Till innehåll på sidan

Riksdagens snabbprotokoll 1990/91:87 Onsdagen den 27 mars

ProtokollRiksdagens protokoll 1990/91:87

Kammarens protokoll

I kammarens protokoll finns allt som sägs i kammaren nedskrivet. I protokollet står det också hur partierna har röstat. Ett snabbprotokoll publiceras ungefär sex timmar efter att dagens sista debatt i kammaren är slut. Det slutliga protokollet är färdigt efter några veckor.

Riksdagens snabbprotokoll

Protokoll 1990/91:87

Onsdagen den 27 mars

Kl. 9.00

1 § Justering av protokoll

Justerades protokollet för den 21 mars.

2 § Hänvisning av ärenden till utskott

Föredrogs och hänvisades

Propositionerna

1990/91:104 till justitieutskottet

1990/91:142 till näringsutskottet

1990/91:155 till jordbruksutskottet

Skrivelse

1990/91:101 till arbetsmarknadsutskottet

3 § Förnyad bordläggning

Föredrogs men bordlades åter

Konstitutionsutskottets betänkande 1990/91:23

Trafikutskottets betänkanden 1990/91:TU18 och
TU20

4 § Beslut rörande utskottsbetänkande som
slutdebatterats den 21 mars

Företogs till avgörande justitieutskottets
betänkanden 1990/91:JuU17 (delvis) och JuU10,
lagutskottets betänkanden 1990/91:LU15 och
LU17,

Kammarens protokoll

I kammarens protokoll finns allt som sägs i kammaren nedskrivet. I protokollet står det också hur partierna har röstat. Ett snabbprotokoll publiceras ungefär sex timmar efter att dagens sista debatt i kammaren är slut. Det slutliga protokollet är färdigt efter några veckor.