Till innehåll på sidan

med anledning av prop. 2010/11:115 Bättre regler för elektroniska kommunikationer

Motion 2010/11:T13 av Annika Lillemets m.fl. (MP)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
Följdmotion
Motionsgrund
Proposition 2010/11:115
Tilldelat
Trafikutskottet

Händelser

Inlämning
2011-04-07
Bordläggning
2011-04-08
Hänvisning
2011-04-12

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

DOC
PDF

Förslag till riksdagsbeslut

 1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att det bör införas en bestämmelse som innebär en maximal bindningstid på tolv månader för avtal mellan en konsument och den som tillhandahåller elektroniska kommunikationstjänster.

 2. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att göra det obligatoriskt att redovisa prisjämförelser för den som tillhandahåller en allmän telefonitjänst.

 3. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att regelverket kring kostnadskontroll även bör omfatta datatrafik.

 4. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att förteckningar över integritetsincidenter bör vara offentliga.

 5. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om en översyn av integritetsskyddet utifrån ett helhetsperspektiv, med särskilt fokus på regleringar inom ramen för EU.

Bindningstider på maximalt 12 månader

I dagsläget utgör långa bindningstider i avtal om exempelvis telefonitjänster ett hinder för konsumenter att byta leverantör. Det är positivt att regeringen föreslår skärpningar som gör det möjligt för konsumenten att få en bindningstid på 12 månader. Men fortfarande tillåter regeringen bindningstider på upp till 24 månader. Det är en alltför lång tid, och det finns risk att den som köper en ny telefon binder upp sig längre än vad hon eller han egentligen skulle vilja. Vi anser därför, i likhet med Konsumentverket, att det bör införas en bestämmelse som innebär en maximal bindningstid på 12 månader för avtal om elektroniska kommunikationstjänster. Detta bör riksdagen ge regeringen till känna som sin mening.

Obligatorisk redovisning av kostnader och kostnadskontroll även på datatrafik

Med alla de tjänster som telekomföretag erbjuder är det ofta svårt för konsumenten att få överblick över kostnaderna. Regeringen anser inte att det finns någon anledning att införa en generell skyldighet att tillhandahålla prisjämförelser. Vi är av en annan åsikt. Det bör vara en självklarhet för konsumenten att få full information om prisjämförelser, och det bör vara operatörernas ansvar att ta fram den informationen. Vi anser att det bör vara obligatoriskt att redovisa prisjämförelser för den som tillhandahåller en allmän telefonitjänst. Detta bör riksdagen ge regeringen till känna som sin mening.

De regler om spärrtjänster som 2008 infördes i lagen om elektronisk kommunikation (LEK) gäller bara för samtalstjänster. Det innebär att operatörerna inte är skyldiga att ha kostnadsspärrar för datatrafik. Samtidigt är just användningen av Internet via mobiltelefon ett av de områden där det som konsument är svårt att få grepp om kostnaderna. Vi anser därför att regelverket kring kostnadskontroll även bör omfatta datatrafik. Detta bör riksdagen ge regeringen till känna som sin mening.

Gör integritetsincidenter offentliga

Vi är positiva till regeringens förslag om att s.k. integritetsincidenter ska dokumenteras. Det är ett steg i rätt riktning för att stärka den personliga integriteten. Men det borde vara en självklarhet att dessa uppgifter ska vara offentliga. I regeringens förslag finns inga sådana bestämmelser. Vi anser därför att propositionen behöver kompletteras med ett krav om att förteckningar över integritetsincidenter bör vara offentliga. Detta bör riksdagen ge regeringen till känna som sin mening. En sådan princip stärker konsumentens rättigheter och gör det lättare för den som vill kontrollera kvaliteten på integritetsskydd hos olika operatörer.

Helhetsgrepp kring integritetsskydd

Integritetsskyddet inom elektronisk kommunikation är i dagsläget fragmenterat och svårt att överblicka. Det saknas ett helhetsgrepp, inte minst inom ramen för EU. Ett exempel, som även lyfts fram i propositionen, är hur skyldigheten att vidta säkerhetsåtgärder för integritet och säkerhet behöver ses över. Skyldigheterna i LEK behöver bli tydliga så att deras koppling till varandra inte misstolkas. Nu när beslutet om datalagrings­direktivets genomförande i svensk rätt blivit uppskjutet i ett år finns det goda möjligheter till en samlad översyn. Vi föreslår därför att regeringen gör en översyn av integritetsskyddet avseende elektronisk kommunikation utifrån ett helhetsperspektiv, med särskilt fokus på regleringar inom ramen för EU. Detta bör riksdagen ge regeringen till känna som sin mening.

Stockholm den 7 april 2011

Annika Lillemets (MP)

Maria Ferm (MP)

Stina Bergström (MP)

Lise Nordin (MP)

Yrkanden (5)

 • 1
  Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att det bör införas en bestämmelse som innebär en maximal bindningstid på tolv månader för avtal mellan en konsument och den som tillhandahåller elektroniska kommunikationstjänster.
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 • 2
  Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att göra det obligatoriskt att redovisa prisjämförelser för den som tillhandahåller en allmän telefonitjänst.
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 • 3
  Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att regelverket kring kostnadskontroll även bör omfatta datatrafik.
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 • 4
  Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att förteckningar över integritetsincidenter bör vara offentliga.
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 • 5
  Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om en översyn av integritetsskyddet utifrån ett helhetsperspektiv, med särskilt fokus på regleringar inom ramen för EU.
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.