Några frågor om försäkring och tjänstepension

Proposition 2022/23:47

Ärendet är avslutat

Inlämnat av
Finansdepartementet
Tilldelat
Finansutskottet

Händelser

Inlämnad
2023-01-17
Bordlagd
2023-01-17
Hänvisad
2023-01-18
Motionstid slutar
2023-02-01

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.

Regeringens proposition 2022/23:47
Några frågor om försäkring och tjänstepension Prop. 2022/23:47
Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen.
Stockholm den 12 januari 2023
Ulf Kristersson
Niklas Wykman
(Finansdepartementet)

Propositionens huvudsakliga innehåll
I propositionen föreslås att det ska göras en ändring i bestämmelserna i försäkringsrörelselagen om grupptillsyn över försäkringsföretag med moderföretag utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES), dvs. i ett tredjeland. Ändringen innebär att Finansinspektionen ska tillämpa de bestämmelser som gäller ifall tillsynen i ett tredjeland inte är likvärdig med den tillsyn som föreskrivs i
EU-regleringen,
om Europeiska kommissionen inte har bedömt att tillsynen som utövas i tredjelandet är likvärdig.
Det

Förslagspunkter (4)

 • 1
  Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (1967:531) om tryggande av pensionsutfästelse m.m.
  Behandlas i
  Finansutskottet
  Betänkande 2022/23:FiU19
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 2
  Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (1999:890) om försäkringsverksamhet under krig eller krigsfara m.m.
  Behandlas i
  Finansutskottet
  Betänkande 2022/23:FiU19
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 3
  Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i försäkringsrörelselagen (2010:2043).
  Behandlas i
  Finansutskottet
  Betänkande 2022/23:FiU19
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 4
  Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (2019:742) om tjänstepensionsföretag.
  Behandlas i
  Finansutskottet
  Betänkande 2022/23:FiU19
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall

Behandlas i betänkande (1)

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.