Behandling av personuppgifter vid antalsberäkning inför klinisk forskning

Proposition 2022/23:31

Ärendet är avslutat

Inlämnat av
Utbildningsdepartementet
Tilldelat
Socialutskottet

Händelser

Inlämnad
2022-12-13
Bordlagd
2022-12-13
Hänvisad
2022-12-14
Motionstid slutar
2023-01-20

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.

Regeringens proposition 2022/23:31

Behandling av personuppgifter vid

Prop.

antalsberäkning inför klinisk forskning

2022/23:31
Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen.
Stockholm den 8 december 2022
Ulf Kristersson
Mats Persson
(Utbildningsdepartementet)

Propositionens huvudsakliga innehåll
I propositionen föreslås ändringar i patientdatalagen (2008:355), som innebär ett tydligt rättsligt stöd för den personuppgiftsbehandling som är nödvändig vid s.k. antalsberäkning inför klinisk forskning. Sådan beräkning innebär att på förfrågan inför planerad klinisk forskning beräkna hur många personer som uppfyller vissa i förväg uppställda kriterier och som därmed kan komma att ingå i forskningen. Regleringen kommer att gälla vid alla vårdgivares behandling av

Förslagspunkter (1)

 • 1
  Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i patientdatalagen (2008:355).
  Behandlas i
  Socialutskottet
  Betänkande 2022/23:SoU23
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall

Behandlas i betänkande (1)

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.