En enklare planprocess

Proposition 2013/14:126

Ärendet är avslutat

Inlämnat av
Socialdepartementet
Tilldelat
Civilutskottet

Händelser

Registrering
2014-03-18
Inlämning
2014-03-18
Bordläggning
2014-03-18
Hänvisning
2014-03-19
Motionstid slutar
2014-04-09

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.

prop 2013/14 126

Regeringens proposition 2013/14:126

En enklare planprocess

Prop.

2013/14:126

Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen.
Stockholm den 13 mars 2014
Fredrik Reinfeldt
Stefan Attefall
(Socialdepartementet)
Propositionens huvudsakliga innehåll
I propositionen föreslås ändringar i plan- och bygglagen (2010:900), PBL, i syfte att göra plan- och bygglovsprocessen enklare och effektivare. Vidare föreslås en helt ny lag om kommunala markanvisningar som inne- bär att en kommun ska anta riktlinjer för s.k. markanvisningar om kom- munen genomför sådana. Propositionen innehåller också en redovisning av regeringens politik för att underlätta bostadsbyggande.
Ändringarna i PBL innebär bl.a. att detaljplanekravet begränsas och att det nuvarande enkla

Förslagspunkter (2)

 • 1
  Riksdagen antar regeringens förslag till
  Behandlas i

  Betänkande 2013/14:CU31
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 2
  Riksdagen antar regeringens förslag till
  Behandlas i

  Betänkande 2013/14:CU31
  Utskottets förslag
  Bifall, Delvis bifall
  Kammarens beslut
  Bifall

Följdmotioner (4)

Behandlas i betänkande (1)

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.