggningstider. Men trots att länsrätterna är
den enda domstolsverksamhet som verkar ha en
något så när oförändrad arbetssituation, nästan alla
de andra domstolarna har fått ökad belastning, har
man ändå inte lyckats pressa tiderna för skattemål.
Ett mål som ligga uppåt två år är till stor olägenhet
för den enskilde. Men det ger också svårigheter för
polisen och åklagaren att fortsätta att utreda t.ex.
ekonomisk brottslighet när skattedomstolarnas
handläggningblir så långvarig i länsrätterna som i
dag. Det är hög tid att försöka komma till rätta med
de långa handläggningstiderna. Man har inte nått
någonstans på det området. Därför måste man nu
börja fundera på en lösning. Vi tycker att en sådan
lösning kunde vara så som framgår av centerns
motion.
När det gäller övergrepp i rättssak säger Göran
Magnusson att frågan är föremål för beredning i
justitiedepartementet. Det är ju lovvärt. I detta fall
gör jag precis som Ingbritt Irhammar. Jag efterlyser
en politisk åsikt från det största partiet i riksdagen:
Anser ni att man borde förändra
straffbestämmelserna när det gäller övergrepp i
rättssak eller anser ni det inte? Eftersom ni inte
skriver att ni anser att man borde förändra
straffsatserna kan det bara betyda att ni inte tycker
det. Det finns utmärkta möjligheter att i
våldskommissionens betänkande läsa huruvida
man anser denna fråga är viktig eller inte.
Skälet till att den känns väldigt angelägen är att det
i samhället i dag visar sig att allt färre människor vill
ingripa i situationer med våld. Man ringer inte till
polisen och anmäler om man ser våld på stan eller
om någon misshandlas i samma hus som man själv
bor i. Vi drar oss för att ge oss till känna när vi vet
att brott begås. Den utvecklingen har funnits en tid.
Då måste man fundera över vad som skall göras.
Ett sätt är att stärka vittnets säkerhet, och det kan
man bl.a. göra genom att skärpa
straffbestämmelsen.
Anf. 24 KRISTER SKÅNBERG (mp):
Herr talman! Göran Magnusson talade om att jag
använde samma budgetpengar två gånger. Det var
i alla fall så jag uppfattade honom.
Jag tror på återanvändning. Det finns många
exempel på att pengar kan göra dubbel och
flerdubbel nytta. Jag vet också att det finns
oppositionspartier som inte tar ekonomiskt ansvar
för sina förslag. Herr talman! Så gör inte vi i
miljöpartiet. Vi har i vår gröna statsbudget
reserverat medel för att kunna stödja andra partiers
förslag om de är viktiga. I detta speciella fall har vi
dessutom själva anvisat pengar i vår budget. För att
undvika missförstånd tvingas jag yrka bifall till
reservation nr 6, anslag till domstolarna m.m.
Herr talman! När det gäller domares bisysslor
upplyste Göran Magnusson om att vår
justitieminister är nöjd med nuvarande tillstånd.
De uppgifter som jag har till mitt förfogande gör att
jag inte är nöjd, utan snarare oroad. Många höga
domare använder en stor del av sin tid, sitt intresse
och sitt kunnande på bisysslor. Jag menar att det
skulle vara bättre för svenskt rättsväsende om de
använde sina resurser i det ämbete som de är
utnämnda till.
Vi vidhåller vår uppfattning när det gäller den
reservationen. Jag nöjer mig med att ställa mig
bakom den utan att yrka bifall.
När det gäller reservation nr 9, herr talman, står jag
inte som reservant. Jag tillät mig bara påpeka att
jag har sympati för de synpunkter som ligger bakom
vänsterpartiets reservation, men vi har där inte
reserverat oss.
Anf. 25 GÖRAN MAGNUSSON (s):
Herr talman! Birgit Henriksson försvarar
moderata samlingspartiets ståndpunkt att inte ge
ytterligare resurser till domstolsväsendet med att
det är en pågående treårsbudget. Samtidigt för
partiet, i sällskap med vissa andra partier, många
resonemang om att det behöver tillföras resurser.
Det är klart att vi socialdemokrater, de som arbetar
i domstolsväsendet och den rättssökande
allmänheten skulle vara intresserade av att veta
vilka resurser som moderata samlingspartiet är
beredda att satsa i domstolsväsendet.
När det gäller tillsättningen av vissa domare
vidhåller jag den breda utskottsmajoritetens
uppfattning från fjolårets handläggning av en
liknande motion, nämligen att detta skulle leda till
en politisering. Om konstitutionsutskottet
exempelvis skall utse ett antal personer som arbetar
med denna fråga, leder det mycket ofelbart till en
politisering. Det är just detta som Birgit
Henriksson vill undvika.
När det gäller handläggningen av taxeringsmål är
det fråga om vilka resurser som man ytterst har att
sätta till i domstolsväsendet. Att besluta om en
tidsgräns -- i detta fall på ett år -- ger inga ytterligare
resurser till länsrätterna utan endast ändrad
ordning av handläggningen så att man måste skjuta
på en del andra mål för att handlägga
taxeringsmålen.
Länsrätten har ett stort bekymmer i sin
handläggningsordning. Det är de förtursmål som
finns bl.a. inom socialtjänstlagstiftningen, t.ex.
lagen om vård av unga. Det här handlar ytterst om
ytterligare resurser.
Vi är långt ifrån nöjda med handläggningstiderna.
Vi ser fram emot att den nya taxeringsordningen
och andra effektiviseringar som kan åstadkommas
leder till kortare handläggningstider. Det är klart
att den som ligger i en taxeringstvist skall
naturligtvis få sin rätt prövad så fort som möjligt.
Beträffande frågan om övergrepp i rättssak är det
under socialdemokratisk ledning som
våldskommissionen har lagt fram sina förslag. Det
finns väl egentligen ingen annan uppfattning i den
frågan. Det är snarare så att det från
oppositionspartiernas sida finns ett behov att
markera en ståndpunkt av rent opinionsmässiga
skäl. Inget vittne blir mindre eller mera hotat av att
vi här i riksdagen gör ett uttalande i denna fråga.
Det är först när vi får en proposition som vi kan ta
ställning till detta. Detta skall vi naturligtvis göra
när propositionen kommer.
Till sist vill jag till Krister Skånberg säga några ord
om återanvändning. Det handlade inte om
återanvändning. Det handlar om att Krister
Skånberg har 2 milj.kr. för detta ändamål i sin
budget. Dem har han gjort av med på
domarutbildningen. I ett senare betänkande tar
han samma pengar och använder dem ytterligare en
gång. Krister Skånberg har gett upp reservation 6
och räknar med att få stryk där och då kan han
använda pengarna en gång till. Det kallar inte jag
för återanvändning.
Ajournering
Kammaren beslöt kl. 14.18 att ajournera
förhandlingarna till kl. 14.30.
Återupptagna förhandlingar
Förhandlingarna återupptogs kl. 14.30.
7 § Muntliga frågor till statsråd
Vice statsminister Odd Engström, utrikesminister
Sten Andersson, kommunikationsminister Georg
Andersson, arbetsmarknadsminister Mona Sahlin
och finansminister Allan Larsson hade infunnit sig
i kammaren för att svara på muntliga frågor.
Anf. 26 TALMANNEN:
Välkomna till den nya frågestunden, som vi på
försök skall hålla här i kammaren tre gånger i vår.
Jag hoppas på precisa frågor, raka svar och gott
humör.
Fråga om globala miljöfrågor
Anf. 27 INGBRITT IRHAMMAR (c):
Herr talman! När det gäller utrikesfrågor
debatterar vi vanligtvis bistånd, mänskliga
rättigheter och nedrustning, och miljöfrågorna har
alltmer kommit i centrum. Nu har centern lagt fram
ett förslag till riksdagen, och jag skulle vilja höra
Sten Anderssons syn på det.
Det skall bli en stor global miljökonferens i
Brasilien 1992. Vi vill inrätta en global miljöfond
till stöd för fattiga länder. Är Sten Andersson och
regeringen beredda att stödja en sådan tanke, och
anser regeringen att den är nödvändig?
Anf. 28 Utrikesminister STEN ANDERSSON
(s):
Herr talman! Först vill jag säga att det gläder mig
att se så många förhoppningsfulla ledamöter i
kammaren.
Jag skulle kunna klara det här genom att säga att
det inte är mitt område. Men det är det; det är allas
område. Det kommer många förslag, och det är
självklart att också ett sådant här långtgående
förslag skall vägas in i de avgöranden som träffas
innan miljökonferensen äger rum. Men ett mera
precist svar än så är jag inte beredd att lämna.
Fråga om rasism och invandrarfientlighet
Anf. 29 HANS GÖRAN FRANCK (s):
Herr talman! Det går knappast en dag utan att det
här i Sverige förekommer incidenter med rasistiska
eller invandrarfientliga inslag. Jag vill fråga vice
statsministern, med hänsyn till att det t.o.m. är
värre i andra länder, om regeringen är beredd att ta
något initiativ för att försöka sätta stopp för rasism
och invandrarfientlighet. Det gäller ett initiativ på
hög nivå både på det internationella planet och i
Sverige.
Anf. 30 Statsrådet ODD ENGSTRÖM (s):
Herr talman! I den mån man i dag kan se att det
finns sådana tendenser till hårdnande klimat, så har
de i långa stycken ett intimt samband med de villkor
under vilka människorna lever, både invandrare
och flyktingar och de människor som finns kring
dem här hemma i Sverige. Den allra största frågan,
som nu seglar fram med förödande kraft, gäller
hotet mot sysselsättningen och en ökande
arbetslöshet, som kommer att slå hårdast mot
invandrare och flyktingar och mot de grupper som
känner sig hotade av en invandring.
Det viktigaste som en regering kan göra i det här
läget är att föra en offensiv och kraftfull politik mot
arbetslösheten. Det har vi sysslat med i ett par år,
och vi kommer att fortsätta med det också i de led
där det handlar om att kämpa mot arbetslösheten.
Till detta kommer sedan ett antal initiativ, som man
kan återkomma till mera i detalj när man vill
diskutera internationella initiativ osv.
Fråga om den öppna arbetslösheten
Anf. 31 CARL BILDT (m):
Herr talman! I januari gjorde regeringen
bedömningen att den öppna arbetslösheten mot
slutet av året inte skulle komma att bli högre än
3,5 %. Det var en uppenbar skönmålning. Nu
skulle jag vilja fråga arbetsmarknadsministern om
hon i dag vågar ha någon uppfattning om hur hög
den öppna arbetslösheten faktiskt kommer att bli
mot slutet av året.
Anf. 32 Arbetsmarknadsminister MONA
SAHLIN (s):
Herr talman! Jag får väl göra som i England och
vända mig till den högt värderade ledamoten för
Stockholms län, herr Bildt.
(Carl Bildt (m) inpass: Stockholms stad.)
Ja, Stockholms stad; det är bara det att länet är så
mycket bättre.
När det gäller arbetsmarknadsläget för det här året
får regeringen nu bedömningarna både från AMS
och från konjunkturinstitutet och skall lämna en
samlad redovisning inom den närmaste veckorna.
Men jag vet också, till skillnad från Carl Bildt, att
mycket av detta går att påverka genom att man står
på två ben i arbetslöshetsbekämpningen -- genom
att man både bekämpar inflationen och
kostnadskrisen och gör aktiva
arbetsmarknadspolitiska insatser. Jag lovar Carl
Bildt att både jag och regeringen står på båda dessa
ben också i fortsättningen.
Anf. 33 CARL BILDT (m):
Herr talman! Får jag då fråga den högt värderade
ledamoten för Stockholms län: Om nu den öppna
arbetslösheten är någonting som regeringen kan
påverka och bestämma över, hur kan det då komma
sig att vi nu kan säga att den kommer att bli så
mycket högre i slutet av året än vad regeringen
trodde för bara någon månad sedan? Är inte det,
högt ärade ledamot, ett misslyckande?
Anf. 34 Arbetsmarknadsminister MONA
SAHLIN (s):
Herr talman! Arbetslöshet är alltid ett
misslyckande, både för samhället, för politiken och
för de människor som drabbas av den. Vad jag har
hävdat, och vad regeringen har hävdat under
många år, är att man måste våga ge sig på båda
dessa saker -- bekämpa den öppna arbetslösheten
med arbetsmarknadspolitik och bekämpa
inflationen. Hade t.ex. Carl Bildt och andra här i
riksdagen för ett år sedan velat vara med och
bekämpa kostnadsläget genom de förslag vi då lade
fram, så hade våra förutsättningar i dag sett
annorlunda ut.
Fråga om kurdernas befrielsekamp
Anf. 35 RAGNHILD POHANKA (mp):
Herr talman! Jag vill ställa en fråga till
utrikesministern. Sverige har ju i många
sammanhang stött olika befrielserörelser. I dag
pågår en kamp, främst i Irak och i Turkiet, för
kurdernas självständighet. Kan Sverige ställa upp
och stödja den befrielsekampen?
Anf. 36 Utrikesminister STEN ANDERSSON
(s):
Herr talman! Vi har ju många gånger i den här
kammaren diskuterat det kurdiska problemet. Det
kurdiska folket finns i fem olika länder. Det är
mycket hårt förtryckt i många länder; man har
använt oerhört brutala metoder.
Vi har från svensk sida hävdat det kurdiska folkets
rätt till ökat självbestämmande, men sagt att detta
måste komma till stånd genom de
överenskommelser som kan träffas.
I dag kan vi ändå konstatera att den kurdiska saken
står litet starkare än tidigare, delvis genom att
konflikten Irak--Kuwait fick det slut som den fick.
Den turkiska regeringen har också visat större
förståelse för de kurder som finns i Turkiet. Det är
långt ifrån tillräckligt, men det är ändå en
förbättring. Det förekommer också ganska positiva
resonemang när det gäller kurderna i Irak.
Sverige har alltid hävdat, och kommer att fortsätta
att hävda, att kurderna skall ha rätt både till sin
kultur och sitt språk och till autonomi inom de
länder där de finns.
Fråga om hjälp till utländsk valuta
Anf. 37 BIRGIT FRIGGEBO (fp):
Herr talman! Estland förbereder sig för att
eventuellt skaffa en egen valuta, och det har från
Estlands regering till den svenska framförts
önskemål om att Sverige skulle trycka och betala de
nya sedlarna.
Sverige skänkte tidigare bort Estlands guldreserv.
Kan regeringen mot denna bakgrund tänka sig att
ställa upp på det här önskemålet från Estland?
Anf. 38 Statsrådet ODD ENGSTRÖM (s):
Herr talman! Utan att i detalj vara insatt i
frågeställningen vill jag säga att det i första hand
torde vara fråga om i vilken utsträckning den del av
riksbankens verksamhet som ligger under Tumba
sedeltryckeri, Tumba pappersbruk etc., har med
detta att göra.
Det gäller alltså i botten en affärsuppgörelse -- vem
som skall konstruera och sedan producera mynt och
sedlar. Först därefter kan det, såvitt jag förstår, bli
en diskussion om i vilken utsträckning Sverige skall
medverka till att finansiera en del av denna
produktion. Den affärsuppgörelse som rimligen
ligger i botten kan alltså sedan i vanlig ordning
diskuteras när det gäller finansiering och
refinansiering. I övrigt har jag ingenting som jag
kan meddela i form av detaljerad kunskap.
Fråga om provsprängningar vid Novaja Zemlja
Anf. 39 STEN-OVE SUNDSTRÖM (s):
Herr talman! Hur ser utrikesministern på
möjligheterna att övertyga ryssarna om att de bör
sluta med provsprängningarna vid Novaja Zemlja,
som ju ligger bara ett 70-tal mil från vår gräns?
Anf. 40 Utrikesminister STEN ANDERSSON
(s):
Herr talman! Vi har tillsammans med övriga
nordiska länder gjort en ganska bestämd
framställning, där vi har sagt ifrån att vi inte vill ha
några sådana provsprängningar. De nordiska
utrikesministrarna träffas på nytt i morgon, och jag
utgår från att denna fråga blir föremål för ny
diskussion. Inställningen är alldeles självklar, av de
skäl frågeställaren angav.
Fråga om ''skattemässig vårdagjämning''
Anf. 41 HUGO HEGELAND (m):
Herr talman! I dag är det vårdagjämning. För den
svenske skattebetalaren blir det vårdagjämning
först när den mörka delen av inkomståret, dvs. då
hela inkomsten går till skatter och offentliga
avgifter, inte överstiger den ljusare delen av
inkomståret, när man får disponera hela inkomsten
själv -- dvs. när skatter och avgifter uppgår till högst
till 50 % av BNP. När kommer detta att inträffa vid
fortsatt socialdemokratisk politik?
Anf. 42 Finansminister ALLAN LARSSON
(s):
Herr talman! Jag tycker att det är klokt, när man
diskuterar de offentliga utgifterna och skatterna,
att se dem i ett sammanhang. Om man skall sänka
skattetrycket, skall man göra besparingar. Vi möter
krav på stora anslag till olika områden. Sjukvården
är ett mycket angeläget område. Det gäller också
pensionärernas villkor, en god omvårdnad och
omsorg om barnen, en skola som vi kan göra bättre,
bistånd till nära och fjärran länder.
Detta är mycket stora önskemål, som vi gärna
skulle vilja möta. De måste vägas mot den ambition
som Hugo Hegeland redovisar -- att sänka det
totala skattetrycket. Därför finns det ingen enkel
matematik som innebär att vi kan säga att så här
mycket kan vi sänka skattetrycket.
Om vi vill ha ett bra samhälle med god vård och
omvårdnad, med trygghet -- då får vi betala för det.
Jag känner mig, i alla de svåra avvägningar vi gör
internt, som skattebetalarnas sista utpost. Jag skall
hålla emot sådant som jag med mitt hjärta kan anse
vara mycket angeläget, för jag ser också problemet
med att finansiera det.
Vi måste ha båda de här ambitionerna. Det gäller
att kunna stå emot skattebetalarna och säga: Så här
mycket kostar det, och det måste vi ta in. Det gäller
också att stå emot olika anspråk som vi möter och
säga att vi inte kan klara allt på en gång.
Vi skall försöka få en så god tillväxt i vår ekonomi
att resurserna räcker för många av de önskemål vi
möter -- och att vi samtidigt kan sänka utgifternas
andel av samhällsekonomin. Jag tror att vi
därigenom kan förbättra vårt välfärdssamhälle på
många sätt. Men jag är inte beredd att lägga fast en
viss siffra och säga att vid en viss tidpunkt skall vi
ha nått dit. Vi måste klara de här ambitionerna
samtidigt.
Fråga om Öresundsbron
Anf. 43 ROLF L NILSON (v):
Herr talman! Jag vill till kommunikationsminister
Georg Andersson ställa samma fråga som ställdes
av folketingsledamoten Sten Gerde, sf, i tisdags i
folketinget: Varför väljer ni en ''beskidt'' teknologi
för Öresundsförbindelsen, när ni kunde välja en
ren -- dvs. en kombinerad bil- och järnvägsbro i
stället för en borrad järnvägstunnel?
Anf. 44 Kommunikationsminister GEORG
ANDERSSON (s):
Herr talman! En kombinerad bro mellan Malmö
och Köpenhamn kommer att fylla ett mycket viktigt
kommunikationsbehov. Vi knyter samman Sverige
och Danmark -- knyter samman Skandinavien och
kontinenten. Det är en förbindelse som tillgodoser
behovet av transporter, både bilburna och
järnvägsburna.
Jag vill i detta sammanhang betona att om man
skall åstadkomma en järnvägsförbindelse som kan
finansieras, så måste det ske i form av en
kombinerad förbindelse. I den kombinerade
förbindelsen kommer järnvägsdelen att vara den
kostnadsmässigt största. Den finansieras
huvudsakligen genom att vägförbindelsen kommer
att gå med överskott. Enbart en
järnvägsförbindelse går icke att finansiera; den
skulle kräva mycket stora subventioner under lång
tid framöver. Vi kan använda pengarna på ett
bättre sätt. Med en kombinerad förbindelse får vi
en bra och effektiv kommunikationsled mellan
Sverige och Danmark.
Fråga om budgetunderskott
Anf. 45 IVAR FRANZÉN (c):
Herr talman! Hur tänker finansministern
finansiera det budgetunderskott som uppstår
genom tillbakadragna förslag -- det gäller t.ex.
samordningen av sjukförsäkring och
arbetsskadeförsäkring -- och genom de nya
utgifterna, t.ex. extra KBT och de extra insatser
som kan behövas för sysselsättningen?
Anf. 46 Finansminister ALLAN LARSSON
(s):
Herr talman! Jag har för avsikt att återkomma till
riksdagen och på sedvanligt sätt i
kompletteringspropositionen redovisa de förslag
och åtgärder som kan behövas.
Vi håller nu på att få in underlag i form av
konjunkturbedömning. Vi får också våra egna
beräkningar av statens utgifts- och
inkomstsituation. När detta material finns
tillgängligt kan regeringen ta ställning, och jag skall
alltså redovisa det på vanligt sätt. Men för dagen
kan jag inte ge något besked.
Fråga om statligt ägande
Anf. 47 ANNE WIBBLE (fp):
Herr talman! För en knapp vecka sedan
presenterade finansdepartementet ett förslag till
mångdubbling av det statliga ägandet i Sverige. Jag
tänker på förslaget att låta AP-fonderna köpa
aktier för upp till 250 miljarder kronor.
Jag har en mycket enkel fråga till finansminister;
den kan med fördel besvaras med ja eller nej.
Anser finansministern att en socialisering av de
svenska företagen bidrar till en bättre ekonomisk
utveckling i Sverige?
Anf. 48 Finansminister ALLAN LARSSON
(s):
Herr talman! Jag anser att pensionsfonderna skall
förvaltas väl. De skall få en god avkastning så att vi,
när vi är gamla, kan få bra pensioner, och så att vi
inte behöver ta ut så höga avgifter. Det är motivet
bakom förslaget.
Anf. 49 ANNE WIBBLE (fp):
Herr talman! Detta har ingenting med pensioner
att göra. Vad jag frågade var: Anser
finansministern att mera statliga ägande och mera
socialisering hjälper till att lösa Sveriges
ekonomiska problem -- ja eller nej?
Anf. 50 Finansminister ALLAN LARSSON
(s):
Herr talman! Försäkringsbolagens fonder kan
placeras i aktier, och jag anser att det är till gagn för
pensionerna att också kunna använda AP-fonderna
på samma sätt.
Anf. 51 ANNE WIBBLE (fp):
Herr talman! Då måste jag tolka svaret så, att
finansministern anser att en socialisering ökar
möjligheterna att skapa en bättre ekonomi i
Sverige. Kan finansministern anföra något enda
exempel på att en socialisering leder till bättre
välstånd?
Anf. 52 Finansminister ALLAN LARSSON
(s):
Herr talman! Jag har gett svaret på frågan -- att vi
vill åstadkomma god avkastning och god tillväxt av
pensionsfondens medel. Det här är ett sätt att
åstadkomma detta. Jag tror att det är till allas gagn
att vi kan få det nödvändiga sparandet till
näringslivet och att vi kan få bra avkastning med
tanke på pensionerna.
Fråga om bidragsberoendet
Anf. 53 BO LUNDGREN (m):
Herr talman! Bidragsberoendet ökar alltmer. Bara
under de senaste månaderna har regeringens
politik lett till att 100 000 barnfamiljer blivit
beroende av bostadsbidrag, att mer än 60 000
pensionärer blivit beroende av bostadsbidrag och
att mer än 60 000 pensionärer blivit beroende av
bostadstillägg.
Avser regeringen att vidta åtgärder för att minska
bidragsberoendet, som ni själva har orsakat, och i
så fall när och hur?
Jag ställer frågan till finansministern.
Anf. 54 Statsrådet ODD ENGSTRÖM (s):
Herr talman! Finansministern skulle säkerligen
vara utomordentligt väl lämpad att svara på den
frågan, men det blir kanske litet tjatigt att se honom
gå upp och ner hela tiden, så låt mig vara med en
stund, för det här är skojigt!
Vi kan diskutera länge hur mycket
bidragsberoendet ökar och minskar. Om man
isolerar en fråga så här rakt upp och ner från
verkligheten i övrigt kan man få till stånd en lustig
men föga klarläggande diskussion mellan golvet
och podiet.
Vad det ytterst handlar om är i långa stycken
människors förutsättningar och möjligheter att leva
på de inkomster som de har. Det är i sin tur bl.a. en
funktion av sådana saker som den högt värderade
frågeställaren ofta ägnar sig åt, nämligen
skattetrycket, men också i betydande utsträckning
av människors möjligheter att arbeta och att göra
det under sådana villkor att inflationen inte tar
alltför mycket av det som de tjänar på sitt dagliga
värv.
Helt följdriktigt har för det första regeringens
politik under de senaste åren varit inriktad på att i
vårt land införa ett nytt skattesystem, som
premierar arbete, sänker skatten på arbete och
höjer den på kapital. För det andra har politiken
sedan våren 1989 varit inriktad på att pressa tillbaka
inflationen. Åtgärder som t.ex. momshöjningar
som skall pressa tillbaka den ekonomiska
aktiviteten är alltid mycket obehagliga. Kammaren
har inte varit road av förslagen, lika litet som det
roade kammaren att ta emot förslag om lönestopp,
prisstopp, fredsplikt som kom att kallas
strejkstopp, osv.
I två år har vi nu försökt att attackera inflationen,
med begränsad framgång eftersom vi inte kunnat
samla oss som regering och riksdag till en kraftfull
politik för detta. Man börjar nu skymta
grundläggande sammanhang bakom de
förhållanden som människor brottas med i den mån
de nu har blivit i stigande grad bidragsberoende.
Där någonstans skulle en klarläggande debatt
kunna börja -- men bara börja.
Fråga om finansieringen av Öresundsbron
Anf. 55 KJELL DAHLSTRÖM (mp):
Herr talman! Jag vill fråga
kommunikationsminister Georg Andersson, litet
grand som en följdfråga till det som anfördes av
Rolf L Nilson, hur han skall finansiera
Öresundsbron. Man får det intrycket att miljön
kommer att förbättras av att den här bron byggs. I
folketingsdebatten häromdagen framhölls det att vi
kanske behöver bygga många broar för att förbättra
miljön här i Skandinavien.
Vilka fler broar tänker sig Georg Andersson att
bygga för att förbättra miljön i Sverige och i
Skandinavien i övrigt?
Anf. 56 Kommunikationsminister GEORG
ANDERSSON (s):
Herr talman! Jo, vi kan nog bygga broar och
förbättra miljön, men Öresundsbron skall inte
tillkomma i första hand för att förbättra miljön.
Den skall dock omgärdas med stränga miljökrav,
som uppfyller de villkor som vi rimligtvis har
anledning att ställa i det sammanhanget.
Men huvudfrågan gällde finansieringen, och bron
skall finansieras med avgifter på dem som trafikerar
den, såväl på järnvägstrafiken som på bilismen.
Det är bra att Kjell Dahlström ställer denna fråga,
så att jag inför detta ovanligt stora auditorium kan
klargöra att det icke är skattebetalarnas pengar som
skall finansiera Öresundsbron. Det har ibland i
vulgärdebatten gjorts gällande att vi tar ifrån
glesbygden för att satsa på en Öresundsbro. Så är
icke fallet, utan det är när Kjell Dahlström, jag och
andra åker på bron som vi skall betala avgifter och
därmed finansiera bygget.
Anf. 57 KJELL DAHLSTRÖM (mp):
Herr talman! Kan Georg Andersson ge några
garantier beträffande den prispolitik som skall
föras med avgifterna på bron?
Anf. 58 Kommunikationsminister GEORG
ANDERSSON (s):
Herr talman! Jag ber att få återkomma med en
mera utförlig redovisning av det avtal som jag
förhoppningsvis inom de allra närmaste dagarna
kan teckna med min kollega Kaj Ikast i Danmark,
och därefter med en proposition till riksdagen. I det
sammanhanget är jag beredd att utförligt redovisa
de ekonomiska kalkylerna och alla de övriga beslut
och ställningstaganden som ligger bakom det här
projektet.
Fråga om inlandsbanan
Anf. 59 VIOLA CLAESSON (v):
Herr talman! Också jag vill ställa en fråga till
Georg Andersson. Jag skulle vilja höra när Georg
Andersson tänker resa med inlandsbanan nästa
gång.
Anf. 60 Kommunikationsminister GEORG
ANDERSSON (s):
Herr talman! Viola Claesson frestar mig mycket
starkt, men jag vet inte om det är lovligt, att göra
en enkät för att ta reda på hur många som har rest
på inlandsbanan under de senaste två åren.
(Viola Claesson: Jag tillhör dem som har gjort det.)
Tack! Också jag tillhör den skaran. Jag har inte
programmerat in någon ytterligare resa på
inlandsbanan, men låt mig säga att vi i dag ger
transportrådet i uppdrag att effektuera det beslut
som riksdagen fattade för ett par timmar sedan. Vi
avser att handla snabbt för att trygga en god
transportförsörjning inom inlandsbaneområdet.
Fråga om medlemskap i EG
Anf. 61 JAN-ERIK WIKSTRÖM (fp):
Herr talman! Får jag fråga utrikesministern hur det
går med arbetet i Arvfurstens palats med
förberedelserna för en ansökan om medlemskap i
EG och hur tidtabellen för detta ser ut.
Anf. 62 Utrikesminister STEN ANDERSSON
(s):
Herr talman! Det går bra. -- Vi har gjort en mycket
noggrann genomgång. Vi kommer att sända ut
materialet till den grupp som har utsetts med
företrädare för regeringen och de i utrikesnämnden
ingående partierna, och detta skall diskuteras den
12 april. Sedan får vi se hur det blir med resten av
tidtabellen, men så långt är den klar.
Fråga om ecu-anknytning
Anf. 63 LARS TOBISSON (m):
Herr talman! Jag vill ställa en fråga till
finansministern. När finansministern för någon dag
sedan besökte Bryssel framkom att ett närmande
till det europeiska valutasamarbetet i form av en
ecu-anknytning blir aktuellt i april. Sedan några
veckor tillbaka stiger dollarn och har gått upp från
5:50 till 6:00 kr. Det betyder att kronan samtidigt
apprecieras mot D-marken, vilket inte stämmer
med förhållandena när det gäller
konkurrenskraften mellan de två berörda länderna.
Min fråga är: Varför vänta till i april när på det här
viset villkoren för en ecu-anknytning försämras för
varje dag som går?
Anf. 64 Finansminister ALLAN LARSSON
(s):
Herr talman! Lars Tobisson har rätt så till vida att
jag har besökt Bryssel och att jag har fört
diskussioner om Sveriges förhållande till
Gemenskapen. I det sammanhanget har man
självfallet berättat om sina planer vad gäller
valutapolitik. För vår del följer vi detta med
intresse, men regeringens uppgift är att se till att
inflationen varaktigt pressas ned, och det är
politiken också inriktad på. Vi kan nu se framför
oss en period med mycket stabilare priser än under
den period som vi har bakom oss. Uppgiften att ta
ställning till valutapolitiken åligger, som Lars
Tobisson vet, riksbanken.
Anf. 65 LARS TOBISSON (m):
Herr talman! Ja, jag vet naturligtvis att det är
riksbankens uppgift, men jag vet också att ett
uttalande från finansministern och riksdagen spelar
en roll i det här sammanhanget.
Om nu finansministern är så säker på att inflationen
redan är nere -- han har låtit distribuera ett diagram
av den innebörden -- frågar jag återigen: Varför
vänta, när förhållandena för varje dag blir
ogynnsammare genom den nu pågående
försämringen av kronans förhållande till D-marken
och övriga EG-valutor?
Anf. 66 Finansminister ALLAN LARSSON
(s):
Herr talman! Vi har ett intensivt arbete på gång på
den svenska arbetsmarknaden för att växla om från
inflationslöner till reallöner, återvinna
konkurrenskraft och därmed trygga jobb i Sverige.
Det arbetet är inte avslutat. Det är min
förhoppning att det skall ge resultat under den
närmaste tiden. Det är, som jag ser det, regeringens
uppgift att få till stånd en stabilisering av vår
ekonomi när det gäller priserna och inflationen.
Den linjen kommer vi att driva med ihärdighet och
konsekvens.
Jag vill beträffande vår valuta säga att den uppvisar
stabilitet och att den under en lång tid haft en
anknytning som bidragit till den stabiliteten. I
vilken utsträckning den skall förändras med hänsyn
till det europeiska samarbetet är en fråga som vi får
studera vidare. Ytterst är det riksbanken som avgör
den.
Fråga om arbetsmarknaden i glesbygd
Anf. 67 EWA HEDKVIST PETERSEN (s):
Herr talman! Jag känner en viss oro för
ungdomarnas situation på arbetsmarknaden nu,
kanske speciellt för flickor och pojkar i glesbygden.
Det beror på att antalet varsel ökar och att det blir
allmänt kärvare på arbetsmarknaden.
Jag skulle vilja fråga om arbetsmarknadsministern
delar den oron och vilka åtgärder som kan behöva
vidtas.
Anf. 68 Arbetsmarknadsminister MONA
SAHLIN (s):
Herr talman! Jag delar den oron. Det är den som
till stor del ligger bakom att jag under många år
tyckt att just arbetsmarknaden varit ett så viktigt
område. Vi har lärt oss av erfarenheterna ute i
Europa att när arbetsmarknaden viker är det
ungdomarna som drabbas mest, först och störst.
Det gäller framför allt de ungdomar Ewa Hedkvist
Petersen talade om och de som har låg eller ingen
utbildning. Det är därför det är så viktigt med de
insatser staten nu gör med tyngdpunkt på
utbildning, och det som man i regionerna måste
göra för att bredda arbetsmarknaden.
Mest saknar jag dock insikten hos företagen om att
ungdomen kommer att vara en bristvara under hela
1990-talet. Företagen borde se längre än näsan
räcker och försöka ta vara på ungdomens
arbetskraft nu och bygga för framtiden.
Vi skall i kompletteringspropositionen återkomma
när det gäller förslag om hur själva
arbetsmarknadspolitiken ytterligare kan inriktas
för att stödja ungdomarna.
Det vore viktigt om parterna, och inte minst
arbetsgivarna, tänkte på att bygga för framtiden,
att ändra sin arbetsorganisation, behålla
ungdomarna och satsa på att höja deras kompetens
och yrkeskunnande. Det kommer de att behöva.
Fråga om Samhall
Anf. 69 BÖRJE HÖRNLUND (c):
Herr talman! Jag vill fråga Mona Sahlin om det
verkligen är så klokt att sätta så snål budgetram för
Samhall, att man måste minska antalet
handikappade anställda med ca 1 800 personer i ett
läge när den öppna arbetslösheten ökar.
Handikappade har det svårast på den öppna
arbetsmarknaden.
Anf. 70 Arbetsmarknadsminister MONA
SAHLIN (s):
Herr talman! Jag är mycket medveten om att de
svagare grupperna på arbetsmarknaden, som
diskuterats tidigare här, invandrarna och de
handikappade, har det svårt och får det svårare ju
längre det dåliga läget på arbetsmarknaden håller i
sig.
Börje Hörnlund vet också bakgrunden till
problemet just för Samhall. Man fick en flexibilitet
när det gäller den egna timramen under en viss
period på tre år. Den utnyttjade man så, att det har
blivit den situation man har i dag.
Jag diskuterar mycket med Samhalls ledning om
detta. Men jag vill också betona att den verksamhet
Samhall bedrivs i många län inom branscher som i
dag har stora svårigheter. Det är också ett hot mot
de handikappades arbetstillfällen inom Samhall.
Därför är allt det övriga inom den ekonomiska
politiken och stärkandet av dessa branscher oerhört
viktigt också för Samhalls verksamhet.
Jag skall återkomma till frågan om helheten för
Samhall för nästa budgetår.
Fråga om bron över Södertälje kanal
Anf. 71 YLVA ANNERSTEDT (fp):
Herr talman! Jag vill vända mig till Georg
Andersson, som i ett tidigare frågesvar sade att en
bro fyller ett viktigt kommunikationsbehov. Det
finns många broar som behöver byggas. Jag vill
föreslå att han omedelbart ger besked om när bron
över kanalen i Södertälje skall byggas.
Det är nästan ett år sedan den rasade, och ännu har
vi inte fått något besked.
Näringslivet inne i Mälaren drabbas mycket hårt.
Varje gång man ställt frågan till Georg Andersson
det senaste halvåret har han sagt ''inom kort''. När
inträffar inom kort?
Anf. 72 Kommunikationsminister GEORG
ANDERSSON (s):
Herr talman! Vi kommer allt närmare ett beslut.
Det finns här starka motstående intressen:
vägtrafiken och kanaltrafiken. Det är en stor
investering om man skall göra en öppningsbar bro
som tillgodoser kanaltrafikens behov. En
öppningsbar bro utgör också ett hinder i
vägtrafiken.
Många har velat yttra sig i den här frågan. De sista
remissvaren har kommit in i dagarna, så nu har vi
alla handlingar på bordet och kan gå till ett beslut.
Men planeringsarbetet för att ordna en
öppningsbar bro har fortgått under hela tiden.
Vägverket har alltså inte förlorat tempo trots att vi
av olika skäl inte kommit till skott när det gäller
själva beslutet.
Avslutning av frågestunden
Anf. 73 TALMANNEN
Jag vill tacka alla för visat intresse vid dagens
frågestund. För alla som inte fått tillfälle att ställa
frågor vill jag säga att det kommer fler
frågestunder.
Dagens frågestund är därmed avslutad.
(Applåder)
Ajournering
Kammaren beslöt kl. 15.05 på förslag av talmannen
att ajournera förhandlingarna till kl. 15.10.
Återupptagna förhandlingar
Förhandlingarna återupptogs kl. 15.10.
8 § Anslag till domstolsväsendet
(justitieutskottets betänkande JuU16, forts. från
6 §)
Tredje vice talmannen konstaterade att ingen
ytterligare talare var anmäld.
Överläggningen var härmed avslutad.
Beslut
Företogs till avgörande justitieutskottets
betänkanden 1990/91:JuU15 och JuU16.
Justitieutskottets betänkande JuU15
Mom. 2 (anslag till åklagarmyndigheterna)
Utskottets hemställan -- som ställdes mot dels
reservation 1 av Berit Eriksson, dels mot
reservation 2 av Krister Skånberg -- bifölls med
acklamation.
Mom. 3 (utbildning i miljöfrågor)
Utskottets hemställan bifölls med 172 röster mot
98 för reservation 3 av Jerry Martinger m.fl. 1
ledamot avstod från att rösta.
Övriga moment
Utskottets hemställan bifölls.
Justitieutskottets betänkande JuU16
Mom. 3 (domstolarnas situation m.m.)
Utskottets hemställan bifölls med 257 röster mot
13 för reservation 2 av Berith Eriksson.
Mom. 5 (anslag till Domstolarna m.m.)
Utskottets hemställan -- som ställdes mot dels
reservation 4 av Ingbritt Irhammar och Anders
Svärd, dels reservation 5 av Berith Eriksson, dels
reservation 6 av Krister Skånberg -- bifölls med
acklamation.
Mom. 9 (tillsättningsförfarandet)
Utskottets hemställan bifölls med 217 röster mot
53 för reservation 7 av Jerry Martinger m.fl. 1
ledamot avstod från att rösta.
Mom. 18 (övergrepp i rättssak)
Utskottets hemställan bifölls med 155 röster mot
116 för reservation 10 av Britta Bjelle m.fl.
Övriga moment
Utskottets hemställan bifölls.
9 § Anslag till kriminalvården
Föredrogs
jutitieutskottets betänkande
1990/91:JuU17 Anslag till kriminalvården.
Anf. 74 JERRY MARTINGER (m):
Herr talman! Varför straffar man? Svaret på denna
fråga har i viss mån växlat från tid till annan. Det
är två uppfattningar eller skolor som brutit sig mot
varandra, allmänprevention och
individualprevention.
Kriminalpolitiken i Sverige har under lång tid
formats under inflytande av den
individualpreventiva uppfattningen, nämligen att
straffets främsta syfte är att genom vård och
behandling påverka lagöverträdaren så, att han inte
begår nya brott. Denna inställning har emellertid
ofta lett till att brottslingens intresse satts i första
hand.
I förhållandet mellan brottslingen och den som
drabbas av brottet är det alltid den senare som är
den svagaste. Det är brottsoffret som är den
utsatte, inte brottslingen. En politik som inte utgår
ifrån detta ställer sig på brottslingens sida.
Numera erkänns av allt fler att den s.k.
vårdideologin lidit skeppsbrott. Det nuvarande
systemet bygger på en sammanblandning av vård
och straff som är principiellt otillfredsställande.
Vård kan ju inte anses vara någon naturlig reaktion
på brott. Vård bör ges till människor som är i behov
av det, oberoende av om de begått brott eller ej.
Brottsbalken har inte heller utformats i något
allmänt socialt syfte att sålla fram de medborgare i
vårt land som är mest i behov av kriminalvård för
att inte själva fara illa.
Vi moderater anser att straffet i första hand syftar
till att upprätthålla respekten för den
handlingsnorm som straffbestämmelsen ger uttryck
för. Straffets främsta ändamål måste alltså vara att
avhålla människor från att begå brott.
Detta kräver i sin tur att ett brott skall följas av
straff och att straffet skall innehålla ett visst mått av
obehag. Samtidigt skall straffet vara rättvist och det
skall råda proportionalitet mellan brott och straff.
Straffet bör i första hand bestämmas med
utgångspunkt från brottet, inte med hänsyn till
brottslingens person. Rättskipningen syftar inte till
att diagnostisera och behandla individer som
uppvisar symptom på social avvikelse, utan till att
tydliggöra lagstiftarens budskap att vissa
handlingar är förkastliga.
Moderata samlingspartiets kriminalpolitiska
program som syftar till att återställa respekten för
lag och ordning bygger på den allmänpreventiva
åskådningen.
Detta leder till att vi moderater anser att det
nuvarande påföljdssystemet måste förändras.
Domstolarna bör i princip inte utdöma påföljder
som i själva verket huvudsakligen innebär vård.
Den stora mängd av påföljder och
påföljdskombinationer som finns i brottsbalken är
dessutom ägnade att hos allmänheten skapa
oklarhet om vilken påföljd som är allvarligast. Till
detta kommer att vissa påföljder knappast alls
innehåller något moment av straff.
Påföljderna i brottsbalken bör samordnas och ges
beteckningar som svarar mot deras innehåll. Det
bör i fortsättningen endast finnas tre typer av
påföljder: böter, villkorligt fängelse och fängelse.
Villkorligt fängelse skall kunna kombineras med
övervakning, samhällstjänst och kontraktsvård.
Särskilt beträffande unga brottslingar kan sådana
lösningar vara erforderliga.
I konsekvens med vad jag nu sagt bör beteckningen
''kriminalvårdsanstalter'' utmönstras och
beteckningen ''fängelse'' återinföras.
Principen om att ett brott skall följas av straff
kräver förändringar i lagen när det gäller reglerna
om återfall i brott. Utgångspunkten för
påföljdsregleringen vid återfall måste vara att det
skall vara en försvårande omständighet att ha
återfallit i brott. Nuvarande regler tillåter
emellertid inte ett tillräckligt hänsynstagande till
återfallet vid straffmätningen.
I den proposition som ligger till grund för de
nuvarande bestämmelserna om återfall har
justitieministern uttalat att bestämmelsen om
straffskärpning vid återfall inte är avsedd att
medföra någon mer allmän straffskärpning, utan
att straffskärpning endast bör komma i fråga i
sådana fall där återfallssituationen framstår som
särskilt anmärkningsvärd.
Förutom återfall i synnerligen allvarlig brottslighet
har justitieministern förklarat sig avse bl.a.
upprepad och vanemässig grov
tillgreppsbrottslighet. Med allvarlig brottslighet har
justitieministern menat att straffvärdet för såväl
den gamla som den nya brottsligheten skall vara
minst ett års fängelse.
Med den här regleringen är emellertid
möjligheterna till straffskärpning för
återfallsbrottslingar alltför begränsade. Det är
exempelvis tämligen sällsynt att så långa
fängelsestraff som ett år utdöms. I praktiken kan
flertalet vanebrottslingar fortsätta sin verksamhet.
Det måste därför på ett klarare sätt än nu slås fast i
lagen att det är en försvårande omständighet att ha
återfallit i brott. Hänsyn till återfallet måste kunna
tas även om straffvärdet för brottsligheten
understiger ett års fängelse.
Likaså bör det vara möjligt att förverka villkorligt
medgiven frihet i större utsträckning än vad som nu
är fallet. Straffet bör också kunna skärpas även om
villkorligt medgiven frihet förverkas.
Herr talman! Utvecklingen av brottsligheten har
visat att det är nödvändigt att på ett tydligare sätt
än för närvarande markera att en villkorlig dom är
ett villkorat straff. Den nuvarande ordningen, som
innebär att såväl allmänheten som den dömde ofta
uppfattar påföljden villkorlig dom som ett
frikännande, är inte acceptabel. Villkorlig dom bör
därför bytas ut mot dom på villkorligt fängelse,
vilket innebär att ett fängelsestraff utdöms men att
anstånd medges med verkställigheten av straffet.
Om den dömde begår nya brott under en viss
prövotid skall fängelsestraffet i princip avtjänas. En
dom på villkorligt fängelse skall kunna kombineras
med övervakning. Men detta skall ske endast i de
fall då detta kan bedömas bli verkningsfullt.
Det är alltså inte meningen att påföljden villkorligt
fängelse regelmässigt skall förenas med
övervakning. Nuvarande system där domar på
skyddstillsyn mer eller mindre slentrianmässigt
beslutas av våra domstolar, är otillfredsställande
och kräver onödigt mycket resurser inom
frivårdsorganisationen.
Inslaget av straff i påföljden skyddstillsyn är för
övrigt mycket litet. Skyddstillsynen vilar på en
''vårdfilosofisk'' grund och finns därför inte med i
det moderata påföljdsförslaget.
Man kan knappast heller räkna med några
behandlingeseffekter inom ramen för en vanlig
skyddstillsyn. Övervakningstiden är visserligen ett
år, men kontakterna mellan övervakare och klient
är i många fall sällsynt förekommande. Det s.k.
Sundsvallsförsöket visade t.ex. att kontakterna i
bästa fall bara var 12--18 timmar per år. Det är
också ganska vanligt att den som dömts till
skyddstillsyn återfaller i brott. Påföljden
skyddstillsyn bör följaktligen avskaffas.
När det gäller villkorlig frigivning från
fängelsestraff har vi i dag ett system som mer än
något annat inom kriminalpolitiken upprört
allmänheten under de senaste åren. När den s.k.
halvtidsfrigivningen infördes år 1983 var moderata
samlingspartiet det enda parti som motsatte sig
beslutet. Vi har konsekvent vidhållit vår kritik och
i dag även fått stöd av andra partier.
T.o.m. den socialdemokratiska regeringen har
börjat röra sig i vår riktning, även om den
socialdemokratiska inställningen fortfarande är en
egendomlig blandning av både ja och nej.
Justitieministern har sagt att ändrade regler om
villkorlig frigivning inte få leda till generella
ökningar av de faktiska anstaltstiderna. Vad
justitieministern menar måste alltså vara att
halvtidsfrigivningen kan avskaffas bara under
förutsättning att det samtidigt sker en generell
sänkning av straffskalorna. En sådan förändring
kan vi moderater emellertid aldrig acceptera.
Halvtidsfrigivningen är en av svensk
kriminalpolitiks största skandaler genom tiderna.
Den är en produkt av socialdemokratisk
flumpolitik och bör så fort som möjligt avskaffas.
Enligt vår mening skall det straff som utmätts i
princip avtjänas. Om villkorlig frigivning skall
förekomma skall det vara en belöning för gott
uppförande och inte kunna ske förrän större delen
av straffet avtjänats.
De som ådömts fängelsestraff är ofta notoriska
vanebrottslingar. När denna kategori av personer
slipper avtjäna hela strafftiden ges de följaktligen
ökade möjligheter att begå fler brott.
En undersökning som gjorts av forskaren Jan
Ahlberg vid Brottsförebyggande rådet (BRÅ) visar
att införandet av halvtidsfrigivningen ledde till en
ökning av den anmälda brottsligheten. De anmälda
misshandelsbrotten ökade med 1 %, stöldbrotten
(exkl. butiksstölder, biltillgrep och rån) med 1,6 %,
bilstölderna med 3,3 , rånen med 3,2 %, och
bedrägerierna med 1,2 %.
De här procenttalen kan förefalla små. Men om
man betänker att det varje år anmäls drygt 1,2
miljoner brott i vårt land inser man att
halvtidsfrigivningen i praktiken medfört att
tusentals människor varje år drabbas av brott helt ''i
onödan'' -- om man nu kan använda det uttrycket.
Det förhållandet att man släppte ut fångar i förtid
1983 innebar i absoluta tal att vi fick en omedelbar
ökning med 300 misshandelsbrott, 7 700 stöldbrott,
800 bilstölder, 140 rån och 1 100 bedrägerier.
Om man i dag skulle låta de dömda sitta av hela sitt
straff visar BRÅs beräkningar att de anmälda
misshandelsbrotten skulle minska med 2,4 %,
stöldbrotten med 4 %, bilstölderna med 8 %, rånen
med 8,6 % och bedrägerierna med 3,3 %.
I absoluta tal motsvarar detta 900
misshandelsbrott, 21 000 stölder, 3 500 bilstölder,
350 rån och 3 000 bedrägerier.
En fråga som hör samman med frågan om
halvtidsfrigivningen är regeringens förslag att lägga
ned fängelset i Karlskrona. Vi moderater har den
inställningen att en nedläggning inte bör ske,
eftersom det framtida platsbehovet inom
kriminalvårdens anstaltsorganisation kan förväntas
öka när vårt förslag om att avskaffa
halvtidsfrigivningen har genomförts. Men det finns
flera skäl att behålla anstalten. Jag skall gå något
närmare in på dessa, eftersom frågan är viktig ur
många aspekter.
Kriminalvårdsanstalten i Karlskrona är en sluten
lokalanstalt som tillhör Malmöregionen. I regionen
finns förutom Karlskronaanstalten sex slutna
lokalanstalter, nämligen Malmö, Helsingborg,
Ystad, Växjö och två i Kristianstad. Den
lagstiftning som reglerar kriminalvården bygger
bl.a. på den s.k. närhetsprincipen, som innebär att
närheten till frigivningsorten skall vara vägledande
för placeringen av den intagne.
Om man lägger ned Karlskronaanstalten leder
detta till att sydöstra delen av Sverige blir utan
sluten lokalanstalt, vilket i sin tur sätter
närhetsprincipen ur spel i den delen av landet. Det
skulle också innebära att Blekinge, vid sidan av
Jämtland, blir det enda län i Sverige som saknar
kriminalvårdsanstalt.
Trots att Karlskronaanstalten är en sluten
lokalanstalt tjänstgör den som något av en
specialanstalt inom Malmöregionen, där
rymningsbenägna, narkotikaaktiva och i övrigt
svårbehandlade personer placeras. Härigenom kan
man i det längsta undvika förflyttningar av intagna
till mer avlägset belägna riksanstalter, vilka i första
hand behövs för ett långtidsklientel, samtidigt som
verksamheten vid övriga lokalanstalter inte
behöver störas av svårbehandlade intagna i alltför
hög grad. Detta hindrar inte att
Karlskronaanstalten dessutom kan fungera som
lokalanstalt i ordets egentliga bemärkelse och ta
emot dömda som skall friges till Karlskrona eller
Blekinge i övrigt i enlighet med närhetsprincipen.
Anstalten har nämligen goda möjligheter till
differentiering av de intagna.
Karlskronaanstalten är personalmässigt
dimensionerad för 37 intagna och har från och till
varit överbelagd. Enligt en bedömning som chefen
för Malmöregionen, kriminalvårdsdirektören Clas
Amilon, gjort, torde platsantalet kunna utökas till
45. Personalen på anstalten anser att platsantalet
utan kostnad för byggnation kan ökas till 49. Under
alla omständigheter torde det alltså finnas
ytterligare platsreserver här.
Personalen uppgår till 35 anställda. Därutöver
tillkommer sex vikarier.
Det nya häkte som snart står klart i Karlskrona
kommer att kunna komplettera
kriminalvårdsanstalten på ett fördelaktigt sätt.
Personalorganisationerna har redan gjort upp en
plan för hur de båda enheternas administration och
vikarieanvändning skall kunna samordnas,
varigenom man kan uppnå betydande
rationaliseringsvinster som kommer både anstalten
och det nya häktet till godo.
Herr talman! Karlskronaanstalten fyller en viktig
kriminalpolitisk funktion i sydöstra Sverige. Det
vore kapitalförstöring att lägga ned den. Under
senare år har betydande ekonomiska satsningar
gjorts på anstalten. Så sent som 1990 byggde man ut
brand- och överfallslarmet. Jag vill påstå att ingen
annan anstalt i Sverige har ett så modernt
säkerhetssystem som det man har i Karlskrona. Det
är inte utan anledning som Karlskronaanstalten
används för intagna som är särskilt
rymningsbenägna.
Säkerheten har också ökats genom att all
cellinredning har gjorts fast och att säkerhetsglas av
mycket hög kvalitet installerats i samtliga celler.
De regionalpolitiska aspekterna har jag inte berört.
Men självfallet talar även dessa emot en
nedläggning. Blekinge har i dag stora
arbetsmarknadsmässiga problem.
När det allmänt sett gäller förhållandena på
kriminalvårdsanstalterna är det några frågor som
måste beröras särskilt i det här sammanhanget.
Det är först frågan om behandlingen av de
långtidsdömda. För närvarande gäller att vissa
intagna kan särbehandlas. Detta betyder att de
placeras i sluten riksanstalt och endast kan beviljas
permission under bevakning. Särbehandling kan
enligt 7 § tredje stycket lagen om kriminalvård i
anstalt ske beträffande den som har dömts till
fängelse i lägst två år för grovt narkotikabrott och
för den som har dömts till fängelse i lägst fyra år för
annan brottslighet. Lagen bör här ändras så att
reglerna om särbehandling kommer att gälla alla
intagna som dömts till fängelse i lägst två år oavsett
brottslighetens karaktär. Den som dömts till så
långt fängelsestraff som två år har normalt sett gjort
sig skyldig till mycket svår brottslighet, varför
allmänhetens skyddsintresse måste sättas i första
hand.
Frågan om rymningar och misskötta permissioner
har uppmärksammats alltmer under de senaste
åren. Även om gränsen mellan de två begreppen är
svävande -- det finns ju fortfarande de som vill göra
gällande att spionen Stig Bergling inte rymt utan
bara misskött en permission som han snart frivilligt
återkommer ifrån -- är det i grund och botten ändå
fråga om samma problem, nämligen att
släpphäntheten beträffande de fängelsedömda är
alltför stor. Oberoende av hur många procent
antalet rymningar eller misskötta permissioner ökat
under de senaste åren är reglerna för de intagna i de
här avseendena ändå alltför uppmjukade. Det sker
helt enkelt alltför många rymningar och missköts
alltför många permissioner.
Som huvudprincip måste gälla att det är
oacceptabelt att en intagen kan avvika, vare sig det
sker från anstalt eller under permission. Det är
därför väsentligt att det initieras ytterligare
åtgärder och sätts in särskilda resurser i det här
avseendet. När det gäller permissioner måste
reglerna stramas upp. Obevakade permissioner bör
starkt begränsas för intagna som gång på gång
återfaller i brott. När det gäller intagna som begått
allvarliga våldsbrott och narkotikabrott bör
permission endast undantagsvis få förekomma.
Herr talman! Det förhållandet att vi moderater
anser att begreppen vård och straff bör skiljas åt
hindrar givetvis inte att vi tycker att det är viktigt
att verkställighetstiden i anstalt tas till vara i syfte
att hjälpa den intagne på fötter efter avtjänat straff.
Många av dem som intas i anstalt har otvivelaktigt
sociala, utbildningsmässiga, psykiska och
medicinska problem. Kriminalvården bör
underlätta den intagnes återanpassning i samhället.
Ytterligare insatser måste göras för att förbättra
hans möjligheter att klara sig själv efter
anstaltstiden. Exempelvis torde en bättre utbyggd
yrkesutbildning i anstalt vara av betydande värde.
Samhället måste anses ha en särskild skyldighet att
garantera de intagna en narkotikafri miljö under
anstaltstiden. De intagna får aldrig, frivilligt eller
genom påverkan från andra intagnas sida, bli
missbrukare under fängelsetiden. För många
människor skall ju anstaltsvistelsen faktiskt
innebära en vändpunkt i livet. Det krävs därför
särskilt kraftfulla åtgärder för att vi skall komma till
rätta med narkotikan på fängelserna.
Tyvärr är det i dag på det sättet att det är svårt att
avtjäna ett fängelsestraff i Sverige utan att komma
i kontakt med narkotika. Det händer att intagna
begär att få bli inlåsta i isoleringscell för att slippa
komma i kontakt med knark. Och det är ju
verkligen uppochnedvända världen.
Insmugglingsmetoderna blir alltmer raffinerade.
Under de första månaderna 1991 har lika många
beslag gjorts där man använt sig av nya och
ovanliga metoder som under de senaste tio åren.
Angelägenheten av att få bort narkotikan från våra
fängelser är så stor att en del integritetssynpunkter
måste ge vika för att detta skall uppnås. Hittills
vidtagna åtgärder är inte tillräckliga. Kontrollerna
av intagna och besökande måste skärpas
ytterligare. Detta bör gälla också sanktionerna för
dem som bryter mot reglerna. Tiden medger dock
inte att jag går närmare in på den här frågan. Jag
har redan pratat i 21 minuter. Jag hänvisar i stället
till det som står i reservation 6.
Eftersom jag sett det angeläget att uppehålla mig
vid vissa huvudprinciper i moderat kriminalpolitik,
har jag i detta sammanhang valt att inte heller gå
närmare in på våra mer detaljerade synpunkter på
samhällstjänst. Jag vill bara hänvisa till
reservationerna 23, 24 och 25. Inte heller har jag
direkt berört 1973 års kriminalvårdsreform. Den
vill vi ha en utvärdering av. Det framgår av
reservation 1.
I övrigt ställer jag mig naturligtvis bakom alla de
reservationer som den moderata utskottsgruppen
framfört. Formellt yrkar jag dock bifall endast till
reservationerna 3 och 26.
Anf. 75 ANDRE VICE TALMANNEN:
Jag får meddela att anslag nu har satts upp om att
detta sammanträde skall fortsätta efter kl. 19.00.
Anf. 76 LARS SUNDIN (fp):
Herr talman! Kriminalpolitiken måste utgå från
vad som i en rättsstat med humanitära ideal är
effektivt för att minimera brottsligheten och för att
tillgodose allmänhetens krav på rättstrygghet. Till
de oavvisliga humanitära kraven hör att man måste
sträva efter att den som har begått brott skall
återföras till ett normalt, hederligt liv. Svårigheten
med kriminalpolitik är bl.a. att vi inte med säkerhet
vet varför vissa människor begår brott och vad som
avhåller andra från att begå brott. Forskarna drar
olika slutsatser och lämnar oss olika besked. Vi
politiker måste göra egna bedömningar av de
kunskaper som finns på området och sammanföra
dem med vår egen ideologi.
Folkpartiet liberalernas kriminalpolitiska hållning
grundar sig på partiets liberala människosyn. Varje
individ har en unik personlighet och förmåga att
själv tänka och handla med eget förnuft och
samvete. Vi tilltror människor kraft och förmåga
att förändra sitt liv. Man skall inte bara se på
människan utifrån vad hon varit utan lika mycket
utifrån vad hon kan bli. Därför måste
kriminalvården präglas av en stark känsla för den
enskildes integritet, egenart och inre resurser. Man
kan pressa ned en människa genom att kräva för
mycket, men man kan också hämma henne genom
att inte ställa krav som motsvarar hennes förmåga.
Till dagens betänkande om anslag till
kriminalvården har folkpartiet liberalerna fogat 13
reservationer. De grundar sig alla på den liberala
människosyn som jag tidigare talat om. Jag tänker
inte kommentera dem alla utan vill bara dröja vid
några av dem och kommentera dessa.
Den första och övergripande är den i vilken vi,
liksom tidigare, kräver en parlamentarisk
utredning och en översyn av
kriminalvårdsreformen. Syftet är att en sådan
utredning skulle klara ut om de mål som planerades
och utformades redan på 1960-talet och som
riksdagen fattade beslut om i början av 1970-talet
fortfarande är realistiska och fortfarande skall
gälla, och om vi i så fall anslår rätt mängd pengar.
Det som hänt sedan dess -- vi har bl.a. fått
narkotikabrottslighet och narkotikamissbruk inne
på anstalterna -- gör ju att åtminstone ambitionerna
bakom reformen är svåra att genomföra, minst
sagt.
Just narkotikafrågorna återkommer vi till i
reservation nr 6, där vi menar att ytterligare
ansträngningar måste göras för att få anstalterna
fria från narkotika. Jag är medveten om att det inte
finns några enkla lösningar på de här frågorna; i så
fall hade de åtgärderna självfallet redan vidtagits.
Men vi pekar på två principer som vi anser måste
överges, nämligen närhetsprincipen och
integritetsprincipen, två principer som fastslogs i
kriminalvårdsreformen men som vi är beredda att
ge upp för det övergripande målet att få anstalterna
fria från narkotika. Det är två konkreta förslag som
majoriteten i utskottet avvisar.
I reservation nr 10 hävdar vi att reglerna om
permission bör ytterligare stramas upp.
Permissionen är i normalfallet -- om man kan tala
om normalfall i sådana här ärenden -- ett bra sätt
när man vill återanpassa dem som har dömts till
fängelse. Men har man misskött en permission skall
kvalifikationstiden för en ny göras längre. Och
obevakade permissioner för sådana som gång på
gång återfaller i brott måste självfallet inskränkas.
I en del fall bör permissioner bara ges rent
undantagsvis -- det gäller intagna som har begått
allvarliga våldsbrott, och det gäller intagna som har
begått allvarliga narkotikabrott. Det är fortfarande
alltför många permissioner som missköts. För
allmänhetens tilltro till rättsväsendet är det oerhört
viktigt att permissioner sköts och betraktas som just
permissioner och inte som självklara rättigheter.
Till sist också några ord om reservationerna 24 och
25 om samhällstjänst i hela landet. Vi har ju för ett
år sedan äntligen fått samhällstjänst som ny
påföljd, visserligen bara som försöksverksamhet
och visserligen bara i några distrikt i landet.
Principen om likheten inför lagen kräver, menar vi,
att försöksverksamheten utsträcks över hela landet.
Det är inte rimligt eller rättvist att man kan dömas
till ett par månaders fängelse i en del av landet
medan man i en annan del, som omfattas av
försöksverksamheten, har chans att få
samhällstjänst i stället för fängelse. Det är stötande
för människors rättskänsla, precis som de tyvärr
alltför många misskötta permissionerna. Det är
också därför vi tror på samhällstjänsten som en
alternativ påföljd. I enlighet med reservation 25 vill
vi ha större möjligheter än i dag att döma yngre
lagöverträdare till samhällstjänst i stället för
exempelvis skyddstillsyn.
Det är särskilt angeläget, herr talman, att utnyttja
andra, inte nödvändigtvis lindrigare, former av
straff för unga lagöverträdare. Det är när det gäller
dem som chanserna till återanpassningar är störst.
Då kan det stöd och den sociala gemenskap som
samhällstjänsten kan ge, och i de flesta fall ger,
spelar en avgörande roll, som man kan läsa om t.ex.
i den information om försöksverksamheten med
samhällstjänst om kriminalvårdsstyrelsen givit ut.
Till slut, herr talman, bara ett par ord om
Karlskronaanstalten. Vi i folkpartiet liberalerna
förutsätter att den får vara kvar. När regeringen har
vägt in de regionalpolitiska hänsyn som man enligt
vår mening måste ta i det här fallet och andra
hänsyn -- som t.ex. att halvtidsfrigivningen kan
komma att avskaffas -- kommer regeringen att
komma till ett annat beslut; då kommer man till
beslutet att anstalten får vara kvar.
Herr talman! Vi i folkpartiet liberalerna står
naturligtvis bakom alla de 13 reservationer som vi
har avgivit till utskottets betänkande, men jag nöjer
mig med att yrka bifall till reservationerna 1, 6, 10
och 24.
Anf. 77 INGBRITT IRHAMMAR (c):
Herr talman! Sedan 1950 har antalet polisanmälda
brott mer än sexdubblats och över 1,2 miljoner
brott polisanmäls numera årligen. Av alla brott som
sker är det ändå bara en del som anmäls och leder
till åtal. Grövre våldsbrott anmäls oftare än
lindriga. Våld mellan obekanta anmäls också oftare
än våld mellan bekanta. Jag skall ge ett exempel.
De anmälda våldsbrottens antal anses utgöra
mindre än en femtedel av samtliga våldshändelser
med synlig skada. Av det förstår vi att det begås en
offantlig mängd brott, och det är absolut
oacceptabelt.
Det är därför viktigt med en reaktion på brott. Det
är viktigt att samhället tydligt och konsekvent
reagerar på brott och att dessa reaktioner står i
något så när rimlig relation till den uppfattning om
brottet som allmänheten har. Om allmänhetens
uppfattning i avgörande grad skiljer sig från
gällande rättsläge kommer människor att ta
avstånd från de rättsvårdande myndigheternas
arbete, och därmed tar de också avstånd från
rättssystemet.
I dag meddelas vanligen villkorlig frigivning efter
halva den utdömda strafftiden. Detta står inte i
överensstämmelse med vad allmänheten anser vara
rimligt för de brott som begås. Endast när den
intagne döms till fängelse med en minsta strafftid
om två år och risken för återfall i grov brottslighet
anses stor skall villkorlig frigivning kunna ske efter
två tredjedelar av tiden. Villkorlig frigivning efter
halva strafftiden sker i dag vanligen även om den
intagne under strafftiden på ett allvarligt sätt
missköts sig.
Det här kan vi i centern inte anse vara rimligt och
riktigt. Det verkar nu som om även regeringssidan
hade insett att det inte är hållbart. Man har anmält
att man är beredd att överge principen om
halvtidsfrigivning.
Vi vill ha en återgång till de regler som tidigare
gällde. Det normala var då att man, om man hade
skött sig under anstaltstiden, kunde lämna
anstalten efter två tredjedelar av tiden -- det tycker
vi är rimligt. Men om man missköter sig skall man
avtjäna hela straffet. Det systemet ger de intagna
en morot att förbättra sin skötsamhet.
När nu halvtidsfrigivningen eventuellt slopas vill vi
ge regeringen en signal om att vi inte anser att man
generellt skall sänka alla straffskalor i samband
med slopandet av halvtidsfrigivningen. Vi är litet
rädda för att man har tänkt sig det -- man har i
propositioner uttalat sig på det sättet att ett
eventuellt slopande av halvtidsfrigivningen inte får
innebära ett ökat behov av fängelseplatser. En
annan möjlig tolkning av det uttalandet är att man
är beredd att ställa upp på tankegångar som vi har
i centern, nämligen att man skall ha flera alternativ
till fängelsestraff. Då skulle det eventuellt inte
behövas fler fängelseplatser, men det får vi då se.
Men vi vill i dag uttala att det inte får ske en
generell sänkning av straffen samtidigt som man
slopar halvtidsfrigivningen.
Tidigare talare har varit inne på det här när det talat
om upprep och grov brottslighet. Från centerns sida
anser vi också att upprepad eller grov brottslighet
är mycket allvarlig och att vi skall skärpa straffen
för sådan brottslighet.
En lagöverträdare som återfaller i brott upprepade
gånger skall därför dömas till successivt längre
fängelsestraff. Det har också våldskommissionen
ansett. Man har föreslagit att det skall ske en
straffskärpning där, och vi väntar alltså på sådana
signaler från regeringssidan. Vi anser att det är
nödvändigt med hänsyn till det skydd som vi anser
att allmänheten har rätt till. Det är också
anledningen till att vi anser att det bör vara större
restriktivitet i fråga om permissioner när det gäller
de mest brottsaktiva och dem som har begått de
grövsta våldsbrotten och t.ex. narkotikabrott.
Obevakade permissioner bör begränsas starkt för
dessa grupper. De som dömts för våldsbrott och
grova narkotikabrott bör enligt vår mening endast
undantagsvis beviljas permission.
Vi har en gemensam reservation med moderater
och folkpartister när det gäller dem som dömts till
fängelse i minst två år. Vi anser nämligen att alla
som har dömts till fängelse i minst två år skall
särbehandlas. Det gäller alltså inte bara för
narkotikabrottslingar utan även andra som har
begått grövre brott. Har man dömts till minst två
års fängelse har man begått ett allvarligt brott. Då
krävs det också särbehandling. Man bör t.ex. i ökad
utsträckning avtjäna sina straff på sluten anstalt.
I centern är vi mycket för alternativ till
fängelsestraff. Fängelsestraff är ju viktigt när det
gäller att skydda allmänheten för bl.a.
våldsbrottslingar och annat men när det gäller att
rehabilitera brottslingar har man inte lyckats
särskilt bra med dem som har satts i fängelse.
Därför är det viktigt att pröva andra vägar. Det har
vi börjat med under senare år. Vi har fått
kontraktsvård och försöksverksamhet med
samhällstjänst.
När det gäller kontraktsvård kommer det skilda
signaler. Vissa anser att det inte lyckats särskilt bra,
medan andra anser att man uppnått väldigt bra
resultat. Men det kommer många signaler om att
det behövs tydligare besked till den som har dömts
till kontraktsvård, att det ställs större krav på
skötsamhet. Det innebär att kontraktsvård borde
villkoras med fängelse. Den som missköter sin
kontraktsvård skall automatiskt finna sig i att bli
placerad i fängelse. Fängelse skall vara en
påminnelse om brottet och också fungera som stöd
vid kontraktsvård.
Påföljden samhällstjänst har införts på ett fåtal
platser i landet, närmare bestämt i fem distrikt. Det
har lagrådet haft invändningar emot, därför att man
inte kan döma lika i hela landet. Det borde i stället
vara så att man hade samhällstjänst i hela landet. Vi
säger nu att de erfarenheter som vi hittills har fått
visar på positiva resultat, så positiva att vi tycker att
samhällstjänst bör införas i hela landet. Det bör
också kunna användas för unga lagöverträdare i
större utsträckning än vad som sker i dag. Eftersom
samhällstjänst är ett alternativ till fängelse och
fängelsestraff inte kan utdömas för de allra yngsta i
särskilt stor omfattning, borde man kunna ändra i
lagtexten. Vi talar nu om att vi skulle kunna ha
samhällstjänst som en fristående påföljd. I varje fall
måste vi finna vägar så att vi kan använda oss av
samhällstjänst i ökad utsträckning för yngre
lagöverträdare än vad som sker i dag.
Tidigare talare här har varit inne på problemet med
narkotika på kriminalvårdsanstalterna. Vi vill ha en
större differentiering av narkomaner och icke-
narkomaner när det gäller anstaltsplaceringar. Vi
har det grundläggandet kravet att alla som vill bli
placerade på narkotikafria avdelningar absolut
skall ha rätt till det. Så är det som sagt inte i dag.
Många anstalter är i stort sett överflödade av
narkotika, och värst är det naturligtvis på de öppna
anstalterna.
Vi är beredda att göra inskränkningar i den
personliga integriteten för dem som är placerade på
anstalterna för att komma till rätta med
narkotikaproblemet på ett bättre sätt. Man har
gjort vissa framsteg, och det är glädjande men långt
ifrån tillräckligt. Ett problem som vi inte tagit upp
vare sig i betänkandet eller i reservationerna, men
som jag ändå vill jag ta upp i det här
sammanhanget, är faktiskt problemet med
anställda som för in narkotika på anstalterna. Det
är någonting som vi också bör titta närmare på i
framtiden.
Så skall jag gå in på bevakning i anstalterna. Det
har skett vissa förbättringar. Man har kunnat visa
att en viss minskning av avvikelser och rymningar
från anstalterna har skett, men det är långt ifrån
tillfredsställande. Det är alltför höga siffror på det
området fortfarande. Därför måste det ske
ytterligare förbättringar och kanske ytterligare
differentiering av placeringar av de mest
rymningsbenägna.
På frivårdssidan är det besvärligt för dem som
arbetar där. Det är ett svårt klientel och ökad
arbetsbelastning. Det är naturligtvis de nya
påföljdsformerna samhällstjänst och kontraktsvård
som har bidragit till denna ökade arbetsbelastning.
Vi måste stödja och hjälpa personalen. Från
centerns sida vill vi tillföra en extra resurs på 5
miljoner för att förbättra arbetssituationen inom
frivården. Det är inte någon stor summa, men det
är bättre än ingenting. Det är en början till en
resursförstärkning i varje fall.
Vi står tillsammans med folkpartiet och
moderaterna också bakom kravet på en
parlamentarisk utredning om 1973 års
kriminalvårdsreform. Det är problemen med
narkotika på anstalterna som visar att vi har
misslyckats, problemen med rymningar och
problemen med den höga återfallsfrekvensen -- jag
tycker nästan att det är bland det värsta. Vi har inte
lyckats att få dem som är placerade på anstalt att
sluta att begå brott. Visserligen bereds frågan av en
grupp inom regeringspartiet, men vi anser att den
här frågan är av sådan dignitet och så viktig att den
bör beredas av en parlamentarisk grupp.
Så några ord om Karlskronaanstalten. I dag
behöver vi den fortfarande av flera skäl. Vi behöver
platserna, och vi behöver de platserna i den delen
av landet. Det är 93 % beläggning vid anstalten,
fick vi höra av dem som arbetar där. Det är en
väldigt hög beläggning. Det är en stor säkerhet på
anstalten, sade man. Det var få avvikelser och
rymningar därifrån. Anstalten behövs av
regionalpolitiska skäl, har det framförts från olika
håll. Det är verkligen sant. Men det får inte vara
det enda avgörande vid bedömningen av behovet
av sådan anstalt. Det finns så många skäl som talar
för att anstalten behövs flera år framöver. Vi
framför i vår reservation att man måste ta stor
hänsyn också till den i framtiden slopade
halvårsfrigivningen. Min bedömning är alltså att
anstalten kommer att stå kvar under många år
ännu.
Slutligen några ord om något som varit glädjande
vid behandlingen i utskottet. Vi tar ständigt steg
framåt och får förbättringar för framför allt
brottsoffren i samhället. Det sker vanligtvis så att
någon i oppositionen lägger fram förslag som flera
partier i oppositionen ställer sig bakom. Till slut
kan inte ens socialdemokraterna fortsätta att säga
nej. Antingen blir de överkörda av en majoritet
eller också finner de att det inte är särskilt lämpligt
politiskt att fortsätta att säga nej.
Ett motionskrav från centern i betänkandet är
behandling för de gärningsmän som begått
våldsbrott framför allt mot kvinnor, sexualbrott
men också våldsbrott. För att förhindra att dessa
går ut i samhället och begår nya brott --
återfallsfrekvensen i denna grupp är väldigt hög --
måste de få kristerapi och få behandlingsplatser.
Där man har haft den här typen av behandling har
man faktiskt redovisat goda resultat. Vi har nu sagt
att målsättningen måste vara att alla de som vill ha
sådan behandling av den här gruppen gärningsmän
skall kunna få det. Nu har utskottet ställt sig bakom
det kravet. Därför är det ett glädjande steg framåt
och innebär ett ökat skydd för allmänheten.
Naturligtvis minskar också risken för offren också.
Centern ställer sig naturligtvis bakom de
reservationer där vi finns med, men jag väljer att
bara yrka bifall till reservationerna 25 och 28.
Anf. 78 JAN-OLOF RAGNARSSON (v):
Herr talman! Jag skall även i fråga om betänkandet
om anslag till kriminalvården enbart yrka bifall till
en reservation, nämligen reservation 5 från
vänsterpartiet.
Anf. 79 KRISTER SKÅNBERG (mp):
Herr talman! Jerry Martinger inledde den här
debatten på ett för mig litet kusligt sätt. Rättvisan
skall stå bara på brottsoffrens sida, sade han. Det
är självklart, men rättvisan skall över huvud taget
stå på samhällets sida, och då kan inte
brottslingarna lämnas utanför en human inställning
som innebär att de skall kunna återanpassas till
samhället.
Jag talar säkert inte bara för miljöpartiet när jag
säger att rättvisan skall stå på hela samhällets sida.
Rättsväsendet skall förebygga brott och skydda alla
i samhället mot brott. Då är det inte tillräckligt att
samhället genom hårda straff försöker avskräcka
människor från att begå brott. De som begår brott
måste få hjälp att komma innanför samhällets,
solidaritetens och humanitetens ramar. Annars
ökar risken för återfall och för att de därmed
fortsätter att förstöra egnas och andras liv och
egendom.
1974 års kriminalvårdsreform har inte varit
lyckosam. Det finns lyckade projekt på vissa
kriminalvårdsanstalter, vilket inger hopp. Inom
frivården och inom särskilda behandlingshem har
man nått en del goda resultat.
Herr talman! Vi miljöpartister tror inte att det är fel
på lagen utan på hur den tillämpas. Man får inte ge
upp och gå tillbaka till ett brutalare beteende vid
behandlingen av dem som begått brott. Det måste
tas nya tag för en humanare kriminalvård. Jag yrkar
bifall till reservation 2.
Jag yrkar bifall också till reservation 3, som handlar
om kriminalvårdsanstalten i Karlskrona. Jag
instämmer i de skäl som Jerry Martinger framförde.
Jag ställer mig bakom reservation 8, som tar upp
frågan om att begära en utredning om
tillämpningen av kriminalvårdslagen 7 §, 3 stycket i
syfte att förbättra de dömdas rättsliga ställning.
Jag yrkar bifall till reservation 12, som handlar om
förtroenderåd. Påföljdsutredningen bör få i
uppdrag att också se över detta med förtroenderåd.
Det bör finnas ett förtroenderåd på varje
kriminalvårdsanstalt, och deras rättsliga ställning
bör stärkas.
Herr talman! Vi miljöpartister har ingenting emot
en utredning om kriminalvårdslagen och hur man
har lyckats att förverkliga dess intentioner.
Däremot tycker vi inte att de motiv som har
lämnats har uttryckts på ett sådant sätt att vi har
valt att stödja någon reservation med det här
innehållet. Självfallet kan en utredning visa hur
man på ett bättre sätt i framtiden kan förverkliga de
ambitioner som ligger bakom kriminalvårdslagen.
Vi hoppas att det skall vara möjligt att göra det på
ett bättre sätt i framtiden. Om ett
utredningsresultat visar på sådana
förbättringsmöjligheter, är vi bara glada. Men vi
vill inte ta en utredning som intäkt för att gå tillbaka
till den brutalare syn som har genomsyrat hela
rättsväsendet.
Anf. 80 JERRY MARTINGER (m) replik:
Herr talman! Krister Skånberg påstod att jag hade
sagt att vi skall stå bara på brottsoffrens sida.
Antingen hörde inte Krister Skånberg vad jag sade
beträffande behandlingen av intagna i fängelser,
eller också ville han inte höra det.
Jag sade nämligen att man bör se till att
verkställighetstiden i anstalt tas till vara i syfte att
hjälpa de intagna på fötter efter avtjänat straff.
Vidare sade jag att många av dem som intas i anstalt
har sociala, utbildningsmässiga, psykiska och
medicinska problem och att kriminalvården därför
måste underlätta den intagnes återanpassning i
samhället. Jag sade också att det måste till
ytterligare insatser för att förbättra den intagnes
möjligheter att klara sig själv efter anstaltstiden.
Detta är väl i rimlighetens namn, Krister Skånberg,
inte någon brutal syn!
Anf. 81 KRISTER SKÅNBERG (mp)
replik:
Herr talman! Rätt skall vara rätt. Det är sant att
Jerry Martinger efter -- som jag uppskattade det --
ungefär tolv minuter, under vilken tid han talade
om olika typer av straffskärpning, faktiskt sade det
som han nu upprepade. Det är absolut sant, Jerry
Martinger. Men Jerry Martinger inledde med att
säga att det gällde att stå på brottsoffrens sida. Jag
uppfattade detta som ett väldigt tydligt
ställningstagande -- vi kan kontrollera efteråt vad
det står i protokollet. Jerry Martinger sade att
brottsoffren skall ha all sympati -- de skall också ha
mycket sympati eller snarare hjälp att slippa att bli
utsatta för brott.
Det fanns dock inte ett spår av sympati för dem som
råkar ut för att begå brott. Det finns inte så många
som med vett och vilja kallblodigt begår brott. Vi
har tidigare i dag talat om olika kategorier av brott,
som begås vid sunda vätskor, nämligen vissa typer
av miljöbrott och ekonomiska brott. I många andra
fall av brott är det någonting, som vi inte vet så
mycket om, som gör att människor mot bättre
vetande skadar sig själva och andra.
Jerry Martinger inledde på ett sätt som skrämde
mig. Jag medger att han så småningom i sitt
anförande lugnade sig litet.
Anf. 82 JERRY MARTINGER (m) replik:
Herr talman! Det är alldeles riktigt, Krister
Skånberg, att jag inledde med att betona att det är
brottsoffret som är den svage i förhållande till
brottslingen.
Det är helt riktigt uppfattat att jag tycker att det nu
är dags att börja se på brottsoffrens situation
betydligt mer än vad man har gjort under de senaste
decennierna i vårt land. Det är min och moderata
samlingspartiets absolut bestämda uppfattning.
Anf. 83 KRISTER SKÅNBERG (mp)
replik:
Herr talman! Jag vill för min del avsluta den här
replikväxlingen med att säga att jag håller med om
att det är viktigt att brottsoffren på alla sätt skall
skyddas mot att i onödan utsättas för brott. Detta
gäller inte bara brottsoffer utan även potentiella
brottsoffer, och det är vi allihop.
Det ligger nära till hands att Jerry Martinger håller
med mig om att hela samhället är ett enda stort
brottsoffer när det gäller miljöbrott och att många
medborgare är gemensamma brottsoffer då det är
fråga om ekonomisk brottslighet.
Andre vice talmannen anmälde att Jerry Martinger
anhållit att till protokollet få antecknat att han ej
ägde rätt till ytterligare replik.
Anf. 84 BIRTHE SÖRESTEDT (s):
Herr talman! När vi nu behandlar betänkandet om
anslag till kriminalvården och frågor i anslutning till
detta, framstår det klart att det finns olika
inriktningar när det gäller att utveckla och förändra
den framtida kriminalpolitiken.
I början av 1970-talet, då grundtankarna för
kriminalvårdsreformen lades fast, var det fråga om
en förändring till human kriminalvård.
Intentionerna var minsta möjliga ingripande och
det gällde att motverka de negativa konsekvenser
som ett frihetsberövande innebär samt att
medverka till den dömdes anpassning i samhället.
Det har funnits en bred samstämmighet om denna
inriktning.
Vi kan notera att det nu blåser andra vindar.
Samhällsklimatet är på väg att hårdna -- det drar en
våg av vedergällning genom samhället. Både i
massmedia och i den politiska debatten möter vi
krav på längre och mer inlåsning. Frågan är om
1990-talets kriminalpolitik skall hoppa på denna
utveckling eller bromsa den.
Det är helt uppenbart att moderaterna har anslutit
sig till vedergällningsvågen -- det är möjligt att man
på det sättet tror sig nå politiska poänger.
I motioner och reservationer krävs att
halvtidsfrigivningen skall tas bort. Det krävs också
hårdare permissionsregler, skärpta återfallsstraff,
högre straffskalor och avskaffande av
frivårdspåföljder till förmån för fängelse -- alltså
krav på ökad repression.
De övriga borgerliga partierna verkar att i allt
större utsträckning hänga på. Är det den moderata
kriminalpolitiken som skall vara förebild för en
eventuell borgerlig regering?
När man läser folkpartiet liberalernas motion Brott
och Straff, om en liberal kriminalpolitik, kan man
få intrycket att folkpartiet fortfarande förespråkar
en human kriminalpolitik. Det gäller synen på det
förebyggande arbetet, fängelsestraffet och behoven
av alternativ till frihetsberövandet. Men
reservationerna tar sig mera uttryck i att man
närmar sig den moderata samhällssynen.
Vid den av utskottet anordnade utfrågningen om
orsaker till brott med medverkande av forskare och
andra som är verksamma inom det
kriminalpolitiska området var det inget som
framkom om att hårdare tag och längre straff skulle
vara lösningen på de kriminalpolitiska problemen,
snarare tvärtom.
Det handlade inte om en återgång till det gamla
utan om att ytterligare utveckla förebyggande
insatser såsom stöd till barn och familjer, stöd i
skolan, åtgärder mot missbruk, m.m.
Vi socialdemokrater anser att det är alldeles
nödvändigt att solidaritet och omtanke präglar
samhällsklimatet. Det gäller brottsoffer, men det
måste även gälla dem som begår brott.
Det kriminalpolitiska arbetet skall också
fortsättningsvis vila på humanismens grund, och
därför måste det brottsförebyggande arbetet sättas
i centrum.
Herr talman! Utgångspunkten för
fängelsestraffkommitténs uppdrag var att i allt
väsentligt fullfölja den linje i det kriminalpolitiska
utvecklingsarbetet som går ut på att minska
användningen av frihetsberövande påföljder och
minska tiden på de frihetsberövanden som ändå
måste göras.
Jag vill också peka på att kommittén var enig i sin
uppfattning att det finns starka skäl som talar för en
begränsad användning av fängelsestraffet, inte
minst från humanitär synpunkt.
Kommittén konstaterade, mot bakgrund av den
kriminologiska forskningen, att fängelsestraffet
inte ger några större möjligheter att påverka
brottslighetens omfattning. Inte heller vid
internationella jämförelser har man funnit någon
tendens i riktning mot att strängare straff medför
lägre brottsnivå.
En grundläggande politisk enighet om den
kriminalpolitiska inriktningen fanns då. Men när
justitieministern redovisar att hon ämnar föreslå att
halvtidsfrigivningen avskaffas och att ett arbete
pågår med målsättningen att det samlade resultatet
inte skall leda till några generella ökningar av de
faktiska anstaltstiderna krävs följande i
reservationer. folkpartiet vill ha en ytterligare
utredning. Moderaterna vill i princip helt slopa den
villkorliga frigivningen. En sådan skall bara ges
som belöning när större delen av straffet har
avtjänats. Centern vill ha en fakultativ villkorlig
frigivning efter två tredje delar av strafftiden. Både
moderaterna och centern säger klart att de
motsätter sig målsättningen att generellt inte öka
den faktiska anstaltstiden. Moderaterna menar att
det inte alls är nödvändigt att samtidigt pröva
frågorna om straffskalorna.
Ni måste vara medvetna om vad detta innebär. Det
innebär en satsning av kriminalvårdens resurser på
en utbyggnad av anstalter. Det rör sig faktiskt om
500--800 anstaltsplatser. Det rör sig om miljontals
kronor som kanske kan satsas bättre för att man
skall komma till rätta med brottsligheten.
Herr talman! Sedan några år tillbaka har
utformningen och tillämpningen av
påföljdssystemet stått i centrum och ett arbete
pågått om hur vi skall kunna ersätta fängelsestraffet
med alternativa påföljder, påföljder som är
tillräckligt ingripande och tillgodoser den dömdes
behov av stöd och hjälp bättre än fängelsestraffet.
Skyddstillsynspåföljden har förstärkts med
kontraktsvård, och försök med samhällstjänst har
påbörjats.
Det måste ständigt pågå en utveckling av i vad mån
det finns möjlighet att minska användningen av
fängelsestraff genom att utveckla och effektivisera
frivårdspåföljderna.
Lika angeläget är det att fortgående utveckla
innehållet i verkställigheten av fängelsestraffet, att
anpassa innehållet efter behoven i det enskilda
fallet och att utnyttja detta på bästa sätt för att
motverka frihetsberövandenas negativa verkningar
och underlätta den dömdes anpassning i samhället.
Ett arbete i just denna riktning pågår i
påföljdsutredningen. En särskild utredare har
tillsatts, och förslag väntas läggas fram under våren.
Nu föreligger krav på att skärpa påföljden villkorlig
dom till villkorligt fängelse. Den frågan har
utskottet tidigare, senast för ett år sedan,
diskuterat. Vi finner inte heller nu någon anledning
att göra ett så kraftigt ingrepp i påföljdssystemet
och lagstiftningen.
Vidare finns det inte heller anledning att frångå
tidigare ställningstaganden om att kontraktsvård
och samhällstjänst är kopplade till skyddstillsyn.
Vi vill slå vakt om frivårdspåföljden och tar bestämt
avstånd från moderaternas förslag om att avskaffa
påföljden skyddstillsyn. Vi vill i stället utveckla
den.
Inom frivården pågår ett kontinuerligt
utvecklingsarbete. Det gäller såväl metoder som
former för det man kan kalla motivationsarbete.
Likaså gäller det samarbete med andra
myndigheter och organisationer. Det har skett en
översyn av frivården för att ge underlag för
ställningstagande till frivårdens framtida roll och
arbetsuppgifter. Promemorian är nu föremål för
remissbehandling.
De människor som av en eller annan anledning
hamnar utanför samhällets normer och regler
tillhör ofta en på många sätt utslagen och utsatt
grupp. Det finns ofta speciella svårigheter att åter
inlemmas i samhällsgemenskapen. För att klara
den svåra uppgiften pågår det ständigt ett
förändringsarbete inom kriminalvården.
Kriminalvårdsstyrelsen har fått i uppdrag att
upprätta och genomföra lokala handlingsprogram
för verksamheten på anstalterna. Det handlar om
att utveckla de olika personalrollerna, förhindra
och motverka införsel av narkotika och att
informera och motivera till behandling. Allt fler
anstalter inför särskilda motivationsavdelningar
med specialsydd verksamhet för att kunna möta
missbrukarnas speciella behov. Särskilda
drogkurser genomförs.
Anstalterna tar sikte på att utveckla samarbetet
med socialtjänsten, narkomanvården,
kronofogdemyndigheter och konsumentvägledare.
Det sker ett samarbete med olika organisationer
som arbetar med missbruksproblematiken. Det
pågår ett mycket ambitiöst arbete bl.a. för att
motivera de intagna att ta itu med sina
missbruksproblem. Men det sker också kontroller
av olika slag för att förhindra narkotikatillförsel till
anstalterna.
Alla är överens om att narkotikan i samhället är ett
stort problem. Det finns inom kriminalvården en
medvetenhet och en vilja att angripa problemen.
Och man är väl medveten om problemens
omfattning. Av den anledningen behövs det inte
något särskilt uttalande till regeringen. Problemen
är ju väl kända, och man är väl medveten om att
man på olika sätt måste utveckla insatserna mot
narkotikan.
En annan del av innehållet i verkställigheten är att
de intagnas behov och förmåga skall styra
sysselsättningen, förutom produktionsarbete,
arbetsträning, kortkurser, studier och rena
påverkansprogram.
I en mer långsiktig strategi förändras vårdarnas
roll. Vårdarnas engagemang i behandlingsinslag
och motivationsinsatser är en förutsättning för att
arbetet skall få genomslag.
Ingbritt Irhammar tog upp behandlingen av
våldsverkare och sexualbrottslingar. Det är en
verksamhet som har pågått under några år och som
har utvecklats. Personalutbildning har också skett i
samband med detta. Vi anser alla att det är
angeläget att denna utveckling fortsätter, så att de
som så önskar kan få behandling för sina problem.
Ingbritt Irhammar tyckte att hon skulle ha äran av
detta, och det kan vi väl bjuda på.
Beläggningen på de slutna lokalanstalterna har
legat under den fastslagna normen.
Justitieministern har bedömt att
Karlskronaanstalten kan stängas och att
samordning kan ske i och med öppnandet av ett
nytt häkte. Utskottet har diskuterat den här frågan
ingående och förutsätter att regeringen särskilt
beaktar Blekinges speciella situation och det
uttalande som har gjorts här i riksdagen. Visar det
sig att det inte finns möjlighet till fortsatt drift vid
anstalten menar utskottet att regeringen, för att
mildra effekterna av en nedläggning, medverkar till
en smidig lösning.
Avslutningsvis vill jag poängtera att vi
socialdemokrater anser att målen för
kriminalvården alltjämt är giltiga, och vi vill
fortsätta utvecklings- och förändringsarbetet på
olika områden för att förbättra möjligheterna att nå
dem.
Herr talman! Med hänvisning till det anförda yrkar
jag bifall till hemställan i justitieutskottets
betänkande och avslag på samtliga reservationer.
Anf. 85 LARS SUNDIN (fp) replik:
Herr talman! Jo, Birthe Sörestedt, vi i folkpartiet
liberalerna förespråkar fortfarande en human
kriminalpolitik, en human kriminalvård. Men
förväxla inte human med kravlös.
Vi förespråkar inte bara mer inlåsning, sade Birthe
Sörestedt. Låt mig ge ett exempel: Samhällstjänst
som en påföljd, som ett alternativ till fängelse, finns
nu på försök i fem distrikt i landet. Vem är det som
har baxat er socialdemokrater ända hit, om inte vi
inom den borgerliga oppositionen, dvs. till denna
försöksverksamhet som är alldeles för liten, enligt
vår mening. Men det är ändå något jämfört med de
nej och åter nej till detta alternativ till fängelse som
vi mötte från er socialdemokrater länge. Den stora
fördelen med samhällstjänst, Birthe Sörestedt, är
att människor kommer ifrån de så nedbrytande
fängelserna, nedbrytande speciellt för unga
människor.
Beträffande den utredning som
socialdemokraterna inte vill gå med på hänvisar ni
till att det pågår en ständig översyn inom
regeringskansliet tillsammans med
kriminalvårdsstyrelsen. Begriper ni inte att denna
frågas väldiga dignitet, denna frågas väldiga
intresse hos medborgarna, hos allmänheten, kräver
en parlamentarisk insyn. En sådan parlamentarisk
utredning som vi vill ha ger en insyn på ett helt
annat sätt än det utredningsarbete som sker inom
regeringskansliet. Det har med tilltron till
rättssystemet att göra, att vi får en sådan utredning
som vi alla har insyn i.
Herr talman! Jag vill till sist ta upp narkotikan på
anstalterna. Majoriteten skriver ändå i
betänkandet, Birthe Sörestedt, att det t.ex. på
lokalanstalterna, med något undantag, inte finns
narkotikafria avdelningar. Det finns inte heller
avdelningar för intagna som inte missbrukar
narkotika, trots alla de fina åtgärder som har
vidtagits, trots allt det arbete som läggs ned av de
anställda. Min konkreta fråga, Birthe Sörestedt: Är
ni inte beredda att rucka på näringsprincipen, att
rucka på integritetsprincipen -- våra två konkreta
förslag -- för att komma åt narkotikan på
anstalterna. Narkotika på anstalterna är
oefterrättligt.
Anf. 86 INGBRITT IRHAMMAR (c)
replik:
Herr talman! Först skall jag yrka bifall till vår
reservation 4, vilket jag glömde i mitt förra
anförande. Den gäller Karlskronaanstalten.
Reservationen skiljer sig inte särskilt mycket från
reservation 3, som moderaterna står för. De anser
sig däremot redan ha avsatt pengar till att bevara
Karlskronaanstalten, för all framtid kanske, det
står ingen tidsbegränsning. Men jag kan inte se
några pengar nämnas i reservationen, så jag vet inte
hur man har finansierat detta. Vi säger att anstalten
inte skall läggas ned förrän man har tagit hänsyn till
kraven om halvtidsfrigivningen och sett hur de slår
och ordnat den regionalpolitiska situationen.
Reservationerna skiljer sig som sagt inte mycket,
men jag tycker att det är viktigt att yrka bifall till
reservation 4.
Till Birthe Sörestedt vill jag säga att jag tycker att
det är viktigt att vi är överens om en human
kriminalvård. Det är mycket viktigt. Men
kriminalvården är inte human när man misslyckas
och får en så stor återfallsfrekvens bland dem som
är intagna, när man till så stor del misslyckas med
narkotikasituationen på fängelserna. Man
misslyckas så till den grad att de som kommer in och
aldrig förr har brukat narkotika, kommer ut från
fängelserna och är narkotikamissbrukare. Detta är,
precis som Lars Sundin sade, skälen till att det är
viktigt med en bred parlamentarisk utredning, med
en bred parlamentarisk insyn, för att vi verkligen
tillsammans skall penetrera de här problemen.
Det gäller inte att finna vägar för ökad
vedergällning. Men det gäller att finna vägar för ett
ökat samhällsskydd och ett ökat skydd för
brottsoffren. Det är inget bra skydd för samhället,
allmänheten och de presumtiva brottsoffren att
dessa gärningsmän går ut och begår nya brott om
och om igen, som är fallet i dag.
Våldskommissionen har dragit slutsatser.
Regeringen har tillsatt våldskommissionen för att
den skall komma med förslag och
våldskommissionen har kommit med de förslagen
att de mest brottsaktiva, de som återfaller i brott
och de som begår grova brott, våldsbrott och
narkotikabrott, skall få ökade påföljder. Det är
detta vi stöder. På så sätt skyddar vi allmänheten.
Jag får återkomma i senare repliksskiften med
ytterligare frågor. Jag vill bara säga att Birthe
Sörestedt drar fel slutsatser av vårt förslag om ingen
generell sänkning av straffskalorna. Vi talar inte
om en generell ökning.
Anf. 87 JERRY MARTINGER (m) replik:
Herr talman! Birthe Sörestedt säger att
moderaterna anslutit sig till
vedergällningsideologin. Det stämmer inte. Birthe
Sörestedt måste skilja på begreppen. Vi
förespråkar en allmänpreventiv uppfattning. Kalla
den möjligen avskräckningsideologi. Vi anser att
straffets främsta ändamål skall vara att avhålla
människor från att begå brott.
Såsom Birthe Sörestedth i dag har talat har hon
talat år efter år, medan socialdemokraterna har
suttit vid makten. Men det är samtidigt lätt att se
vad socialdemokraternas politik har lett fram till.
Över en miljon brott per år, en otrygghet för
människor på gator och torg, och inte bara där.
Människor kan inte längre känna trygghet i sina
hem. Risken är stor att någon som har frigivits
enligt socialdemokraternas halvtidsfrigivning skall
bryta sig in.
Det kommer sannolikt, Birthe Sörestedt, att i ett
första skede behövas fler fängelseplatser om vi
moderater får bestämma. Men det är naturligtvis
inget självändamål att hålla människor i fängelse.
Om våra förslag genomförs, kommer detta att leda
till att respekten för lag och ordning ökar. Vi
kommer med våra förslag om exempelvis
skärpningar av narkotikapolitiken att få en
minskning av brottsligheten som helhet.
Narkotikan genererar en mängd brott. Om vi kan
minska narkotikamissbruket, kommer vi också att
få en bonuseffekt beträffande den övriga
brottsligheten.
Våra förslag på familjepolitikens och skolpolitikens
område -- kommer vidare att innebära att
ungdomar inte i samma utsträckning som i dag
hamnar i missbruk och kriminalitet. Respekten för
lag och ordning ökar emellertid endast om vi har
kännbara straff för allvarliga brott och fängelser där
en vistelse är förenad med ett visst obehag. Det är
först när vi har kännbara straff som vi kan vara
säkra på att de aldrig behöver utmätas i någon
större utsträckning. Det är alltså inte straffet som
sådant som är det väsentliga, utan hotet om ett
straff. Däremot måste straffet vara kännbart för att
det skall utgöra ett hot.
Anf. 88 KRISTER SKÅNBERG (mp)
replik:
Herr talman! Jag vill bara kommentera det Birthe
Sörestedt sade om Karlskronaanstalten. Man kan
utläsa av betänkandet att det sannolikt inte
kommer att hända någonting med
Karlskronaanstalten inom den närmaste framtiden.
Efter den redovisning vi alla i utskottet fick om de
arbetsmetoder som har använts vid
Karlskronaanstalten och om de resultat man har
nåt kan vi lägga till de synpunkter som handlar om
att detta är den enda lokala anstalten, en anstalt
som samtidigt når goda resultat när det gäller
narkotikabrott, en anstalt som har en flexibel
kapacitet och är väl ägnad att lösa sina uppgifter
samt att det finns regionalpolitiska hänsyn att ta,
och då tycker jag att det är synd att inte regeringen
och oppositionspartierna är överens om att ärendet
åter skall hamna här i riksdagen innan
Karlskronaanstaltens framtid avgörs genom beslut
om nedläggning. Den skall få finnas kvar tills nytt
beslut fattas här i riksdagen. Jag hoppas att även de
andra oppositionspartierna kan gå på den linjen.
Anf. 89 BIRTHE SÖRESTEDT (s) replik:
Herr talman! Jag vill börja med att säga till Lars
Sundin att vi visst skall ställa krav. Det är vi alla
överens om. Vi skall reagera på brott. Men även
med en frivårdspåföljd reagerar man och kan ställa
krav.
Narkotikan på anstalterna har vi diskuterat under
flera år. Det har hela tiden skett ett
utvecklingsarbete. Nu görs det upp lokala
handlingsprogram, som man arbetar med ute på
anstalterna. De är uppgjorda efter anstaltens egna
förutsättningar och handlar om hur man skall klara
av problemen. För visst är det problem med
narkotikan. Det är vi alla överens om.
Det är därför som jag har försökt att redovisa att
det förekommer ett ambitiöst arbete. Det som har
påståtts här om att det inte skulle finnas några
möjligheter att komma till en avdelning där det inte
finns någon narkotika är nog inte riktigt sant. På
det området har det skett en utveckling.
När det gäller integritetskränkande ingripanden vill
jag framhålla att det i dag är möjligt att göra
kroppsbesiktning av intagna. Det görs visitationer
och kontroller genom urinprov. Jag vet inte vad
man skulle kunna göra mera för att komma längre
i det här sammanhanget.
Om jag, Ingbritt Irhammar och Jerry Martinger,
med utgångspunkt i forskningen och i det underlag
som vi har fått från olika forskare och olika
personer som jobbar inom kriminalvården hade
uppfattningen att brottsoffer skyddas genom
strängare fängelsestraff, hade nog också vi
socialdemokrater kommit med förslag i den
riktningen. Men det finns inget vedertaget underlag
som säger att så skulle vara fallet. Jerry Martinger
tror att brottsligheten kan minskas genom detta
med straffhot. Det tror inte jag.
Sedan skall jag beröra något som är ett kärt ämne
här i kammaren och som jag inte hann ta upp i mitt
första inlägg. Det gäller rymningarna och
permissionerna. Vi har ju fått nya byggnader för att
förhindra rymningar. Medel har avsatts för åtgärder
som innebär att anstalterna blir säkra. Dessa har
delats upp i olika säkerhetskategorier. Naturligtvis
placeras de farligaste brottslingarna på anstalter
som är mycket säkra.
Jag återkommer till frågan om permissioner i en
senare replik.
Anf. 90 LARS SUNDIN (fp) replik:
Herr talman! Birthe Sörestedt säger att krav visst
skall ställas beträffande kriminalvården. Men var
då snäll och låt bli att säga att vi står för en inhuman
kriminalvård när vi ställer krav!
Humanitet och kravlöshet får inte förväxlas. Det är
fråga om helt olika saker.
På s. 13 i betänkandet står det: ''Utskottet har
däremot konstaterat att det på landets
lokalanstalter saknats, på något undantag när, såväl
narkotikafria avdelningar som särskilda
avdelningar för intagna som inte missbrukar
narkotika -- -- --.'' Så eländigt är det.
Sedan något om permissionerna. Förra året, det
visar en översyn, fanns det stora skillnader mellan
olika typer av permissioner och anstalter. Den 1
juni fick vi ett nytt system som har haft stor effekt.
Det visar väl ändå på brister i fråga om
permissionerna. Vi kan inte låta oss nöja med den
majoritetsskrivning som finns i betänkandet. Där
säger man att kraven i stort sett är tillgodosedda på
denna punkt. Vi vill dock att kraven på denna
punkt skall bli helt tillgodosedda. Av den
anledningen har vi reserverat oss.
Anf. 91 INGBRITT IRHAMMAR (c)
replik:
Herr talman! Först några ord om detta med
behandlingsplatser för våldsmän, något som jag
inte hann kommentera i min förra replik.
Birthe Sörestedt säger att vi i centern vill ta äran åt
oss för de förbättringar som har kommit på detta
område. Jag tycker att frågan är för allvarlig för att
man skulle göra ett sådant påstående. Här handlar
det ju om en seger för brottsoffren men även för
våldsmännen, som har begått brott. Detta är
naturligtvis även en seger för presumtiva offer,
eftersom våldsmännen kan hindras att begå nya
brott. Det är alltså samtidigt en seger för
våldsmännen, som oftast själva har varit brottsoffer
och som därför har det beteende som de har. Får
dessa våldsmän inte behandling under
anstaltstiden, så att de kan komma till insikt om
varför de begår den här typen av brott och om hur
de kan förhindra att så sker, fortsätter de att vara
offer för den utsatthet som de själva tidigare
upplevt. Därför är det aktuella tillkännagivandet
en seger både för brottsoffren och för
våldsmännen. Mot den bakgrunden är det här
mycket viktigt.
Det förvånar att Birthe Sörestedt inte tycker att
man kan skydda brottsoffer och allmänheten
genom att se till att de som begår de grövsta
brotten, de som ständigt återfaller i sin brottslighet
och de som har en allvarlig narkotikabrottslighet
bakom sig hålls inlåsta. Det är ju en självklarhet att
dessa människor inte begår brott när de är inlåsta.
Naturligtvis är det inte ett självändamål att
våldskommittén har kommit fram till att dessa
människor behöver hållas inlåsta under en längre
tid. Själv är jag alltså sällan för fängelsestraff, som
ju sällan ger bra resultat. Det framgår också av den
statistik som finns över återfallsbrottsligheten. Men
när det gäller grova brottslingar och människor som
ständigt återfaller i brottslighet är det ett skydd för
våldsoffren och för allmänheten att sådana här
människor hålls inlåsta.
Slutligen några ord om halvtidsfrigivningen. Ni
verkar själva ha kommit fram till att det är fel att
släppa människor efter halva strafftiden. Det
överensstämmer inte med det allmänna
rättsmedvetandet. Vi säger att det samtidigt inte får
ske en generell minskning. Birthe Sörestedt
däremot säger: Av det här dras slutsatsen att fler
fängelser måste byggas. Men, Birthe Sörestedt, vi i
centern vill ha samhällstjänst i hela landet -- inte
bara i fem distrikt. Det innebär kanske att antalet
anstaltsplatser kan minskas framöver. Men det vet
vi ännu inte så mycket om. Det är i varje fall den
målsättning som vi i centern har.
Anf. 92 JERRY MARTINGER (m) replik:
Herr talman! Birthe Sörestedt säger att hon inte
tror att det går att minska brottsligheten genom
straffhot. Ja, Birthe Sörestedt kan ju själv se hur
det har gått. Under de senaste åren har straffhoten
minskat. Men då har brottsligheten också ökat.
När det gäller situationen på
kriminalvårdsanstalterna klappar sig Birthe
Sörestedt för bröstet och säger att det nu finns
möjligheter att göra urinprov på de intagna. Jag
håller med om att det är bra att den möjligheten
finns. Men vi måste ha klart för oss följande.
Urinprov är en bra kontrollform. Men den
metoden kan bara avslöja den som själv använt
narkotika. Den som endast ägnar sig åt försäljning
av narkotika och som själv inte missbrukar avslöjas
ju inte, hur många urinprov som än görs. Det är
därför utomordentligt viktigt att urinprov
kombineras med andra åtgärder, för annars har vi
inte en chans att komma till rätta med narkotikan
på anstalterna.
Vi som har reserverat oss på denna punkt och som
kräver ytterligare åtgärder när det gäller
narkotikan på anstalterna menar att det måste till
andra kontroller också. Det går inte att bara
hänvisa till urinproven.
Anf. 93 BIRTHE SÖRESTEDT (s) replik:
Herr talman! Naturligtvis tycker också vi
socialdemokrater att fängelsestraff behövs vid
allvarliga brott. Den som sitter inlåst begår
självfallet inte brott. Men den som har begått
allvarliga brott och som har tilldömts fängelse
under en lång tid kommer ju förr eller senare ut i
samhället. I det sammanhanget kommer jag osökt
att tänka på det här med permissioner. Alla här
säger att det är viktigt med återanpassningen i
samhället. På den punkten är vi överens. Men då
är det också viktigt att även de som har tilldömts
fängelse under en lång tid någon gång får
permission, för annars känner de inte igen sig i det
samhälle som de kommer ut till. Hur vill vi då att
dessa människor skall fungera i samhället?
Relativt nyligen fick vi nya permissionsregler. Det
har skett en uppföljning och det har framkommit
att reglerna har blivit stramare men också att de
tillämpas på ett stramare sätt. Vi menar således,
Lars Sundin, att ställda krav i detta avseende i stort
sett är tillgodosedda.
Det finns möjlighet att dra in permissioner, att göra
kvalifikationstiden längre mellan permissionerna,
vid missbruk av permissioner. Ca 44 000
permissioner beviljas varje år. I 1 400 fall, tror jag,
missköts permissionerna. Det rör sig således om en
mycket liten andel av alla permissioner -- 3,2 %.
Det är vad vi här talar om. I en del fall handlar det
om att vederbörande har kommit tillbaka för sent.
Ungefär 1 000 personer inställer sig inte efter
permission.
Vi var tidigare inne på frågan om rymningar. Jerry
Martinger påstod att Bergling inte skulle ha rymt
och att man satt och väntade på att han skulle
komma tillbaka. Men jag tycker inte att det är
lämpligt att göra sådana uttalanden. Självfallet är
det bedrövligt att Bergling kunde försvinna. Efter
det att detta skedde har det gjorts en utvärdering av
och förts en diskussion om säkerheten på
anstalterna och om åtgärder för att förbättra
säkerheten.
Anf. 94 YVONNE SANDBERG-FRIES (s):
Herr talman! Som redan har framgått av debatten
behandlas i detta betänkande ett förslag om
nedläggning av kriminalvårdsanstalten i
Karlskrona. Jag har tillsammans med några andra
väckt motioner i frågan och krävt att regeringens
förslag skall avslås på den punkten. Jag vill därför
lämna några kommentarer till den behandling som
har skett i utskottet.
Utskottet säger sig ha förståelse för regeringens
förslag. Som enda argument för denna förståelse
säger utskottet att beläggningen vid de slutna
lokalanstalterna under förra hösten låg på ca 83 %,
dvs. något under den idealnorm på 85 % som slagits
fast av statsmakterna. Det vore på sin plats att
utskottet när man anför ett sådant argument också
studerar situationen på den anstalt som man säger
sig ha förståelse för att regeringen vill lägga ned.
Studerar man förhållandena på den anstalten,
finner man att Karlskronaanstalten under förra året
hade en medelbeläggning på inte mindre än 98 %.
Som en följd av detta föreslog chefen för södra
regionen för nästan exakt ett år sedan, den 22 mars
i fjol, att Karlskronaanstalten skall utökas från 37
till 42 platser. Den höga beläggningen hänger direkt
samman med att anstalten i Karlskrona tjänstgör
som något av en specialanstalt inom den södra
regionen. Rymningsbenägna, drogaktiva och i
övrigt svårplacerade och svårbehandlade intagna
placeras där. För att det skall fungera har
investeringar gjorts, som en talare tidigare har varit
inne på, bl.a. i larmsystem och
brandsäkerhetssystem.
Därutöver är anstalten lokalanstalt i ordets
egentliga mening. Den tar emot dömda som skall
friges till Karlskrona eller Blekinge i övrigt i
enlighet med den närhetsprincip som riksdagen har
fastlagt. Som någon tidigare påpekade och som
förtjänas att upprepas: Om anstalten läggs ner,
kommer Blekinge vid sidan av Jämtland att vara det
enda län som saknar kriminalvårdsanstalt. Det kan
inte vara rimligt, och det stämmer förvisso inte alls
med de principer som kriminalvårdslagstiftningen
bygger på.
Än mera orimligt och obegripligt är det att
utskottet i samma betänkande tillstyrker ytterligare
4 milj.kr. för att driva anstalten i Kristianstad
centrum vidare. Det är orimligt därför att
Kristianstad även i fortsättningen kommer att ha
två anstalter och Karlskrona ingen alls. Det är
obegripligt eftersom utskottet självt förra året sade
att en fortsatt drift av Kristianstad centrum skulle
ske under förutsättning att det kunde ske med hjälp
av omdisponering av medel inom befintliga ramar.
Karlskronaanstalten är i gott skick. Det bekräftas
av kriminalvårdsstyrelsen, som i stället pekar ut
fyra andra anstalter som enligt verket är i så dåligt
skick att en nedläggning är ofrånkomlig.
Även Statsanställdas förbund, som företräder
flertalet av de anställda vid anstalten, gör denna
bedömning. Man anser att byggnaden har en bra
funktionalitet, är mycket välskött och väl
underhållen. Till det skall läggas en personal på
anstalten som har en bred och djup erfarenhet när
det gäller behandlingen av och återanpassningen av
svårmotiverade fängelsedömda. Det är ett klientel
som blir alltmer svårplacerat.
Alla dessa sakliga argument som samtliga talar för
att Karlskronaanstalten skall behållas har över
huvud taget inte kommenterats av utskottet. Jag
tycker att det är märkligt. Utskottet har uppvaktats
av företrädare för anstalten som har delgivit
utskottet dessa argument. Rimligen borde utskottet
ha tagit dessa argument under övervägande. Det
vore därför på sin plats att utskottets företrädare i
dag delger oss de kriminalpolitiska bedömningar
som ligger till grund för utskottets
ställningstagande. Om så inte sker kan jag inte dra
någon annan slutsats än att utskottet inte har
fullgjort sin uppgift på det sätt som man kan begära
av riksdagens justitieutskott.
När det gäller de regionalpolitiska aspekter som
kan och bör läggas på frågan, vill jag tacka utskottet
för att ha tagit de frågorna på stort allvar. Blekinge
har länge varit ett utsatt län. Under 80-talet har
länet av egen kraft och med hjälp av regering och
riksdag på väsentliga punkter stärkt sin ställning.
Tillkomsten av högskola, lokaliseringen av
boverket, kustbevakningen m.m. liksom ett
omfattande lokaliseringsstöd till företag som har
velat utveckla sin verksamhet i länet, har medfört
att länet i dag står bättre rustat än i början av 80-
talet.
Trots detta hopar sig åter arbetslöshetens mörka
moln över Blekinge. Den försämrade
konjunkturen slår hårt i ett län som fortfarande
domineras av tillverkningsindustrin. Blekinge har
tillsammans med ett annat län flest varsel i landet,
och fler är att vänta. Till det skall läggas den
långvariga åderlåtningen på just statliga
arbetstillfällen som länet, då främst Karlskrona
kommun, har fått utstå. Sedan 1975 har Karlskrona
kommun förlorat netto 2 200 statliga arbeten. Det
hänger till största delen samman med de
neddragningar som gjorts inom försvarssektorn.
De neddragningarna kommer att fortsätta. Siffran
300 till 350 arbeten som skall bort inom
Marinkommando Syd har nämnts i det
sammanhanget.
Mot denna bakgrund utgår jag från att regeringen,
om riksdagen beslutar enligt utskottets förslag,
följer utskottets uppmaning och beaktar särskilt
arbetsmarknadssituationen och de
regionalpolitiska aspekterna innan ett slutligt
beslut om nedläggning av kriminalvårdsanstalten
fattas. Eftersom utskottet ännu inte, trots en lång
debatt, lyckats redovisa några kriminalpolitiska
bedömningar när det gäller frågan om att behålla
anstalten i Karlskrona, vill jag uppmana regeringen
att pröva frågan också från de utgångspunkterna.
Det finns dessutom en särskild arbetsgrupp inom
regeringskansliet som i samarbete med
kriminalvårdsstyrelsen och byggnadsstyrelsen har i
uppgift att se över anstaltsbeståndet. Det är något
bakvänt att först besluta om nedläggning och sedan
se över frågan för att kunna bedöma vilka anstalter
som skall vara kvar och vilka som skall läggas ned.
Det rimliga vore naturligtvis att först göra en
översyn och sedan ta ställning till frågan om
nedläggning.
Efter att ha lyssnat på denna debatt, har man fått
intrycket av att om alla talare hade fått hålla på en
stund till hade utskottet kunnat ena sig om att
anstalten skall vara kvar. Det har låtit så när
ledamöter som inte har reserverat sig i frågan har
ändrat ståndpunkt under debattens gång.
Efter många år i riksdagen inser jag att kammaren
med all sannolikhet kommer att följa
utskottsmajoriteten. Jag hoppas att regeringen tar
till sig den debatt som har varit i dag och gör en
kriminalpolitisk och en regionalpolitisk bedömning
av frågan. Då kan beslutet bara bli ett, nämligen att
Karlskronaanstalten skall vara kvar.
Anf. 95 SVEN-OLOF PETERSSON (c):
Herr talman! Som den uppmärksamme redan har
noterat finns det i betänkandet, under rubriken
anslag till kriminalvården, förslag rörande
kriminalvårdsanstalten i Karlskrona.
I budgetpropositionen från januari i år fanns det ett
förslag om nedläggning av Karlskronaanstalten.
Detta förslag resulterade givetvis i olika reaktioner
såväl från anstaltens personal och ledning som från
olika lokala myndigheter och instanser. Här i
riksdagen har det under den allmänna motionstiden
lagts fram inte mindre än tre olika motioner som
direkt tar upp frågan om Karlskronaanstalten. En
mängd olika sakargument redovisas i dessa
motioner, och dessa sakargument, såväl var och ett
för sig som alla sammantagna, visar det orimliga i
att över huvud föreslå en nedläggning av anstalten.
Karlskronaanstalten tar emot olika grupper av
intagna som på ett eller annat sätt är svåra att
placera på annan anstalt. Det kan gälla speciellt
rymningsbenägna, drogaktiva eller interner som på
annat sätt missköter sig på andra lokalanstalter.
I Karlskronaanstalten bedrivs också en aktiv
behandling och ett aktivt motivationsarbete för att
hjälpa narkomaner att bli av med sitt
drogberoende.
Rent byggnadstekniskt är Karlskronaanstalten av
mycket hög klass, det har andra talare i dag redan
vittnat om. Innan jag blev ledamot av riksdagen
kom jag vid åtskilliga tillfällen i kontakt med
Karlskronaanstalten av rent byggnadsmässiga skäl.
Alla åtgärder vidtogs för att göra
Karlskronaanstalten säker, men också för att göra
den miljömässigt bättre för såväl de intagna som
personalen. Många andra anstalter i vårt land är
klart distanserade vad gäller byggnadernas kvalitet
och standard.
Vi skriver säkert alla under att det är viktigt att den
som döms till fängelse placeras nära den dömdes
hemort. Skulle det fattas beslut om att lägga ner
Karlskronaanstalten skulle det betyda att Blekinge
blir ett av två län som kommer att sakna slutna
lokalanstalter. Är detta verkligen rimligt? Det är
inte bara Blekinge i sig som blir utan lokalanstalt.
Detta skulle givetvis drabba hela sydöstra regionen
av vårt land och då också delar av Kronobergs och
Kalmar län.
Det finns heller inget som tyder på att behovet av
antalet platser av det slag som Karlskronaanstalten
erbjuder skulle minska. Tvärtom visar det sig att
platserna i Karlskrona behövs och att anstalten ofta
är överbelagd.
Tillkomsten av ett nytt häkte i Karlskrona kan inte
heller motivera en nedläggning. Tillkomsten av
detta häkte talar i stället för att
Karlskronaanstalten behövs i framtiden så att den
avsedda helheten med polis, domstol, häkte och
fängelse blir komplett. Att först bygga upp och
sedan rasera en helhet kan inte gynna den svenska
kriminalvården. Ytterligare argument för anstalten
har redovisats från talarstolen i dag.
Förutom motionerna och dagens debatt har
uppvaktningar från anstalten och kommunen
ytterligare redovisat inför justitieutskottet flera
andra skäl som alla talar för anstaltens fortlevnad.
Herr talman! Det finns således inte bara
regionalpolitiska skäl -- även om dessa i sig är
tillräckligt starka -- som talar för ett bibehållande
av Karlskronaanstalten. Sakskälen, om anstaltens
kvalitet och behovet av anstalten, talar sitt tydliga
språk. De regionalpolitiska skälen visar bara
ytterligare på problem och följder i en redan hårt
drabbad och utsatt region.
Jag kan bara beklaga att utskottets majoritet ser
regionalpolitiska skäl som enda skäl som skulle
kunna motivera fortsatt verksamhet vid anstalten i
Karlskrona.
Låt mig, herr talman, konstatera att det inte finns
något som i dag talar för att Karlskronaanstalten
skulle bli överflödig vare sig i det korta eller det
långa perspektivet inom den svenska
kriminalvården.
Anf. 96 JERRY MARTINGER (m):
Herr talman! Jag instämmer i det som sagts från
Yvonne Sandberg-Fries sida att det inte har
framförts några kriminalpolitiska synpunkter som
talar för en nedläggning av Karlskronaanstalten.
Jag kan också instämma i att en del talare under
denna debatt har givit ett något tvetydigt intryck
omo vad de anser om anstaltens framtid. Flera
talare har uttryckt något slags förhoppning om att
Karlskronaanstalten inte skall läggas ned. Senast
gjordes detta av Krister Skånberg. Han sade att han
ville att de andra oppositionspartierna skulle följa
samma linje. Den linjen, som innebär att man bara
skall uttrycka något slags förhoppning om att
Karlskronaanstalten inte skall läggas ned, kan vi
moderater inte följa. Det är därför som vi har
skrivit en mycket bestämd reservation om detta
ärende.
Anf. 97 KRISTER SKÅNBERG (mp):
Herr talman! Jag beklagar att Jerry Martinger inte
uppfattat att jag i mitt huvudanförande stödde den
reservationen. Debattreglerna är så utformade,
Jerry Martinger, att jag måste uttrycka mig på detta
sätt när jag talar till resten av oppositionen. Om jag
inte använder min replikrätt på rätt sätt blir jag
avbruten. Jag utgår från att vi skall kunna enas om
att Karlskronaanstalten blir kvar. Det enklaste
sättet är naturligtvis att stödja reservationen som
Jerry Martinger skrivit.
Anf. 98 JERRY MARTINGER (m):
Herr talman! Jag tackar för det stödet, Krister
Skånberg. Jag hade inte uppfattat det på det sättet.
Då gäller det jag sade de övriga
oppositionspartierna i salen.
Överläggningen var härmed avslutad.
Beslut om uppskjuten votering av
kvällsärenden
På förslag av andre vice talmannen medgav
kammaren att de ärenden som hann debatteras
färdigt under återstoden av dagens sammanträde
skulle företas i ett sammanhang i början av
arbetsplenum onsdagen den 27 mars.
Beslut
Mom. 1 (utvärdering av kriminalvårdsreformen)
Utskottets hemställan bifölls med 155 röster mot
106 för reservation 1 av Britta Bjelle m.fl.
Mom. 3 (humanisering av kriminalvården)
Utskottets hemställan bifölls med 248 röster mot
12 för reservation 2 av Krister Skånberg.
På grund av fel på rösträkningsanläggningen
avbröts voteringen efter detta moment.
Beslut om samlad votering
Kammaren beslöt på förslag av andre vice
talmannen att det avbrutna ärendet samt de
ärenden som hunnit debatteras färdigt under
återstoden av dagens sammanträde skulle företas
till avgörande vid början av arbetsplenum
onsdagen den 27 mars.
10 § Böter
Föredrogs
justitieutskottets betänkande
1990/91:JuU10 Böter.
Anf. 99 GÖRAN ERICSSON (m):
Herr talman! I år skall vi, liksom tidigare år,
diskutera påföljdsfrågor, och då främst böter. Det
är naturligtvis lockande att i ett sådant
sammanhang försöka göra en något bredare analys
av påföljdssystemet och den utformning det har fått
i relation till dagens typ av gärningsmän. Jag skall
dock försöka avstå från det och hålla mig till en av
de reservationer vi har lämnat till betänkandet
1990/91:JuU10.
I reservation 4 tar vi upp åtalsunderlåtelse vid
narkotikabrott. Med den nuvarande ordningen är
det möjligt att lämna åtalsunderlåtelse vid
narkotikabrott av mindre allvarlig beskaffenhet.
Det kan hävdas att denna regel skall vara likartad
för alla brott av lägre allvarlighetsgrad.
Emellertid menar vi moderater att narkotikabrottet
intar en särställning. Det är mer än ett brott mot
narkotikastrafflagen, det är också ett socialt brott
mot den egna individen. I reservationen har vi
pekat på att särskilt de som första gången tar
befattning med narkotika bör lagföras och därmed
få insikt i det allvar med vilket samhället ser på
denna brottslighet.
Framlidne professorn i socialmedicin, med. dr Nils
Bejerot visade i sin doktorsavhandling på
spridningsmekanismen inom
narkotikahanteringen. Många strategiska beslut i
denna kammare när det gäller kampen mot
narkotikan har fattats med dr Bejerots fynd som
grund. Han menade att varje form av bruk av
narkotika är ett missbruk. Han visade också som
den förste forskaren i världen på spridningsschemat
från en missbrukare till en icke-missbrukare. Vi
reservanter har, som många andra, tagit fasta på dr
Bejerots fynd, och vi menar därför att varje form av
missbruk eller innehav av narkotika skall straffas.
Åtalsunderlåtelseinstitutet medverkar aktivt till att
sprida uppfattningen att samhället inte ser allvarligt
på små och enstaka innehav. Denna uppfattning
strider mot denna riksdags uppfattning. För några
år sedan t.o.m. straffbelade riksdagen bruket av
narkotika.
Vi har därför i reservationen fört in kravet på att
narkotikabrottslighet inte skall omfattas av
möjligheten att erhålla åtalseftergift. Vi menar att
denna synpunkt bör kunna inarbetas i den
nuvarande svenska lagstiftningen och därmed
ytterligare befästa statsmakternas konsekventa och
oförsonliga kamp mot narkotika.
Naturligtvis hade vi inte denna gång väntat oss
något bredare stöd för kraven i reservationen. Vi
har dock för avsikt att återkomma, och vi hyser
faktiskt en stark förhoppning om att detta stöd
kommer att öka -- det är något som jag tycker mig
förstå av de diskussioner som förs.
Vi moderater har undertecknat fem reservationer
till detta betänkande. Jag har här berört en av dem.
Vi står naturligtvis bakom alla reservationerna men
kommer endast att begära votering på reservation
nr 4.
Anf. 100 LARS SUNDIN (fp):
Herr talman! Vi i folkpartiet liberalerna delar den
principiella inriktning som kommer till uttryck i den
proposition som behandlas i betänkandet,
nämligen att bötesstraffets ställning i
påföljdssystemet ytterligare stärks. Redan i dag blir
påföljden böter i 85 % av alla lagföringar.
I betänkandet behandlas också ett par andra frågor
som snatteri, rapporteftergift och
åtalsunderlåtelse, frågor som vi debatterade senast
för ungefär ett år sedan.
Vi kan konstatera att snatterierna i dag kostar
butikerna flera miljarder kronor. Ytterst blir det
naturligtvis konsumenterna som får betala. Att
snatterierna förekommer i en sådan omfattning är
skäl nog att beivra dem. Att snatta är ofta ett
debutbrott för ungdomar. Det är därför särskilt
viktigt att vi reagerar mot dessa brott, snabbt och
konsekvent. Just däri ligger den stora fördelen med
ordningsbot för snatteri. Det behövs inga
ytterligare utredningar av den frågan.
Folkpartiet liberalerna vänder sig också mot att
åtalsunderlåtelse och rapporteftergift blir allt
vanligare, rent av regelmässiga för vissa brott. Det
måste vara fel signal, framför allt till unga
människor, att lagöverträdelser inte beivras. Vi vill
därför ha en återgång till de regler som gällde före
den 1 april 1985, med det tillägget att de ändringar
som gjordes om åtalsunderlåtelse för unga
lagöverträdare 1989 skall gälla också i
fortsättningen.
Herr talman! Vi vill dessutom att åtalsunderlåtelse
för ungdomar skall villkoras. Det skulle
understryka att det är allvar om ungdomar får veta
att det blir åtal om de i fortsättningen inte sköter
sig.
Herr talman! Minsta gemensamma nämnare för de
reservationer som folkpartiet liberalerna står
bakom är att det framför allt är för de unga
lagöverträdarnas skull som vi vill att samhällets
insatser skall bli snabbare och mer konsekventa.
Därigenom motverkar vi att ungdomar börjar
utveckla ett verkligt kriminellt beteende, som
senare är mycket svårt att bryta sig ur.
Herr talman! Vi står, som sagt, bakom
reservationerna 1, 3 och 5, men jag yrkar bara bifall
till reservation 3.
Anf. 101 GUNILLA ANDRÉ (c):
Herr talman! Runt 300 brott begås dagligen mot
svenska butiker, varuhus, kiosker och annan
servicehandel, enligt färsk statistik från statistiska
centralbyrån. Statistiken visar att det har skett en
kraftig ökning av de grova brotten, rån med eller
utan skjutvapen. Även mindre allvarliga
brottstyper som inbrott och snatterier ökar,
åtminstone vad gäller antalet anmälda brott.
Snatterier i butiker och varuhus har, enligt samma
SCB-statistik ökat med 4 % sedan 1989 och har
passerat 60 000-strecket för hela landet. De siffror
jag nämner är preliminära. Siffrorna motsvarar ca
1 % av handelns omsättning, vilket motsvarar 2,6
miljarder kronor.
Butikstillgreppen är mest koncentrerade till
storstadsregionerna. Bara Stockholmsregionen
svarar för runt 30 % av samtliga anmälda stölder
och snatterier. Men snatterier och stölder
förekommer över hela landet. Alla
samhällskategorier stjäl, och i stort sett alla butiker
och varuhus drabbas.
Det är ytterst konsumenterna som förlorar på
snatterierna genom att företagen kompenserar sig
för förlusterna genom högre priser. Kan man
komma till rätta med stölderna, kan också priserna
sänkas.
Snatterier är vanliga ungdomsbrott och därmed
ofta inledning till en brottslig bana. Det gör det
extra viktigt att reagera på brottet, för att visa att på
brott följer en samhällsreaktion, att samhället inte
accepterar brottet.
I centerns motion om åtgärder för att minska
brottslighet och våld konstateras att det för en
förstagångssnattare kan vara rimligt att denne inte
drabbas av mer ingripande åtgärder. Om snattaren
är beredd att återlämna det tillgripna och är beredd
att göra rätt för sig, kan rapporteftergift användas.
Rapporteftergift bör däremot aldrig ske vid
upprepad brottslighet, för en s.k. återfallssnattare.
Likaså bör åtalsunderlåtelse endast användas då
återfallsrisken kan anses vara försumbar. Centern
vill, i likhet med moderater och folkpartister,
återgå till tidigare restriktivare regler som gällde
före 1985, men behålla de skärpningar som infördes
för unga lagöverträdare år 1988, vilket framgår av
reservation 3.
Beslut om åtalsunderlåtelse kan kombineras med
föreskrifter. Åklagare använder sig inte sällan av
denna möjlighet när det gäller ungdomar mellan 15
och 17 år. Följs inte föreskrifterna kan beslutet om
åtalsunderlåtelse återkallas. BRÅ har i en
utvärdering av frågan funnit att återkallelse av
åtalsunderlåtelsen mycket sällan används trots
uppenbar misskötsamhet från den unges sida. Vi
menar att man härigenom ger felaktiga signaler till
den unge lagöverträdaren. Uppföljningen bör
därför skärpas. En bättre kontroll fordras av att
meddelade föreskrifter följs. Kravet framförs i
reservation 5.
Vid mindre, okomplicerade, erkända snatteribrott
borde ordningsbot kunna användas för att få en
snabb reaktion på brott och samtidigt en
förhållandevis skonsam lagföring. Det skulle
dessutom kunna bidra till ett bättre
resursutnyttjande av åklagarnas och polisernas
arbete. Fängelsestraffkommitténs förslag kan ligga
till grund för en regeländring, menar vi. Förslaget
finns i reservation 1.
Vad gäller värdegränsen mellan snatteri och stöld
anser vi vidare att dagens gräns vid 800 kr. är för
hög och bör sänkas. Eftersom det pågår arbete
inom regeringskansliet med frågor om
gränsdragning mellan de olika brotten har vi valt att
inte reservera oss utan bara lämna ett särskilt
yttrande.
Herr talman! Med det anförda ställer sig centern
självklart bakom de reservationer jag nämnt, men
yrkar enbart bifall till reservation nr 5.
Anf. 102 BJÖRN ERICSON (s):
Herr talman! Till det betänkande som vi nu
behandlar har, som framgått av de tidigare
inläggen, fogats ett antal reservationer av framför
allt moderater, folkpartister och centerpartister. I
reservationerna behandlas ordningsbot för snatteri,
användning av åtalsunderlåtelse och
rapporteftergift m.m.
I reservation 1 tar man upp ordningsbot för
snatteri. Utskottet har tidigare vid flera tillfällen,
och senast förra våren, avslagit liknande yrkanden.
Skälet var då att utskottsmajoriteten ansåg att vi
borde avvakta fängelsestraffkommitténs
betänkande.
Det finns, som bl.a. Lars Sundin framhållit,
uppenbara fördelar med ordningsbot i sådana
ärenden, men fortfarande saknas enligt vår mening
tillräckligt underlag för att i dag ta ställning.
Erfarenheterna av den nu föreslagna reformen,
med ökad användning av penningböter, får visa om
tillämpningsområdet bör utvidgas.
Frågan kommer nu att övervägas av
åklagarutredningen. Utskottsmajoriteten anser
därför inte att motionsyrkandena bör leda till
någon åtgärd från riksdagen.
I reservation 2 föreslås att man skall införa en
begränsning av det straffbara området för snatteri
och samtidigt vidga området för stöld.
Utskottet har tidigare behandlat liknande
motionsönskemål om en sänkning av den i praxis
använda beloppsgränsen mellan stöld och snatteri
och har då avstyrkt dessa med hänvisning till att
fängelsestraffkommittén behandlar frågan. I
avvaktan på resultatet av kommitténs förslag ansåg
utskottet att riksdagen inte borde göra något
uttalande i saken.
Inte heller nu anser utskottsmajoriteten någon
annan bedömning vara möjlig, varför jag yrkar
avslag på reservationen.
I reservation 3 behandlas rapporteftergift och
åtalsunderlåtelse. Reservanterna förordar minskad
användning av rapporteftergift och
åtalsunderlåtelse och återgång till de regler som
gällde före den 1 april 1985. I reservation 4 förordas
att åtalsunderlåtelse i princip inte skall beviljas vid
narkotikabrott.
Samtliga nu aktuella motionsönskemål har
behandlats av utskottet vid flera tillfällen och senast
under föregående riksmöte. Enligt utskottets
uppfattning har de lagändringar som genomfördes
1985 varit värdefulla som medel att koncentrera
resurserna till de mest angelägna områdena.
Reglerna har dock ifrågasatts, som bl.a. Göran
Ericsson påpekade, varför åklagarutredningen
enligt sina direktiv skall göra en samlad utvärdering
av 1985 års förändring för att se om nu gällande
bestämmelser om åtalsunderlåtelse är
ändamålsenliga. Den skall också se över
bestämmelserna om rapporteftergift.
Med hänvisning till det nu pågående
utredningsarbetet yrkar jag avslag på
reservationerna 3 och 4.
I reservation 5 om åtalsunderlåtelse för unga
förordas att åklagarna skall använda
åtalsunderlåtelse ytterst restriktivt för unga i
åldrarna 15--17 år.
Även dessa motionsönskemål behandlades så sent
som vid förra riksmötet och avslogs då.
De nuvarande reglerna om åtalsunderlåtelse i lagen
om unga lagöverträdare fick sin nuvarande
utformning den 1 juli 1988. BRÅ, som haft
regeringens uppdrag att utvärdera frågeställningar
liknande dem som tas upp i reservationen, anser att
det behövs åtgärder. BRÅs utvärdering har
överlämnats till ungdomsbrottskommittén, som
skall se över nuvarande reaktionssystem när det
gäller brott av unga.
Med hänvisning till att frågeställningen nu bereds
anser utskottsmajoriteten att det inte finns behov
av något riksdagens uttalande. Jag yrkar därför
avslag på reservationen. Herr talman! För
tydlighetens skull vill jag slutligen bara yrka bifall
till utskottets hemställan och avslag på samtliga
reservationer.
Anf. 103 LARS SUNDIN (fp) replik:
Herr talman! När vi inom de borgerliga partierna
tidigare har krävt ordningsbot för snatteri har vi
avspisats med att det inom regeringskansliet pågick
ett beredningsarbete, som inte fick störas. Nu har
frågan skickats över till åklagarutredningen. Vår
uppfattning är att det inte behövs mer underlag. Vi
har nog med underlag för ett beslut.
Jag är nu bara nyfiken på en sak, Björn Ericson.
Utskottsmajoriteten skriver att åklagarutredningen
nu skall få pröva denna fråga ''i positiv anda''.
Positiv för vem? För er gamla socialdemokratiska
inställning att tanken på ordningsbot för snatteri
inte är någon bra idé eller för oss som hela tiden har
tyckt att det är en möjlighet som bör användas? Vad
menas alltså med ''i positiv anda''?
Anf. 104 KRISTER SKÅNBERG (mp):
Herr talman! Visst är det viktigt, som Lars Sundin
och Gunilla André har sagt tidigare här i debatten
med snabba reaktioner från samhällets sida. Det är
speciellt angeläget för ungdomar, för att de snabbt
skall få klara besked om vad som är tillåtet och inte.
Visst kan det vara ett bra sätt att minska riskerna
för att de halkar in i brottslighet. Vi delar alltså
definitivt den bedömningen och tycker att det skall
vara ett viktigt mål för alla de åtgärder som vidtas
när någon ertappas med att göra något som inte är
tillåtet. Att gå därifrån till att begära
straffskärpning ser vi inte som något nödvändigt
steg.
Jag vill bara ha sagt det här, herr talman, för att
markera en enighet om det som jag bedömer vara
det viktiga målet -- att göra allt vad man kan för att
förhindra brott och upprepning av brott. Vi tror att
just det förhållandet att folk genom någon typ av
ingripande snabbt får klart för sig att man gått över
en gräns är betydelsefullt, men den reaktionen
behöver inte nödvändigtvis vara ett straff utan bör
snarare vara en varning eller ett klargörande.
Det har tidigare sagts under eftermiddagens ganska
långa debatt att det finns mycket få, om ens några
tecken som talar för att man uppnår bra resultat i
brottsförebyggande verksamhet genom att skärpa
straffen. Det är inte den typen av reaktion som det
skall handla om, utan om att snabbt över huvud
taget visa var gränserna går och att göra det på ett
sätt som snarare inbjuder till att människor fogar
sig i reglerna än till att öka oppositionen mot dem.
Överläggningen var härmed avslutad.
(Beslut skulle fattas den 27 mars.)
Ajournering
Kammaren beslöt kl. 17.52 att ajournera
förhandlingarna till kl. 19.00 för middagsuppehåll.
Återupptagna förhandlingar
Förhandlingarna återupptogs kl. 19.00.
11 § Anslag till patentväsendet
Föredrogs
lagutskottets betänkande
1990/91:LU15 Anslag till patentväsendet, m.m.
Anf. 105 MARTIN OLSSON (c):
Herr talman! Alla som hade sett fram emot att få
höra Karin Starrin engagerat med tala om riskerna
för patent på liv är självfallet besvikna, men
eftersom debatten förs nu efter middagspausen
deltar jag i debatten i hennes frånvaro.
Det betänkande vi nu behandlar heter ''Anslag till
patentväsendet m.m.''. Rubriken är något
knapphändig. Anslaget till patentväsendet är
någonting som vi är helt eniga om. Det är det som
ryms inom ''m.m.'' där det råder delade meningar.
Bakom ''m.m.'' ryms så viktiga saker som frågan
om huruvida vi skall ha patent på bioteknologiska
uppfinningar eller inte, eller för att använda ett
enkelt uttryck: Skall vi godkänna patent på liv eller
inte? Det är en synnerligen stor och viktig fråga.
Utvecklingen inom biotekniken går mycket snabbt.
Särskilt i fråga om utnyttjande av genteknik är
forskningens framsteg påtagliga. Det skapas nya
förutsättningar för att på vitt skilda områden
tillämpa de nya landvinningarna. Man kan alltså
räkna att biotekniken får allt större betydelse och
kan utnyttjas alltmer.
Då reser sig genast, eller bör i varje fall resas,
frågan: Vilken utveckling vill vi ha, och vill vi
försöka påverka denna utveckling? Från centerns
sida ser vi det som viktigt att inte bara se på
möjligheterna, utan man måste också analysera
konsekvenserna och noga bedöma riskerna med
denna utveckling. Olika utskott har tagit ställning i
dessa frågor. I förra veckan hade vi att behandla ett
betänkande från socialutskottet om användning av
genteknik på människan. Där var centern det parti
som försökte hålla emot och ta mera etiska hänsyn.
Varje år under de senaste åren har vi också
behandlat ett stort bioteknikbetänkande från
jordbruksutskottet. I lagutskottet behandlas bara
en del av dessa frågor, och det gäller ju frågan om
patent på biotekniska utvinningar, alltså frågan om
patent på liv eller inte.
Vi har i år liksom tidigare år en motion från
centern, som tar upp dessa frågor. I samma motion
tar vi också upp andra bioteknikfrågor, alltså inte
bara patent på liv. Vi framhåller där att biotekniken
måste ges etiska, sociala och miljömässiga ramar.
Vi kräver en heltäckande lagstiftning och att det
skall finnas en kraftfull myndighet, en
biotekniksinspektion. Vi anser -- jag vill nämna
det, eftersom det är utgångspunkten för våra
synpunkter i dessa frågor -- att den genetiska
integriteten skall skyddas. Vi kräver en skärpning
av lagstiftningen då det gäller tillämpning av
genteknik t.ex. på djur.
Vänsterpartiet och miljöpartiet har liksom centern
motioner som vänder sig mot möjligheten att få
patent på liv. Däremot har från moderat håll i år
väckts en motion där man närmast uttalar sig
positivt och i stället uttrycker farhågor för att
Sverige skulle isolera sig från utvecklingen i
världen, alltså utvecklingen mot att i allt högre grad
använda sig av bioteknik.
Behandlingen av motionerna har liknat fjolårets
behandling. Majoriteten avstyrker alla motioner
där man vill begränsa möjligheten till patent på liv
och som innebär en starkare kontroll i dessa
ärenden. Liksom i fjol har vi reservationer. En
reservation är gemensam för centerpartiet och
vänsterpartiet. I den motionen betonar vi att det
mot bakgrund av den utveckling som pågår är
väldigt viktigt att vi från Sverige försöker agera. Vi
ser hur man i ökad utsträckning från framför allt
japanska och amerikanska företag försöker
utnyttja bioteknik och få patent på det som vi kan
kalla patent på liv. Genom att Sverige är med i det
europeiska patentverket finns det risk att patenten
även blir gällande i vårt land. För dessa företag står
självfallet vitala ekonomiska intressen på spel.
Även EG-direktiven tycks innebära ökade
möjligheter att patentera uppfinningar som avser
växter och djur.
Vi måste i det här fallet alltså ta ställning till en
rad spörsmål av, enligt vår mening, komplicerad
art, nämligen de etiska och ekologiska aspekterna
på gentekniken. Vi vill även erinra om att väldigt
många människor känner stark oro och osäkerhet
inför genteknikens utveckling och de framtida
följderna. Vi anser att det bör tillsättas en
parlamentarisk utredning, som får till uppgift att
utarbeta en samlad heltäckande lagstiftning på
bioteknikens område, lagstiftning som skall ange
de etiska, sociala och miljömässiga ramarna för
forskningen och tillämpningen. Vi anser att det är
angeläget att initiera en bred debatt i dessa frågor
och sprida information om bioteknikens roll i
samhället nu och för framtiden. Det är vidare
viktigt att man överväger de problem som är
förknippade med den utveckling som vi har när det
gäller patent på bioteknologiska uppfinningar.
Vi ser det som väldigt viktigt att vårt land på
miljöområdet och på andra områden då det gäller
att respektera liv försöker att gå i spetsen för att slå
vakt om livet och de etiska värdena. Vi anser att en
parlamentarisk utredning bör få i uppdrag att ta
upp spörsmål om förbud mot patent på växter, djur
och mikroorganismer.
Herr talman! Frågan är alltså om paten på liv eller
inte. I centern har vi ett motto som är rubriken för
mycket av vårt politiska arbete, och det är: respekt
för livet. För oss är det alldeles klart att
ställningstagande i fråga om patent på liv har en
tydlig etisk dimension. Det är naturligt att många
människor värjer sig känslomässigt mot tanken på
att liv skall kunna patenteras. Det finns sjävfallet
de som tycker att denna fråga inte skall styras av
känslor. Men vi måste understryka att det är fullt
legitimt av en opinion som är tveksamt att kräva en
genomgripande offentlig debatt i frågan, innan man
tar någon avgörande ställning. Frågan är, som vi ser
det, av den storleksordningen att ett sådant krav är
väl motiverat. Vi behöver en debatt och en offentlig
diskussion i dessa frågor i det svenska samhället.
Slutligen vill jag framhålla att vi i centern hyllar en
varsam och klok användning av biotekniken. Vi
kräver en kraftfull satsning på
kunskapsförebyggande grundforskning. Vi kräver
lika tydligt att man i tid sätter de etiska och
miljömässiga ramarna för biotekniken. Vidare
kräver vi att bioteknikens tillämpningar och inte
minst patentering inte smygs på medborgarna.
Med det, herr talman, yrkar jag bifall till
reservation 1 som är fogad till utskottets
betänkande.
Anf. 106 ELISABETH PERSSON (v):
Herr talman! Den nuvarande patentlagen är från
1967. När den antogs var det ingen, varken här i
Sverige eller någon annanstans i världen, som
kunde drömma om att den gentekniska forskningen
20 år senare skulle ställa oss inför frågan om det
skulle gå att använda patenträtten på levande
materia. Patentlagen är helt enkelt inte
konstruerad för levande materia.
När tillägget om mikroorganismer gjordes 1978 var
det nog inte heller så många -- om än några -- som
hade klart för sig vilken utveckling gentekniken
skulle genomgå bara på ett årtionde. Men när sedan
biotekniken tog raketfart och exempelvis behovet
av att skydda dyrbart framtagna tekniker eller
produkten gjorde sig märkbart, fanns bara den
gamla, för helt andra ändamål avsedda,
patenträtten att tillgå.
Lagstiftning och internationella överenskommelser
har hela tiden legat steget efter den gentekniska
utvecklingen.
Att försöka anpassa och tillämpa
patentlagstiftningen på bioteknik- eller
genteknikområdet är ungefär lika malplacerat som
om man skulle försöka använda
vägtrafikbestämmelser inom flygtrafiken. Man får
inte stirra sig blind på eventuella likheter mellan
verksamheter, utan man måste titta på de faktiska
förhållandena. Om det visar sig att föråldrade
regelverk är omöjliga, får man skaffa fram nya och
bättre.
Vi i vänsterpartiet menar alltså att patent på
levande material är orimligt. Patentlagstiftningen
är ett gammalt regelverk som är skapat för helt
andra omständigheter och förhållanden än vad som
nu är aktuella inom genteknikområdet.
Frånsett vissa tekniska svårigheter finns det också
andra orsaker som gör patentlagstiftningen
olämplig när det gäller levande materia.
För det första betyder i dessa sammanhang
''levande materia'' allt från enstaka gener till fertila,
i högsta grad levande, organismer som kan
producera avkomma. Orimliga moraliska, etiska,
rättsliga och praktiska problem skulle uppstå om
vem som har rätt till avkomman efter en
patentering.
För det andra kan patentlagstiftning ge
multinationella, kapitalstarka företag total kontroll
och makt över viktiga delar av genteknikens
resultat. Vi i vänsterpartiet anser att det är av
största vikt att genteknikens resultat och
möjligheter är tillgängliga för alla. Man måste
också stoppa alla möjligheter till ''kryphål'' i
lagstiftningen, som t.ex. medger att företag kan ta
patent på redan existerande organismer. Tyvärr
finns redan i dag exempel på hur företag har försökt
att skaffa sig ensamrätt och patent till växter där
bara vissa egenskaper förändrats.
Det finns också exempel på hur företag hindrar
eller ''glömmer bort'' FoU-resultat när de inte
passar företagens syften, vilket företagen kan göra
med stöd av bl.a. patentmöjligheterna.
Herr talman! Biotekniken får inte bli en teknik som
ytterligare vidgar klyftan mellan i- och u-länder.
Det finns en sådan risk i och med en
patentmöjlighet.
Med patenträtt på växter är riskerna för att
uppfinnarna skall kunna kräva royalties på grödor
överhängande. Vi begriper alla att en fattig bonde i
ett u-land inte skulle klara det. Det går helt enkelt
inte.
Patenträtt kan också äventyra den genetiska
mångfalden och sätta jordbrukets intressen på spel.
Människors möjlighet att använda sin egen skörd
för utsäde kommer att begränsas eller rent av
försvinna. Det är inte svårt att föreställa sig vad
detta har för betydelse för u-länderna.
För det tredje är vi nu framme vid frågan om
mänskligt liv kan patenteras. För 30 år sedan skulle
en sådan fråga ha verkat befängd, men nu går det
inte längre att klart urskilja vad som är mänskligt
liv, och det blir med all sannolikhet ännu svårare i
framtiden. Redan för ett år sedan publicerade
rapporter om att man lyckats odla mänskliga
nervceller in vitro, dvs. utanför kroppen.
Mänskliga organ kan hållas vid liv allt längre tid i
näringslösningar. Man kan lätt hamna fel när man
försöker klara ut vad som är liv resp. en produkt.
Vänsterpartiet har föreslagit att man i stället för
patentmöjligheter på levande material utvecklar
växtförädlarrätten på ett sådant sätt att den kan
användas på gentekniskt manipulerade växter. En
motsvarande lag kan skapas för övrigt levande
material.
Skillnaden -- och detta är viktigt -- mellan patent-
och växtförädlarrätt är att den senare ger ett skydd
för processen att ta fram ett utsäde, medan patentet
även omfattar den industriellt färdiga produkten,
baserad på en viss växtsort eller grupp av husdjur.
På så sätt kan man å ena sidan få en lämplig
avvägning mellan intressen som står bakom en
process för framtagning av gentekniska produkter
och å andra sidan de krav som jag tidigare har
nämnt.
Herr talman! Sedan ett halvår tillbaka arbetar en
parlamentarisk beredning med att bereda frågor
med anknytning till användning av genteknik.
Vänsterpartiet anser inte att ett beredningsarbete
med denna inriktning är tillräckligt. Bl.a. kan de
immaterialrättsliga frågor som det här handlar om
omöjligen bli tillräckligt och förutsättningslöst
utredda. Vi behöver en samlad, heltäckande
lagstiftning på bioteknikområdet.
Det viktigaste med biotekniken och gentekniken är
att deras förtjänster skall komma hela
mänskligheten till godo, inte enbart vissa företag
eller länder. Därför är det viktigt att all lagstiftning
på detta område främjar öppenhet och ett fritt flöde
av information och kunskap.
Patentlagstiftningen är internationell. Det finns
ingen, absolut ingen, anledning att Sverige skulle
gå i spetsen här i Europa för en rätt att patentera
liv.
Om vi däremot verkar för en förändring av
växtförädlarrätten och utarbetar en etiskt och
biologiskt välfungerande lagstiftning för annat liv
än växter, skulle vi på det sättet gå i spetsen för en
värdig utveckling av såväl bioteknik i allmänhet
som genteknik i synnerhet.
Avslutningsvis vill jag också visa på ett nog så
viktigt argument mot patent på liv, nämligen den
starka opinion som finns hos människor i
allmänhet.
Blotta tanken att liv skulle kunna patenteras, att
man skulle kunna äga och ha ensamrätt till ett liv,
om än aldrig så litet, är så djupt oetisk för de flesta
människor att oviljan mot något sådant lätt kan slå
över till ett avståndstagande till genteknik över
huvud taget.
Det vore verkligen inte en önskvärd utveckling.
Om inte annat än för att motverka detta, borde det
ligga i allas vårt intresse att hitta fram till
fungerande lagstiftning för bio- och gentekniken
och säga nej till patent på liv.
Med det anförda yrkar jag bifall till vänsterpartiets
och centerns reservation om patentförbud,
reservation 1.
Anf. 107 GÖSTA LYNGÅ (mp):
Herr talman! Också jag har lagt märke till att
lagutskottets betänkande är rubricerat Anslag till
patentväsendet m.m. Jag hade nog hellre velat
rubricera betänkandet Patent på liv m.m. Som jag
ser det, är det patent på liv som är den centrala
frågan.
Forskning drivs av nyfikenhet. Jag har själv varit
forskare under större delen av mitt liv. Jag vet vad
det vill säga att komma på nya saker, som man tror
att ingen kanske någonsin har vetat innan. Detta är
en mycket stark drivkraft. Jag förstår dem som med
hjälp av genteknik manipulerar, hittar nya saker,
nya livsformer -- kanske råttor som är jättestora.
Man tänker inte på användningen, utan det är
entusiasmen att få fram någonting nytt som är det
väsentliga. Detta är inte någonting som egentligen
borde stävjas, om det inte hade varit för
konsekvensernas skull.
Grundforskningens kunskapsinsamlande har lett
till konsekvenser man inte helt kan överblicka. För
några år sedan reagerade forskarna själva och
utfärdade frivilligt ett moratorium för vidare
forskning till dess man hade klart för sig vilka
konsekvenserna skulle bli. Detta moratorium gäller
emellertid inte längre.
Forskning av olika typer har medför konsekvenser
som man inte har väntat sig. Man har hittat på
väldigt fina saker, t.ex. freoner som kunnat
användas i sprutflaskor, men man har inte haft en
aning om att ozonlagret skulle ta skada. Jag säger
detta bara som ett exempel av många där man inte
har haft konsekvenserna klara för sig.
Manipulation med gener är skilt från den förädling
av växter och djurarter som har bedrivits under
många år och som syftar till att långsamt förändra
egenskaper. Om man mycket snabbt ändrar hela
den genetiska koden, vet man inte alls vad
resultatet blir. Man studerar egenskaperna hos den
växt resp. det djur som man får fram och vissa,
mycket intressanta, egenskaper kan man ha
användning för. Detta är ett farligt sätt att handskas
med denna teknik. Det har också en djupare etisk
signifikans när det gäller liv.
Patent på liv är alltså en viktig fråga, kanske en
fråga om storskalig kontroll över människor, djur
och växter -- en kontroll som i vissa fall utövas av
ekonomiska maktcentra. Det är kanske en fråga
om framtida, osäkra hotbilder där kontrollen är i
händerna på sådana makter som vi inte skulle vilja
se utöva kontroll över världen. Detta är definitivt
en fråga av djup etisk signifikans.
Herr talman! Jag stöder givetvis den reservation
som Elisabet Franzén har avgivit, och jag yrkar
härmed bifall till den.
Jag tänker utveckla några av problemen som är
förknippade med ett patentsystem där patent kan
tas på levande organismer. Som exempel vill jag ta
upp ett praktiskt, ekonomiskt fall.
En industri har utvecklat ett bekämpningsmedel
som också skadar den planta, vars skadedjur man
vill bekämpa. Då utvecklar industrin genom
manipulation en resistent form av denna planta och
patenterar den. På det viset kan det ekonomiska
beroendet för lantbrukaren bli mycket stort.
Konkurrensen från andra på marknaden är mycket
begränsad. Det finns även en mängd andra
praktiska exempel.
Det viktigaste är att det etiska synsättet kommer in.
Människan -- världens härskare som hon är van att
betrakta sig som -- bör inte uppföra sig som en
sådan, utan hon bör leva i en ekologisk balans med
naturen och det är mycket viktigt för vår framtid.
Man frågar sig då vad som går att förutskicka för
den som utvecklar och tar patent på vissa former av
djur. Jag vill inte säga vissa former av människor,
för det är alltför hemskt att tänka sig, men detta är
kanske en del av vår framtida hotbild. Allt detta för
att skaffa sig makt. Det kanske blir så att en grupp
människor, kanske hela mänskligheten, behärskar
naturen på ett nytt sätt. Konsekvenserna av
människans behärskande av naturen är inte alltid
lättöverskådliga, och det slutiga öde som dessa
konsekvenser leder fram till vet vi inte någonting
om.
Det här är en svår fråga. Jag måste respektera
Martin Olssons varning att Sverige inte får stå
utanför ett internationellt system. Det är alltså
mycket viktigt att vi i den här frågan agerar
internationellt, att diskussionen är internationell.
Den offentliga debatten är, vilket flera har påpekat,
viktig. Den pågående utredningen måste få vidare
direktiv. Vi har föreslagit en del i detta
sammanhang. Jag hoppas att det här är en del av
en debatt som blir vidare och vidare. Jag hoppas att
man inte går för snabbt fram med patenten. Vi har
alltså reserverat oss. Jag hoppas att kammaren har
klart för sig vad det gäller och fattar ett vist beslut
på onsdag när detta ärende skall tas upp till
avgörande.
Herr talman! Jag yrkar bifall till reservation 2 under
mom. 4 i hemställan.
Anf. 108 ROLF DAHLBERG (m):
Herr talman! Till föregående riksmöte väcktes det
ett stort antal motioner om bioteknik och frågor
som har med bioteknik att göra. En del av dessa
motioner remitterades till lagutskottet, nämligen
de motioner som berör bioteknologiska
uppfinningar och patent på dessa.
Lagutskottet anordnade tillsammans med
jordbruksutskottet en stor utfrågning. Därefter
behandlade vi mycket ingående alla de frågor som
togs upp i dessa motioner.
Innan utskottet började sin behandling meddelade
regeringen att den ämnade tillsätta en
parlamentarisk beredning och angav direktiven för
beredningen. Jag skall inte läsa upp dessa direktiv,
men jag kan konstatera att denna beredning täcker
in de frågeställningar som motionärerna har tagit
upp i sina motioner.
Vid behandlingen i utskottet konstaterade man
med stor tillfredsställelse att regeringen hade
tillsatt denna beredning. Utskottet var liksom
motionärerna medvetet om att det finns problem
kring dessa frågeställningar. Många människor är,
som Martin Olsson sade, oroliga inför vad det här
kan betyda på olika områden. Och i många fall har
människor liten insikt i vad det betyder.
Vid behandlingen i lagutskottet i fjol, som var
mycket ingående, konstaterade utskottet att man
såg positivt på gentekniken och på användandet av
mikroorganismer som hjälp för mänskligheten i en
rad olika situationer. Det gäller t.ex. framställning
av nya läkemedel, det gäller medicinsk diagnostik,
förädling av växter, kemiska produkter inom
industrin, och det kan även gälla miljöfrågor som vi
löser med hjälp av forskningsresultat som kommer
fram i dessa sammanhang. Och utskottet pekade på
dessa mycket positiva sidor som man inte får
glömma bort. Motionärerna vill naturligtvis inte
beröra dessa sidor, utan de tar mer upp de
eventuella farhågor som de hyser för tekniken som
sådan.
Utskottet försökte inte på något sätt att dölja att
det finns vissa problem förknippade med denna typ
av forskning. Men efter att ingående ha behandlat
olika motionsyrkanden konstaterade vi att
patentlagstiftningen är sällsynt dålig för att komma
till rätta med eventuella förbud, begränsningar
eller avgränsningar. Om vi vill göra denna typ av
begränsningar eller införa förbud bör det ske i
någon annan form av lagstiftning.
Patentlagstiftningen är, som någon sade här,
utomordentligt internationell. De här frågorna är
aktuella i FN-organ. GATT har tidigare tagit upp
dem, och EG har nyligen tillsatt en beredning för
att se över dessa frågor. Sverige har anslutit sig till
den konvention som styr dessa frågor när det gäller
europeiska patent. Den ger naturligtvis även
svenska uppfinnare hjälp i vissa situationer. Men
den innebär samtidigt att det ställs vissa krav på
Sverige. Vi kan inte utan vidare fatta beslut på
patentlagstiftningens område som går stick i stäv
emot lagstiftning och andra förpliktelser som vi har
gått med på. Den är, som jag tror att motionärerna
vet, en mycket dålig effekt av ett sådant förbud just
när det gäller en svensk del av lagstiftningen. Om
man vill söka patent flyttar man naturligtvis sin
ansökan utomlands och får det patent som man vill
ha.
Om vi vill påverka frågorna internationellt, vilket vi
naturligtvis skall göra om vi har denna uppfattning
framöver när vi har fått fakta på bordet, skall vi
göra det genom att agera i de internationella organ
som finns och som har hand om dessa problem och
behandlar dem. På det sättet kan vi påverka
utvecklingen i en riktning som vi finner riktigare än
den som föreligger i dag.
Därför har utskottet i år också avstyrkt dessa
motionsyrkanden. Jag tycker att det är litet
underligt att motionärerna som hade framgång i
fjol, genom att få regeringen att tillsätta denna
parlamentariska beredning som började sitt arbete
vid halvårsskiftet förra året och som är i full gång,
anser att vi nu under pågående utredningsarbete
skall gå in och så att säga fatta beslut i Sveriges
riksdag innan resultatet av denna beredning är klar.
Det måste vara fel. Därför har utskottsmajoriteten
avstyrkt de motioner som i år har behandlats. Jag
vill därför, herr talman, yrka bifall till utskottets
hemställan och avslag på de två reservationer som
finns fogade till betänkandet.
Anf. 109 ELISABETH PERSSON (v)
replik:
Herr talman! Visserligen talade jag fort när jag höll
mitt anförande, men jag är beklämd över att Rolf
Dahlberg över huvud taget inte uppfattade att jag
sade att detta inte får blandas ihop med motstånd
mot genteknik eller biotekniken i allmänhet utan
att det uteslutande handlar om frågan att patentera
liv. Jag känner det faktiskt som angeläget att
upprepa detta. Det är alltså inte på det sättet --
åtminstone inte från vänsterpartiets sida -- som
Rolf Dahlberg påstod, att det bakom detta skulle
ligga en ovilja eller skräck för genteknik över huvud
taget.
Anf. 110 MARTIN OLSSON (c) replik:
Herr talman! Jag vill något kommentera vår
värderade utskottsordförandes synpunkter. Han
sade mot slutet av sitt anförande att det var
förvånande att motionärerna återkommer när man
tack vare motionärerna har fått regeringen att
tillsätta en beredning. Det är naturligtvis värdefullt
att det har skett något, men det framgår klart av
våra motioner och av reservationen att vi anser
detta vara alldeles för begränsat.
Frågan är om man skall ha en viljeinriktning eller
inte. Skall riksdagen uttala den viljeinriktningen
när det gäller patent på liv, för att använda detta
uttryck? Vi anser att det är en så viktig fråga att
riksdagen bör göra det. Det är detta som det
egentligen gäller i detta sammanhang. Vi vill att
Sverige internationellt skall arbeta för att bidra till
att förhindra en icke önskvärd utveckling. Man kan
säga att det internationellt, och självklart även i
Sverige, gäller om man ställer sig på den etiska
sidan eller på den kommersiella sidan. Vi i Sverige
brukar ju, som jag nämnde i mitt anförande, vara
angelägna om att arbeta internationellt om vi anser
att det är något som vi kan och bör påverka. Jag
tycker därför att det är illa att man inte vill vara
med och påverka i den här riktningen. Jag förstår
att utskottsmajoriteten är glad över den moderata
motionen. När den kommenterades sades det att
Sverige inte utan vägande skäl bör isolera sig från
den internationella utvecklingen på
patentområdet. Vi menar i stället att Sverige aktivt
skall arbeta för att få den utveckling som är
önskvärd ur etiska och andra synpunkter.
Anf. 111 GÖSTA LYNGÅ (mp) replik:
Herr talman! Rolf Dahlberg påpekade också,
vilket jag glömde att säga, att gentekniken visst har
många positiva sidor. Men det är bara det att det är
de positiva sidorna som man känner till och som gör
att man accepterar resultaten. De negativa
sidoeffekterna och konsekvenserna är ofta okända.
Det är det som är det besvärliga, och det är därför
som vi efterlyser konsekvensanalyser i många
sådana fall.
När det gäller utredningen är det utmärkt att den
är tillsatt. Vi har alltså föreslagit tilläggsdirektiv till
den. Och de gäller inskränkningar i det
immaterialrättsliga skyddet.
Jag tycker också att den internationella aktiviteten
är oerhört viktig. Jag kan inte förstå att detta skall
vara anledningen till att vår motion avstyrks. Vi ser,
och jag är glad för att också utskottet gör det, den
internationella aktiviteten som det verkligt viktiga.
Anf. 112 ROLF DAHLBERG (m) replik:
Herr talman! Det jag menar är att motionärerna
borde ha avvaktat den parlamentariska
beredningen och det resultat den kommer fram till.
Den fick bl.a. till uppgift att inhämta och undersöka
kunskapsläget beträffande de ekologiska risker
som är förknippade med genetiska försök. Man
skall titta på om det finns anledning att förbjuda
användandet av viss teknik. Man skall titta på hur
man skall kunna utforma en anmälningsplikt som
gör att samhället så att säga har kontroll över denna
verksamhet. Man skall också titta på de
patenträttsliga frågorna. Att under den
beredningens arbete komma med olika förslag var
det jag reagerade mot. Jag har respekt för de
synpunkter som Gösta Lyngå, Elisabeth Persson
och Martin Olsson har framfört. Jag vet att det är
många människor som har precis samma
uppfattning som ni. Men jag tycker att vi politiker
måste få fakta på bordet innan vi tar ställning. Det
var det jag avsåg.
När det gäller de internationella kontakterna
ämnar Sverige söka medlemskap i EG. Detta har
riksdagen beslutat sig för. Vi vet att vi på område
efter område måste EG-anpassa oss. Vi måste vara
på det klara med vad man kommer fram till inom
EG på det här området. Vi kan inte på egen hand
laga till förbud eller begränsningar som sedan
strider mot t.ex. EG-uppfattningen.
Jag skulle också vilja säga att Sverige trots allt inte
är ensamt i världen om kunskap inom det här
området. Det finns över hela världen forskare som
kanske är mycket mer framstående och har större
kunskaper än vi har i vårt land. Detta dock inte sagt
för att förringa den i botten liggande inställning som
representanterna för de här tre partierna har. Jag
vet inte, herr talman, om detta är ett tecken, men
låt mig säga att just dessa tre partier icke är speciellt
intresserade av den europeiska gemenskapen och
de frågor som avser den.
Anf. 113 MARTIN OLSSON (c) replik:
Herr talman! Anledningen till att vi har
återkommit redan nu, vilket har betonats i alla
inläggen, är att det är en mycket snabb utveckling
på detta område. Har man krav som man anser vara
mycket viktiga kan man inte skjuta upp
framförandet av dem några år. Därför har jag
funnit mycket starka skäl för att återkomma. För
att citera ordspråket får det inte vara så att ''medan
gräset växer, dör kon'', utan det gäller att ingripa
snabbt.
Rolf Dahlberg talar om anpassningen. Det är där vi
har olika uppfattning. Majoriteten vill att vi snällt
skall anpassa oss. Minoriteten, åtminstone det parti
som jag representerar, centern, vill att Sverige skall
vara en pådrivare internationellt och stödja den
opinion som finns världen över för att motverka
patentering av liv. Detta har vi framhållit både i
motionen och i reservationen.
Som jag sade i mitt tidigare inlägg är det fråga om
på vilken sidan vi skall stå, om vi skall vara ett stöd
och stärka de röster och krafter i världen som vill
arbeta emot denna patentering, om vi skall vara
positiva, som Rolf Dahlberg ansåg, eller om vi
kanske skall vara helt passiva och bara anpassa oss.
Det är egentligen det som är den stora frågan när vi
tar ställning till de här motionerna.
Anf. 114 GÖSTA LYNGÅ (mp) replik:
Herr talman! Då kom EG också in i denna debatt,
det var intressant. Enligt miljöpartiet de grönas
synsätt är Sverige betydligt mindre än EG, men EG
är också betydligt mindre än världen. I det här fallet
är det nog hela världen jag refererar till när jag talar
om internationellt samarbete. Vi måste också
diskutera detta med Japan och med USA, två stora
centra för den gentekniska forskningen, för att inte
tala om en mängd andra länder, varav de flesta
faktiskt ligger utanför EG. Men jag håller med om
att vi skall hålla reda på vad som händer i EG
också.
Anf. 115 INGER HESTVIK (s):
Herr talman! I lagutskottets betänkande nr 15
behandlas -- som ett nytt ärende för utskottet --
anslagsframställningarna från patent- och
registreringsverket samt anslag till
patentbesvärsrätten. Ett enigt utskott har tillstyrkt
dessa anslagsyrkanden.
I betänkandet behandlas också, och det kanske är
av större intresse, flera motioner om förbud mot
immaterialrättsligt skydd för bioteknologiska
uppfinningar.
I maj förra året behandlade vi här i riksdagen ett
antal motioner med ungefär samma innehåll.
Motionerna avslogs den gången med hänvisning till
att regeringen beslutat tillkalla en parlamentarisk
beredning för genteknikfrågorna. Direktiven
upptog fyra huvudpunkter. En av dessa punkter rör
just de immaterialrättsliga frågorna. Beredningen
är nu i fullt arbete och skall avlämna sitt
betänkande nästa höst. Vi socialdemokrater anser
därför att vi skall invänta detta betänkande och
avstå från att nu gå in och styra utvecklingen. Av
den anledningen avstyrker vi alla motioner som
behandlas i lagutskottets betänkande och de två
reservationerna.
Miljöpartiet har i sin reservation påpekat att praxis
i patentlagstiftningen inte längre överensstämmer
med vad som ursprungligen var avsett skulle vara
patenterbart. Centerpartiet har i sin reservation ett
krav på en parlamentarisk utredning som skall
utarbeta en heltäckande lagstiftning på
bioteknikområdet. Det stora problemet med just
gentekniken och biotekniken är, precis som
framförts här tidigare i dag, att utvecklingen går så
snabbt. Att åstadkomma en lagstiftning som är
heltäckande, utan att vara föråldrad innan den ens
hunnit vinna laga kraft, är nästan ogörligt.
Vill man förhindra en oönskad teknisk utveckling --
och det tror jag att vi alla vill -- måste man enligt
min mening finna en modell för både insyn och
kontroll från samhällets sida, men på ett sätt som
gör att den är anpassningsbar till den tekniska
utvecklingen. Då kan vi också behålla
grundforskningen fri och styra tillämpningen av
forskningen. Då kan vi ha en öppen debatt och ett
kunskapsutbyte om de biotekniska frågorna, vilket
är nödvändigt. Men som jag tidigare sagt är detta
en uppgift för den arbetande gentekniska
beredningen, där alla partier här i riksdagen finns
representerade. Jag tror, Martin Olsson, att alla i
beredningen har respekt för livet, annars skulle de
inte ha suttit med där.
Miljöpartiet vill ge den sittande
genteknikberedningen tilläggsdirektiv som innebär
att man skall förhindra att europatent på
bioteknologiska uppfinningar blir gällande i
Sverige. Centerpartiet vill att den parlamentariska
utredningen skall arbeta efter ungefär samma
riktlinjer. I klartext betyder det att ni vill att Sverige
skall lämna det europeiska patentsystemet, något
som vi socialdemokrater inte kan acceptera. Det
skulle vara förödande för svenska uppfinnare, för
svensk industri och på sikt för hela vår välfärd.
Tänk bara på de många medicinska framsteg som vi
har gentekniken och biotekniken att tacka för. Jag
tror inte att vi vill vara någon av dem förutan.
Att lämna EPO, europeiska patentorganisationen,
drabbar dessutom inte bara bioteknikområdet. Det
kommer att drabba hela den övriga industriella
sektorn, det kommer att drabba vår forskning och
vår utbildningssektor.
Centerpartiet, miljöpartiet och även vänsterpartiet
vill ha förbud mot patent på levande organismer.
Jag skulle vilja fråga talesmännen för de partierna:
Vad menar ni med liv? Ni måste rimligtvis ha en
definition, eftersom ni kan ställa kraven om förbud
mot patent på liv, både i era motioner och från
talarstolen. Jag tror inte att det är någon lätt fråga,
men jag vore tacksam för ett svar.
Herr talman! Vi hade förra våren en ingående
debatt om de immaterialrättsliga frågorna på
bioteknikområdet. Regeringen har tillkallat en
beredning för att ta ställning till dessa svåra frågor.
Jag tycker att vi med synpunkterna från förra årets
debatt och från dagens debatt kan invänta
beredningens förslag innan vi föreslår nya åtgärder
som gäller patent på bioteknikområdet.
Jag vill med detta tillstyrka
anslagsframställningarna i lagutskottets
betänkande nr 15, men avstyrka motionerna och de
båda reservationerna.
Anf. 116 MARTIN OLSSON (c):
Herr talman! När man hör Inger Hestvik låter det
som om Sverige skulle gå under om vi inte snabbt
följer den utveckling som sker i världen när det
gäller att gå in för patent på liv. Jag tror inte att man
på det viset skall försöka att skrämma upp oss. Jag
kan ta ett exempel. Vi som lyssnade på debatten om
en viktig miljöfråga här i kammaren för tio år sedan
fick höra att Sverige skulle gå under om vi inte
byggde kärnkraftverk. Nu skall vi gå under som
industrination om vi inte snällt följer med och
accepterar den föga respekt för livet som världen i
övrigt vill ha.
Vi har inte sagt i vare sig någon reservation eller
motion att Sverige skall lämna det europeiska
patentsamarbetet. Vad vi har sagt är i stället att
Sverige aktivt skall verka för lösningar i den
riktning som vi har förordat. Det gäller alltså att
inte tillåta patentering av liv.
Inger Hestvik undrar var gränsen för vad som är liv
skall sättas. Ja, det är en mycket stor fråga. Jag
vänder på frågeställningen: Hur långt vill Inger
Hestvik gå när det gäller att patentera det som hon
räknar som liv? Vill socialdemokraterna sätta en
klar gräns i det här fallet? Vad vi själva vill är just
att sätta gränser. Vi vill att Sverige skall arbeta för
detta.
Respekt för livet har vi alla, säger Inger Hestvik.
Inger Hestvik sitter kanske med i den aktuella
beredningen. Ja, jag hoppas att det finns en respekt
för livet. Men det gäller att även utforma regler,
lagar och bestämmelser beträffande inriktningen av
samhällsutvecklingen för att därmed skapa respekt
för livet.
Att utvecklingen går snabbt och att en lagstiftning
snabbt kan bli föråldrad sade jag i ett tidigare
inlägg. Vi vill inte snällt och stillsamt avvakta utan
att ange en viljeinriktning när det gäller det som
beredningen skall komma fram till. Det här är en
synnerligen viktig fråga. Därför vore det en stor
brist om Sveriges riksdag inte skulle våga göra ett
principiellt uttalande om huruvida man vill att
Sverige skall tillåta patentering av liv eller inte.
Anf. 117 GÖSTA LYNGÅ (mp):
Herr talman! Jag lyssnade med tillfredsställelse på
vad Inger Hestvik sade. Hon är helt inne på detta
med att det är nödvändigt att finna metoder för att
kontrollera konsekvenserna och resultatet av den
tillämpade forskningen.
Jag skall försöka besvara den fråga som har ställts
om vad vi i miljöpartiet menar med liv. Det är
faktiskt inte så svårt att definiera det. Det är bara
att läsa vad vi säger i vår reservation: ''Biologiskt
liv delas nämligen in i växter, djur, svampar samt
encelliga organismer med eller utan kärna.''
I diskussionen om genmanipulation, patenttagande
etc. är detta med flercelliga djur -- det måste jag
erkänna -- viktigast. När det gäller encelliga
organismer med eller utan kärna finns det nog en så
pass stor genetisk mångfald att det inte är fråga om
samma begränsningar som i fråga om de s.k. högre
formerna. Det är mitt svar på frågan om vad vi i
miljöpartiet menar med liv. Jag undrar bara vad
Inger Hestvik menar med liv.
Anf. 118 INGER HESTVIK (s):
Herr talman! Jag har inget svar på frågan om vad
liv är. Jag tycker att det är en alltför svår fråga.
Gösta Lyngås definition här tolkar jag så, att hans
krav på förbud mot patent på liv är tillgodosedda.
Ett virus exempelvis kan inte leva ensamt. Är det
liv? Virus kan inte reproducera sig ensamma,
utanför en kropp. Det handlar alltså om mycket
svåra gränsdragningar. Jag tycker därför att man
skall vara mycket försiktig när man försöker dra
gränser här.
Centern talar om respekt för livet. Från vänstern
talar man om att detta med patent på liv är oetiskt.
Men är det verkligen oetiskt och är det ett bevis på
dålig respekt för livet att ta patent på t.ex. en
bakterie som kan användas med hjälp av
gentekniska och biotekniska metoder i industrin för
att framställa medel med vilkas hjälp man kan bota
människor från sjukdomar eller framställa
läkemedel?
Jag tycker inte att det är bra att vara så tvärsäker på
vad som är rätt och fel som ni i centern,
vänsterpartiet och miljöpartiet är. Vi borde faktiskt
visa litet ödmjukhet och respekt för människors oro
i detta sammanhang. Egentligen tyder inte Gösta
Lyngås framställning här i talarstolen på att han
hyser respekt för människors oro. Gösta Lyngå tog
upp helt felaktiga saker när det gäller förädling och
genetisk manipulation. Han sade att man när det
gäller förädling vet precis vad man får. Däremot
skulle man med genetisk manipulation kunna få
vad som helst. Men det förhåller sig precis tvärtom.
När det gäller genetisk manipulation vet man precis
var man går in och var man förändrar. Beträffande
förädlingen handlar det om slumpen. Det vet vi av
erfarenhet.
Gösta Lyngås anförande är ett perfekt bevis på hur
man med bristfällig och felaktig information kan
skrämma människor. Men så dåligt beställt får det
inte vara med ansvaret hos oss i riksdagen och i den
politiska debatten att skrämselmetoder måste
utnyttjas när det saknas ett faktaunderlag.
Anf. 119 GÖSTA LYNGÅ (mp):
Herr talman! Vi kommer nu in på ett ganska
filosofiskt resonemang om liv. Men jag vill inte gå
in på några detaljer i det avseendet.
Vad jag avser är, skulle jag vilja säga, patent-på-liv-
problemet. Det är det som jag har tagit upp här. Jag
tror att definitionen i miljöpartiets reservation är
till fyllest. Den gäller ju vad vi nu diskuterar. Hur
livet en gång har uppkommit och vad som gäller
beträffande virus och annat tycker jag faktiskt
ligger utanför det aktuella ämnesområdet. Det är
svårt nog i alla fall.
När det gäller detta med genetisk manipulation
resp. förädling tror jag nog att jag i mitt
resonemang har stöd i en del vetenskapliga resultat,
eller i varje fall vetenskapliga åsikter.
Anf. 120 MARTIN OLSSON (c):
Herr talman! En fråga som har upprepats här -- jag
var för övrigt den förste att ta upp den, eftersom jag
var den förste talaren i den här debatten -- gäller
den oro som människor känner inför utvecklingen i
detta sammanhang. I det här fallet gör vi oss till tolk
för denna oro som människor känner. Vi
understryker vikten av en allsidig upplysning och
information. Det får inte bli så som jag avslutade
mitt huvudanförande med att beskriva, nämligen
att t.ex. frågor om patent på liv så att säga smygs på
medborgarna utan att det förs en öppen debatt.
Det är vi som är kritiska som känner ödmjukhet i
det här sammanhanget. Vi känner respekt för
människors oro. Tyvärr vill moderaterna,
folkpartisterna och socialdemokraterna inte
medverka till ett uttalande till förmån för nämnda
respekt för livet -- i det här fallet alltså ett förbud
mot patent på liv. Man vill inte att vi skall verka
internationellt i detta sammanhang. I stället vill
man, såvitt jag förstår, bara snällt åse utvecklingen.
Det finns ju ett europeiskt patentverk. Jag vet inte
hur majoriteten ser på dessa saker om vi får en
situation med patent på djur och växter i vårt land.
Det är ju något som har beviljats av det europeiska
patentverket. Och det var nära att det hade hänt
saker tidigare vad gäller oss i Sverige. Jag vill
minnas att ett amerikanskt företag har fått patent
på en viss växt. Men tack vare att centerns
ungdomsförbund överklagade kom en omprövning
till stånd. Jag vet inte hur långt man har kommit i
det avseendet. Men det handlar om mycket viktiga
saker. Det är betydelsefullt, Inger Hestvik, och det
har jag sagt tidigare också, att vi försöker delta i det
internationella arbetet i detta sammanhang.
Anf. 121 INGER HESTVIK (s):
Herr talman! Martin Olsson säger att
centerpartisterna, vänstern och miljöpartisterna är
ödmjuka. Men jag skulle då vilja säga att ni har
tagit patent på detta med att förstå patentdebatten
litet bättre än vad andra gör.
Vi socialdemokrater -- Martin Olsson nämnde även
moderaterna och folkpartiet i det sammanhanget --
framställs som hårdingar med rent kommersiella
intressen utan vare sig etiska eller sociala
ambitioner.
Det är just den framställningen i
samhällsdebatten -- det har ju förekommit stora
rubriker om patent på liv -- som skrämmer
människor. Jag tycker faktiskt att det är ett dåligt
sätt att debattera. Då är det inte fråga om en
kunskapsdebatt, utan då är det -- skulle jag vilja
säga -- nästan en massmedial debatt.
Sedan vill jag säga till Gösta Lyngå att det är
nödvändigt att gå in på detaljer här. Det behövs
också filosofi i det här resonemanget. I den aktuella
beredningen sitter filosofer med. De är till stor
hjälp i diskussionen om etiska och moraliska frågor.
Det som här torgförs vilar på vetenskaplig grund.
Den här diskussionen förs alltså inte utan
medverkan från vetenskapsmännen.
Den här debatten måste tas på stort allvar. Vi måste
alla ta ett ansvar här.
Anf. 122 MARTIN OLSSON (c):
Herr talman! Jag skall inte förlänga debatten
särskilt mycket mera. Det börjar bli dags för en ny
debatt här i kammaren i kväll.
Jag vill bara säga att jag hoppas att det inte var fel
av mig att nämna de tre partier som utgör en
majoritet här.
Denna fråga kan nog jämföras med en rad andra
miljöfrågor som har diskuterats livligt i vårt
samhälle under de senaste 20 åren. Det hette ju
tidigare att det var att skrämmas om man påpekade
att besprutning, utsläpp, förgiftningar osv. var
farliga saker. Ungefär samma gruppering som den
som i dag utgör en majoritet i det här ärendet talade
tidigare om skrämselpropaganda, överdrifter osv.
Men skall vi inte, Inger Hestvik, vara glada över
den miljöopinion som växte fram främst under 70-
talet och över den kamp som då fördes, även om
man länge fick kämpa i motvind?
Anf. 123 GÖSTA LYNGÅ (mp):
Herr talman! Jag har stor respekt för det arbete
som görs i beredningen samt för vad som görs av
socialdemokrater, moderater och folkpartister.
Men det är inte det saken gäller.
Jag har också stor respekt för vad människor tycker
och känner. Jag tror inte att denna fråga kan sägas
vara en massmedial fråga. Inte heller tror jag att det
handlar om att vi försöker skrämma människor.
Det är dock mycket viktigt att det som kommer
fram, såväl hotbilder som positiva bilder, förs ut till
allmänheten. Även vanliga människor kan reagera,
och det finns någonting sunt i det också.
Anf. 124 INGER HESTVIK (s):
Herr talman! Jag är liksom Martin Olsson mycket
glad över att miljöfrågorna har fått en sådan tyngd.
Det talades om en opinion i motvind. Jag var också
med och kände motvinden när det gällde
kärnkraftsdebatten, så jag vet precis vad det
handlar om. Jag är mycket nöjd med att vi har
kommit så långt med miljöfrågorna. Jag hoppas att
vi så småningom skall komma lika långt i den här
frågan, så att vi kan få en bra utveckling på
genteknik- och bioteknikområdet.
Man måste ha kunskap om man skall delta i den här
debatten. Man kan inte delta i debatten utifrån
känslor. Därför är jag mycket glad över att man har
tagit det här på allvar. Västerbottens LO-distrikt
har t.ex. tillsammans med något som heter Ume
Nova gjort ett stort studiecirkelpaket, utifrån vilket
man kan diskutera vad bioteknik och genteknik är.
Det är de som arbetar med bioteknik som vill veta
vad de egentligen håller på med. Jag tror att det
behövs mera av denna typ av åtgärder. Det krävs
att vi vanliga människor ute i samhället sätter oss
ner i studiecirklar och tittar på vad genteknik och
bioteknik är och vad patent är. Då tror jag att vi
slipper den rädsla som breder ut sig i dag.
Överläggningen har härmed avslutad.
(Beslut skulle fattas den 27 mars.)
12 § Anslag till bokföringsnämnden, m.m.
Föredrogs
Lagutskottets betänkande
1990/91:LU17 Anslag till bokföringsnämnden,
m.m. (prop. 1990/91:100 delvis)
Tredje vice talmannen konstaterade att ingen talare
var anmäld.
(Beslut skulle fattas den 27 mars.)
13 § Vissa anslag till bostads- och
planeadministrationen m.m.
Föredrogs
bostadsutskottets betänkande
1990/91:BoU10 Vissa anslag till bostads- och
planadministrationen m.m.
Anf. 125 BERTIL DANIELSSON (m):
Herr talman! Bostadsutskottets betänkande nr 10
behandlar bl.a. länsbostadsnämnderna och deras
verksamhet. När det gäller denna typ av
verksamhet och över huvud taget verksamheter
som ligger inom den offentliga sfären är det viktigt
att man fastställer under vilka förutsättningar den
skall ske. Jag tycker att man måste ställa upp vissa
grundläggande krav. Man måste känna till dess art,
inriktning och omfattning för att kunna forma en
organisation och administration kring
verksamheten. Länsbostadsnämnderna -- med t.ex.
sin låneadministration -- utgör inget undantag.
Vi har i denna kammare i andra sammanhang
framfört förslag till ett annat finasieringssystem,
lånesystem, när det gäller bostadsbyggande än vad
majoriteten har beslutat om. När detta genomförs,
blir situtationen en helt annan även för
administrationen kring dessa frågor. När vi får ett
enhetslån med enkla funktionskrav kring
byggandet och slopar kostnadskontrollen, behövs
inte så mycket administration på länsbostadsnivå.
Därför bortfaller naturligt nog mycket av den
verksamhet som i dag bedrivs där. Av den
anledningen kan man utan överdrift säga att
länsbostadsnämnderna blir obehövliga. Vi anser att
kommunerna och kreditinstituten, i de delar som är
kvar, klarar av de uppgifter som så då återstår.
Redan innan vi kommer dithän att det nya systemet
kommer till förverkligande, kan man påbörja
avtrappningen av länsbostadsnämndernas
verksamhet. Det här är vi ense om från moderat-,
folkparti- och centerhåll.
Man kan reflektera över varför socialdemokraterna
så hårdnackat fritar denna sektor från
nedskärningar i besparingar. Det har blivit ganska
vanligt att man på andra statliga områden går
ganska häftigt fram när det gäller att skära bort,
lägga ned och slå ihop. Just på detta område håller
man fast vid den gamla linjen. Man kan undra
varför man inte har tagit intryck av debatten i andra
sammanhang. Jag vill fråga majoritetens
företrädare när socialdemokraterna tänker även på
det här området gå in för besparingsmodellen,
neddragningsmodellen och möjliggöra
hopläggningar på det här området. Jag ser med
tillförsikt fram emot att detta kommer att
förverkligas ganska snart. Det kommer i första
hand att ske efter valet, men jag tror även att
socialdemokraterna kommer att tänka om. En
erfarenhet man har fått under åren är att
socialdemokraterna efter hand anammar våra
besparings- och rationaliseringsförslag. Det är
därför med ett ganska gott hopp om att
socialdemokraterna även på detta område skall
tänka om som jag nu yrkar bifall till reservation nr
1 i bostadsutskottets betänkande nr 10.
Anf. 126 ERLING BAGER (fp):
Herr talman! Folkpartiet vill ha färre regleringar
inom bostadspolitiken. Bostadsmarknaden utgör
en av de mest reglerade sektorerna i samhället.
Bland de statliga och kommunala styrinstrumenten
kan bl.a. nämnas bostadslånegivningen med mark
och konkurrensvillkoren och kostnadskontrollen
samt förvärvs- och förköpslagstiftningen,
hyresregleringen och bostadsanvisningslagen. Vi
vill i folkpartiet minska en stor del av dessa
regleringar. Vi vill arbeta för mindre lånebyråkrati.
Räntebidragsunderlaget beräknas i dag på
länsbostadsnämnderna enligt en modell där en rad
faktorer påverkar underlaget. Beräkningarna är
komplicerade, och det finns t.o.m. särskilda
dataprogram med vilka man kan göra ansökningar.
Vi anser att dessa beräkningar skall förenklas
kraftigt.
En sådan förenkling skulle också innebära att
kraftiga nedskärningar kan göras inom
bostadsbyråkratin. Länsbostadsnämnderna bör på
sikt läggas ned, och de kommunala tjänstemän som
sysslar med låneförmedling kan i stor utsträckning
få andra arbetsuppgifter.
I dag granskar länsbostadsnämnderna alla
ansökningar om stöd för att avgöra om
byggkostnaderna är skäliga. Vi tror inte att
kostnadsutvecklingen på sikt kan påverkas genom
den här typen av kostnadsprövning. Trots
kostnadskontrollen ökade byggkostnaderna tre
gånger mer än konsumentprisindex under 1986 till
1988.
Effekten blir snarare att kreativiteten inriktas på att
försöka kringgå reglerna. Den byråkratiska
hanteringen medverkar till att pressa upp
kostnaderna genom att byggandet försenas. För att
klara kostnadskontrollen bygger man ofta större
lägenheter, vilket innebär att de totala kostnaderna
blir större.
Den omedelbara effekten av kostnadskontrollen i
storstäderna blir snarare att bostadsproduktionen
hålls tillbaka än att priserna pressas.
Vi tycker i folkpartiet att kostnadskontrollen skall
avvecklas. Underlaget för räntebidraget bör tas
fram med en enhetlig schablon, vilket även leder till
att kostnader för räntebidragen kan sjunka.
Den nuvarande kostnadsprövningen inom
länsbostadsnämnderna har också lett fram till
oärlighet. Ett exempel är att tomter köps för ett
annat belopp än det som anges i köpekontraktet. Vi
tycker därför att denna typ av byråkrati bör
avvecklas. Detta kan man faktiskt börja göra redan
innan ett nytt bostadsfinansieringssystem är helt i
gång.
I reservation nr 1 som är gemensam för folkpartiet,
moderaterna och centern föreslår vi förenklingar av
bostadsfinansieringen och att avvecklingen av
länsbostadsnämnderna därigenom successivt kan
påbörjas.
Herr talman! Jag yrkar slutligen bifall till denna
reservation.
Anf. 127 RUNE EVENSSON (s):
Herr talman! I detta betänkande behandlas anslag
till bostadsdepartementet, statens va-nämnd,
boverket, länsbostadsnämnderna och
fastighetsdata samt inriktningen på lantmäteriets
budget. Regeringens förslag tillstyrks på alla
punkter.
En fråga är föremål för reservation -- nämligen
länsbostadsnämndernas verksamhet -- där de tre
borgerliga partierna vill avskaffa
länsbostadsnämnderna.
De bostadspolitiska mål som vi arbetar för ligger
fast. Detta har uttryckts mycket klart, senast i
bostadsutskottets betänkande nr 4 som vi har
behandlat under innevarande riksmöte. Jag tänker
inte upprepa detta.
Riksdagen fattade i december beslut om ett nytt
bostadsfinansieringssystem, efter vilket
länsbostadsnämnderna nu får anpassas.
I samband med behandlingen av det nämnda
betänkandet gav regeringen en särskild utredare i
uppdrag att se över länsbostadsnämndernas
organisation och dimensionering. Vi sade då att
vidare ställningstaganden till förändringar av
låneadministrationen bör anstå i avvaktan på
resultatet av denna utredning. Vi har ingen annan
uppfattning nu.
Herr talman! Jag yrkar därför bifall till hemställan
i utskottets betänkande och avslag på
reservationerna.
Överläggningen var härmed avslutad.
(Beslut skulle fattas den 27 mars.)
14 § Anslag till allmänna samlingslokaler och
till icke-statliga kulturlokaler m.m.
Föredrogs
bostadsutskottets betänkande
1990/91:BoU11 Anslag till allmänna
samlingslokaler och till icke-statliga kulturlokaler
m.m.
Anf. 128 BERTIL DANIELSSON (m):
Herr talman! Betänkandet om stöd till allmänna
samlingslokaler m.m., vilket vi nu skall behandla,
är egentligen en gammal repris. Det är svårt att
hitta nya vinklingar i detta ärende. Debatten i dessa
frågor har förts ett antal år här i kammaren.
Positionerna är ganska väl kända, liksom alla
argument.
Vi har samma ståndpunkt som vi haft under senare
år. Vi har det inte bara för att uttrycka något slags
envishet, utan därför att vi tror att vi har intagit en
riktig ståndpunkt.
Det grundläggande för oss är att vi måste bryta oss
loss från bidragstänkandet i olika hänseenden i vårt
samhälle.
När det gäller samlingslokaler måste man hålla i
minnet och konstatera att det finns många lokaler
i vårt land. Man har subventionerat dessa lokaler
under ett stort antal år.
Vi vet också att det finns lokaler som utnyttjas
ganska dåligt därför att det i vissa delar av landet
finns väldigt gott om lokaler. De kan inte effektivt
utnyttjas. Likväl är de kostnader för underhåll och
drift hela tiden. Vi tycker nog att det verkligen är
dags att vi bryter oss loss från
subventionstänkandet när det gäller
samlingslokaler. Det råder ingen brist. Människor
kan samlas i goda lokaler runt om i landet.
I detta ärende liksom i det förra ärendet kan man
fråga sig varför socialdemokraterna just här gnager
sig fast vid ett subventionssystem när man i andra
hänseenden gör ganska kraftiga och
genomgripande besparingar och neddragningar.
Det är kanske ändå trots allt en tidsfråga innan man
tänker om även på detta område och innan våra
ståndpunkt här liksom på många andra områden får
stöd från en majoritet av kammarens ledamöter.
Herr talman! Slutligen yrkar jag bifall till
reservation nr 1.
Anf. 129 ELVING ANDERSSON (c):
Herr talman! Som föregående talare sade är stödet
till samlingslokalerna en årligen återkommande
diskussion här i riksdagen.
Det finns anledning att sätta in frågan om de
allmänna samlingslokalerna i ett större perspektiv,
och koppla ihop den med hela föreningslivet och
folkrörelseverksamheten i vårt land.
Folkrörelserna är en ryggrad och en
grundförutsättning för vårt demokratiska system i
Sverige. Demokratin bygger på ett rikt och varierat
föreningsliv och ett tålmodigt organisationsarbete.
Det är i föreningsarbetet som nya generationer
skolas i demokratins arbetsmetoder. Detta sker i
föreningar med vitt skilda ändamål:
idrottsföreningar, politiska föreningar,
hembygdsföreningar, hobbyföreningar,
intresseföreningar osv.
Gemensamt för hela föreningslivet är att det måste
finnas en plats att träffas på. En plats där alla kan
känna sig välkomna oavsett politisk åsikt, religion,
ålder, kön, nationalitet osv., dvs. det behövs bra
allmänna samlingslokaler som en bygdegård, ett
folkets hus eller ett ordenshus.
Jag vill också påstå att bra samlingslokaler är en
viktig utvecklingsresurs. För ett par år sedan drevs
det i Sverige en kampanj -- Hela Sverige skall leva.
Folkrörelser och lokala bygdekommittéer samlades
för att gemensamt diskutera förutsättningar och
behov för att hela Sverige skulle kunna leva. Ett av
de vanligaste kraven som man kom fram till i alla
bygdekommittéer och en av de första åtgärder som
man ansåg nödvändig för att den egna bygden
skulle få bättre förutsättningar att utvecklas på ett
positivt sätt var en samlingslokal. Kravet på bra
samlingslokaler tillsammans med kravet på
förbättrade kommunikationer var de vanligaste
kraven från de lokala bygdekommittéerna i
kampanjen Hela Sverige skall leva. Detta talar sitt
mycket tydliga språk, tvärtemot vad Bertil
Danielsson sade när han påstod att behovet av
samlingslokaler är tillgodosett i vårt land. Det finns
ett mycket stort behov som dessutom är mycket
väldokumenterat.
Bra samlingslokaler är en viktig resurs och en viktig
förutsättning för att föreningslivet skall kunna
verka och utvecklas, för social samvaro människor
emellan och för olika former av kulturella
upplevelser. Det behövs bra samlingslokaler
spridda över landet för att vi skall kunna sprida
t.ex. kulturaktiviteter väsentligt utanför de stora
städerna och göra dem tillgängliga för människor
över hela landet.
Varför är det så bra just med allmänna
samlingslokaler som bygger på föreningar? Jo, det
är att de allmänna samlingslokalerna bygger på
idealitet och på ideellt arbete. Samhället får billiga
och bra samlingslokaler som sköts och förvaltas på
ett ansvarsfullt och för samhället mycket billigt sätt.
Tyvärr har bidragen till byggande av
samlingslokaler under ett antal år urholkats genom
att anslagen har förts upp oförändrade och ätits upp
av inflationen från år till år. Det gör att vi i dag har
en situtation med en kötid för
samlingslokalsprojekt på mellan fem och sex år.
Detta är naturligtvis mycket olyckligt eftersom
engagemanget bygger på idealitet och det
personliga engagemanget hos ett antal entusiastiska
människor. Om man tvingas vänta i fem sex år
innan man kan komma igång med sitt
samlingslokalbygge är det risk att idealiteten och
entusiasmen hinner svalna.
Jag sade att anslaget har urholkats under ett stort
antal år, och det är sant, men det har skett en extra
kraftig urholkning under det senaste året. Av de 52
milj.kr. som riksdagen anslår går 10,4 milj.kr.
tillbaks till staten i form av moms. Hälften av detta
belopp beror på den höjda byggmomsen som
infördes i samband med skatteomläggningen. Det
har alltså skett en extra urholkning av årets anslag
med över 5 milj.kr. som staten tar tillbaka direkt i
form av höjd byggmoms.
Det var ett ganska modest krav som framfördes
från samlingslokalorganisationerna och från
boverkets samlingslokaldelegation, nämligen att
man åtminstone skulle få kompensation för den
höjda byggmomsen.
Det finns en motion med detta krav som centern
och socialdemokraterna gemensamt har lagt fram
och som behandlas i betänkandet. Majoriteten i
bostadsutskottet har på fem rader avfärdat detta
blygsamma krav utan att egentligen anföra ett enda
sakligt skäl.
Jag kan hålla med Bertil Danielsson om en sak.
Han sade att det finns en del samlingslokaler som
utnyttjas ganska dåligt. Det är sant. Det arbetas
intensivt med detta inom de s.k.
samnyttjandeprojekten som innebär att
samlingslokaler kan brukas för ändamål utöver sina
för traditionella ändamål. Det finns ett antal
exempel i landet i dag där t.ex. kommuner,
landsting eller andra samhällsinstitutioner
samverkar med samlingslokalen och den används
på dagtid då föreningslivet inte har behov av den.
Det här är ett bra sätt att få ett effektivare
lokalutnyttjande.
Vi har också i motioner från centern krävt att denna
typ av samnyttjandeprojekt skall ha en särskild
bidragskö och särbehandlas i förhållande till de
traditionella samlingslokalerna. Detta är ett krav
som har rests ett antal år och det har avvisats av
utskottsmajoriteten i år igen.
Jag sade inledningsvis att det är viktigt att de
allmänna samlingslokalerna är tillgängliga för alla.
Det är på det sättet. För att de skall det krävs det
också att vi gör dem handikappanpassade, så att
även människor med olika slag av rörelsehinder
eller andra handikapp kan bli välkomna till våra
samlingslokaler. Förra året lyckades vi få en
majoritet i riksdagen att höja det särskilda
handikappbidraget till 150 000 kr. Det är alltså det
bidrag man kan få för att handikappanpassa en
allmän samlingslokal. Men också det bidraget
urholkas naturligtvis, inte minst på grund av den
höjda byggmomsen. Det gör att 150 000 kr. inte är
tillräckligt med pengar i dag, om man skall
handikappanpassa en samlingslokal. Ni vet själva
vad det kostar t.ex. att bygga en rullstolstoalett, att
göra en rullstolsramp, att ta in hörslinga i en
samlingslokal, osv.
Därför tycker jag att det är ett mycket rimligt
krav som har förts fram i centermotionen om att
anslaget till handikappanpassning bör
indexregleras, så att det åtminstone hänger med i
den allmänna kostnadsutvecklingen, för det är
viktigt att de allmänna samlingslokalerna är
allmänna och tillgängliga för alla.
Herr talman! Att moderaterna inte är
folkrörelsernas vänner, det vet vi. Vi vet också att
moderaternas intresse för regional utveckling och
regional balans är mycket ljumt. Därför är det inte
förvånande att moderata samlingspartiet i år igen
har motioner och reservationer som går ut på att
hela samhällsstödet till de allmänna
samlingslokalerna skall avvecklas.
Vad jag däremot tycker är mer förvånande är att
socialdemokraterna, som i alla fall säger sig vara ett
folkrörelseparti, inte heller kan ställa upp på de
mycket rimliga kraven att ge kompensation för den
höjda byggmomsen, att stimulera samutnyttjande,
att indexreglera handikappanpassningsbidraget.
Det gör mig, måste jag säga, djupt besviken. Om
man kallar sig för ett folkrörelseparti, måste man
också vara beredd att visa det i praktisk handling,
och det tycker jag inte att socialdemokraterna har
gjort i det här fallet.
Herr talman! Med detta vill jag yrka bifall till
reservationerna 2, 3 och 4 i bostadsutskottets
betänkande nr 11.
Anf. 130 BERTIL DANIELSSON (m)
replik:
Herr talman! Jag håller med Elving Andersson om
att det är viktigt att det finns samlingslokaler runt
om i vårt land. Om det är vi givetvis ense. Men jag
är något tveksam till den analys som Elving
Andersson gör, att demokratins grundvalar står och
faller med tillgången på samlingslokaler ute i
landet. Det är kanske att dra kosekvenserna litet
väl långt.
Elving Andersson nämnde också att många
samlingslokaler byggdes när folkrörelserna växte
fram i vårt land. Då kan man verkligen ställa
frågan: Hur kommer det sig att det var i en tid när
det inte fanns statliga subventioner till vare sig
folkrörelser eller samlingslokaler som
folkrörelserna växte sig starka och samlade stora
skaror? I dag, när det är en kris i
Folkrörelsesverige, har vi subventioner i stor
utsträckning.
Jag tror inte att vare sig demokrati eller folkrörelse
eller samlingslokaler hänger på statliga
subventioner. Andra faktorer är säkert minst lika
viktiga. Det kanske är djärvt att inte anse att man
kan dela ut skattebetalarnas pengar till
samlingslokaler och annat. Det är möjligt att det är
lättare att i kammaren plädera för den egna
organisationens behov av subventioner även i
fortsättningen.
Anf. 131 ELVING ANDERSSON (c) replik:
Herr talman! Jag sade inte att de demokratiska
grundvalarna står och faller med de allmänna
samlingslokalerna, men jag sade att folkrörelserna
och föreningslivet i vårt land är demokratins
ryggrad. Folkrörelserna och föreningslivet bär upp
demokratin. Det är där vi skolar nya människor i
demokratins arbetsmetoder. Och för att
föreningslivet skall kunna verka, blomstra och
utvecklas behövs goda samlingslokaler.
Sedan vill jag inte gå så långt som Bertil
Danielsson, när han säger att folkrörelserna är i
kris, men visst har många folkrörelser problem.
Om vi är överens om värdet av aktiva fungerande
folkrörelser, borde vi dra en annan slutsats än Bertil
Danielsson gör, nämligen att vi skall stötta och
hjälpa folkrörelserna att återigen engagera
människor i sitt arbete, inte minst ungdomar, att
kunna erbjuda ett alternativ till videokultur och
annat. Det gör vi ju inte genom att ta bort eller
minska anslagen.
Vi har åstadkommit genom årtiondena att
folkrörelserna får stöd, och då skall vi inte rasera
det. Eller menar Bertil Danielsson att borttagandet
av anslaget till de allmänna samlingslokalerna bara
är början på den moderata attacken mot
föreningslivet och folkrörelserna? Vad kommer
sedan? Skall anslagen till studieförbunden,
bidragen till idrottsrörelsen, lokalt aktivitetsstöd
osv. tas bort efter hand? Är det detta som är
moderaternas recept för att lösa folkrörelsekrisen?
Låt mig säga att jag betvivlar mycket starkt den
typen av medicin.
Anf. 132 BERTIL DANIELSSON (m)
replik:
Herr talman! Jag håller med Elving Andersson om
att det är viktigt att ungdomar och äldre, alla och
envar som så vill, engagerar sig i folkrörelserna. Vi
skall engagera och inte subventionera fram
folkrörelserna.
Anf. 133 ELVING ANDERSSON (c) replik:
Herr talman! Jag vet inte vad Bertil Danielsson har
för erfarenheter av och bakgrund i
folkrörelsearbete. Låt mig bara säga att jag tror att
det är annorlunda i dag när det gäller att engagera
ungdomar i föreningsliv än det var på den tid då
Bertil Danielsson kanske deltog i ungdomsarbete i
föreningar. Samhället har faktiskt förändrats under
de senaste årtiondena. Ungdomen ställer andra
krav, det finns ett annat kultur- och fritidsutbud,
osv. Detta möter man inte genom att primärt sänka
anslaget. Det är definitivt inte rätt väg att gå.
Sedan är jag den förste att hålla med om att det är
inte bara anslag och pengar det handlar om. Det
krävs många andra åtgärder, men det krävs i dagens
samhälle också ekonomiska resurser för
folkrörelseorganisationerna, för föreningslivet och
inte minst för samlingslokalorganisationerna.
Anf. 134 JAN STRÖMDAL (v):
Herr talman! Ramarna är faktiskt väldigt knappa
för alla de angelägna progjekt som finns och som
söker samlingslokalstöd eller kulturlokalstöd. Jag
håller helt med Elving Andersson, när han
beskriver hur viktigt det är att det finns
gemensamhetslokaler och att det ges stöd till dessa.
Jag håller också med om att det är oerhört viktigt
för demokratins utveckling att dessa
gemensamhetsutrymmen finns, både på landet och
i staden.
Däremot håller jag inte med de föregående
talarna om att det här bara är gammal skåpmat.
Betänkandet innehåller faktiskt en nyhet,
åtminstone en nygammal bit, nämligen stödet till
icke statliga lokallokaler, vilket delvis kan ses som
en parallell till stödet till allmänna samlingslokaler.
Jag har hört många som har omvittnat att
tacksamheten är stor mot jultomtarna i boverkets
samlingslokalsdelegation för allt stöd som de på det
här viset kan bidra med, även om det många gånger
är ganska små summor. Bara att man ger en
uppmuntran genom att sprida pengarna på ganska
många uppfattas mycket positivt.
En del extra resurser kan åstadkommas genom
att öka samnyttjandet av lokaler. Däremot tror jag
att miljöpartiet överdriver möjligheten att spara
miljoner på ett år genom en våldsam ökning av det
s.k. samnyttjandet.
I reservation 2 är centern och vänsterpartiet ense
om en praktisk och mycket enkel lösning på det här
problemet. Vi drar parallellen till byggandet av
permanenta bostäder, som i sitt subventionssystem
nu får en kompensation för den höjda byggmoms
som är beslutad av riksdagen. Det är ganska
självklart att man måste se bostäder och
gemensamhetslokaler som delar av en helhet, där
bägge behövs. Staten bör alltså kunna ge samma
kompensation när man höjer den statliga momsen
på byggande. Det är orimligt att så mycket som 10
av 50 miljoner går tillbaka till staten -- bidragen går
alltså tillbaka till staten som skatt.
Vårt förslag är att höjningen av byggmomsen, dvs.
5 miljoner, skall kompenseras. Det är detsamma
som att man höjer ramen med 5 miljoner för nästa
budgetår. Vi har också i reservationen pekat på att
den summan är försvinnande liten i förhållande till
det anslag som är avsatt för statlig investeringsfond
för kompensation för höjningen av byggmomsen.
Det anslaget är 5,5 miljarder, och ingen vet om det
beloppet stämmer. Därför hade
socialdemokraterna i riksdagen mycket väl kunnat
gå med på detta förslag, eftersom det inte kan
pekas på att man skulle behöva plocka fram några
nya pengar eller bli osams med regeringen och med
denna lösning.
Jag vill slutligen yrka bifall till de reservationer där
vänsterpartiet är med, och särskilt till reservation 2,
där denna lösning tas upp.
Anf. 135 KJELL DAHLSTRÖM (mp):
Herr talman! I detta betänkande behandlas anslag
till samlingslokaler. Jag vill börja med att yrka bifall
till reservation 3 och till reservation 4, även om vi
inte i betänkandet har undertecknat den senare.
Jag tog intryck av Elving Anderssons inlägg vad
gäller indexering av stödet för
handikappanpassning av allmänna samlingslokaler.
Vi har den principen att vi i stort sett alltid stöder
den handikappanpassning som krävs i hela
samhället. Här har, som Elving Andersson säger,
skett en urholkning.
Däremot har vi en något annorlunda inställning än
centern och vänsterpartiet till allmänna
samlingslokaler. Vi sticker ut hakan litet grand, för
vi menar att det finns fullt av samlingslokaler i detta
land. Det är bara det att vi är så oerhört dåliga på
att utnyttja dem. En bråkdel av de 20 miljoner som
vi skulle kunna minska samlingslokalstödet med
skulle kunna användas till ett vaktmästarstöd.
Problemet är ofta att det inte finns vaktmästare
med nyckel som vanliga vardagkvällar kan visa upp
en grupp var den kan gå in och ha möte. Det är ofta
den typen av svårigheter som små föreningar och
grupper stöter på i samhället.
Jag känner väl till detta, för vi i miljöpartiet de
gröna har jobbat som ny folkrörelse under 80-talet.
Vi har ständigt stött på detta problem, att hitta
vaktmästaren, hitta nyckeln osv. De problemen
löser man mycket billigare genom någon typ av
vaktmästarstöd.
Detta är inte något som vi framför i någon motion,
men jag vill ändå ta upp det här i debatten. Detta
kan många gånger vara effektivare än att bygga den
ena samlingslokalen efter den andra för ständigt
nya behov. Vi är övertygade om att det finns
mängder av lokaler som en kväll som denna står
ganska tomma. Vi kan börja med denna lokal -- vi
kan gå ut i riksdagshuset. Vi kan gå vidare ut i
Stockholm. Jag vet att t.ex. Hamburgerbryggeriet
är mycket väl använt i Stockholm, för att ta ett
exempel som många känner till. Ute i
bostadsområdena finns det bordtennislokaler nere
i källare som är näst intill bortglömda, som med
litet färg och engagemang från lokala föreningars
sida kan piffas upp och användas mycket bättre.
Naturligtvis är det trevligt att pytsa ut pengar, men
vi ser detta som en del av en ganska stram budget.
Miljöpartiet de gröna tänker fortsätta att ta ansvar
för sitt budgetförslag, och detta är en del av det.
Får jag avsluta med att säga något om det särskilda
yttrandet om Ystads teater. Sedan förra året finns
det möjlighet att med 25 miljoner ge stöd till icke
statliga kulturlokaler. Vi har här en fantastiskt
intressant landsortsteater, Ystads teater, som fyller
100 år och är i stort behov av renovering. Detta är
ett bra exempel på vart en del av dessa pengar
skulle kunna anvisas. Nu är det inte vi i riksdagen
som anvisar dessa pengar, och vi i miljöpartiet har
därför bara avgett ett särskilt yttrande. Jag vill från
talarstolen understryka hur fint det vore om man i
den delegation som anvisar pengar till icke statliga
kulturlokaler skulle kunna ha Ystads teater i
åtanke. Detta går tillbaka på en folkpartimotion,
som vi har all sympati för.
Anf. 136 ELVING ANDERSSON (c) replik:
Herr talman! Låt mig först tacka för miljöpartiets
stöd när det gäller indexering av handikappstödet.
Vi skall kanske inte dra i gång någon lång debatt i
kammaren vid denna tidpunkt. Låt mig ändå
konstatera att problemet med de allmänna
samlingslokalerna inte är ett vaktmästarproblem.
Jag tyckte att det framgick ganska tydligt när Kjell
Dahlström beskrev de lokaler som tydligen bl.a.
miljöpartiet har utnyttjat. Det gällde
bordtennislokaler och andra gemensamhetslokaler
i bostadsområden, som jag antar administreras och
sköts av bostadsföretag m.fl. Det är det som är
skillnaden mellan den typen av lokaler och de
allmänna samlingslokalerna, som drivs av
samlingslokalföreningar. Om man har beställt en
lokal för att ha en aktivitet i en bygdegård, i Folkets
hus eller i ett ordenshus, fungerar det också med
vaktmästare i de allra flesta fallen, det är jag
övertygad om. Det är det som är styrkan med de
allmänna samlingslokalerna till skillnad från
speciallokaler, som egentligen är avsedda för andra
ändamål men som kan utnyttjas som allmänna
samlingslokaler. Jag kan hålla med om att det är bra
om de utnyttjas. Men det är ofta då man stöter på
problem med att det inte fungerar. Låt oss i stället
medverka till att omvandla en del av dessa lokaler
till föreningslokaler, allmänna samlingslokaler.
Anf. 137 HANS GÖRAN FRANCK (s):
Herr talman! Det är trots allt ett förhållandevis
betydande anslag som går till samlingslokaler m.m.
som tas upp i detta ärende. Tydligen är det så stort
att Bertil Danielsson och hans parti anser att de
måste agera under lång tid och mycket kraftfullt för
att helt avveckla det, även om det skall ske stegvis.
Jag tycker att Bertil Danielsson ger en felaktig
beskrivning av behovet av samlingslokaler och av
deras utnyttjande. Jag kan när det gäller
angelägenhetsgraden av detta i allt väsentligt
ansluta mig till vad Elving Andersson m.fl. har sagt
här. Det säger vi också i utskottsutlåtandet. Det är
inte alls om detta striden står. Vi tycker också att
lokalerna har en mycket stor betydelse för
föreningslivet.
Jag vill möjligtvis tillägga ytterligare en sak i
polemik med Bertil Danielsson. Jag tror inte att
Bertil Danielsson riktigt har förstått det nya
konkurrensläget som tär på hela detta område i
dag.
Det är bara ett enda skäl som utskottet har, och det
är ekonomin. Då kan man säga att det inte skulle
behöva vara så svårt med ett så litet belopp som det
som här har nämnts, 5 miljoner. Den
prejudicerande betydelse det har, när man kommer
med en rad av småbidrag. I grund och botten rör
det sig om något mer än 5 miljoner. Detta problem
är betydligt större. Jag tycker att det är att
snedvrida diskussionen om man tar upp en stor strid
om de 5 miljonerna.
Elving Andersson och Åke Wictorsson har ju i sin
motion mycket väl belyst hur stora behoven är. Jag
kan inte säga mera om den motionen än att jag
räknar med och för egen del hoppas att de
återkommer med den. I det läget bör dock Bertil
Danielssons parti inte ha alltför stort inflytande här
i riksdagen, för då kommer det inte att gå särskilt
bra för motionen. Man undrar hur förslaget från en
eventuell borgerlig regering skulle se ut, med
hänsyn till de så helt divergerande åsikter som
Bertil Danielsson och Elving Andersson har.
Jag yrkar avslag på reservation nr 1. Jag har också
tillräckligt motiverat avslagsyrkandet på
reservation nr 2.
Vad sedan gäller reservation nr 3, som rör
samnyttjande, tycker jag att det är bra att det här
har kommit frejdiga uttalanden ifrån Dahlström i
miljöpartiet, men jag tror tyvärr att han, som han
kanske själv antytt, överdriver möjligheterna. Det
hindrar dock inte att han och andra går ut och gör
försök att förbättra situationen. Det finns många
möjligheter till frivilligt arbete även på det här
området.
I övrigt gjordes förra året ett tillkännagivande till
regeringen om samnyttjande liksom också ett
uttalande om prioritering av bidragsgivning i detta
avseende. Det pågår nu ett beredningsarbete inom
regeringskansliet, och vi förutsätter att det kommer
ett hyggligt förslag. Detta bör på sedvanligt sätt
avvaktas. I det läget finns det inte behov av att göra
ett nytt tillkännagivande. Utskottets mening står ju
fast.
Slutligen vill centern i reservation nr 4
indexuppräkna stödet till handikappanpassning av
allmänna samlingslokaler. Förra året höjdes detta
anslag med 50 %. Härtill kommer att
maximibeloppet enligt de regler som nu gäller kan
överskridas, om det finns särskilda skäl härför.
Med detta vill jag, herr talman, yrka bifall till
utskottets hemställan.
Anf. 138 BERTIL DANIELSSON (m)
replik:
Herr talman! Jag noterar att Hans Göran Francks
kritik av våra ståndpunker var ganska hovsam, och
i och med detta har väl debatten återförts till den
nivå där den hör hemma.
Ibland får man det intrycket när dessa frågor
diskuteras att de statliga subventionerna är en
överlevnadsfråga för de berörda organisationerna.
Jag tror inte att det är så. Jag tror att det finns en
betydande styrka i de organisationer som driver och
utnyttjar samlingslokaler runt om i landet. Skulle
det vara så att 75 milj.kr. i statligt bidrag är en
överlevnadsfråga, vore läget betydligt allvarligare
än vad jag tror att det verkligen är.
Det är vidare min uppfattning, Hans Göran
Franck, att 75 milj.kr. i anslag till samlingslokaler
inte är en fråga som avgör en borgerlig regerings
tillblivelse eller inte.
Anf. 139 ELVING ANDERSSON (c) replik:
Herr talman! Beträffande de 5 milj.kr. ytterligare
som krävs i reservation 2 säger Hans Göran Franck
att summan inte i sig är särskilt avskräckande men
att den kan få en principiell betydelse. Jag menar
att den princip som denna bidragsökning kan bygga
på redan är antagen av riksdagen. Man har
konstaterat att den höjda byggmomsen slår så hårt
på bostadssidan att man där inför ett särskilt
investeringsbidrag för att kompensera höjningen.
Det är denna princip som vi tycker att det finns
anledning att tillämpa på det angelägna område
som de allmänna samlingslokalerna utgör.
Principen är alltså redan knäsatt. Eftersom det,
Hans Göran Franck, inte handlar om några särskilt
stora pengar, vore det väl lämpligt att bifalla
reservation 2. Det skulle vara ganska positivt.
Jag tycker vidare att Hans Göran Franck har en
något underlig kommentar till motionen från Åke
Wictorsson, Göran Magnusson och mig. Han
hoppas att motionen kommer igen. Det är i och för
sig en trevlig uppmaning, men jag vet inte hur man
skall tolka den. Vill bostadsutskottets majoritet få
en chans att avslå den ytterligare en gång, eller vill
man nästa gång bifalla den? Om det första
alternativet gäller, finns det ingen anledning att
återkomma. Gäller det andra, är det lika bra att
bifalla motionen redan i dag.
Utskottet och Hans Göran Franck talar mycket
vackert om betydelsen av de allmänna
samlingslokalerna, om hur värdefulla de är osv. Det
kan jag fullt ut hålla med om. Men när det gäller att
bygga och upprusta ändamålsenliga allmänna
samlingslokaler räcker det inte med vackra ord och
glada tillrop, utan det behövs pengar, Hans Göran
Franck.
Anf. 140 HANS GÖRAN FRANCK (s)
replik:
Herr talman! Jag vill citera vad som står i
utskottsbetänkandet:
''Utskottet har ingen annan uppfattning än
motionärerna'' -- dvs. Elving Andersson och Åke
Wictorsson -- ''om de allmänna samlingslokalernas
betydelse för föreningslivet. I det rådande
ekonomiska läget kan också i och för sig angelägna
ändamål emellertid få stå tillbaka.''
Utskottet delar alltså motionärernas uppfattning
att det här är angeläget. Men det är ju inte bara
detta yrkande som har fått stå tillbaka på grund av
det rådande ekonomiska läget, utan det är, som
Elving Andersson vet, en mycket lång rad av
yrkanden som har fått stå tillbaka, både stora och
små.
När jag då säger att jag inte bara räknar med utan
också för egen del hoppas på att ni återkommer är
det därför att jag tycker att ni har presenterat
situationen för olika folkrörelselokaler på ett
viktigt och angeläget sätt. Den här frågan bör alltså
prövas på nytt när man kommer i ett bättre
ekonomiskt läge. Då borde det enligt min egen
mening finnas andra förutsättningar. Det var
innebörden i mitt anförande.
Till Bertil Danielsson vill jag bara säga att vi ju nu
i dag talar bara om samlingslokaler, men tyvärr
kommer liknande resonemang som de som Bertil
Danielsson för om bidragsgivningen till
samlingslokaler igen i en rad andra sammanhang
vad gäller bidragsgivning, som i vissa fall är mycket
angelägen, i andra fall har något lägre
angelägenhetsgrad. Det är när man lägger ihop alla
de här neddragningarna och avvecklingarna som
man får en bild som måste vara särskilt besvärande
inte minst för Elving Andersson m.fl.
Anf. 141 KJELL-ARNE WELIN (fp):
Herr talman! Regeringen föreslår att en ram för
beslut om stöd till vissa icke-statliga kulturlokaler
om 25 milj.kr. fastställs för budgetåret 1991/92 och
att ett förslagsanslag om 25 milj.kr. anvisas för
samma period.
I folkpartiet liberalernas Skånemotion för år
1990/91 aktualiseras den nu behandlade
stödgivningen. I vår motion Bo249 föreslås
riksdagen som sin mening ge regeringen till känna
vad i motionen anförts om bidrag till renovering av
Ystads teater.
Ystad är en av de städer utanför
storstadsregionerna som har den starkaste
teatertraditionen i Sverige. Genom åren har
gästspel av dramatiska och lyriska ensembler och
danstrupper utgjort ett värdefullt och uppskattat
bidrag till kulturlivet inte bara i Ystad utan i hela
sydöstra Skåne. Det framgår inte minst av
besökssiffrorna för Ystads Teater. 1989 uppgick
antalet teaterbesökare i Ystad till drygt 20 000,
vilket innebär att praktiskt taget varje ystadsbo,
eller var fjärde invånare i regionen, gick på teater
en gång om året.
Ett av skälen till det stora teaterintresset är att
Ystad sedan nästan 100 år har en egen
teaterbyggnad, av många ansedd som den bäst
bevarade svenska teatern från 1800-talet slut.
Denna uppfattning styrks dels av det faktum att den
fått tjäna som tidstrogen miljö i både film- och
teatersammanhang, dels av att den har förklarats
som byggnadsminne av riksantikvarien.
Flitigt nyttjande och otidsenliga installationer har
gjort att Ystads Teater nu är i behov av en ordentlig
inre upprustning. Styrelsen för teatern har därför i
september 1985 vänt sig till
utbildningsdepartementet med en framställning om
bidrag till denna upprustning, som
kostnadsberäknats till 30 milj.kr. Samma
framställning har gjorts till Ystads kommun samt
till stiftelser och näringsliv.
Utbildningsdepartmentet har överlämnat ärendet
till boverket för handläggning och beslut enligt nu
gällande förordning.
Med hänsyn till att målsättningen är att den inre
renoveringen skall vara avslutad och teatern kunna
återinvigas i samband med 100-årsjubileet i
februari 1994 är det angeläget att handläggningen
påskyndas och teatern får ett positivt besked så
snart som möjligt. Kulturministern har i en
frågedebatt verifierat att Ystads Teater tillhör den
kategori som kan komma i fråga för statsbidrag.
Beslut om bidrag skall för närvarande fattas av
boverket inom ramen för anslaget för
investeringsbidrag till vissa icke-statliga
kulturlokaler. Bostadsutskottet har beslutat att
riksdagen och regeringen inte bör genom uttalande
eller på annat sätt påverka boverkets beslut i
frågan.
Folkpartiet liberalerna instämmer i denna
bedömning, och därför har vi inte lämnat någon
reservation. Men för att understryka hur viktigt vi
tycker det är att Ystads Teater så snart som möjligt
får statsbidrag till renovering, har vi lämnat ett
särskilt yttrande i frågan.
Till sist vill jag, fru talman, konstatera att Ystads
Teater är ett utmärkt exempel på en byggnad för
vilken bidrag kan utgå enligt förordningen om stöd
till vissa icke-statliga kulturlokaler, och jag hoppas
att bidrag kan lämnas i så god tid, att teatern står i
nyrenoverat skick vid 100-årsjubileet år 1994.
Anf. 142 HANS GÖRAN FRANCK (s)
replik:
Fru talman! I mitt tidigare inlägg hade jag tänkt
säga några ord om den fråga som nu togs upp,
Ystads Teater. Som Kjell-Arne Welin sade
ankommer det på boverkets delegation om
samlingslokaler att besluta i denna sak. Folkpartiet
har inte heller lämnat någon reservation.
För egen del vill jag gärna säga att jag har tagit del
av materialet om Ystads Teater. Jag tycker i likhet
med Kjell-Arne Welin att denna fråga är angelägen
för Ystads Teater. Jag hoppas att det blir en positiv
prövning av ärendet, men det ankommer som sagt
på boverket att avgöra utan något beslut i
riksdagen.
Överläggningen var härmed avslutad.
(Beslut skulle fattas den 27 mars.)
15 § Offentlighet, integritet och ADB
Föredrogs
konstitutionsutskottets betänkande
1990/91:KU11 Offentlighet, integritet och ADB.
Anf. 143 STIG BERTILSSON (m):
Fru talman! Det här betänkandet från KU om
offentlighet, integritet och ADB visar att det även i
det här avseendet finns en skiljelinje i svensk
politik. Å ena sidan står de som vill värna om
ensilda människors integritet, de som sätter
människorna i centrum. Dit vågar jag, fru talman,
räkna moderata samlingspartiet och mig själv. Å
den andra står de som inte vill förstå människors
oro för hur Storebror fortsätter att breda ut sig i
vårt samhälle, Storebror i det här fallet i form av
stora centrala myndighetsregister, dataregister där
enskilda människors liv kartläggs. På den sidan vill
jag påstå att socialdemokraterna och Kurt Ove
Johansson står.
Vi får inte glömma bort bakgrunden till det
betänkande som vi diskuterar. Betänkandet har
vuxit fram ur data- och offentligthetskommitténs
arbete. Vi fick vänta länge på en proposition, som
slutligen kom i alla fall. I propositionen sägs
faktiskt att offentlighetsprincipen behöver stärkas
och att integritetsskyddet för uppgifter i
personregistren också behöver stärkas.
Man får naturligtvis vissa förhoppningar efter
sådana uttalanden från ett ansvarigt statsråd,
formulerade i en proposition. Men jag måste ändå
säga, fru talman, att trots många vackra ord dels
från statsrådet i propositionen, dels från
utskottsmajoriteten, så är det konkreta resultatet
av arbetet svagt. Det här betänkandet och det
beslut som vi står inför innebär egentligen inte på
någon avgörande punkt att vi uppnått några
nödvändiga förändringar i dessa frågor. Jag påstår
mot den bakgrunden att inget annat land har så
mycket information samlad i dataregister som vi
har i Sverige. Inget annat land tillåter samkörning
av dataregister i samma omfattning som vi gör i vårt
land. Inget annat land, fru talman, har
registersystem om enskilda människor som är så
lättillgängliga som de svenska. Myndigheterna
fortsätter glatt att sälja. Därför är majoritetens
ställningstagande beträffande de centrala frågorna
i det här betänkandet -- jag tänker framför allt på
användningen av personnummer och på
myndigheternas försäljning av personuppgifter --
en besvikelse.
Några ord därför om myndigheternas försäljning
av personnummer, som vi dessutom behandlar i en
reservation från folkpartiet och moderaterna. Som
jag sade fick man vissa förhoppningar när man läste
det ansvariga statsrådets synpunkter. I
propositionen sades faktiskt att myndigheternas
försäljning av personuppgifter måste ''reduceras till
sina rätta proportioner''. Den utgångspunkten är
faktiskt inte bra för den som i verkligheten vill
stärka den enskildes integritet i dessa avseenden.
Utskottsmajoriteten har hamnat på samma linje.
Det är en läpparnas bekännelse när det gäller
försäljning av datauppgifter. Men det hela
utmynnar ändå i att man säger att försäljning bör få
ske ''när det finns särskilt stöd för detta''.
I sak, fru talman, står alltså socialdemokraterna där
de alltid har stått i denna fråga, en garant för att
flödet av de centrala myndigheternas register
fortsätter, kort och gott. Mot detta står vår
ståndpunkt att försäljning av personuppgifter hos
myndigheterna som regel skall vara förbjuden.
Den andra centrala frågan gäller användningen av
personnummer i stort. Här är faktiskt klyftan allra
tydligast. Trots att statsrådet även här gör
uttalanden som är positiva och säger att en
reglering av personnummeranvändningen bör ske,
så stannar det även här vid en läpparnas
bekännelse.
Jag konstaterar att utskottsmajoriteten inte vågat
eller velat, vad vet jag, gå på djupet, utan det blir i
stället en egentligen till intet förpliktigande
skrivning, där man vill komplettera 7 § datalagen
med en skrivning om att personnummer får
registreras där det är uppenbart påkallat med
hänsyn till registrets ändamål, vikten av säker
identifiering av den registrerade, eller -- så kommer
litet luddigt -- ''av annat skäl''. Tydligare än så kan
inte bristen på vilja och förmåga -- får jag väl säga --
i det här sammanhanget beskrivas.
På den borgerliga sidan har vi medvetet följt upp
de ställningstaganden som gjordes redan i data- och
offentlighetskommittén. Vi nöjer oss alltså inte med
en komplettering av nuvarande datalag utan
föreslår direkta åtgärder för att åstadkomma en
begränsning. Det är, fru talman, ingen överdrift i
dag att påstå att personnummeranvändningen har
fått en sådan utbredning i samhället, att det är
nödvändigt att begränsa detta. Vi föreslår helt
enkelt därför en särskild lag om användning av
personnummer.
I övrigt konstaterar vi i det här betänkandet att det
nu är en översyn av datalagen på gång. En ny
parlamentarisk utredning har tillsatts sedan en
ensamutredare har tagit fram underlag för det. Där
finns faktiskt anledning att ha vissa förhoppningar
om konkreta resultat. Vi moderater konstaterar att
flera frågor som vi har talat om att vi vill se
förändrade nu kommer att utredas. För vår del
hoppas vi att arbetet skall leda fram till en vidare
integritetslag, där sådana självklarheter -- jag vill
exemplifiera litet -- beaktas som att den enskilde
skall ha en starkare rättslig ställning i fråga om hur
uppgifter som han har lämnat ifrån sig skall
användas, att vi får en hårdare ändamålsstyrning,
dvs. att myndigheterna inte skall få utbyta uppgifter
om enskilda människor, om det inte är reglerat i
särskild lag. Principen bör, menar vi, vara att den
som skall använda uppgifter bör själv också samla
in dem. Dessutom vill vi i sammanhanget få en
prövning av statlig försäljning av personuppgifter
och hoppas att det utmynnar i att den inte skall vara
möjlig.
I övrigt noterar vi att datalagsutredningen bl.a.
kommer att behandla frågan om kryptering av
ADB-register samt frågan om regeringsrätten skall
bli överklagningsinstans i fråga om
datainspektionens beslut. Detta är gamla kända
moderata krav, som vi har drivit år efter år. Man
kan konstatera att utredningsarbetet kanske kan
leda en bit på vägen.
Fru talman! Med detta vill jag tillstyrka samtliga
moderata reservationer i betänkandet och yrka
bifall till reservationerna 5 och 6.
Anf. 144 HANS LEGHAMMAR (mp):
Fru talman! Jag skall fatta mig kort.
Vi i miljöpartiet ser ADB-frågorna som väldigt
viktiga och centrala. Vi har begärt att det skall
införas en personnummerlag som medger att
personnummer får användas enbart när det är
tillåtet enligt lag eller förordning.
De bägge förslag som har lagts fram av data- och
offentlighetsutredningen är otillräckliga. Om vi
inte får majoritet för vårt förslag, tycker vi trots allt
att det borgerliga förslaget är bättre än det
socialdemokratiska, framförs i propositionen.
Jag yrkar alltså bifall till reservation 1, mom. 1.
Reglering av myndigheters försäljning av
personuppgifter är en fråga som vi från miljöpartiet
har drivit hårt och som vi också har avgivit
motioner om. Eftersom vi har yrkat om avslag, har
vi inte kunnat följa upp detta i
propositionshanteringen, men vi kommer givetvis
att stöda den reservation som de borgerliga har
avgivit i detta sammanhang.
Även när det gäller decentraliseringen av
dataregister kommer vi att yrka bifall till den
reservation som de borgerliga ledamöterna står
bakom.
Anf. 145 KURT OVE JOHANSSON (s):
Fru talman! Intresset för datapolitiska frågor är
stort i vårt land. Sverige var faktiskt först i världen
med att införa en datalag. Trots att lagen är ung och
tillkom i början på 1970-talet har den genomgått
många förändringar.
Sedan många år tillbaka har det pågått ett
omfattande utredningsarbete i syfte att
modernisera datalagen. Under senare år har stora
ansträngningar gjorts för att göra det möjligt för
datainspektionen att ägna sig mera åt tillsyn över
integritetskänsliga register. Att en sådan utveckling
är nödvändig har vi varit mycket överens om här i
riksdagen.
Data- och offentlighetskommittén, DOK, avslutade
sitt arbete för ett par år sedan och avlämnade inte
mindre än fem betänkanden. Till Stig Bertilsson vill
jag säga att de flesta av DOKs tankar och idéer om
en bättre lagstiftning har efter sedvanlig beredning
i regeringskansliet lett fram till riksdagsbeslut och
arbetats in i vår nuvarande datalag, och det är alla
som har följt dessa fem betänkanden från
utredningsstadiet fram till datalag medvetna om.
Det visar att regeringen, i motsats till vad Stig
Bertilsson sade, har tagit de datapolitiska frågorna
på allvar och att regeringen har ambition att skapa
en modern datalag som kan fungera
tillfredsställande i en miljö där tekniken ständigt är
i förändring.
Datalagsutredningen, DU, arbetar sedan 1989.
Den har övervägt vissa principiella utgångspunkter
för en framtida datalag. Som regeringen tidigare
utlovat kommer det fortsatta arbetet i
datalagsutredningen att ske under parlamentarisk
medverkan. Vi noterar detta med stor
tillfredsställelse.
Med tanke på att det redan pågår ett omfattande
utredningsarbete på en reformering av datalagen
skall jag fortsättningsvis endast beröra några
centrala avsnitt i regeringens proposition
1990/91:60 Offentlighet, integritet och ADB.
Först några ord om det s.k. handlingsbegreppet
som bl.a. tas upp i en motion med Birgit Friggebo
som första namn.
DOK lade ner mycket arbete på att undersöka hur
tillämpningen av handlingsbegreppet utfallit i
praktiken. Efter en noggrann prövning kom vi i
DOK fram till att nya grundbegrepp inte skulle lösa
några problem, utan snarare skapa nya.
Dessutom har rättspraxis på området blivit alltmer
omfattande och stabil. Det mest sannolika är att
denna utveckling kommer att fortsätta. Enligt
utskottets uppfattning finns det därför ingen
anledning att nu ändra begreppsapparaten i
tryckfrihetsförordningen i fråga om ADB-
upptagningar. När det gäller frågan om
författningsreglering beträffande ADB-register är
inte heller skiljaktigheterna mellan partierna så
stora, Stig Bertilsson, men några synpunkter kan
ändå vara på sin plats.
I en motion ges uttryck för att arbetet med en
författningsreglering bör förflyta snabbare. Sådana
krav kan man naturligtvis alltid ställa. Vi måste
dock komma ihåg att det arbete som här sker är
mycket grannlaga och därför måste det också få ta
tid. Detta arbete är mycket integritetskänsligt. Om
man som Stig Bertilsson reser krav på att den
enskilda människans integritetsintresse skall tas till
vara, bör man inte gå alltför snabbt fram, utan
verkligen låta noggrannheten gå före hastigheten.
Som framgår av propositionen och utskottets
betänkande pågår det ett fortlöpande arbete inom
regeringskansliet som är mycket omfattande.
Utskottsmajoriteten anser att det inte är
nödvändigt med något särskilt uttalande av
riksdagen i denna fråga.
När det gäller frågan om myndigheternas
försäljning av personuppgifter, finns det också vissa
gemensamma nämnare mellan partierna i
riksdagen. Mot bakgrund av den undersökning som
DOK lät göra kan vi konstatera att omfattningen av
myndigheternas försäljning överdrivits av många.
Detta har även Stig Bertilssons partikamrater i
data- och offentlighetskommittén erkänt. Trots att
undersökningen inte var så omfattande, var vi dock
alla överens om att en uppstramning ändå kunde
anses påkallad.
Vi delar statsrådets uppfattning, att en sådan
uppstramning kan åstadkommas redan inom ramen
för gällande bestämmelser. En korrekt tolkning av
nuvarande bestämmelser leder fram till att en
statlig myndighet inte får sälja personuppgifter
utan stöd i lag. En myndighet kan inte själv, utan
prövning av statsmakterna, besluta om försäljning.
Riksdagen skall självfallet ha möjlighet att ta
ställning till myndigheternas försäljning. Ur
konstitutionell synvinkel bör det dock i första hand
vara regeringens sak att bestämma om
verksamheten hos underställda myndigheter.
Riksdagen kan ingripa precis när den vill om
regeringen inte skulle göra en riktig avvägning
mellan olika intressen.
Det framgår av den reservation som Stig Bertilsson
talade om att vi tycks vara överens om att DOKs
förslag i detta sammanhang inte kan ligga till grund
för ett beslut. Remissinstanserna hade alltför stora
invändningar.
Utskottets majoritet ställer sig därför bakom
regeringens förslag om ett förtydligande av 7 § i
datalagen, som får till följd att försäljning inte får
ske av uppgifter ur personregister utan särskilt
stöd.
Utskottet har på s. 14, 15 och 16 i betänkandet
utförligt angivit vad som skall gälla i detta fall. Jag
kan upplysa Stig Bertilsson om att om det visar sig
att det behövs ytterligare riktlinjer på detta
område, kan det finnas skäl att reglera detta i
verksförordningen, vilket också klart och tydligt
uttrycks i propositionen.
I DOK var vi alla eniga om att begränsa
personnummeranvändningen, men inte på vilket
sätt som det skulle ske. Två förslag utarbetades.
Det ena innebar en komplettering av datalagen.
Det andra utformades som en särskild fristående
lag.
Förslaget om en särskild personnummerlag, som de
tre borgerliga partierna nu har gjort till sitt, blev
hårt kritiserat av remissinstanserna. Det stora
flertalet och de verkligt tunga remissinstanserna
stannade för kompletteringsförslaget.
De borgerliga partiernas ställningstagande är
mycket anmärkningsvärt. Nu kan ni inte längre
hävda att ni är vilseledda. Med berått mod är ni
beredda att försvaga datainspektionens ställning
och att anta ett lagförslag, vars konsekvenser
närmast är oöverblickbara.
Mot denna bakgrund vill jag ställa några frågor till
Stig Bertilsson:
Har ni ifrån de tre borgerliga partierna gjort någon
totalanalys över konsekvenserna av ert lagförslag?
Om så är fallet, är ni beredda att redovisa dem?
Om er särskilda personnummerlag antas, kan ni
ange vad totalkostnaderna då blir?
Om det mot förmodan skulle bli en borgerlig
regering efter valet, kommer ni då att försöka att få
igenom denna lag?
Hur förhåller sig personnummerlagen till
datalagen? Jag tycker att Stig Bertilsson, som
försökte framställa sig som så duktig och framåt i
datapolitiska frågor, borde klara ut denna fråga.
Jag påstår, Stig Bertilsson, att den utformning som
lagen har fått gör det möjligt, såvitt jag kan förstå,
att kringgå den på ett sätt som jag tror att ni
knappast kan ha förutsett er.
Den föreslagna lagen kriminaliserar användningen
av personnummer. Den som bryter mot lagen kan
straffas med böter eller fängelse upp till ett år. Vid
tillämpningen är det därför särskilt viktigt att veta
vad som i lagen menas med begreppet
personnummer.
I lagen som Stig Bertilsson talar så varmt för
hänvisas till folkbokföringslagen. I den lagen står
det att personnummer anger födelsetid och
innehåller födelsenummer och, lägg märke till,
kontrollsiffra. I folkbokföringslagen sägs vidare att
födelsetiden anges med sex siffror, två för året, två
för månaden och två för dagen, i nu nämnd
ordning. Födelsenumret består av tre siffror, och
den näst sista siffran är udda för män och jämn för
kvinnor.
Som förslaget är utformat är personnummerlagen
alltså bara tillämplig på just detta sätt att identifiera
personer. Andra kanske snarlika sätt att identifiera
människor faller däremot utanför lagens
tillämpningsområde. Det innebär alltså att
personnummerlagen inte gäller uppgift om
födelsetid och födelsenummer, dvs. personnummer
utan kontrollsiffra. Men födelsetid och
födelsenummer kan i och för sig användas också för
samkörningar med sådana register som får ha
personnummer. På det viset vågar jag påstå, Stig
Bertilsson, att lagen blir ett slag i luften.
Lagen skulle också kunna kringgås genom att man
i stället för kontrollsiffra, dvs. den sista siffran i
personnummret, anger det tal som siffran svarar
mot med bokstäver.
Man kan också tänka sig att de siffror som finns i
ett personnummer skrivs i en annan ordning än den
som folkbokföringslagen föreskriver. En sådan rad
med siffror är inte personnummer, Stig Bertilsson, i
lagens mening. Om man känner till i vilken ordning
siffrorna är angivna kan man faktiskt förstå vilket
personnummer som avses. Genom ett särskilt
program kan man även få en dator att förstå detta.
Frågan är om ett sådant förfarande kommer att bli
straffbelagt eller inte. Jag tycker att Stig Bertilsson
skall svara på den frågan. Lagens ordalydelse tyder
närmast på att så inte blir fallet. I de magra
förarbetena till lagförslaget kan man inte hämta
någon ledning i denna fråga.
Fru talman! Det finns värre exempel än detta. Jag
ser emellertid att min taletid börjar närma sig sitt
slut, men jag skall gärna återkomma till denna
punkt. Det som jag har sagt visar helt klart att det
lagförslag som de tre borgerliga partierna står
bakom är så ihåligt och svagt att det faktiskt vore
närmast en skam om en lagstiftande församling
skulle anta det.
Jag yrkar därför bifall till hemställan i
konstitutionsutskottets betänkande 11 och avslag
på samtliga reservationer.
Anf. 146 STIG BERTILSSON (m):
Fru talman! Kurt Ove Johansson tyckte att jag
framstod som duktig och framåt i dessa frågor. Jag
tror inte att jag skall slicka i mig alltför mycket av
detta beröm. Jag är inte heller säker på att Kurt
Ove Johansson menade detta. Däremot är det väl
alldeles klart, och det tycker jag att den här
debatten visar, att det här ändå handlar om en
grundläggande skillnad om hur man ser på enskilda
människors rätt till integritet, enskilda människors
rätt att få ha en privat och egen sfär.
Kurt Ove Johansson säger att man inte skall skynda
alltför långsamt i dessa frågor om man vill skydda
integriteten. Jag kan i alla fall konstatera att
utvecklingen inom detta område har gått oerhört
snabbt under senare år. Och under tiden som den
gör det tycker Kurt Ove Johansson, såvitt jag
förstår, att man skall sitta still och egentligen inte
göra någonting. Socialdemokraterna är i alla fall
inte på något sätt beredda att ta tag i dessa frågor.
Jag måste säga att de diffusa och luddiga uttalanden
i stil med att man kan använda personnummer om
det finns andra skydd och att man skall försälja
personnummer onärdet finns särskilt stöd för det
inte ger någon tilltro till att socialdemokraterna vill
ha en ändring till stånd i det här fallet.
Kurt Ove Johansson är mycket kritisk mot det
förslag till ny lag om användning av personnummer
som data- och offentlighetskommittén lade fram.
Såvitt jag vet lade kommittén fram två förslag utan
att ta ställning. Socialdemokraterna har förordat
det ena, och de borgerliga partierna har förordat
det andra förslaget. Eftersom det under kommitténs
arbete inte fördes fram någon kritik mot detta
förslag från socialdemokraternas sida, kan jag inte
förstå annat än att Kurt Ove Johansson nu efteråt
på ett ganska anmärkningsvärt sätt mycket kraftigt
nedvärderar det arbete som kommittén och dess
sekretariat gjorde.
Vi har nu sagt att vi går vidare med denna särskilda
lag. Vi har sagt att vi tycker att de anmärkningar
som har riktats mot den är berättigade. När detta
har rättats till vill vi införa denna lag. Vi säger i vår
reservation att den bör träda i kraft den 1 januari
1992.
Anf. 147 KURT OVE JOHANSSON (s):
Fru talman! Jag tycker att det hade varit bättre om
Stig Bertilsson i stället för att komma med
ytterligare oklarheter hade försökt svara på de
frågor som jag har ställt. Jag tycker i och för sig som
Stig Bertilsson att förslaget till den särskilda lag
som ni står bakom kanske är det viktigaste att
diskutera här i kväll. Jag har alltså påvisat att detta
lagförslag har enorma brister. Och jag vågar påstå
att det egentligen inte kan ligga till grund för ett
förståndigt beslut. Konsekvenserna t.ex. för
datainspektionen skulle bli förödande. Jag tror att
jag vågar påstå att ett antagande av denna lag skulle
sabotera datainspektionens arbete, eller också
skulle de som tar ansvaret för en sådan lag tvingas
anställa ett stort antal tjänstemän som skulle göra
det möjligt för datainspektionen att klara av de
arbetsuppgifter som man har.
Stig Bertilsson har, trots att han har använt så
många minuter, inte kunnat klara ut ens frågan om
på vilket sätt som den här särskilda lagen förhåller
sig till datalagen. Jag tycker att Stig Bertilsson skall
klara ut detta, eftersom detta är en central fråga.
Jag påstår att om ni får igenom denna lag kommer
ni t.ex. att åsidosätta 6 § i datalagen. Jag tror också
att ni kommer att åsidosätta 18 § i datalagen. Jag
vågar påstå att man med en sådan
personnummerlag försvagar den nuvarande
datalagen.
Jag måste säga att jag tycker att det är oförsvarligt
att tre borgerliga partier, som gör anspråk på
regeringsmakten och anser sig vilja driva
datafrågorna på ett seriöst sätt, tar så lättvindigt på
en fråga som att föreslå en sådan datalag.
Lagrådet, för att ta ett annat exempel, har inte gjort
någon som helst analys av hur denna
personnummerlag förhåller sig till datalagen. Det
är också ett mycket viktigt moment.
Nu har Stig Bertilsson ytterligare ett inlägg. Ta då i
ärlighetens namn och klara ut dessa fyra frågor som
jag har ställt.
Anf. 148 STIG BERTILSSON (m):
Fru talman! I ena stunden räknar Kurt Ove
Johansson upp ett antal paragrafer i datalagen som
vår nya datalag skulle strida mot. I andra stunden
säger han att om man skall klara av detta får man
anställa ett mycket stort antal tjänstemän, eftersom
man annars inte kommer att kunna ta
konsekvenserna av en ny datalag.
Kurt Ove Johansson brukar ju normalt inte vara
rädd för att anställda tjänstemän. Därför förstår jag
i och för sig inte den kritiken. Jag kan emellertid
lugna Kurt Ove Johansson genom att säga att innan
den här lagen införs, om vi nu får möjlighet att göra
det, kommer vi att beakta den kritik som Kurt Ove
Johansson nu framför, och som också har framförts
i andra sammanhang. Det kommer att göras
ytterligare analyser. Och det tror jag faktiskt att vi
hinner med innan vi inför denna lag.
Även om vi tar den tiden på oss, Kurt Ove
Johansson, kommer vi att kunna visa att vi agerar
snabbare än socialdemokraterna har lyckats med
under många år när det gäller att skydda enskilda
människors integritet i datasammanhang.
Anf. 149 KURT OVE JOHANSSON (s):
Fru talman! Låt mig korrigera Stig Bertilsson på en
punkt. Vi har nu i princip haft sex år av
socialdemokratiskt styre sedan de borgerliga
partierna lämnade ifrån sig regeringsmakten. Jag
tror att jag vågar påstå att data- och
offentlighetskommitténs fem betänkanden -- vars
förslag regeringen i stort sett till punkt och pricka
har genomfört, åtminstone de flesta av dem -- visar,
som jag sade i mitt inledningsanförande, att den
regering som nu har regeringsansvaret har ett stort
intresse för datafrågor och en ambition att
åstadkomma en bra datalag.
Men jag tycker att Stig Bertilsson, som nu skall
inleda sitt arbete i den nya utredningen, skall titta
litet grand på vad den borgerliga regeringen
åstadkom mellan 1976 och 1982. Jag är övertygad
om att den studien, vid en jämförelse med vad
socialdemokraterna har uträttat på dataområdet
under samma tid, kommer att göra herr Bertilsson
mycket besviken.
Jag har ställt fyra frågor och det är beklagligt att
han inte har lyckats klara ut en enda av dessa. Han
vet tydligen inte vilka ekonomiska konsekvenser
ett sådant här lagförslag skulle kunna få. Jag lovar
Stig Bertilsson att jag, när vi börjar vårt
utredningsarbete, skall visa på
kostnadskonsekvenserna. Jag tror att Stig
Bertilsson kommer att bli ganska färggrann i
ansiktet när han ser konsekvenserna av detta.
Ni föreslår ju en lagstiftning. Då kan man inte
komma efteråt, sedan lagen är genomförd, och
börja göra en massa konsekvensutredningar. I
vanliga fall, i utskottet, brukar ni ständigt och högt
skrika om nödvändigheten av
konsekvensutredningar innan man antar ett
lagförslag. Nu lanserar Stig Bertilsson helt plötsligt
ett nytt sätt att tänka. Först skall vi anta ett
lagförslag, sedan skall man göra
konsekvensutredningar. Jag vågar säga att det
verkligen är att börja i fel ände.
När jag nu ser att Stig Bertilsson begär ordet igen,
uppmanar jag honom att svara på mina fyra frågor.
De är så centrala, att om man lägger fram ett
lagförslag, borde man kunna svara på dessa fyra
frågor som jag har ställt. Kan man inte det, tror jag
att man gör klokast i att avstå från att begära ordet.
Anf. 150 STIG BERTILSSON (m):
Fru talman! Kurt Ove Johansson vet mycket väl att
jag inte här kan ge de detaljsvar som han efterlyser
i debatten. Det har han nog alldeles klart för sig.
Det tror jag faktiskt. Han vet att vi inte kan klara
ut alla de konsekvenserna i just den här debatten.
Däremot, Kurt Ove Johansson, hinner vi faktiskt
studera konsekvenserna av våra förslag till
lagstiftning innan det blir fråga om ett
ikraftträdande. Där håller vi en konsekvent linje.
Vi ser ingen anledning att ändra i det
resonemanget, Kurt Ove Johansson.
Anf. 151 KURT OVE JOHANSSON (s):
Fru talman! Det är precis det jag har sagt hela
tiden. Jag har ställt frågor, men ni kan inte svara på
frågorna. Jag vet naturligtvis varför. Anledningen
är att man inte har gjort de konsekvensutredningar
som man bör göra innan man bestämmer sig för att
genomföra en lagstiftning.
Men det som är intressant, fru talman, är att det
lagförslag som Stig Bertilsson har pratat sig varm
för har blivit totalt sönderskjutet av
remissinstanserna. De tunga remissinstanserna,
och datainspektionen är en av dem, har klart sagt
ifrån att på grunden som förslaget nu vilar kan man
inte anta ett särskilt lagförslag. Man vet inte ens hur
en sådan här lag står i förhållande till datalagen. 6 §
försvagas, 18 § försvagas, och Stig Bertilsson ler.
Det kan man naturligtvis göra. Men detta är
fruktansvärt allvarligt när man gör anspråk på att
företräda ett parti som tillvaratar den personliga
integriteten mer än något annat parti.
Jag vill påstå att det är tvärtom. Slåss man för den
här lagen försvagar man datalagen. Då slåss man
inte för en bättre personlig integritet för den
enskilda människan. Därför vill jag för min del
avsluta den här debatten med att säga att
slutintrycket kanske blir något annat. Om det finns
någon skillnad mellan Stig Bertilsson och mig är det
den skillnaden att socialdemokratin står på
människornas sida, för en personlig integritet. Stig
Bertilsson står för en politik som skulle försvaga
datainspektionens möjligheter att tillvarata den
enskilda människans intressen beträffande
integriteten.
Anf. 152 STIG BERTILSSON (m):
Fru talman! Kurt Ove Johansson har inte upptäckt
att flera andra remissinstanser har varit positiva till
vårt lagförslag. Det har inte varit någon förödande
gemensam kritik. Det har också funnits positiva
remissinstanser. Dessutom har vi sagt att vi
accepterar och tycker att de förändringar som
lagrådet efter sin granskning har föreslagit är
rimliga. Det är det grundläggande i detta
resonemang.
När Kurt Ove Johansson sedan avslutar med att
säga att moderaterna skulle vara det parti som i
motsats till socialdemokraterna inte står på den
enskildes sida när det gäller integriteten, överlåter
jag faktiskt åt den intresserade allmänheten att
själv bedöma detta.
Anf. 153 KURT OVE JOHANSSON (s):
Fru talman! Snälla Stig Bertilsson, lagrådet
förfinar lagtexten. Men lagrådets förslag, utifrån de
förutsättningar som jag nu har anfört, gör inte
saken ett dugg bättre. Lagrådet har inte gjort någon
konsekvensutredning av hur det här lagförslaget
ställer sig i förhållande till datalagen. Man har bara
rättat till de lagtekniska brister som förelåg när ni
gick till lagrådet med detta lagförslag. Men alla de
brister som jag har pekat på, och jag skulle kunna
peka på många fler, är fortfarande kvar.
Begär gärna ordet igen, men svara då på de frågor
som jag har ställt!
Anf. 154 STIG BERTILSSON (m):
Fru talman! Jag konstaterar bara, avslutningsvis
för min del, att anledningen till att vi är beredda att
anta det här lagförslaget är att det finns sådana
brister i den nuvarande lagstiftningen att en
förändring måste komma till stånd. Det bortser
Kurt Ove Johansson alldeles uppenbart ifrån.
Anf. 155 KURT OVE JOHANSSON (s):
Fru talman! Det bortser inte Kurt Ove Johansson
ifrån och det bortser inte den socialdemokratiska
regerinen ifrån heller. Stig Bertilsson skall själv
ingå i en utredning som har förberetts i två år.
Skälet till denna utredning är att man skall förnya
och göra en ordentlig datalag. Man har alltså inte
förbisett någonting. Det Stig Bertilsson vill göra är
att med sitt lagförslag försvaga den datalag som vi
för närvarande har. I stället för att fortsätta att
prata om lagförslaget borde Stig Bertilsson ta
rättelse. När det har gått galet, skall man
naturligtvis erkänna det, även om det svider i
skinnet.
Överläggningen var härmed avslutad.
(Beslut skulle fattas den 27 mars.)
16 § Presstöd
Föredrogs
konstitutionsutskottets betänkande
1990/91:KU29 Presstöd.
Anf. 156 HANS NYHAGE (m):
Fru talman! Riksdagen beslutade förra våren att
presstödet skall omfatta tre stödformer, nämligen
driftstöd, utvecklingsstöd och distributionsstöd.
Beslutet innebar bl.a. att driftstödet till hög- och
medelfrekventa tidningar i fortsättningen skall
grundas på upplaga, i stället för på
pappersförbrukning, något som rimligen måste
vara en bättre och riktigare metod att beräkna
stödet. Nu gällande stödordning är endast inne på
sitt andra tillämpningsår, varför anledning f.n. inte
finns att vidta några förändringar i utformningen.
Moderata samlingspartiet delar uppfattningen om
att presstödet har en viktig uppgift att fylla när det
gäller att motverka tidningsdöd och lokala
monopolsituationer på tidningsområdet. Det är
naturligtvis mycket angeläget att alternativa utbud
tryggas på detta viktiga område. Vi anser att
presstödet i icke oväsentlig grad hittills har uppnått
sitt syfte.
Vi moderater ställer oss alltså bakom de tre angivna
stödformerna och medverkar således till att anslag
skall utgå. Vi anser emellertid att det är nödvändigt
att visa återhållsamhet, inte bara när det gäller
kostnadsökningar utan också rörande nuvarande
kostnader, på det här området precis som på alla
andra områden, inte minst i en ansträngd ekonomi.
Vi föreslår därför att anslaget till driftstödet skärs
ned med 20 % i jämförelse med det som föreslås i
budgetpropositionen. Vi är övertygade om att
denna besparing av statsanslaget kan göras, utan att
syftet med stödet därför äventyras.
Några besparingar beträffande utvecklingsstödet
och distributionsstödet föreslår vi således inte. I
sammanhanget vill jag erinra om vad vi i vår
kommittémotion har anfört beträffande
utvecklingsstödet, nämligen att det är angeläget att
följa dess utveckling i relation till en återgång till en
lånefond för pressinvesteringar.
Fru talman! Ett enhälligt utskott föreslår -- och
detta skall jämföras med budgetpropositionen -- ett
par viktiga förändringar. Det gäller dels reglerna
för utvecklingsstödet till dagspressen, dels
utgivningen av taltidningar.
Beträffande reglerna för utvecklingsstödet säger
utskottet att stöd till gemensamma
tryckeriinvesteringar skall kunna utgå om minst en
av de samverkande tidningarna uppbär årligt
driftsstöd. Detta innebär att även tidningar med
begränsat driftsstöd skall kunna omfattas av
utvecklingsstödet. Så är ju för närvarande inte
fallet. Utskottet tillstyrker därmed en moderat
motion.
När det gäller stödet till taltidningar har regeringen
föreslagit att utgivningen av 50 dagstidningar som
taltidningar skall ses som ett slutmål för
utbyggnaden i detta sammanhang. Utskottet
vidhåller sitt tidigare ställningstagande, att 50
taltidningar endast skall utgöra ett delmål och att
utgivningen därför bör fortsätta. Vi anser att det
behövs en fortsatt utveckling på detta synnerligen
viktiga område.
Fru talman! Med det anförda yrkar jag bifall till
reservation nr 1, som moderaternas och
folkpartiets representanter i utskottet har
undertecknat.
Anf. 157 YLVA ANNERSTEDT (fp):
Fru talman! Målet för presstödet skall vara att
skapa bredd och mångfald, att ge läsarna valfrihet,
att garantera en allsidig debatt och en fri
opinionsbildning samt att förstärka och fördjupa
den svenska demokratin.
Om man sedan tittar på resultatet, måste man
tyvärr konstatera att presstödet endast i begränsad
omfattning har varit framgångsrikt när det gäller att
förhindra informationsmonopol och en
koncentration inom pressen.
För hur har det blivit? Jo, av 0,5 miljarder kronor
går hälften till tre tidningar. En tredjedel går till
Malmö -- till tidningen Arbetet och till Skånska
Dagbladet. 18 tidningar har en och samma ägare
och får hälften av presstödet. Presstöd utgår till
tidningar som har en hushållstäckning om både 75
och 85 %.
För att undvika missförstånd i den fortsatta
debatten vill jag redan nu säga att vi har uttryckt
oss slarvigt i vår motion när det gäller presstödets
framtid, vilket kan ge upphov till feltolkningar. På
något ställe talar vi om en total nedtrappning. Men
vårt yrkande handlar alltså om en successiv
nedtrappning, vilket framgår av hemställan. I ett
första steg, anser vi, bör en nedskärning med 20 %
kunna göras. Detta skriver vi i reservation nr 1, som
jag härmed yrkar bifall till.
Det kan dock hända att presstödet också i sin
nuvarande form helt skall förändras för att de
syften skall kunna uppnås som jag har redovisat i
inledningen. Det gäller ju att komma till rätta med
de avarter som nu finns och att i stället stimulera till
en sund press.
För att få ett bra beslutsunderlag har vi begärt en
konsekvensanalys. En sådan efterlystes också i
direktiven till dagstidningskommittén och i
remissvaren bl.a. av SPK. Men det har regeringen
inte brytt sig om. Man är tydligen inte ett dugg
intresserad av att skattebetalarnas pengar används
så effektivt och rationellt som möjligt. Regeringen
är bara intresserad av att med centerns hjälp få så
mycket pengar som möjligt till den
socialdemokratiska maktapparaten.
Det är ju inte fråga om några fattiga nödlidande
tidningsägare. Det socialdemokratiska partiet och
LO äger hälften var av A-pressen -- ägare som
mycket väl kunde ha tagit sitt ägaransvar och
garanterat tidningarnas fortbestånd, om man nu
var angelägen om att ge läsarnas valfrihet. På tio år
har det tillsammans blivit inte mindre än 3 miljarder
kronor till de här ägarna!
Utformningen av presstödet har haft mycket
långtgående strukturella effekter på
dagstidningsbranschen, vilket tydligt framgår av en
rapport som civilekonom Cecilia Stenshamn
nyligen har lagt fram vid Näringslivets
mediainstitut. Många tidningar har anpassat sig till
rådande regler med det enda syftet att få så mycket
som möjligt i bidrag.
Ett av de allvarligaste felen med de olika
bidragskonstruktionerna är att de har skapat ett
kroniskt beroende och att de inte har något som
helst incitament när det gäller att göra
verksamheten lönsam. Med fog kan man påstå att
presstödet, som detta hittills har varit konstruerat,
gynnar olönsamma tidningar på bekostnad av
effektivt skötta sådana. Tyvärr finns det ingenting
som tyder på att den nya konstruktionen skulle ha
en annan effekt.
En annan märklig företeelse är bestämmelserna om
driftsstöd för editioner -- dvs. när en specialupplaga
av en tidning ges ut på annan ort. Hur detta stöd
har hanterats har också uppmärksammats av
dagstidningskommittén som skriver att
specialdefinitionerna (av vad som betraktas som
edition) har fått en sådan utformning att de i sin tur
gett upphov till följdverkningar, vilka måste
betraktas som tämligen tvivelaktiga.
Vidare skriver kommittén att en strävan hos en
tidningsledning att anpassa verksamheten efter
presstödsreglernas utformning torde sålunda i flera
fall ha lett till redaktionella dispositioner som
knappast varit ett uttryck för en normal
journalistisk materialvärdering utan i stället får
hänföras till vederbörande tidnings behov av att
uppnå en viss kvantitet ''eget stoff''.
Ytterligare en allvarlig effekt är att presstödet
fungerar som en bromskloss för en förändring och
modernisering av tidningsproduktionen. En
oerhört snabb modernisering och effektivisering
kan följas i andra delar av världen. Men i Sverige
har vi knappt kommit i gång i det avseendet.
I den ekonomiska situation som vi nu befinner oss
i och där nedskärningar görs på mycket angelägna
områden är det, anser vi i folkpartiet liberalerna,
utmanande att låta ett ineffektivt och
kostnadsuppdrivande system fortsätta helt
ograverat.
Det finns alltså all anledning att ompröva nivån och
utformningen beträffande presstödet, som skall
stimulera till en klok hantering av våra
skattepengar samt medverka till den
teknikförändring som är nödvändig och till att
målen -- det gäller då alltså att få bredd och
mångfald, en allsidig debatt och en fri
opinionsbildning -- kan uppnås. Man skall inte
förledas att tro att demokratin blir bättre, mer
utvecklad och fullödig, bara för att man med mer än
10 kr. av våra skattepengar subventionerar varenda
exemplar av en fådagarstidning.
Jag skulle vilja fråga Kurt Ove Johansson om han
verkligen tycker att det är riktigt att hälften av
presstödet skall gå till tre tidningar. Garanteras en
mångfald när en tredjedel av presstödet går till två
tidningar i Malmö? Och garanteras medborgarna
verkligen en allsidig debatt och en fri
opinionsbildning när 18 tidningar har en och samma
ägare och får hälften av presstödet?
Fru talman! Som framgår av det aktuella
betänkandet reserverar vi oss till förmån för en
uppräkning av stödet till lättläst litteratur. Jag yrkar
således bifall också till reservation nr 4.
Anf. 158 BO HAMMAR (v):
Fru talman! Jag yrkar bifall till reservationerna 3
och 4 samt i övrigt till utskottets hemställan i
betänkandet.
Jag måste säga att jag inte kunde låta bli att skratta
när jag hörde Ylva Annerstedt. Äntligen har jag
fått en förklaring till den språkliga innovationen
''totalt nedtrappning'' och till vad den betyder när
det gäller presstödet. På två eller tre utskottsmöten
har jag försökt att få en förklaring från folkpartiet
till vad detta med en total nedtrappning av
presstödet egentligen innebär. Är det en
folkpartistisk synonym till ''ett avskaffande av
presstödet''? Först i dag har jag alltså fått ett svar
på den frågan. Ylva Annerstedt har ju nu upptäckt
att man har använt sig av en felaktig formulering.
Det är inte en total nedtrappning som avses, utan
man avser en successiv nedtrappning. Jag har, som
sagt, frågat på flera utskottsmöten vad som menas.
Jag har sagt att det skall framgå av betänkandet om
man menar att det skall vara ett avskaffande.
Jag vet inte om det handlar om folkpartiets
lättvindiga sätt att behandla svenska språket eller
om det handlar om ett vittnesmål om folkpartiets
totala okunnighet om presspolitiska frågor. Jag
tycker att det senare skulle vara mera illavarslande.
Men jag misstänker att det förhåller sig på det
sättet. I folkpartiet vet man ju inte riktigt vad det är
man talar om när det gäller presstödsfrågor.
Ylva Annerstedt säger t.ex. att det finns ett slags
parallellitet när det gäller å ena sidan de tidningar
som är effektivt skötta och som inte uppbär
presstöd -- icke presstödsberoende tidningar är
alltså effektiva -- och å andra sidan
presstödstidningar, som är ineffektiva. Det finns
ingen sådan koppling, tvärtom. Det är ofta så, att
mycket vinstrika tidningar som tjänar stora pengar,
inte alls drivs effektivt. Det är monopoltidningar
som kan kosta på sig en ganska orationell drift och
inte alls har tagit till vara den moderna tekniken. Å
andra sidan finns det tidningar som uppbär presstöd
och har det svårt men som har använt presstödet för
att i hög grad effektivisera sin verksamhet. Det
finns över huvud taget ingen sådan koppling som
folkpartiet här talar om.
Fru talman! Den svenska pressen befinner sig nu i
sin kanske djupaste kris på många år. Det är många
tidningar ligger nu illa till. Det gäller många A-
presstidningar men även en hel rad borgliga
tidningar, bl.a. Svenska Dagbladet. En orsak är
den katastrofala annonskonjukturen, som har
inneburit mycket stora inkomstminskningar under
det senaste året.
Jag råkade häromdagen träffa Svenska Dagbladets
chefredaktör, Bertil Torekull, som berättade för
mig vilka problem Svenska Dagbladet har med
enorma bortfall av annonsintäkter. Det gäller för
övrigt Dagens Nyheter men Svenska Dagbladet är
naturligtvis mera sårbart.
Många tidningar är i dag verkligen på fallrepet.
Hans Nyhage, skulle ni moderater få igenom ert
förslag -- det vet ni att ni inte får; det är ett förslag
som Gustaf von Platen på Svenska Dagbladet och
många andra har bl.a. polemiserat mot -- kommer
Svenska Dagbladet att dö. Jag fruktar att Svenska
Dagbladet ändå befinner sig i en mycket svår
situation och jag är rädd för att tidningen inte
kommer att klara sig. Jag hoppas att den kommer
att klara sig, för jag vill ha en mångfald av röster i
den svenska pressen.
Ni kommer med en mängd lättvindiga förslag som
kommer att få allvarliga konsekvenser för
mångfalden och öppenheten i den svenska pressen.
Ni gör det dessutom i en situation när vi kommer
att införa TV-reklam. Vi har redan TV-reklam från
rymden som i hög grad påverkar tidningspressen.
Till detta skall alltså läggas den katastofala
annonskonjunkturen. Som bekant lever
tidningarna i hög grad på annonser. I detta läge
kommer ni helt mekaniskt dragande med en
minskning på 20 %.
Mina vänner, ni vet inte vad ni talar om, hoppas
jag. Eller också vet ni vad ni talar om, och då är jag
rädd, för då tar ni medvetet en likriktning och en
ytterligare monopolisering av den svenska pressen.
Det vill jag inte vara med om.
Anf. 159 HANS LEGHAMMAR (mp):
Fru talman! I likhet med Bo Hammar tycker jag
att presstödet är mycket viktigt och centralt för den
svenska opinionsbildningen. Utan mångfald i
pressen och utan möjligheter att i olika organ
kunna uttrycka sin vilja oavsett om man tillhör en
grön, röd eller blå rörelse, befarar tryckfriheten
och opinionsbildningen att beskäras ordentligt.
Det är däremot inte utan smärta som vi från det
gröna hållet gör våra budgetar, där vi tar med de
stora belopp som det här handlar om. Vi tycker
dock att det är oerhört viktigt och centralt att
tillskjuta pengar för att få en vitalisering av
debatten. Dessvärre står väl inte alla tidningar för
detta. Men den mångfald som ändå finns i
intresseinriktningar i tidningar gör att vi tycker att
det är viktigt att stödja detta. Skulle man dra undan
möjligheterna, som folkpartiet och moderaterna nu
med raska tag försöker göra, är vi rädda för att den
fria opinionsbildningen det ännu kommer att få
svårare än i dag.
Man kan inte låta bli att förvånas över det flummiga
språkbruk som folkpartiet använder sig av i sina
motioner. Man vet tydligen inte själv vad man
menar med successiv eller total avtrappning. Det är
emellertid skönt att vi har fått ett besked i dag,
eftersom vi inte har kunnat få det under
utskottssammanträdena. Det kan vara bra att man
vet vad man talar om i sina egna motioner och att
man kan förklara det när det ställs raka frågor i
utskottet. Det var ännu mer oroväckande i de
diskussioner vi hade i utskottet, än vad vi har fått
reda på i dag av Ylva Annerstedt.
Jag vill ta upp en punkt som ingen har nämnt här,
nämligen den förändring som utskottet har gjort
när det gäller taltidningar. Regeringen har i
propositionen gått ifrån utskottets tidigare
fastställda linjer. Vi rättade till detta i full enighet i
utskottet, och jag ser med tillfredsställelse att så har
gjorts.
Fru talman! Jag vill yrka bifall till reservation nr 4.
Den handlar om en uppräkning av stödet till lättläst
litteratur och LL-stiftelsen, som jag tycker är
mycket viktig och central för att även de som har
svårt att läsa och är förståndshandikappade får del
av det tryckta ordet och kan följa med i debatten
och utvecklingen i det svenska samhället eller
världssamhället över huvud taget.
Anf. 160 KURT OVE JOHANSSON (s):
Fru talman! Svenskarna är ett läsande folk. Sverige
tillhör de fyra länder i världen där man läser mest
tidningar. Läsundersökningar som gjorts visar att
nio av tio svenskar regelbundet läser en dagstidning
ungefär en halv timme varje dag. Det är faktiskt en
siffra som stått sig genom åren.
Det är också mycket intressant att kunna
konstatera att våra dagliga tidningar trots ökad
konkurrens från andra medier har lyckats med att
hålla sina ställningar. Uvecklingen av främst nya
etermedia har hittills inte nämnvärt rubbat
dagspressens positioner på läsarmarknaden. Att
det förhåller sig så beror naturligtvis på att vi i
Sverige sedan många år har ett väl fungerande
statligt stöd till pressen.
Låt oss därför än en gång slå fast att våra
dagstidningar alltjämt är det centrala mediet för
den debatt som håller demokratin levande. Det var
därför med stor tillfredsställesle som vi
konstaterade att en betydande majoritet här i
riksdagen för ungefär ett år sedan ställde sig bakom
regeringens presspolitiska proposition, som byggde
på dagstidningskommitténs förslag. Där finns ett
nytänkande, Ylva Annerstedt, som syftar till att
göra det möjligt för svensk press att utvecklas i ett
samhälle med hårdnande mediakonkurrens.
Syftet med statens insatser på mediaområdet är att
värna om våra grundläggande demokratiska
friheter, främst informations-, åsikts- och
yttrandefriheterna. Mångfalden inom dagspressen
är en omistlig del av detta.
Tyvärr finns det de som inte vill värna dessa
grundläggande friheter fullt ut. Moderaterna och
numera också folkpartiet tillhör dem. För
moderaterna är mångfalden inom dagspressen
stötande, om man skall tro vad de själva skriver.
Att moderaterna tycker så är inte
häpnadsväckande. De har sedan länge hävdat den
uppfattningen.
Häpnadsväckande, Ylva Annerstedt, är däremot
folkpartiets, sedan ett år tillbaka, totalt förändrade
synen på presstödet. Med hull och hår och mer
därtill har folkpartiet svalt moderaternas
reaktionära presspolitiska syn. I folkpartiets
Sverige har pressens mångfald inte längre någon
tyngd.
Vem hade kunnat tro att folkpartiet liberalerna så
snabbt skulle sälla sig till det fria ordets
dödgrävare?
Många tidningar, underströk Bo Hammar, kämpar
i dag med stora ekonomiska problem. Bottnen har
gått ur annonsmarknaden. Januari månad ble ven
svart månad för dagspressen. Annonsraset
fortsatte. Med en volymminskning på nära nog 15
spaltkilometer blir inkomstbortfallet hisnande.
Att som folkpartiet och moderaterna lägga
ytterliggare sten på börda genom att skära ned
driftsstödet med 20 % som en första etapp, skulle
vara rena dödsstöten för många betydande
tidningar och pressröster i demokratins tjänst.
Tillsammans står folkpartiet och moderaterna för
en ansvarslös presspolitik. Så tycker numera också
många av era partivänner ute i samhället som har
stor kunskap om pressens betydelse i ett
demokratiskt samhälle.
Många anser att presstödsdebatten är vulgär i
många hänseenden. Jag delar den uppfattningen.
Folkpartiet har faktiskt med sin partimotion lyckats
bäst med att göra denna vulgärdebatt till sin.
Påståenden -- som Ylva Annerstedt var inne på --
om att presstödet snedvrider konkurrensen saknar
täckning.
Det selektiva stödet, dvs. driftsstödet, utgör endast
några få procent av dagspressens samlade intäkter.
Sakligt sett kan det därför inte hävdas att
konkurrensen därigenom snedvridits.
Att som folkpartiet gör i sin motion hävda att
dagspressens mångfald inte skulle vara lika viktig
när vi har så mycket växande mediautbud i form av
radio, kabel- och satellit-TV m.m. tillhör inte heller
en seriös debatt.
Skulle man tillämpa de förslag som folkpartiet har
lagt fram i sin motion skulle det få oerhörda
negativa konsekvenser. Det finns, Ylva
Annerstedt, en person med stor kunskap i
pressfrågor. Den personen har beskrivit den
situation som skulle uppstå därest er partipolitik
skulle bli gällande. Den mannen heter Gustaf von
Platen. Det är inte vilken person som helst. Det är
en f.d. chefredaktör på Svenska Dagbladet men en
mycket kunnig person i pressfrågor. Han skriver så
här, och det skulle kunna bli scenariet av
folkpartiets presspolitik. Jag citerar Gustaf von
Platen:
''Stockholm med bara DN till frukostbrickan, med
Svante Nycander som politisk rikstyckare, Arne
Ruth som kulturgeneral -- styrd av ingen utom
vänstergänget på den ena sidan -- och Sven-Ivan
Sundqvist som marmeladfrallans ende börs- och
företagsanalytiker, läst av alla, betvivlad av
mången, emotsagd av ingen, detta är för många en
mardröm.'' Det är så sant som det är sagt.
Det som för Gustaf von Platen är en mardröm är
för folkpartiet liberalerna en politisk målsättning.
Borde inte detta mana till eftertanke och en
omprövning av folkpartiets presspolitiska linje,
Ylva Annerstedt?
Jag skall inte begära som jag gjorde i den tidigare
debatten att Ylva Annerstedt skall svara på den
frågan i dag. Begrunda den i stället och ge mig ett
genomtänkt svar när vi möts i en presspolitisk
debatt nästa gång!
En annan myt som Ylva Annerstedt var inne på är
myten om tidningar som växer fast i sitt presstöd
och inte produceras rationellt. Den myten kan
också avlivas. Jag kan försäkra Ylva Annerstedt att
de undersökningar som gjorts under 80-talet visar
att myten just är en myt och saknar substans. Jag
skall gärna se till att Ylva Annerstedt får ta del av
dessa undersökningar.
Moderaterna finner i sin motion det stötande att
man i dagens ekonomiska situation inte sparar på
presstödet. Sett från den utgångspunkten framstår
det som mycket egendomligt att man inte angriper
den verkligt stora stödkakan till pressen. Värdet av
momsbefrielsen och annonsreduktionen -- och nu
tycker jag att Ylva Annerstedt alltså skall lyssna --
var drygt 1 500 milj.kr. 1989. Det paradoxala: ju
mera marknadsintäkter ju mera subvention.
Varför föreslår inte folkpartiet och moderaterna i
sin huggsexa om miljonerna till dagstidningarna att
göra ingreppen på den stora kakan som jag talade
om? Här finns ju minst tre gånger så stort utrymme
för sparnit. Det skulle kunna göras utan att
mångfalden inom dagspressen blir lidande.
Att ta ett stadigt spargrepp i det stöd som ger
Dagens Nyheter och Expressen och några rika
moderata tidningar många sköna miljoner vore väl
inte så farligt. Dagens Nyheter dör inte av att mista
några miljoner.
Vi kanske skulle kunna ena oss här redan i kväll,
Hans Nyhage, jag och Ylva Annerstedt, om att de
förstatidningar som inte behöver ekonomiskt stöd
skall slippa momsbefrielse och
annonsskattereduktion. Detta för att leva upp till
moderaternas motionskrav om att det måste anses
som stötande i dagens samhällsekonomiska läge att
några besparingar här inte sker.
Min fråga till moderaterna och folkpartiet blir
därför: Är ni beredda i en framtid att pröva sådana
åtgärder? Då skall jag gärna ställa upp.
Regeringens proposition förra året som byggde på
dagstidningskommitténs betänkande innefattade ett
nytänkande inom presstödet som kan
vidareutvecklas. Mycket återstår att göra för att
effektivisera tidningarnas produktion. Dagspressen
har det mesta ogjort, det kan jag hålla med om,
åtminstone när det gäller rationell
arbetsorganisation.
Presstödet har från första början stått på en solid
politisk grund. Förhoppningsvis kommer höstens
val inte att ändra på detta. Samhället behöver en
livskraftig dagspress och dagspressen behöver
samhällets stöd. Ett väl fungerande presstöd är en
garanti för mångfald och ett värn för demokratin.
Det är värden som vi skall slå vakt om. Vi
socialdemokrater kommer att göra det med all den
kraft som vi förmår.
Anf. 161 HANS NYHAGE (m):
Herr talman! Kurt Ove Johansson tar till
brösttoner i den ena debatten efter den andra här i
kväll betonande sin egen förträfflighet och andras
eländiga dålighet.
Det finns ett ord som heter ödmjukhet, Kurt Ove
Johansson.
Kurt Ove Johansson har uppenbarligen inte läst vår
motion. Han har uppenbarligen inte tagit del av
vårt ställningstagande i konstitutionsutskottet. Han
har heller inte lyssnat på vad jag sade i mitt
anförande för en stund sedan. På annat sätt kan
man inte tolka hans utfall mot oss moderater.
Vi har gått med på, utan förändringar, anslaget
till distributionsstöd och anslaget till
utvecklingsstöd. Vi har gått med på 360 milj.kr. av
föreslagna 440 milj.kr. till driftsstödet. De ca 80
milj.kr. som vi sparar betyder total död för allt vad
press heter om man skall tolka Kurt Ove
Johansson. Det är just de sista 80 miljonerna som
betyder allt. De tidigare 360 miljonerna betyder
inte någonting i sammanhanget. Begriper inte Kurt
Ove Johansson själv hur ihåligt det resonemang
som han för är?
Vi har klart och tydligt markerat att vi ställer oss
bakom stödet till pressen och vi har också tagit
ställning till att anslag skall utgått till pressen, men
vi har i ett kärvt ekonomiskt läge ansett att det var
nödvändigt att spara även på detta område, liksom
på alla andra områden.
Jag kanske kan tillåta mig att jämföra med skallet
från Kurt Ove Johansson och socialdemokraterna
när det gällde anslaget till knattefotbollen för några
år sedan. Det innebar en besparing på 50 milj.kr.
Nu drabbas hela idrotten av Kurt Ove Johansson
och hans parti med besparingar på 500 milj.kr.
Jag tycker att man skall var litet försiktig innan man
på detta sätt tar till brösttoner som Kurt Ove
Johansson har gjort i kväll. Försök att förklara
varför 360 milj.kr. inte betyder någonting, men 440
milj.kr. betyder allt.
Anf. 162 YLVA ANNERSTEDT (fp):
Herr talman! Kurt Ove Johansson sade att syftet
med presstödet är att värna om vår yttrandefrihet
och att mångfalden är en omistlig del av vår
demokrati. Jag instämmer helt och fullt med Kurt
Ove Johansson.
Jag tycker att det presstöd som vi skall ha skall
främja just dessa mål. Problemen, Kurt Ove
Johansson, är att detta icke är fallet i dag. Hälften
av de 500 miljonerna går till tre tidningar och en
tredjedel går till Malmö. Det här är väl inte någon
mångfald och en fri debatt och opinionsbildning?
Vi menar att presstödet får se annorlunda ut om det
skall uppfylla de mål som var avsikten från början.
Konkurrensen har inte snedvridits, säger Kurt Ove
Johansson vidare. Visst har den det. Det finns ett
antal rapporter som visar detta. Jag citerade ett par
av dem. Jag rekommenderar Kurt Ove Johansson
att läsa rapporterna.
Det är också en myt, säger Kurt Ove Johansson, att
tidningarnas teknikutveckling skulle ha bromsats
upp på grund av presstödet. Men det är inte sant.
I Sverige går teknikutvecklingen på detta område
långsammare än på de flesta andra håll, och det
beror på utformningen av det presstöd som vi har.
Detta säger också företrädare för branschen.
Kurt-Ove Johansson var själv med på Gotland
för ungefär ett år sedan, när företrädare för de
tidningar vi besökte sade just det. En av dem sade
så här: ''Tidningsbranchen i Sverige har varit sämre
än i andra länder när det gäller att utnyttja den nya
teknikens rationaliseringsvinster. Möjligen kan det
bero på att det inte har varit nödvändigt på grund
av det generösa presstödet att ständigt bevaka sina
kostnader och ta till vara teknisk utveckling.'' Det
här redovisas också i det flertal rapporter som är
gjorda på området.
Det är symptomatiskt också att Kurt-Ove
Johansson höjer rösten när det gäller att försöka
förklara bort det faktum att den
socialdemokratiska pressen får en så stor del av det
presstöd som vi har. Han svarade inte på en enda av
de frågor jag ställde. Tycker Kurt-Ove Johansson
att det är riktigt att tre tidningar skall ha halva
presstödet? Tycker Kurt-Ove Johansson att
mångfalden garanteras, när en tredjedel av
presstödet går till två tidningar i Malmö?
Anf. 163 BO HAMMAR (v):
Fru talman! Låt mig direkt kontra med en fråga till
Ylva Annerstedt när det gäller de tre
storstadsområdena.
I Göteborg har vi en situation där familjen Hjörne
är ensam ägare av dagspressen, allt annat är dött
och utslaget. Vill Ylva Annerstedt ha en situation
där familjen Wahlgren är ensam i Malmö och
familjen Bonnier är ensam i Stockholm? Det är ju
den situationen ni försöker provocera fram med era
förslag. Det blir effekten av förslagen.
Sedan kan man diskutera spridningen av
presstödet, men de tre storstadsområdena är ur
opinionsbildningssynpunkt väldigt viktiga. Ett
område är redan överlämnat till en enda familj.
Ylva Annerstedt tycker att också Storstockholm
och Stormalmö skall överlämnas till varsin familj.
Jag är inte överens med henne om det, och jag kan
icke förstå att hennes inställning är ett uttryck för
liberal öppenhet och liberal mångfald.
Sedan vill jag ställa en fråga till Hans Nyhage. Han
säger att distributionsstödet rör vi inte -- 80
miljoner tror jag att det är. Nej, tacka för det!
Distributionsstödet tillfaller ju i allt väsentligt de
stora och rika tidningarna. Leijonparten av det
stödet går inte till de tidningar som går med
underskott, de svaga tidningarna. Leijonparten går
till de rika tidningarna -- Dagens Nyheter, en rad
förstatidningar.
Det är väl rätt naturligt att till de rika må vara givet
och av de fattiga må tagas. Det är en gammal
moderat paroll.
Anf. 164 KURT OVE JOHANSSON(s):
Fru talman! Hans Nyhage frågade om jag har läst
moderaternas motion. Ja, det har jag naturligtvis
gjort. Det är därför jag är så fruktansvärt upprörd.
Jag vet ju att bottnen har gått ur annonsmarknaden
och att tidningarna har förlorat en väldig massa av
sina inkomster. Att i det läget ytterligare lägga sten
på börda med en 20 % neddragning av presstödet
är att ta död på de tidningar som har det svårast i
samhället.
Sedan har jag sagt till Hans Nyhage att visst är jag
beredd att diskutera besparingar. Men varför kan vi
inte då diskutera besparingar där det är lättast att
göra dem utan att det drabbar mångfalden? Som
jag sade i mitt inledningsanförande, tillfördes
tidningarna år 1989 genom befrielsen från moms
och lättnaden på annonssidan ungefär 1 500 milj.
kr. Det är tre gånger mer än det belopp som själva
presstödet utgör i propositionen.
Varför inte gå med på mitt förslag? Låt oss pröva
tanken om vi inte borde ge oss på den stora kakan
på 1 500 milj. kr., något som i och för sig
naturligtvis kommer att drabba tidningar som
Expressen, Dagens Nyheter och en del rika
moderata tidningar men inte skulle drabba de
tidningar som vi vill ha kvar för åsiktsfrihetens och
mångfaldens skull. Det är ju det som är den
principiella skillnaden i jämförelse med den
nedskärning som ni nu föreslår.
Ylva Annerstedt vill ha svar på den fråga hon
ställde om presstödet och de tre tidningarna. Jag
tror att jag skulle kunna ge Ylva Annerstedt ett bra
svar som hon kunde fundera över i sin
studerkammare. Hur mycket får Dagens Nyhter av
de 1 500 miljoner som jag pratar om? Jo, 1989 fick
Dagens Nyhter 198 milj. kr. som en direkt
subvention från samhällets sida. Expressen fick
samma år 181 milj. kr.
Lägger man ihop det här, innebär det att Dagens
Nyheter och Expressen tillsammans fick 380 milj.
kr. Det skall jämföras med att A-pressgruppens 20
tidningar erhöll ett direkt presstöd på 370 miljoner,
alltså 10 milj. kr. mindre. Är inte detta någonting
att betänka, Ylva Annerstedt?
Anf. 165 HANS NYHAGE (m):
Fru talman! Jag är alldeles på det klara med att
Kurt Ove Johansson inte kan tänka sig att göra
besparingar, vare sig på det här området eller på
andra områden. Det är typisk socialistisk politik.
Hade vi haft en ordentlig ekonomisk politik under
de senaste åtta eller snart nio åren och inte den
eländiga tredje vägens ekonomiska politik, hade
förutsättningarna för alla företag, inkl.
tidningsföretagen, varit helt andra än vad de är i
dag.
Kurt Ove Johansson vill också ändra på
tidningarnas reklamskatteregler. Han vill med
andra ord straffa de tidningsföretag som lyckas
sälja annonser. Om man skulle genomföra de
ändringar som Kurt Ove Johansson vill ha, skulle
det dessutom bli ett krångel och kineseri utan
motstycke. Kurt Ove Johansson vill, förmodar jag,
höja reklamskatten från nuvarande 4 till 10--11 %.
Han vill ta bort fribeloppet. Reklamskatten har
redan höjts en gång från 3 till 4 %.
Att Kurt Ove Johansson är inne på skattehöjningar
är alldeles uppenbart, men om han inbillar sig att
skattehöjningar löser landets inkl. tidningarnas
ekonomiska problem, då är Kurt Ove Johansson
mer ute och reser än vad man kunde ana.
Anf. 166 YLVA ANNERSTEDT (fp):
Fru talman! Kurt Ove Johansson anstränger sig
hela tiden att tala om andra tidningar än om dem
som står socialdemokraterna nära, och det må vara
honom obetaget att göra det. Men det är ju ändå så
att på tio år har det slussats mer än 3 miljarder
kronor till de socialdemokratiska tidningarna.
Jag skulle vilja fråga Kurt Ove Johansson, om han
inte någon gång har ställt sig frågan varför det går
så dåligt för de socialdemokratiska tidningarna.
Det måste ju finnas ett skäl till att folk väljer att
köpa och läsa de andra tidningarna på orten än de
socialdemokratiskt styrda tidningarna. På många
orter har socialdemokraterna den politiska makten.
Det bör alltså finnas en majoritet av
socialdemokrater på de orterna. Varför köper de
inte de socialdemokratiska tidningarna?
Anf. 167 KURT OVE JOHANSSON (s):
Fru talman! Jag utgår ifrån att ingen som har
lyssnat på den här debatten kan påstå att jag har
pratat bara om socialdemokratiska tidningar. Jag
har stått här som talesman för alla de tidningar i
samhället som behöver presstöd för att kunna
överleva, därför att de gör ett arbete i demokratins
tjänst.
Jag slåss ju lika mycket för Svenska Dagbladet, som
får 50 milj.kr. varje år, som för andra tidningar som
behöver presstöd för att kunna överleva. Så den
beskyllningen kan inte Ylva Annerstedt fortsätta
med.
Sedan säger Hans Nyhage att jag bara pratar om
skattehöjningar och aldrig kan tänka mig att spara.
Men jag har sagt till Nyhage två gånger att jag är
beredd att ta upp en diskussion med er om hur vi
skall kunna spara. Men då skall vi spara där det är
lättast att spara utan att det drabbar mångfalden.
Då skall man naturligtvis ge sig på det område där
det finns tre gånger så stora möjligheter att spara,
nämligen de 1 500 miljonerna som jag talade om
förut.
Det som jag tycker är egendomligt, fru talman, är
att Hans Nyhage och Ylva Annerstedt reagerar
därför att 20 stycken A-presstidningar som behöver
det får 370 milj.kr. i presstöd. Men att två tidningar,
Dagens Nyheter och Expressen, får
samhällssubventioner med 10 miljoner mer, trots
att de ekonomiskt går bra och med vinst, det är väl
ingenting, tycker Ylva Annerstedt.
Det vore väl ändå rimligt, om man begriper
någonting om mångfald och tidningar, att ta min
utsträckta hand och diskutera de 1 500 miljonerna.
Anf. 168 OLLE SVENSSON (s):
Fru talman! Detta är sista gången jag har tillfälle
att delta i en debatt om presstödet. Jag har deltagit
i denna debatt i årtionden. Jag har också deltagit i
det utredningsarbete som har föregått presstödet
och dess införande.
Låt mig säga att jag tycker att vi har anledning att
vara stolta över den massmediepolitik som vi står
för här i Sverige. För det första innebär den att vi
slår vakt om den redaktionella friheten. I det fallet
skyddar vi tidningarna mot staten och statens
ingripanden, något som man har oerhört tråkiga
erfarenheter av i auktoritära länder. Det är mycket
positivt att vi har en så liberal
tryckfrihetslagstiftning. Jag är stolt över att vi detta
år också skall besluta om en ny
yttrandefrihetsgrundlag.
Men det är också oerhört positivt -- detta vill jag
starkt betona -- att staten ställer sig på läsarnas sida
och ökar tidningsläsarnas frihet att välja tidning.
Jag vill säga till Ylva Annerstedt att de
lågtäckningstidningar som får presstöd kämpar på
en marknad, öppet mot förstatidningarna. Den
som t.ex. i den här staden köper Svenska Dagbladet
har gjort det i ett fritt val mellan t.ex. Dagens
Nyheter och Svenska Dagbladet. Staten ställer sig
då på den läsarens sida, när man utformar
presstödet så att denna valfrihet bevaras.
Tidningarna arbetar på två marknader, på läsarnas
marknad och på annonsmarknaden. Det skall inte
vara annonsörerna som skall strypa möjligheterna
för läsarna att ha ett fritt val. Jag tycker att det är
oerhört viktigt att Sverige, Norge och Finland, i
motsats till många andra länder, med en sådan
presspolitik har kunnat uppehålla en mångfald.
Jag har själv varit med om att utforma denna
politik, och jag vill än en gång betona mångfaldens
betydelse för demokratins funktioner. Vilka
funktioner handlar det då om och varför är det så
viktigt med mångfald? Jo, för det första därför att
det är viktigt att vi har tidningar som förmedlar
nyheter på ett allsidigt sätt. För det andra är det
viktigt att vi har tidningar som kommenterar det
politiska skeendet. För det tredje är det viktigt att
vi har tidningar som är gårdvarar, som har en
''watch dog''-uppgift, en kritisk granskande uppgift
i det demokratiska samhället. Slutligen är det
viktigt att vi har tidningar som svarar för funktionen
att förmedla kontakter mellan grupper i det
demokratiska samhället. Därför tycker jag att det
är fel när man säger att det skall bli ett slut på den
presspolitiken som har byggts upp här i Sverige. Jag
tycker att det tvärtom finns anledning att slå vakt
om den. Det innebär inte att man inte skall göra
förändringar.
Vi har anledning att med stolthet se på en
presspolitik som både värnar om friheten för den
redaktionella verksamheten och läsarnas valfrihet.
Anf. 169 HANS NYHAGE (m):
Fru talman! Kurt Ove Johansson talar sig varm för
besparingar på typiskt socialistiskt maner. De s.k.
besparingar han föreslår och förordar är ingenting
annat än skattehöjningar i kombination med
krångel och kineseri. Men t.o.m. Kurt Ove
Johansson borde väl ändå ha insett vart det har
burit iväg med den högskattepolitik som det
socialdemokratiska partiet och regeringen har
drivit under alltför många år nu, vart det har burit
iväg med företagsamheten i Sverige, inkl. pressen.
Är verkligen konsekvenserna av
högskattepolitiken någonting som vi har att
åstunda? Vi måste ju tvärtom arbeta efter den
motsatta politiken, nämligen att sänka
skattetrycket. Det är den politiken som vi
moderater eftersträvar.
Återigen: När vi föreslår ett anslag på 360 miljoner
i stället för 440 miljoner kan detta icke innebära en
total död för pressen. Kurt Ove Johansson har inte
givit mig besked om detta ännu -- jag förutsätter att
jag får det i hans nästa inlägg i debatten.
Med anledning av vad Olle Svensson hade att säga
om pressens betydelse vill jag säga att vi alla är
överens om hur oerhört viktigt det är med en
obunden, fri press med mångfald. Det slår vi
moderater verkligen vakt om.
Anf. 170 YLVA ANNERSTEDT (fp):
Fru talman! Återigen skulle jag vilja ta upp frågan
om mångfalden, som Kurt Ove Johansson talar sig
så varm för. Jag instämmer helt med honom. Men
tycker Kurt Ove Johansson verkligen att det är
mångfald när en ägare får hälften av presstödet?
Vidare säger Kurt Ove Johansson att det skall göras
indragningar på de tidningar som går bra. Jag skulle
vilja fråga om det också gäller de s-tidningar som
först lämnar miljoner i koncernbidrag till A-
pressen och sedan får presstöd. Det är inte bara
förstatidningar som får presstöd. Det är också
tidningar som har en täckning av hushållen på 75--
85 % som får presstöd. Sådana förhållanden måste
väl få också Kurt Ove Johansson att tänka en tanke.
Som en kommentar till vad Olle Svensson sade
skulle jag vilja peka på att tidningarnas roll i dag
faktiskt är något annorlunda än för bara fem år
sedan. I dag har vi inte något informationsmonopol
någonstans. Vi får information från en lång rad
sändare. Vi kan titta på uppåt 30--40 TV-kanaler.
Vi har en stark fackpress, radio, närradio och
lokalradio.
Tidningarna är inte längre den enda
informationskällan. Det är inte heller främst
tidningarna som står för nyheterna i dag. En allt
mindre skala människor får sina nyheter från
tidningarna. Där får man de kommentarer som är
viktiga och intressanta och angelägna att slå vakt
om.
Jag har talat om 20-procentiga besparingar i i ett
ytterligt bekymmersamt ekonomiskt läge. När vi
drar ned på angelägna områden som vård och
omsorg, de mest fundamentala behoven hos
människor, får faktiskt också pressen se om sitt hus
och göra de rationaliseringar som i mycket stor
utsträckning återstår att göra. Jag har också talat
för ett förändrat presstöd, ett presstöd som inte
medverkar till ägarkoncentration och specialstöd
till vissa ägarkonstruktioner.
Anf. 171 KURT OVE JOHANSSON (s):
Fru talman! Har man den uppfattningen som Ylva
Annerstedt har, att tidningarna inte kommer med
några nyheter, kan man naturligtvis förstå att
folkpartiet skriver en sådan motion som partiet har
gjort. De vill i princip successivt ta bort presstödet.
Det är precis det scenario som Gustaf von Platen
har varnat för, med tidningsmonopol och DN som
det enda som står till buds vid frukostbordet.
Jag skall inte förlänga denna debatt mycket mer,
men jag vill ändå säga några ord till Hans Nyhage.
Jag tycker att det finns stor anledning för en
moderat pressdebattör som Hans Nyhage att noga
lyssna på vad von Platen har skrivit. Han pekar
t.ex. i sin artikel i Svenska Dagbladet i går på att
det bland moderaterna finns många motståndare
till presstödet. Men han frågar också om det är
troligt att partiet, om man skulle leda en borgerlig
regering, skulle rösta igenom en åtgärd som snabbt
skulle beröva partiet den enorma tillgång som en
visserligen obunden men dock moderat rikstidning
med stor upplaga innebär. Han tror för sin del att
den moderata partiledningen i det läget skulle var
beredd att försvara ett presstöd.
Det som jag tycker är mest intressant är när von
Platen skriver: ''Näringslivet slutligen -- finns inte
där ett kompakt motstånd mot statliga subsidier?
Förvisso. Å andra sidan har jag ett starkt minne av
alla de näringslivets toppmän som jag lyssnat till
under många år i Svenska Dagbladets styrelse.
Visst har de uttryckt åsikten att stödet bör avskaffas
och Svenskan bör stå på egna kommersiella ben.
Före sammanträdena och efter dem. Under
diskussionerna på våra möten har däremot den
stående -- eller i vart fall ständigt återkommande --
frågan varit: Hur går det med presstödet? Finns det
nån chans att öka det? Det är väl ingen risk att det
försvinner?''
Detta har alltså von Platen sagt. Klokt sagt. Tänk
på det, Hans Nyhage, när vi möts om ett år i en ny
pressdebatt.
Anf. 172 YLVA ANNERSTEDT (fp):
Fru talman! Med en ytterligare diversifiering av
informationen skulle vi också ha möjligheter att få
färska lokala nyheter tidigt på morgonen -- om inte
socialdemokraterna var så negativa till en fri lokal
TV. Vi skulle då kunna komplettera nyhetsutbudet
på morgonen med den typen av information.
Jag vill återigen understryka att jag har talat för en
successiv nedtrappning med 20 %, och jag har
tidigare givit skälen härför. När man på alla andra
angelägna områden i samhället måste dra ned,
måste faktiskt också pressen göra det. Det finns
fortfarande ganska mycket att göra när det gäller
rationaliseringar och effektiviseringar, vilket ju
också vitsordas av företrädare för branschen.
Sverige har inte hängt med i den tekniska
utvecklingen, och det är angeläget att Sverige gör
det. Mångfald och fri opinionsbildning
tillfredsställs faktiskt inte med den typ av presstöd
som vi har i dag.
Överläggningen var härmed avslutad.
(Beslut skulle fattas den 27 mars.)
17 § Beslut om fortsatt ärendebehandling den
27 mars
Kammaren beslöt att ärendebehandlingen skulle
fortsättas vid arbetsplenum onsdagen den 27 mars.
18 § Bordläggning
Föredrogs och bordlades
Proposition
1990/91:130 Ändringar i vapenlagen (1973:1176)
m.m.
Motionerna
med anledning av prop. 1990/91:111 Sekretess
inom och mellan myndigheter på vårdområdet
m.m.
1990/91:K37 av Lars Werner m.fl. (v)
1990/91:K38 av Anders Björck m.fl. (m)
1990/91:K39 av tredje vice talman Bertil Fiskesjö
m.fl. (c)
1990/91:K40 av Barbro Westerholm (fp)
1990/91:K41 av Margitta Edgren (fp)
1990/91:K42 av Ylva Annerstedt (fp)
med anledning av prop. 1990/91:119 Särskilt
kommunalt bostadstillägg till folkpension
1990/91:Sf35 av Mona Saint Cyr (m)
1990/91:Sf36 av Margareta Gard (m)
1990/91:Sf37 av Lars Werner m.fl. (v)
1990/91:Sf38 av Karin Israelsson m.fl. (c)
1990/91:Sf39 av Sten Svensson m.fl. (m)
1990/91:Sf40 av Ragnhild Pohanka m.fl. (mp)
1990/91:Sf41 av Bengt Westerberg m.fl. (fp)
1990/91:Sf42 av Marianne Carlström m.fl. (s)
19 § Anmälan om interpellationer
Anmäldes att följande interpellationer framställts
den 20 mars
1990/91:172 av Göran Engström (c) till statsrådet
Bengt Lindqvist om barnomsorgens utbyggnad:
Riksdagen har vid flera sammanhang uttryckt
behovet av snabb utbyggnad av barnomsorgen.
Senast den 1 januari 1991 har också möjlighet
öppnats för kommunerna att lämna statsbidrag till
personalkooperativa barnstugor. Trots att detta är
ett prioriterat område verkar myndigheternas
agerande vara föga inriktade på att anpassa sig till
riksdagens beslut.
Riksdagsbeslutet om de nya villkoren togs den 29
november 1990 och ändringen i
statsbidragsförordningen kom från trycket den 17
december. Trots att regeländringen trädde i kraft
den 1 januari hade socialstyrelsen så sent som i
mitten av mars ännu inte lyckats få fram sina
tillämpningsföreskrifter.
För att barnstugor som personalkooperativ skall få
statsbidrag krävs utöver de villkor som ges i
författningen dels att verksamheten är prövad och
godkänd av länsstyrelsen, dels att den juridiska
personen är registrerad och godkänd i samma
instans, dels att yrkesinspektion och
brandmyndighet har godkänt lokalerna från miljö-
och brandskyddssynpunkt.
Förutsättningen för att ett personalkooperativ skall
driva sin verksamhet är att kommunen köper dess
tjänster. Kommunen prövar härvid att
verksamheten bedrivs enligt de intentioner som ges
för barnomsorgen. Att härutöver ha en särskild
prövning via länsstyrelsen framstår enbart som en
byråkratisk klåfingrighet som bygger på ett
grundläggande misstroende mot kommunerna
inom socialstyrelsen.
För att en ekonomisk förening skall få bedriva sin
verksamhet krävs att den är registrerad vid
länsstyrelsen. Föreningen får således inte inleda sin
verksamhet dessförinnan. Registreringsförfarandet
tar i Stockholm -- som har de svåraste problemen
inom barnomsorgen -- cirka nio månader. I många
andra län är tiden minst sex månader.
Det bör enligt min mening vara möjligt att ersätta
detta förfarande med smidigare procedurer.
Exempelvis borde föreningen på samma sätt som
aktiebolag eller handelsbolag under bildande
kunna medges rätt att påbörja sin verksamhet så
snart ansökan om registrering är inlämnad.
Det är självklart väsentligt att verksamheten drivs
i ändamålsenliga lokaler. Visst mått och viss sans i
denna prövning synes dock angelägen. Det
förekommer t.ex. att berörd myndighet --
yrkesinspektionen -- ansett sig behöva göra förnyad
prövning av verksamhet som har övergått från drift
i kommunal regi i godkända lokaler till
föräldrakooperativ. Vidare förekommer att lokaler
som är godkända för skolans lågstadium plötsligt
har underkänts när man velat använda delar av
lokalerna för en med skolan integrerad
förskoleavdelning.
Med anledning av det anförda vill jag fråga
statsrådet Lindqvist:
1.  Kan statsrådet redogöra för motiven till den
långa beredningstiden för framtagande av
tillämpningsbestämmelser för riksdagens beslut om
statsbidrag till personalkooperativa barnstugor?
2.  Vilka initiativ avser regeringen vidta för att
beredningstiden för framtagande av
tillämpningsbestämmelser i motsvarande
situationer skall förkortas?
3.  Är regeringen beredd att ta initativ till att det
prövningsförfarande som sker av verksamheten vid
personal- och föräldrakooperativ skall förenklas?
4.  Avser regeringen medverka till förenklade
ansöknings- och prövningsförfaranden vid
bildandet av ekonomiska föreningar?
5.  Avser regeringen medverka till förenklad
tillståndsprövning i fråga om lokaler och
arbetsmiljö i situationer där redan tidigare
godkända lokaler överförs till annan huvudman?
1990/91:173 av Roy Ottosson (mp) till
miljöministern om urskogar:
En naturskog i Norrbotten där hela 25 hotade
växtarter finns planeras nu huggas ner av
domänverket. Detta uppger organisationen ''Steget
före''. Samma organisation har tidigare funnit
hotade växtarter i andra naturskogar Norrbotten,
anmält förekomsterna till de berörda skogsägarna
och myndigheterna, men ändå har skogarna i flera
fall huggits ner. Så gott som varje vecka förstörs
lokalerna med utrotningshotade växt- och
djurarter!
De aktuella arterna är sådana som är knutna till
gammal naturskog och som inte överlever
kalhyggesfasen i modernt skogsbruk.
Avverkningarna innebär därför att de slås ut.
Enligt Bern-konventionen om skydd för växter och
djur och deras livsmiljöer skall hotade arter och
deras livsmiljöer skyddas. Sverige har skrivit på
konventionen. Det borde innebära att nedhuggning
av naturskogar med dokumenterat hotade
växtarter inte skall kunna tillåtas i Sverige. Ändå
har det nyligen skett, och ytterligare sådana
nedhuggningar planeras av bl.a. det statliga
domänverket.
Naturvårdsverket och skogsstyrelsen har upprättat
listor på hotade växt- och djurarter i de svenska
skogarna. Det har föregåtts av ett omfattande
vetenskapligt arbete och inventeringar i hela landet
under en lång tid. Dessa listor har publicerats i
instruktiva böcker med bilder, instruktioner om
vilken hänsyn som måste tas, förekomst och kartor
osv. Omfattande informationsmaterial har tagits
fram för skogsägare och skogsvårdsstyrelser.
Kurser för såväl skogsägare som anställda i
skogsföretag har sedan ett antal år hållits i ämnet.
Just nu pågår kampanjen ''Rikare Skog'' i samma
syfte. Behovet och vikten av att skydda hotade
arter och deras miljöer måste alltså anses vara väl
kända av alla berörda. Nedhuggning av skogar med
dokumenterat hotade arter kan därför inte
ursäktas -- i synnerhet inte då de ansvariga
dessutom fått en särskild dokumentation för de
aktuella skogarna. Ändå huggs dessa skogar ner!
Det borde därför vara klarlagt att det krävs
ytterligare åtgärder från regeringens sida såväl vad
gäller lagstiftning som anvisningar till ansvariga
myndigheter.
I sammanhanget har det statliga domänverket en
speciell roll. Det är domänverket somi hög grad gör
sig skyldigt till brott mot Bern-konventionen. Det
är domänverket som går in och hugger ner urskogar
och naturskogar med mycket stora skyddsvärdet.
Så är fallet när det gäller de fjällnära skogarna, och
det gäller uppenbarligen även skogarna i
Norrbottens inland. Det omvända borde i stället
vara regel! Det är ju staten som har skrivit på Bern-
konventionen och stiftat lagar för naturskydd, och
då måste i rimlighetens namn även statens företag
följa dessa krav.
Vad gör regeringen för att se till att domänverket
tar sitt naturvårdsansvar? Vad gör regeringen för
att se till så att domänverket inte skövlar ytterligare
ur- och naturskogar med hotade arter i Norrbotten?
Är regeringen beredd att omgående ålägga
länsstyrelserna att stoppa förstöringen av kända
lokaler för utrotningshotade växter och djur?
Vad gör regeringen för att förhindra ytterligare
nedhuggning av skogar som är oersättliga biotoper
för hotade arter? Vad tänker regeringen göra i de
nu aktuella fallen i Norrbotten?
Gäller Bern-konventionen till skydd för hotade
växter och djur och deras livsmiljöer i Sverige?
20 § Anmälan om frågor
Anmäldes att följande frågor framställts
den 19 mars
1990/91:474 av Gudrun Schyman (v) till statsrådet
Anita Gradin om Indiens begäran om rättshjälp i
Bofors-affären:
Det har snart gått ett år sedan den svenska
regeringen mottog en indisk begäran om rättshjälp
i Bofors-affären.
Ännu har inget svar lämnats till indiska regeringen.
Jag vill fråga statsrådet:
Är regeringen beredd att vidta åtgärder för att
påskynda överlämnandet av den information i
Bofors-affären som den indiska regeringen
efterfrågade?
1990/91:475 av Alf Wennerfors (m) till statsrådet
Lena Hjelm-Wallén om biståndsmyndigheternas
fältpersonal:
I budgetpropositionen 1990/91:100 bil. 5
(utrikesdepartementet) s. 74 säger föredragande
statsråd:
''Utredningens förslag om att
biståndsmyndigheterna själva skall få avgöra behov
av fältrepresentation och finansiera denna inom
sakanslagen tillstyrks av remissinstanserna. Jag
instämmer i förslaget -- -- --''.
Jag tror att statsrådets uttalande antingen är ett
olycksfall i arbetet eller drabbat av ''tryckfelsnisse''.
Frågan om hur personal skall finansieras har
principiellt intresse för riksdagen. Huvudregeln är
ju att personalkostnader -- särskilt när det gäller
fasta tjänster -- skall finansieras över
förvaltningsanslaget.
Vill statsrådet informera riksdagen om hur
statsrådets uttalande på s. 74 i budgetpropositionen
om finansiering av fältpersonal inom sakanslagen
skall tolkas?
1990/91:476 av Barbro Sandberg (fp) till statsrådet
Bengt Lindqvist om den tillfälliga
föräldrapenningen:
En förälder har rätt till tillfällig föräldrapenning för
vård av barn om föräldern behöver avstå från
förvärvsarbete bl.a. i samband med sjukdom eller
smitta hos barnet. Detta gäller dock under
förutsättning att barnet är äldre än 240 dagar eller
att barntillsynen är stadigvarande ordnad eller om
barnet vårdas på sjukhus.
Nu är det tyvärr så att barn kan födas med en
missbildning eller handikapp. Om barnet behöver
behandling eller föräldrarna utbildning för att klara
av att sköta barnet hemma har endast den ena
föräldern rätt till föräldrapenning. Det är viktigt att
båda föräldrarna i dessa fall ges möjlighet att dels
få den utbildning som behövs för att ta hand om sitt
barn, dels ges möjlighet att stödja varandra.
Vad avser statsrådet vidta för åtgärder för att
underlätta för dessa föräldrar?
21 § Kammaren åtskildes kl. 22.50.
Förhandlingarna inleddes
av tredje vice talmannen från sammanträdets
början t.o.m.
ajourneringen kl. 14.18,
av talmannen därefter t.o.m. ajourneringen kl.
15.05,
av tredje vice talmannen därefter t.o.m. 9 § anf. 74
(delvis),
av andre vice talmannen därefter t.o.m.
ajourneringen kl. 17.52,
av tredje vice talmannen därefter t.o.m. 14 §
anf. 141 (delvis)
och
av första vice talmannen därefter till
sammanträdets slut.
Tillbaka till dokumentetTill toppen