Handel med ädelmetallarbeten

Proposition 1998/99:102

Ärendet är avslutat

Inlämnat av
Näringsdepartementet
Tilldelat
Näringsutskottet

Händelser

Inlämning
1999-05-11
Bordläggning
1999-05-17
Hänvisning
1999-05-18
Motionstid slutar
1999-06-01

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.

Regeringens proposition
1998/99:102
Handel med ädelmetallarbeten

Prop.
1998/99:102
Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen.
Stockholm den 6 maj 1999
Göran Persson
Mona Sahlin
(Näringsdepartementet)
Propositionens huvudsakliga innehåll
I propositionen föreslås en ny lag om handel med ädelmetallarbeten, som
skall ersätta lagen (1986:985) om handel med ädelmetallarbeten.
Nuvarande lagstiftning innehåller delar vars förenlighet med EG-rät-
tens principer om fri varurörlighet kan ifrågasättas. Det gäller främst för-
budet att saluföra såsom ädelmetallarbeten eller som utfört av guld, silver
eller platina arbeten med finhalt understigande för guld 585 tusendelar
(motsvarande 14 karat), för silver 830 tusendelar och för platina 950
tusendelar. Eftersom internationell

Förslagspunkter (2)

 • 1
  att riksdagen antar förslag till lag om handel med ädelmetallarbeten.
  Behandlas i
 • 1
  att riksdagen antar förslag till lag om handel med ädelmetallarbeten.
  Behandlas i

  Betänkande 1999/2000:NU6
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  =utskottet

Följdmotioner (2)

Behandlas i betänkande (1)

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.