Stöd till Frankrike med försvarsmateriel

Proposition 2015/16:153

Ärendet är avslutat

Inlämnat av
Försvarsdepartementet
Tilldelat
Försvarsutskottet

Händelser

Inlämnad
2016-03-22
Bordlagd
2016-03-22
Hänvisad
2016-03-23
Motionstid slutar
2016-04-06

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.

PDF

Regeringens proposition 2015/16:153

Stöd till Frankrike med försvarsmateriel Prop.
  2015/16:153

Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen.

Stockholm den 17 mars 2016

Stefan Löfven

Peter Hultqvist

(Försvarsdepartementet)

Propositionens huvudsakliga innehåll

Efter terroristdåden i Frankrike den 13 november 2015 begärde Frankrike stöd enligt artikel 42.7 i fördraget om Europeiska unionen (EU-fördraget) i kampen mot Daesh. Begäran avser bl.a. stöd med försvarsmateriel i form av ammunition. I propositionen föreslås att riksdagen bemyndigar regeringen att under 2016 få besluta om att bistå Frankrike med stöd genom att överlåta sådan försvarsmateriel som kan avvaras av Försvarsmakten för en begränsad tid och att disponera försäljningsintäkterna för anskaffning av materiel motsvarande den som säljs.

1

Prop. 2015/16:153 Innehållsförteckning  
1 Förslag till riksdagsbeslut ................................................................. 3
2 Ärendet och dess beredning .............................................................. 4
3 Bakgrund........................................................................................... 4
4 Stöd till Frankrike med efterfrågad försvarsmateriel ........................ 4
5 Ekonomiska konsekvenser ................................................................ 6
Utdrag ur protokoll vid regeringssammanträde den 17 mars 2016 ........... 7

2

1 Förslag till riksdagsbeslut Prop. 2015/16:153
 

Regeringen föreslår att riksdagen bemyndigar regeringen

1.att under 2016 besluta att bistå Frankrike genom överlåtelse av försvarsmateriel i form av ammunition som kan avvaras av Försvarsmakten under en begränsad tid och som Frankrike har efterfrågat under åberopande av artikel 42.7 i fördraget om Europeiska unionen (avsnitt 4),

2.att disponera försäljningsinkomsterna enligt 1 för anskaffning av materiel motsvarande den som säljs (avsnitt 4).

3

Prop. 2015/16:153 2 Ärendet och dess beredning

Med anledning av terroristdåden i Paris den 13 november 2015 vädjade Frankrike vid rådet för utrikesfrågor (försvar) den 17 november 2015, under åberopade av artikel 42.7 i fördraget om Europeiska unionen (EU- fördraget), till medlemsstaterna att bistå Frankrike bilateralt i kampen mot Daesh. Frankrike har därefter bl.a. efterfrågat stöd med viss försvarsmateriel (ammunition).

Försvarsmakten och Försvarets materielverk lämnade, på begäran av Regeringskansliet (Försvarsdepartementet), den 18 januari respektive den 22 februari 2016 underlag när det gäller stöd till Frankrike med försvarsmateriel (Fö2015/01530/MFI och Fö2016/00185/MFU).

3 Bakgrund

Frankrike har begärt stöd under åberopande av artikel 42.7 i EU-fördra- get. Av denna artikel följer att om en medlemsstat skulle utsättas för ett väpnat angrepp på sitt territorium, är de övriga medlemsstaterna skyldiga att ge den medlemsstaten stöd och bistånd med alla till buds stående medel i enlighet med artikel 51 i Förenta nationernas stadga, utan att detta påverkar den särskilda karaktären hos vissa medlemsstaters säkerhets- och försvarspolitik.

4Stöd till Frankrike med efterfrågad försvarsmateriel

Regeringens förslag: Regeringen bemyndigas att under 2016 besluta om att till Frankrike överlåta försvarsmateriel i form av ammunition som Frankrike har efterfrågat under åberopande av artikel 42.7 i fördraget om Europeiska unionen och som kan avvaras av Försvarsmakten under en begränsad tid.

Regeringen bemyndigas att disponera försäljningsinkomsterna för anskaffning av materiel motsvarande den som säljs.

Skälen för regeringens förslag: Den svenska solidaritetsförklaringen intar en central position i Sveriges säkerhetspolitik. Den innebär att Sverige inte kommer att förhålla sig passivt om en katastrof eller ett angrepp skulle drabba ett annat EU-medlemsland eller nordiskt land. Vi förväntar oss att dessa länder agerar på samma sätt om Sverige skulle drabbas. Sverige ska därför kunna såväl ge som ta emot civilt och militärt stöd. Solidaritetsförklaringen har ett brett stöd i riksdagen och bekräftades i propositionen Försvarspolitisk inriktning – Sveriges försvar 2016–2020, som behandlades av riksdagen i juni 2015 (prop. 2014/15:109, bet.

4

2014/15:UFöU5, rskr. 2014/15:250 och bet. 2014/15:FöU11, rskr. Prop. 2015/16:153 2014/15:251).

Artikel 42.7 har nu åberopats för första gången. Sverige har, i likhet med övriga EU-länder, förklarat sig berett att bistå Frankrike och har redovisat ett stöd som Sverige i ett första skede kan erbjuda. Frankrike har bl.a. efterfrågat stöd med viss ammunition som Frankrike har behov av men inte har tillräcklig tillgång till för närvarande. Denna form av stöd från ett land till ett annat land i händelse av nödläge, kris eller väpnad konflikt behandlas även i 2001 års ramavtal mellan Sverige, Frankrike, Italien, Spanien, Storbritannien och Tyskland om åtgärder för att underlätta omstrukturering och drift av den europeiska försvarsindustrin, det s.k. sexnationsavtalet. Av artikel 11 i avtalet följer att parterna ska samråda med sikte på att tillhandahålla försvarsmateriel, huvudsakligen mot ersättning, från varje parts egna förråd. Detta ska ske i enlighet med befintliga internationella arrangemang staterna emellan och med vederbörlig hänsyn till deras internationella åtaganden. Förfaringssättet för överföring eller lån från de egna förråden ska överenskommas mellan parterna (se prop. 2000/01:49).

Försvarsmakten har tillgång till den försvarsmateriel som efterfrågas av Frankrike. Försvarsmakten har angett att materielen kan avvaras under en begränsad tid.

Det svenska stödet till Frankrike, inklusive stöd med efterfrågad försvarsmateriel, bidrar till att ge trovärdighet åt artikel 42.7 i EU-fördraget och den europeiska säkerhetspolitiken som helhet. Stödet är i överensstämmelse med syftet i det ovan nämnda sexnationsavtalet från 2001 mellan Frankrike, Sverige och fyra andra europeiska försvarsindustriländer och som Sverige är bundet av. Det ligger också i linje med Sveriges nationella solidaritetsförklaring. Sverige har därför ett utrikes- och säkerhetspolitiskt intresse av att tillhandahålla efterfrågat stöd till Frankrike. Regeringen gör bedömningen att Sverige bör lämna stöd till Frankrike i form av efterfrågad försvarsmateriel. Materielen bör tillhandahållas Frankrike genom försäljning. Försäljningsintäkten bör användas för att anskaffa försvarsmateriel motsvarande den som säljs.

Enligt 8 kap. 6 § budgetlagen (2011:203) får regeringen besluta om överlåtelse av lös egendom om egendomen inte längre behövs för statens verksamhet eller blivit obrukbar eller om den inte anskaffats med statens medel. Den aktuella försvarsmaterielen behövs för statens verksamhet men bedöms tillfälligt kunna avvaras som stöd till Frankrike. För att regeringen ska kunna överlåta materielen krävs mot denna bakgrund riksdagens godkännande. Försäljningen ska i enlighet med 8 kap. 7 § budgetlagen genomföras affärsmässigt.

Regeringen bör få disponera inkomsterna från försäljningen för anskaffning av materiel motsvarande den som säljs.

Det är angeläget att förutsättningarna för att kunna lämna stödet uppfylls så snart som möjligt.

Ett bindande anbud och utförsel ur Sverige av försvarsmateriel som utgör krigsmateriel enligt lagen (1992:1300) om krigsmateriel kommer att kräva tillstånd av Inspektionen för strategiska produkter.

5

Prop. 2015/16:153 5 Ekonomiska konsekvenser

Inkomsten från försäljningen disponeras för att finansiera anskaffning av motsvarande materiel. Effekterna på statens budget och på det offentligfinansiella sparandet bedöms därmed vara marginella.

6

Prop. 2015/16:153

Försvarsdepartementet

Utdrag ur protokoll vid regeringssammanträde den 17 mars 2016

Närvarande: statsminister Löfven, ordförande, och statsråden Romson, Y Johansson, M Johansson, Baylan, Persson, Bucht, Hultqvist, Hellmark Knutsson, Andersson, Ygeman, A Johansson, Bolund, Kaplan, Damberg, Bah Kuhnke, Strandhäll, Fridolin, Wikström, Hadzialic

Föredragande: statsrådet Peter Hultqvist

Regeringen beslutar proposition Stöd till Frankrike med försvarsmateriel

7

Förslagspunkter (2)

 • 1
  Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2016 besluta att bistå Frankrike genom överlåtelse av försvarsmateriel i form av ammunition som kan avvaras av Försvarsmakten under en begränsad tid och som Frankrike har efterfrågat under åberopande av artikel 42.7 i fördraget om Europeiska unionen (avsnitt 4).
  Behandlas i
  Försvarsutskottet
  Betänkande 2015/16:FöU15
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 2
  Riksdagen bemyndigar regeringen att disponera försäljningsinkomsterna enligt 1 för anskaffning av materiel motsvarande den som säljs (avsnitt 4).
  Behandlas i
  Försvarsutskottet
  Betänkande 2015/16:FöU15
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall

Följdmotioner (3)

Behandlas i betänkande (1)

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.