Etikprövning av forskning - tydligare regler och skärpta straff

Proposition 2018/19:165

Propositionen är avslutad

Inlämnat av
Utbildningsdepartementet
Tilldelat
Utbildningsutskottet

Händelser

Inlämnad
2019-09-09
Bordlagd
2019-09-10
Hänvisad
2019-09-12
Motionstid slutar
2019-09-25

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.

Regeringens proposition 2018/19:165

Etikprövning av forskning – tydligare regler

Prop.

och skärpta straff

2018/19:165
Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen.
Stockholm den 5 september 2019
Stefan Löfven
Matilda Ernkrans
(Utbildningsdepartementet)
Propositionens huvudsakliga innehåll
I propositionen föreslås ändringar i lagen om etikprövning av forskning som avser människor (etikprövningslagen).
Det föreslås att lagens definition av forskning, utöver vetenskapligt experimentellt eller teoretiskt arbete, ska innefatta vetenskapliga studier genom observation. Det ska vidare regleras att en forskningshuvudman ska vidta åtgärder för att förebygga att forskning inom den egna verksamheten utförs utan ett godkännande vid en etikprövning eller i strid med villkor

Förslagspunkter (1)

 • 1
  Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (2003:460) om etikprövning av forskning som avser människor.
  Behandlas i
  Utbildningsutskottet
  Betänkande 2019/20:UbU4
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall

Behandlas i betänkande (1)

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.