Till innehåll på sidan

Ökade tillståndskrav och särskilda regler för upphandling inom välfärden

Proposition 2017/18:158

Ärendet är avslutat

Inlämnat av
Finansdepartementet
Tilldelat
Finansutskottet

Händelser

Inlämnad
2018-03-20
Bordlagd
2018-03-20
Hänvisad
2018-03-21
Motionstid slutar
2018-04-11

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.

Ökade tillståndskrav och särskilda regler för upphandling inom välfärden

Regeringens proposition 2017/18:158

Ökade tillståndskrav och särskilda regler för

Prop.

upphandling inom välfärden

2017/18:158

Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen.
Linköping den 15 mars 2018
Stefan Löfven
Ardalan Shekarabi
(Finansdepartementet)
Propositionens huvudsakliga innehåll
I propositionen föreslås att tillståndsplikt införs för verksamhet som avser hemtjänst enligt socialtjänstlagen (2001:453), förkortad SoL, samt för verksamhet som avser ledsagarservice, biträde av kontaktperson eller avlösarservice i hemmet enligt lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade, förkortad LSS. I propositionen föreslås även nya krav på insikt, lämplighet och ekonomiska

Förslagspunkter (5)

 • 1
  Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade.
  Behandlas i
  Finansutskottet
  Betänkande 2017/18:FiU43
  Utskottets förslag
  Delvis bifall
  Kammarens beslut
  Delvis bifall
 • 2
  Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i socialtjänstlagen (2001:453).
  Behandlas i
  Finansutskottet
  Betänkande 2017/18:FiU43
  Utskottets förslag
  Delvis bifall
  Kammarens beslut
  Delvis bifall
 • 3
  Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400).
  Behandlas i
  Finansutskottet
  Betänkande 2017/18:FiU43
  Utskottets förslag
  Delvis bifall
  Kammarens beslut
  Delvis bifall
 • 4
  Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i skollagen (2010:800).
  Behandlas i
  Finansutskottet
  Betänkande 2017/18:FiU43
  Utskottets förslag
  Delvis bifall
  Kammarens beslut
  Delvis bifall
 • 5
  Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (2016:1145) om offentlig upphandling.
  Behandlas i
  Finansutskottet
  Betänkande 2017/18:FiU43
  Utskottets förslag
  Delvis bifall
  Kammarens beslut
  Delvis bifall

Behandlas i betänkande (1)

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.