Utgiftsområde 7 Internationellt bistånd

Motion 2022/23:1278 av Nooshi Dadgostar m.fl. (V)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
Fristående motion
Tilldelat
Utrikesutskottet

Händelser

Inlämnad
2022-11-22
Granskad
2022-11-23
Hänvisad
2022-12-01

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

PDF
DOCX

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen anvisar anslagen för 2023 inom utgiftsområde 7 Internationellt bistånd enligt förslaget i tabell 1 i motionen.

Anslagsfördelning

Tabell 1 Anslagsförslag 2023 för utgiftsområde 7 Internationellt bistånd

Tusental kronor

Ramanslag

Regeringens förslag

Avvikelse från regeringen

1:1

Biståndsverksamhet

45 297 746

7 042 961

1:2

Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete (Sida)

1 612 297

157 243

1:3

Nordiska Afrikainstitutet

16 889

665

1:4

Folke Bernadotteakademin

208 199

17 292

1:5

Riksrevisionen: Internationellt utvecklingssamarbete

50 000

±0

1:6

Utvärdering av internationellt bistånd

21 096

840

99:1

Additionellt klimatbistånd

±0

500 000

Summa

47 206 227

7 719 001

Inledning

Regeringens budget innebär ett avsteg från en lång tradition av svensk biståndspolitik. Det etablerade enprocentsmålet överges och ersätts med ett mål satt i kronor och ören. I ett första steg fryser man biståndet strax under den tidigare nivån, men prognosen visar att det snabbt kommer att bli en betydande sänkning i förhållande till BNI. Samtidigt slår budgetpropositionen fast att biståndet ska användas som ett verktyg för att uppnå migrationspolitiska villkor. Det är ett avsteg från själva grundprincipen om bistånd och strider mot principerna om effektivt bistånd. Att sänka biståndet i en tid när globala kriser överlappar varandra och behoven är som allra störst är ett slag mot de människor som har det allra svårast i världen.

Vänsterpartiet menar att enprocentsmålet ska värnas. Vi återställer regeringens neddragningar och avvisar att biståndet inte längre ska vara knutet till BNI.

Att regeringen väljer att drastiskt minska antalet kvotflyktingar är anmärkningsvärt. Sverige har alla möjligheter att vara en fristad för människor som flyr krig och förtryck. Vi återställer därmed antalet kvotflyktingar till tidigare nivåer, vilket får påverkan på utgiftsområde 7.

Anslag 1:1 Biståndsverksamhet

Vänsterpartiet föreslår att anslaget höjs med 7 114 miljoner kronor till följd av att vi värnar enprocentsmålet i biståndet. Vi återställer även antalet kvotflyktingar, vilket innebär en minskning av 71 miljoner kronor på anslaget. Totalt ökar vi anslag 1:1 med 7 043 miljoner kronor.

Anslag 1:2 Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete (Sida)

Vänsterpartiet föreslår att anslaget höjs med 157 miljoner kronor till följd av att värna enprocentsmålet i biståndet.

Anslag 1:3 Nordiska Afrikainstitutet

Vänsterpartiet föreslår att anslaget höjs med 0,7 miljoner kronor till följd av att värna enprocentsmålet i biståndet.

Anslag 1:4 Folke Bernadotteakademin

Vänsterpartiet föreslår att anslaget höjs med 17,3 miljoner kronor till följd av att värna enprocentsmålet i biståndet.

Anslag 1:6 Utvärdering av internationellt bistånd.

Vänsterpartiet föreslår att anslaget höjs med 0,8 miljoner kronor till följd av att värna enprocentsmålet i biståndet.

Nytt anslag: Additionellt klimatbistånd

Vänsterpartiet vill se ett nytt klimatbistånd som ska användas till förebyggande klimatåtgärder som motverkar konsekvenserna av de klimatförändringar vi redan ser. Klimatmålen måste gå före kortsiktiga vinstintressen, och den rika delen av världen måste ta sitt historiska ansvar. Det klimatbistånd vi föreslår ska bestå av nya additionella medel, för att på så vis leva upp till löftet i Parisavtalet om att klimat­finansieringen ska bestå av ytterligare medel utöver redan utlovat bistånd och trappas upp under tre år. Pengarna kan t.ex. användas för omställning till ekologiskt hållbara jordbruk, teknikutveckling eller utbyggnad av förnybar energi. För detta ändamål införs ett nytt anslag som uppgår till 500 miljoner kronor för 2023, 750 miljoner kronor för 2024 och 1 miljard kronor för 2025.

 

 

Nooshi Dadgostar (V)

Andrea Andersson Tay (V)

Ida Gabrielsson (V)

Samuel Gonzalez Westling (V)

Tony Haddou (V)

Vasiliki Tsouplaki (V)

Jessica Wetterling (V)

Lotta Johnsson Fornarve (V)

 

Yrkanden (1)

 • 1.
  Riksdagen anvisar anslagen för 2023 inom utgiftsområde 7 Internationellt bistånd enligt förslaget i tabell 1 i motionen.
  Behandlas i
  Utrikesutskottet
  Betänkande 2022/23:UU2
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag

Behandlas i betänkande (1)

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.