Till innehåll på sidan

Automatisk balansering av ålderspensionssystemet Prop. 2000/01:70

Proposition 2000/01:70

Ärendet är avslutat

Inlämnat av
Socialdepartementet
Tilldelat
Socialförsäkringsutskottet

Händelser

Bordläggning
2001-02-05
Hänvisning
2001-02-06
Inlämning
2001-02-28
Bordläggning
2001-03-05
Registrering
2001-03-06
Motionstid slutar
2001-03-15
Motionstid slutar
2001-03-20

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.

Regeringens proposition
2000/01:70

Automatisk balansering av
ålderspensionssystemet

Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen.

Stockholm den 22 februari 2001.

Prop.

2000/01:70

Lena Hjelm-Wallén

Ingela Thalén

(Socialdepartementet)

Propositionens huvudsakliga innehåll

I propositionen lämnas förslag till kompletterande lagstiftning avseende
indexomräkningen av pensionsbehållningar och pensioner i ålderspen-
sionssystemets fördelningsdel. Utgångspunkt för förslagen är de riktlinjer
om avsteg från omräkning med inkomstindex av pensionsbehållningar
och pensioner som riksdagen beslutat (bet. 1997/98 :SfUl 3, rskr.
1997/98:315).

Ett syfte med ålderspensionsreformen är att skapa ett pensionssystem
som är följsamt mot den samhällsekonomiska och

Förslagspunkter (4)

 1. att riksdagen antar regeringens förslag till
  Behandlas i
 2. att riksdagen antar regeringens förslag till
  Behandlas i

  Betänkande 2000/01:SfU13
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 3. att riksdagen godkänner de riktlinjer regeringen föreslår om att eventuella överskott skall fördelas på de försäkrade på så sätt att ett tillägg till indexeringen skall göras som motsvarar det utdelningsbara överskottet (avsnitt 7).
  Behandlas i

  Betänkande 2000/01:SfU13
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 4. att riksdagen godkänner de riktlinjer regeringen föreslår om att eventuella överskott skall fördelas på de försäkrade på så sätt att ett tillägg till indexeringen skall göras som motsvarar det utdelningsbara överskottet (avsnitt 7).
  Behandlas i

Behandlas i betänkande (1)

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.