2018 års ekonomiska vårproposition

Proposition 2017/18:100

Ärendet är avslutat

Inlämnat av
Finansdepartementet
Tilldelat
Finansutskottet

Händelser

Inlämnad
2018-04-16
Bordlagd
2018-04-16
Hänvisad
2018-04-17
Motionstid slutar
2018-05-02

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.

2018 års ekonomiska vårproposition
Regeringens proposition 2017/18:100
2018 års ekonomiska vårproposition
Förslag till riktlinjer

Regeringens proposition 2017/18:100
2018 års ekonomiska vårproposition
Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen.
Stockholm den 11 april 2018
Stefan Löfven
Magdalena Andersson
(Finansdepartementet)
Propositionens huvudsakliga innehåll
Propositionen innehåller regeringens förslag till riktlinjer för den ekonomiska politiken och budget- politiken. Riktlinjernas syfte är att ange politikens inriktning inför budgetpropositionen för 2019.
Riktlinjerna för den ekonomiska politiken baseras på propositionens övriga innehåll, dvs. en beskrivning av finanspolitikens övergripande inriktning, en uppföljning av sysselsättningspolitiken, en bedömning

Förslagspunkter (5)

 • 1
  Riksdagen godkänner förslaget till riktlinjer för den ekonomiska politiken och budgetpolitiken (avsnitt 3).
  Behandlas i
  Finansutskottet
  Betänkande 2017/18:FiU20
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 2
  Riksdagen antar förslaget till lag om ändring i riksdagsordningen (avsnitt 2 och 5.6).
  Behandlas i
  Konstitutionsutskottet
  Betänkande 2017/18:KU40
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 3
  Riksdagen godkänner den föreslagna ändringen av ändamål och verksamheter som ska innefattas i utgiftsområde 2 Samhällsekonomi och finansförvaltning respektive utgiftsområde 4 Rättsväsendet (avsnitt 11).
  Behandlas i
  Konstitutionsutskottet
  Betänkande 2017/18:KU40
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 4
  Riksdagen godkänner den föreslagna ändringen av ändamål och verksamheter som ska innefattas i utgiftsområde 3 Skatt, tull och exekution, utgiftsområde 10 Ekonomisk trygghet vid sjukdom, utgiftsområde 11 Ekonomisk trygghet vid ålderdom respektive utgiftsområde 2 Samhällsekonomi och finansförvaltning (avsnitt 11).
  Behandlas i
  Konstitutionsutskottet
  Betänkande 2017/18:KU40
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 5
  Riksdagen godkänner den föreslagna ändringen av ändamål och verksamheter som ska innefattas i utgiftsområde 19 Regional tillväxt respektive utgiftsområde 13 Jämställdhet och nyanlända invandrares etablering (avsnitt 11).
  Behandlas i
  Konstitutionsutskottet
  Betänkande 2017/18:KU40
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall

Följdmotioner (5)

Behandlas i betänkande (2)

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.