Till innehåll på sidan

Beskattning av förmån av utbildning och andra åtgärder vid personalavveckling, m.m.

Proposition 1995/96:152

Ärendet är avslutat

Inlämnat av
Finansdepartementet
Tilldelat
Skatteutskottet

Händelser

Inlämning
1996-04-03
Bordläggning
1996-04-15
Hänvisning
1996-04-16
Motionstid slutar
1996-04-30

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.

Regeringens proposition

1995/96:152

Beskattning av förmån av utbildning och
andra åtgärder vid personalavveckling, m.m.

Prop.

1995/96:152

Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen.

Stockholm den 28 mars 1996

Göran Persson

Thomas Östros

(Finansdepartementet)

Propositionens huvudsakliga innehåll

I propositionen föreslås olika ändringar i skattelagstiftningen, främst i
inkomstslaget tjänst.

Förmån av fri utbildning och andra åtgärder i samband med uppsägning
och omplacering föreslås inte bli beskattade hos mottagaren under förut-
sättning att utbildningen eller åtgärden är av väsentlig betydelse för att den
skattskyldige skall kunna fortsätta att förvärvsarbeta. Avdrag skall få gö-
ras för ökade levnadskostnader och resekostnader i samband

Förslagspunkter (2)

 1. att riksdagen antar de i propositionen framlagda förslagen till
  Behandlas i

  Betänkande 1995/96:SkU25
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 2. att riksdagen antar de i propositionen framlagda förslagen till
  Behandlas i

Behandlas i betänkande (1)

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.