Tillfällig skattefrihet för förmån av laddel på arbetsplatsen

Betänkande 2022/23:SkU18

 1. 1, Förslag, Genomförd
 2. 2, Beredning, Genomförd
 3. 3, Debatt, Genomförd
 4. 4, Beslut, Genomförd

Ärendet är avslutat

Beslutat
31 maj 2023

Utskottens betänkanden

Betänkanden innehåller utskottens förslag till hur riksdagen ska besluta i olika ärenden.

Beslut

Tillfällig skattefrihet för förmån av laddel på arbetsplatsen (SkU18)

Riksdagen sa ja till regeringens förslag till ändringar i inkomstskattelagen. Förslaget innebär en tillfällig skattefrihet för förmån av laddel på arbetsplatsen.

En förutsättning är att laddningen görs vid en laddpunkt eller ett eluttag som arbetsgivaren erbjuder i anslutning till arbetsplatsen. Personbil klass I, lätt lastbil, motorcykel, moped och cykel ska kunna laddas utan att den anställde förmånsbeskattas för elförbrukningen.

Syftet är att underlätta omställningen till en fossilfri fordonsflotta och gynna arbetsresor med laddbara fordon framför andra, mindre hållbara alternativ.

Lagändringarna ska börja gälla den 1 juli 2023 och tillämpas på förmåner som ges efter att ändringarna har börjat gälla. Bestämmelserna ska sluta att gälla den 30 juni 2026.

Utskottets förslag till beslut
Bifall till propositionen.
Riksdagens beslut
Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

Förslag, Genomförd

Propositioner: 1

Beredning, Genomförd

Senaste beredning i utskottet: 2023-05-09
Justering: 2023-05-23
Trycklov: 2023-05-23
Betänkande 2022/23:SkU18

Alla beredningar i utskottet

2023-04-25, 2023-05-09

Tillfällig skattefrihet för förmån av laddel på arbetsplatsen (SkU18)

Skatteutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag till ändringar i inkomstskattelagen. Förslaget innebär en tillfällig skattefrihet för förmån av laddel på arbetsplatsen.

En förutsättning är att laddningen görs vid en laddpunkt eller ett eluttag som arbetsgivaren erbjuder i anslutning till arbetsplatsen. Personbil klass I, lätt lastbil, motorcykel, moped och cykel ska kunna laddas utan att den anställde förmånsbeskattas för elförbrukningen.

Syftet är att underlätta omställningen till en fossilfri fordonsflotta och gynna arbetsresor med laddbara fordon framför andra, mindre hållbara alternativ.

Lagändringarna ska börja gälla den 1 juli 2023 och tillämpas på förmåner som ges efter att ändringarna har börjat gälla. Bestämmelserna ska sluta att gälla den 30 juni 2026.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

Debatt, Genomförd

Bordläggning: 2023-05-29
Debatt i kammaren: 2023-05-30

Dokument från debatten

Protokoll från debatten

Anf. 61 Peder Björk (S)

Fru talman! En person som kör ett eldrivet fordon till och från arbetsplatsen behöver såklart ibland ladda fordonet på jobbet. Om personen inte betalar marknadsmässig ersättning till sin arbetsgivare när fordonet laddas är laddelen helt enkelt en skattepliktig förmån.

Nu föreslås en tillfällig treårig skattefrihet för förmån av elektricitet för laddning av vissa fordon. Det är i korthet det förslag som vi nu ska debattera och som ingår i skatteutskottets betänkande 18 Tillfällig skattefrihet för förmån av laddel på arbetsplatsen.

Möjligheten till skattefrihet förutsätter dock några saker. Först och främst: att man faktiskt har ett jobb att åka till. I en tid när vi ser att kompetensförsörjningen är en stor utmaning i väldigt många branscher borde möjligheten att ha ett jobb vara stor. Men tyvärr minskar den möjligheten kraftigt när Sverigedemokraterna och den högerkonservativa regeringen kraftigt skär ned på de ekonomiska resurserna till utbildning. Därigenom riskerar många människor att bli kvar i arbetslöshet. Företagen kan inte utvecklas, och människor som vill byta inriktning mitt i livet ges inte den möjligheten.

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Tillfällig skattefrihet för förmån av laddel på arbetsplatsen

Till det här kan läggas den stora risken för kraftiga nedskärningar inom exempelvis skola och vård - detta som ett resultat av att Sverigedemokraterna och den borgerliga regeringen vägrat att lyssna på alla de kommuner och regioner som nu berättar om den ekonomiska kris som välfärden är mitt uppe i.

Fru talman! Skattefrihet för laddning av elfordon på arbetsplatsen kräver förutom ett jobb också såklart att man har ett elfordon att åka till jobbet med. I den del av landet som jag kommer ifrån är det framför allt bil som används för pendling till jobbet.

Det är långt ifrån alla som har råd att köpa en elbil. Och det är knappast fler som har den ekonomiska möjligheten efter att Sverigedemokraterna och den högerkonservativa regeringen från den ena veckan till den andra tog bort elbilsbonusen. Det är ju inte själva driftskostnaden för en elbil som är den stora kostnaden, utan det är faktiskt inköpskostnaden.

Men om nu skattefrihet för laddel på jobbet även i det lilla kan underlätta omställningen till en mer hållbar fordonsflotta och samtidigt gynna arbetsresor med laddbara fordon framför de mindre hållbara alternativen är det välkommet. Det gör inte heller något att förslaget förväntas minska den administrativa börda för både arbetsgivaren och den anställda som följer av att den förmån som i dag är skattepliktig ska redovisas.

Fru talman! Till sist: Om man på allvar vill ställa om till mer hållbara transporter för det stora flertalet krävs betydligt kraftfullare åtgärder än skattefrihet för laddel på jobbet. Det är nu upp till bevis för Sverigedemokraterna och den högerkonservativa regeringen - är de beredda att jobba för det eller inte?

(Applåder)


Anf. 62 Eric Westroth (SD)

Fru talman! I dag debatterar vi skatteutskottets betänkande 18 om en tillfällig skattefrihet för förmån av laddel på arbetsplatsen.

Sverige har i dag ett stort behov av att underlätta övergången till en mer elektrifierad fordonsflotta. En del i detta arbete är skattefrihet för förmån av laddel på arbetsplatsen. Det kommer dessutom att underlätta den administrativa börda som följer av en förmånsbeskattning.

Förslaget innebär att om en arbetsgivare erbjuder de anställda att ladda sin elektriska eller bil, hybridbil, lätta lastbil, motorcykel, moped, cykel eller elsparkcykel kommer den av arbetsgivaren bekostade elektriciteten från och med den 1 juli i år till och med den 30 juni 2026 inte att vara en beskattningsbar förmån.

Fru talman! Utbytet av den fossildrivna fordonsflottan till en elektrifierad är i full gång. Andelen laddbara personbilar ökar kraftigt i Sverige. Av all nybilsförsäljning under 2022 var andelen laddbara personbilar hela 56 procent, och vid årsskiftet rullade över 450 000 laddbara bilar i Sverige. Enligt den senaste statistik jag kunde få tag på är det nu 483 810 bilar som är laddbara i Sverige.

Detta utbyte skulle naturligtvis fortsätta även utan en befrielse från förmånsbeskattning av laddel på arbetsplatsen, men för att accelerera andelen laddbara fordon genom att underlätta möjligheten till detta kan denna skattebefrielse ha en positiv inverkan.

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Tillfällig skattefrihet för förmån av laddel på arbetsplatsen

Detta gäller inte minst med tanke på att många begagnade elbilar som börjar få några år på nacken börjar komma ned i priser som gör att även personer och familjer med normala inkomster skulle kunna överväga att köpa en elbil.

Dessa lite äldre bilar har en mer begränsad batterikapacitet än dagens nya elbilar. Lägg dessutom till att batterikapaciteten har sjunkit ytterligare efter ett antal tusen mils körning av tidigare ägare. Men med möjlighet till laddning på arbetsplatsen får även dessa lite äldre elbilar en fördubblad räckvidd vid pendling mot vad de skulle ha haft utan denna möjlighet. Visst hade man kunnat ladda bilen vid en publik laddstation på vägen hem från jobbet, men betänk då också att de äldre elbilarna har en mer begränsad möjlighet att ta emot höga laddeffekter. Och vem vill sitta långa stunder och ladda sin elbil på väg hem till familjen från jobbet?

Laddhybriderna ska inte heller förglömmas. Det är kanske inte alla som har de rätta förutsättningarna för att ha en ren elbil. De har i stället köpt en laddhybrid för att kunna köra på enbart el åtminstone kortare sträckor runt hemmet. Har man då möjlighet att ladda sin plug in-hybrid på jobbet förlänger man räckvidden med enbart eldrift betydligt vid arbetspendling. Detta skulle kunna vara ytterligare ett incitament att byta ut sin fossilbil till en modernare och mer miljövänlig laddhybrid.

Fru talman! Att man nu tillfälligt tar bort förmånsbeskattningen på laddel bidrar också till incitament för arbetsgivare att erbjuda en möjlighet för de anställda att ladda elbilen under tiden de arbetar. Om man dessutom låter installera smarta laddstationer som förutom att användas av anställda kan upplåtas för publikt användande mot betalning - kanske på tidpunkter då arbetsplatsen är stängd - påskyndas även utbyggnaden av laddinfrastruktur.

Fru talman! Avslutningsvis: Det administrativa arbetet runt förmånsbeskattning av laddning på arbetsplatsen har på många ställen varit avskräckande. Samtidigt som värdet på förmånen har varit förhållandevis lågt måste arbetsgivaren genom rapporteringssystem hålla koll på vem som har laddat sitt fordon, hur mycket el denne har laddat och vilket värde på elen som ska beskattas. Detta har inneburit en stor administrativ påfrestning som har gjort att många kan ha avstått från att installera laddstationer på grund av att man inte vill ha det extra arbete som en förmånsbeskattning har inneburit.

Om vi nu kan ta bort detta hinder, om än tillfälligt, skapar vi bättre förutsättningar för den som är villig att investera i laddstationer och kanske även på sikt med hjälp av smarta laddare utveckla smidiga rutiner för framtiden.

Fru talman! Omställningen av Sveriges fordonsflotta pågår för fullt. Förslaget är ett steg i rätt riktning, men fler saker måste göras parallellt för att se till att vi utökar produktionen av svensk, stabil, väderoberoende och planerbar energiproduktion. Här har svensk kärnkraft en central roll att spela för att ge möjlighet till den elektrifiering som vi alla önskar, inte bara för transporter utan för alla processer som nu håller på att elektrifieras.

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Tillfällig skattefrihet för förmån av laddel på arbetsplatsen

Att när det inte blåser ladda elbilar med elektricitet från oljeeldade kraftverk i Sverige eller med kolkraftsel från utlandet är inte särskilt smart vare sig för människa eller miljö. Trots detta anser vi att denna mindre lagförändring är tillräckligt kostnadseffektiv för att på ett positivt sätt bidra till att underlätta omställningsarbetet.

Därmed yrkar jag bifall till propositionen och utskottets förslag till beslut.

(Applåder)


Anf. 63 Fredrik Ahlstedt (M)

Fru talman! Skattefrihet för förmån av laddel på arbetsplatsen kan tyckas vara en liten fråga, men den berör ändå ganska många personer och kan komma att beröra fler framöver; ledamoten före mig redogjorde för hur många olika elbilar och elhybridbilar som finns i dagens Sverige.

I regeringens arbete för att stärka arbetslinjen och hitta vägar för att fler ska komma i arbete är även detta en viktig pusselbit. I dag är löntagarnas marginaler små, och ibland har de stora kostnader för att pendla till jobbet. Många har lång väg att resa, och fler vill komma närmare sin arbetsplats. I många fall kan detta vara ett hinder för att ta ett nytt jobb på annan ort. Därför är det viktigt att man ska kunna ladda sitt elfordon på jobbet utan att behöva bli förmånsbeskattad. Med detta förslag gynnas arbetsresor med elfordon oavsett om det är hybridbilar, elbilar eller andra typer av elfordon.

Regeringen har särskilt fokus på att försöka lätta på den regelbörda och det regelkrångel som finns för företag i dagens Sverige och i viss mån även för enskilda. Därför är detta förslag välkommet. Det innebär att de administrativa kostnaderna både för enskilda och för företag minskar avsevärt. Om vi skulle behålla ett system med förmånsbeskattning av el på arbetsplatsen skulle det innebära mängder av olika administrativa arbetsuppgifter med både insamling, analys och beräkningar för att kunna hålla rätt på vilka kostnader som ska förmånsbeskattas den enskilde och vilka kostnader som ska tillfalla företag. Dessa stora administrativa kostnader för företagen och den stora byråkratin för den enskilde vill vi såklart undvika.

Denna regering har stort fokus på omställningen från fossila fordon till eldrivna fordon. Det har varit en av huvudinriktningarna i den gröna omställningen. Förslaget gynnar även omställningen till en fossilfri fordonsflotta. I framtiden kommer antagligen inte själva fordonet att vara den stora frågan utan mer hur och när vi får konkurrenskraftig el. Där är möjligheten att ladda på arbetsplatsen en viktig del.

Fru talman! Den relativt sett lilla skatteförändring som detta innebär visar sig dock stödja flera viktiga delar i regeringens grundläggande politik. Med detta förslag stöder vi omställningen av fordonsflottan till fossilfritt, minskar regelkrånglet för både enskilda och företag och stärker arbetslinjen genom att underlätta pendling.

Med detta, fru talman, yrkar jag bifall till utskottets förslag.

(Applåder)

Överläggningen var härmed avslutad.

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Tillfällig skattefrihet för förmån av laddel på arbetsplatsen

(Beslut skulle fattas den 31 maj.)

Beslut, Genomförd

Beslut: 2023-05-31
Förslagspunkter: 1, Acklamationer: 1

Protokoll med beslut

Förslagspunkter och beslut i kammaren

 1. Tillfällig skattefrihet för förmån av laddel på arbetsplatsen

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Utskottets förslag:
  Riksdagen antar regeringens förslag till 
  1. lag om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229),
  2. lag om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229).Därmed bifaller riksdagen proposition 2022/23:84 punkterna 1 och 2.