Till innehåll på sidan

Ändringar i postlagen

Proposition 2017/18:41

Ärendet är avslutat

Inlämnat av
Näringsdepartementet
Tilldelat
Trafikutskottet

Händelser

Inlämnad
2017-11-09
Bordlagd
2017-11-09
Hänvisad
2017-11-10
Motionstid slutar
2017-11-24

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.

Regeringens proposition 2017/18:41

Ändringar i postlagen

Prop.

2017/18:41

Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen.

Stockholm den 9 november 2017

Stefan Löfven

Peter Eriksson

(Näringsdepartementet)

Propositionens huvudsakliga innehåll

Den ökade digitaliseringen av samhället har inneburit ändrade kommunikationsmönster. Detta har gjort postmarknaden till en marknad i förändring, karakteriserad av kontinuerligt minskande brevvolymer. Åtgärder behöver vidtas för att se till att det fortsatt kommer att finnas en samhällsomfattande posttjänst av god kvalitet i hela landet.

I denna proposition föreslås därför att regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer ska få meddela föreskrifter om på vilket sätt den samhällsomfattande posttjänstens

Förslagspunkter (1)

 1. Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i postlagen (2010:1045).
  Behandlas i
  Trafikutskottet
  Betänkande 2017/18:TU4
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall

Följdmotioner (2)

Behandlas i betänkande (1)

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.