Tillfällig skattefrihet för förmån av laddel på arbetsplatsen

Proposition 2022/23:84

Ärendet är avslutat

Inlämnat av
Finansdepartementet
Tilldelat
Skatteutskottet

Händelser

Inlämnad
2023-03-21
Bordlagd
2023-03-21
Hänvisad
2023-03-22
Motionstid slutar
2023-04-05

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.

Regeringens proposition 2022/23:84

Tillfällig skattefrihet för förmån av laddel på

Prop.

arbetsplatsen

2022/23:84
Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen.
Stockholm den 16 mars 2023
Ulf Kristersson
Elisabeth Svantesson
(Finansdepartementet)

Propositionens huvudsakliga innehåll
I propositionen föreslås en tillfällig skattefrihet för förmån av elektricitet för laddning av vissa fordon. Under förutsättning att laddningen sker vid en laddningspunkt eller ett eluttag som tillhandahålls av arbetsgivaren i anslutning till arbetsplatsen ska laddning av personbil klass I, lätt lastbil, motorcykel, moped och cykel kunna ske utan att den anställde förmånsbeskattas för elförbrukningen.
Förslaget syftar till att underlätta omställningen till en fossilfri fordonsflotta

Förslagspunkter (2)

 • 1
  Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229).
  Behandlas i
  Skatteutskottet
  Betänkande 2022/23:SkU18
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 2
  Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229).
  Behandlas i
  Skatteutskottet
  Betänkande 2022/23:SkU18
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall

Behandlas i betänkande (1)

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.