Bättre regler för elektroniska kommunikationer

Proposition 2010/11:115

Ärendet är avslutat

Inlämnat av
Näringsdepartementet
Tilldelat
Trafikutskottet

Händelser

Registrering
2011-03-22
Inlämning
2011-03-22
Bordläggning
2011-03-23
Hänvisning
2011-03-28
Motionstid slutar
2011-04-07

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.

Bättre regler för elektroniska kommunikationer

Regeringens proposition 2010/11:115

Bättre regler för elektroniska kommunikationer

Prop.

2010/11:115

Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen.

Stockholm den 17 mars 2011

Fredrik Reinfeldt

Anna-Karin
Hatt

(Näringsdepartementet)

Propositionens huvudsakliga innehåll

I propositionen lämnas förslag till genomförande av två direktiv på om-

rådet för elektronisk kommunikation.

Tillstånd att använda radiosändare ska som huvudregel vara teknik-

och tjänsteneutrala. Tillståndsvillkor som innebär en begränsning av vil-

ka slag av elektroniska kommunikationstjänster eller tekniker som får an-

vändas, får endast uppställas i vissa fall.

Det införs ett nytt förfarande vid samråd och beslut

Förslagspunkter (2)

 1. Riksdagen antar regeringens förslag till
  Behandlas i

  Betänkande 2010/11:TU20
  Utskottets förslag
  Delvis bifall
  Kammarens beslut
  Delvis bifall
 2. Riksdagen antar regeringens förslag till
  Behandlas i

  Betänkande 2010/11:TU20
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall

Följdmotioner (2)

Behandlas i betänkande (1)

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.