Gränser i skog

Proposition 2009/10:201

Ärendet är avslutat

Inlämnat av
Jordbruksdepartementet
Tilldelat
Miljö- och jordbruksutskottet

Händelser

Registrering
2010-04-01
Inlämning
2010-04-01
Bordläggning
2010-04-01
Hänvisning
2010-04-06
Motionstid slutar
2010-04-16

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.

Regeringens proposition 2009/10:201

Gränser i skog

Prop.

2009/10:201
Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen.
Stockholm den 31 mars 2010
Fredrik Reinfeldt
Eskil Erlandsson
(Jordbruksdepartementet)
Propositionens huvudsakliga innehåll

I propositionen föreslår regeringen vissa ändringar i skogsvårdslagen

(1979:429), främst i de delar som gäller skyddsskog, svårföryngrad skog

och fjällnära skog.

Regeringen föreslår att kravet på tillstånd till avverkning av skog inom

skyddsskog och svårföryngrad skog upphävs och ersätts med lagens

generella krav på att underrätta Skogsstyrelsen om planerade avverk-

ningar.

När det gäller den fjällnära skogen gör regeringen bedömningen att det

även fortsättningsvis bör krävas tillstånd för att avverka

Förslagspunkter (2)

 • 0
  Riksdagen antar regeringens förslag till
  Behandlas i

  Betänkande 2009/10:MJU28
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 0.1
  Riksdagen antar regeringens förslag till
  Behandlas i

  Betänkande 2009/10:CU21
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall

Följdmotioner (3)

Behandlas i betänkande (2)

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.