Utbetalningsmyndigheten

Proposition 2022/23:34

Ärendet är avslutat

Inlämnat av
Finansdepartementet
Tilldelat
Finansutskottet

Händelser

Inlämnad
2022-12-19
Bordlagd
2022-12-21
Hänvisad
2023-01-13
Motionstid slutar
2023-01-20

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.

Utbetalningsmyndigheten

Regeringens proposition 2022/23:34

Utbetalningsmyndigheten

Prop.

2022/23:34

Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen.
Stockholm den 15 december 2022
Ebba Busch
Elisabeth Svantesson
(Finansdepartementet)

Propositionens huvudsakliga innehåll
I denna proposition lämnar regeringen förslag till lagstiftning med anled- ning av inrättandet av en ny myndighet, Utbetalningsmyndigheten. Myn- digheten ska inleda sin verksamhet den 1 januari 2024.
Regeringen föreslår bl.a. att Utbetalningsmyndigheten ska förebygga, förhindra och upptäcka felaktiga utbetalningar från välfärdssystemen. Myndigheten ska också administrera ett system med transaktionskonto för utbetalningar från vissa statliga myndigheter. Utbetalningsmyndigheten ska arbeta med

Förslagspunkter (7)

 • 1
  Riksdagen antar regeringens förslag till lag om transaktionskonto vid Utbetalningsmyndigheten.
  Behandlas i
  Finansutskottet
  Betänkande 2022/23:FiU35
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 2
  Riksdagen antar regeringens förslag till lag om Utbetalningsmyndighetens granskning av utbetalningar.
  Behandlas i
  Finansutskottet
  Betänkande 2022/23:FiU35
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 3
  Riksdagen antar regeringens förslag till lag om skyldighet att lämna uppgifter till Utbetalningsmyndigheten.
  Behandlas i
  Finansutskottet
  Betänkande 2022/23:FiU35
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 4
  Riksdagen antar regeringens förslag till lag om behandling av personuppgifter vid Utbetalningsmyndigheten.
  Behandlas i
  Finansutskottet
  Betänkande 2022/23:FiU35
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 5
  Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (2002:546) om behandling av personuppgifter i den arbetsmarknadspolitiska verksamheten.
  Behandlas i
  Finansutskottet
  Betänkande 2022/23:FiU35
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 6
  Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (2008:206) om underrättelseskyldighet vid felaktiga utbetalningar från välfärdssystemen.
  Behandlas i
  Finansutskottet
  Betänkande 2022/23:FiU35
  Utskottets förslag
  BifallDelvis
  Kammarens beslut
  BifallDelvis
 • 7
  Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400).
  Behandlas i
  Finansutskottet
  Betänkande 2022/23:FiU35
  Utskottets förslag
  BifallDelvis
  Kammarens beslut
  BifallDelvis

Behandlas i betänkande (1)

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.