Resursskolor och tilläggsbelopp för särskilt stöd

Proposition 2021/22:156

Ärendet är avslutat

Inlämnat av
Utbildningsdepartementet
Tilldelat
Utbildningsutskottet

Händelser

Inlämnad
2022-03-22
Bordlagd
2022-03-22
Hänvisad
2022-03-23
Motionstid slutar
2022-04-06

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.

Regeringens proposition 2021/22:156

Resursskolor och tilläggsbelopp för

Prop.

särskilt stöd

2021/22:156
Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen.
Stockholm den 17 mars 2022
Magdalena Andersson
Lina Axelsson Kihlblom
(Utbildningsdepartementet)

Propositionens huvudsakliga innehåll
I denna proposition föreslås ändringar i skollagen (2010:800) med syfte att utveckla och tydliggöra förutsättningarna för s.k. resursskolor, dvs. skolor som begränsar sitt mottagande till elever i behov av särskilt stöd.
Ändringarna innebär att kommunala resursskolor inom grundskolan och grundsärskolan regleras i skollagen. Det ska anges där att en kommun vid vissa skolenheter får begränsa utbildningen till elever i behov av särskilt stöd. Kommunen ska besluta om placering efter

Förslagspunkter (1)

 • 1
  Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i skollagen (2010:800).
  Behandlas i
  Utbildningsutskottet
  Betänkande 2021/22:UbU31
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall

Följdmotioner (5)

Behandlas i betänkande (1)

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.