Ändringar i trafikskadelagen

Proposition 1998/99:42

Ärendet är avslutat

Inlämnat av
Justitiedepartementet
Tilldelat
Lagutskottet

Händelser

Inlämning
1999-02-11
Bordläggning
1999-03-03
Inlämning
1999-03-03
Hänvisning
1999-03-04
Motionstid slutar
1999-03-18

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.

Regeringens proposition
1998/99:42
Ändringar i trafikskadelagen

Prop.
1998/99:42
Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen.
Stockholm den 25 februari 1999
Lena Hjelm- Wallén
Laila Freivalds
(Justitiedepartementet)
Propositionens huvudsakliga innehåll
Propositionen innehåller förslag till ändringar i trafikskadelagen
(1975:1410). Regeringen föreslår ändringar i bestämmelserna om trafik-
försäkringsavgifter och om preskription samt i bestämmelsen om jämk-
ning av skadestånd med anledning av skada på motordrivet fordon och på
egendom som transporterats med fordonet.
När det gäller trafikförsäkringsavgifter föreslås att trafikskadelagens
bestämmelser skall anpassas till vissa tidigare gjorda ändringar i trafik-
försäkringsförordningen i fråga om riskklassindelning

Förslagspunkter (2)

 • 1
  att riksdagen antar det i propositionen framlagda förslaget till
  Behandlas i
 • 1
  att riksdagen antar det i propositionen framlagda förslaget till
  Behandlas i

  Betänkande 1998/99:LU19
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  =utskottet

Behandlas i betänkande (1)

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.