Ändrade mediegrundlagar (vilande grundlagsbeslut, m.m.)

Betänkande 2018/19:KU2

 1. 1, Förslag, Genomförd
 2. 2, Beredning, Genomförd
 3. 3, Debatt, Genomförd
 4. 4, Beslut, Genomförd

Ärendet är avslutat

Beslutat
14 november 2018

Utskottens betänkanden

Betänkanden innehåller utskottens förslag till hur riksdagen ska besluta i olika ärenden.

Beslut

Ändrade mediegrundlagar (KU2)

Riksdagen har slutligt antagit vilande förslag till lag om ändring i tryckfrihetsförordningen (TF) och lag om ändring i yttrandefrihetsgrundlagen (YGL). Ändringarna handlar bland annat om en språklig översyn som syftar till att göra lagarna könsneutrala och lättare att använda och om ett stärkt skydd för den personliga integriteten.

Ändringarna innebär bland annat att det ska bli möjligt att i vanlig lag införa förbud för söktjänster som innehåller vissa känsliga personuppgifter om de finns tillgängliga på ett sätt som innebär stora risker för att privatpersoners personliga integritet skadas. Det kan till exempel gälla uppgifter om etniskt ursprung, politiska åsikter, sexuell läggning, hälsa eller genetiska uppgifter.

Förslaget innebär också att om en utgivare av en databas som fått en underrättelse från Justitiekanslern om att material i databasen kan utgöra yttrandefrihetsbrott tar bort materialet kan han eller hon inte hållas ansvarig för material som har funnits tillgängligt i databasen i mer än ett år. Det kan till exempel gälla en dagstidnings webbplats.

För att ändra en grundlag krävs att riksdagen fattar två beslut med likadant innehåll och att det hålls val till riksdagen mellan de två besluten. Den 30 maj 2018 antog riksdagen förslagen om grundlagsändringar som vilande. Nu har riksdagen slutligt antagit grundlagsändringarna. Lagändringarna börjar gälla den 1 januari 2019.

Utskottets förslag till beslut
Antar slutligt det vilande förslaget till lag om ändring i tryckfrihetsförordningen och till lag om ändring i yttrandefrihetsgrundlagen. Bifall till proposition 2017/18:49 punkt 3 om ändringar i tillämpningslagen. Delvis bifall till proposition 2016/17:222 punkt 2.1 om ändringar i brottsbalken om olaga hot och förolämpning. Bifall till proposition 2017/18:59 punkt 2.2 om ändringar i brottsbalken om hets mot folkgrupp. Avslag på motionerna.
Riksdagens beslut
Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

Beredning, Genomförd

Senaste beredning i utskottet: 2018-10-25
Justering: 2018-11-06
Trycklov: 2018-11-07
Betänkande 2018/19:KU2

Alla beredningar i utskottet

2018-10-18, 2018-10-25

Ändrade mediegrundlagar (KU2)

Konstitutionsutskottet (KU) föreslår att riksdagen slutligt antar vilande förslag till lag om ändring i tryckfrihetsförordningen (TF) och lag om ändring i yttrandefrihetsgrundlagen (YGL). De föreslagna ändringarna handlar bland annat om en språklig översyn som syftar till att göra lagarna könsneutrala och lättare att använda och om ett stärkt skydd för den personliga integriteten.

Ändringarna innebär bland annat att det ska bli möjligt att i vanlig lag införa förbud för söktjänster som innehåller vissa känsliga personuppgifter om de finns tillgängliga på ett sätt som innebär stora risker för att privatpersoners personliga integritet skadas. Det kan till exempel gälla uppgifter om etniskt ursprung, politiska åsikter, sexuell läggning, hälsa eller genetiska uppgifter.

Förslaget innebär också att om en utgivare av en databas som fått en underrättelse från Justitiekanslern om att material i databasen kan utgöra yttrandefrihetsbrott tar bort materialet kan han eller hon inte hållas ansvarig för material som har funnits tillgängligt i databasen i mer än ett år. Det kan till exempel gälla en dagstidnings webbplats.

För att ändra en grundlag krävs att riksdagen fattar två beslut med likadant innehåll och att det hålls val till riksdagen mellan de två besluten. Den 30 maj 2018 antog riksdagen förslagen om grundlagsändringar som vilande. Nu föreslår konstitutionsutskottet att riksdagen slutligt antar grundlagsändringarna. Lagändringarna föreslås börja gälla den 1 januari 2019.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

Debatt, Genomförd

Bordläggning: 2018-11-13
Debatt i kammaren: 2018-11-14
Stillbild från Debatt om förslag 2018/19:KU2, Ändrade mediegrundlagar (vilande grundlagsbeslut, m.m.)

Debatt om förslag 2018/19:KU2

Webb-tv: Ändrade mediegrundlagar (vilande grundlagsbeslut, m.m.)

Dokument från debatten

Beslut, Genomförd

Beslut: 2018-11-14
Förslagspunkter: 4, Acklamationer: 4
Stillbild från Beslut: Ändrade mediegrundlagar (vilande grundlagsbeslut, m.m.), Beslut

Beslut: Ändrade mediegrundlagar (vilande grundlagsbeslut, m.m.)

Webb-tv: Beslut

Protokoll med beslut

Förslagspunkter och beslut i kammaren

 1. Vilande förslag

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Utskottets förslag:
  Riksdagen antar slutligt det vilande förslaget i bilaga 2 till lag om ändring i tryckfrihetsförordningen och till lag om ändring i yttrandefrihetsgrundlagen.
 2. Ändringar i tillämpningslagen

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Utskottets förslag:
  Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (1991:1559) med föreskrifter på tryckfrihetsförordningens och yttrandefrihetsgrundlagens områden.Därmed bifaller riksdagen proposition 2017/18:49 punkt 3.
 3. Ändringar i brottsbalken om olaga hot och förolämpning

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Utskottets förslag:
  Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i brottsbalken i de delar det avser 4 kap. 5 § och 5 kap. 3 § med den ändringen att i 4 kap. 5 § andra stycket 1 ordet "förstärks" byts mot "förstärkts".Därmed bifaller riksdagen delvis proposition 2016/17:222 punkt 2.1.
 4. Ändringar i brottsbalken om hets mot folkgrupp

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Utskottets förslag:
  Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i brottsbalken i de delar det avser 16 kap. 8 § brottsbalken.Därmed bifaller riksdagen proposition 2017/18:59 punkt 2.2 och avslår motionerna

  2017/18:3215 av Olof Lavesson m.fl. (M) yrkande 2,

  2017/18:3578 av Jan Björklund m.fl. (L) yrkande 20,

  2017/18:3955 av Mia Sydow Mölleby m.fl. (V) yrkande 2.2 och

  2017/18:3960 av Jonas Millard och Fredrik Eriksson (båda SD) yrkande 1.2.