Utgiftsområde 20 Allmän miljö- och naturvård

Motion 2015/16:2352 av Anders Forsberg m.fl. (SD)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
Fristående motion
Tilldelat
Miljö- och jordbruksutskottet

Händelser

Inlämnad
2015-10-06
Hänvisad
2015-10-13

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

PDF
DOCX

 

Förslag till riksdagsbeslut

 1. Riksdagen anvisar anslagen för 2016 inom utgiftsområde 20 Allmän miljö- och naturvård enligt förslaget i tabell 1 i motionen.

Motivering

Sverigedemokraterna är ett socialkonservativt parti med nationalistisk grundsyn som betraktar värdekonservatism och upprätthållandet av en solidarisk välfärdsmodell som de viktigaste verktygen i byggandet av det goda samhället. Partiets övergripande mål är att formera en demokratisk, politisk rörelse som slår vakt om den gemensamma nationella identitet som har utgjort grunden för framväxten av välfärdsstaten och vårt lands fredliga och demokratiska utveckling.

 

Sverigedemokraterna eftersträvar ett försiktigt framåtskridande som baseras på varsamhet, eftertanke och långsiktigt ansvarstagande. Vi eftersträvar ett demokratiskt, jämställt och miljövänligt samhälle där alla medborgare skyddas av, och är lika inför, lagen. Genom att kombinera frihet och trygghet, individualism och gemenskap hoppas vi kunna skapa ett folkhem som i så hög grad som möjligt är präglat av trygghet, välstånd, demokrati och en stark inre solidaritet.

 

Sverigedemokraterna står fritt från såväl socialismens som liberalismens ekonomiska teorier och kan därför inta ett pragmatiskt och verklighetsanpassat förhållningssätt i ekonomiska frågor. Förutsatt att det kan gagna Sverige och dess medborgare är vi öppna för samtal, diskussioner och samarbeten med alla andra partier. I vår höstbudget stakar vi ut våra viktigaste visioner för de kommande åren. Vi visar att det inte måste finnas någon motsättning mellan ekonomisk tillväxt och sysselsättning å den ena sidan och allmän välfärd, trygghet och socialt ansvarstagande å den andra.

 

Tabell 1 Anslagsförslag 2016 för utgiftsområde 20 Allmän miljö- och naturvård

Tusental kronor

Ramanslag

Regeringens förslag

Avvikelse från regeringen (SD)

1:1

Naturvårdsverket

433 435

 

1:2

Miljöövervakning m.m.

333 214

 

1:3

Åtgärder för värdefull natur

1 002 535

203 000

1:4

Sanering och återställning av förorenade områden

815 018

+35 000

1:5

Miljöforskning

80 831

 

1:6

Kemikalieinspektionen

229 623

 

1:7

Avgifter till Internationella organisationer

141 131

 

1:8

Supermiljöbilspremie

309 000

309 000

1:9

Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut

221 781

 

1:10

Klimatanpassning

119 000

60 000

1:11

Inspire

20 000

 

1:12

Åtgärder för havs- och vattenmiljö

751 565

 

1:13

Insatser för internationella klimatinvesteringar

205 000

 

1:14

Internationellt miljösamarbete

33 900

 

1:15

Hållbara städer

2 500

2 500

1:16

Skydd av värdefull natur

1 343 500

944 000

1:17

Havs- och vattenmyndigheten

225 266

 

1:18

Klimatinvesteringar

600 000

500 000

1:19

Elbusspremie

50 000

50 000

2:1

Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande: Förvaltningskostnader

56 189

+6 000

2:2

Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande: Forskning

688 268

+70 000

 

Nya anslag

 

 

3:1

Åtgärder för Östersjön

 

+250 000

 

Summa

7 661 756

1 707 500

 

Sammanfattning

Konsensus råder om att ett antal institutioner med nyckelfunktioner inom miljö- och naturvård, såsom Naturvårdsverket och Kemikalieinspektionen, måste fungera väl och även måste finansieras vederbörligen. Därmed ställer sig Sverigedemokraterna bakom flertalet av de budgetposter som regeringen föreslår.

 

Sverigedemokraterna har emellertid en avvaktande hållning gentemot regeringens lokala klimatinvesteringar. Sverige ligger i ett internationellt perspektiv väl till vad gäller koldioxidutsläpp, både om man ser till utsläpp i absoluta tal och den relativa minskningen sedan 1990. Dessutom absorberar våra växande skogar avsevärda mängder koldioxid. Därför avvisar Sverigedemokraterna huvuddelen av regeringens så kallade klimatinvesteringar, vars nytta i slutändan är svår att mäta.

 

Vi i Sverigedemokraterna ser vidare med oro på regeringens målsättning att undanta enorma arealer produktiv skogsmark från skogsbruk, upp till en och en halv miljon hektar. Den slutgiltiga kostnaden för detta låter sig inte beräknas eftersom markpriserna varierar, men det kan närma sig i storleksordningen hundra miljarder. Dessutom uppstår en indirekt kostnad när produktiv skogsmark tas ur bruk, vilket i slutändan blir en förlust för hela samhället. Sverigedemokraterna vill därför tydligt reducera nya inköp och prioritera mer kostnadseffektiva sätt att undanta skyddsvärd skog från avverkning.

 

Minskningen av anslag till utgiftsområde 20 ska ses mot bakgrund av att den nuvarande regeringen kraftigt höjer anslagen för detta område med ca 2 500 mkr jämfört med tidigare budgetar. Sverigedemokraterna har generellt sett inte lägre ambitioner på miljöområdet än något annat parti, men gemensamma medel måste användas klokt varför vi avvisar vissa satsningar.

 

 

1:3 Åtgärder för värdefull natur

Förvaltning av skyddad natur är i viss mån ett eftersatt område. Arealerna av skyddade områden har expanderat kraftigt, men skötseln av dessa har inte prioriterats i tillräcklig grad. Många av naturreservaten sköts inte idag i enlighet med sina skötselplaner och det finns dessutom en risk att problem med skadedjur kan sprida sig till intilliggande skogsfastigheter. Relativt tidigare år föreslår därför Sverigedemokraterna en ökning av denna budgetpost, dock inte lika mycket som regeringen.

 

Detta ska också ses i ljuset av att vi förordar mindre inköp av skyddad skog, vilket i slutändan innebär mindre skötsel. Mot bakgrund av detta vill Sverigedemokraterna reducera anslaget Åtgärder för värdefull natur för 2015 med 203 miljoner.

 

1:4 Sanering och återställning av förorenade områden

Sanering av förorenade områden är ett mycket eftersatt område. Sverige har omkring 80 000 förorenade områden i behov av sanering. Sanering av förorenade områden är ett miljömål som anses svårt att uppnå i tid samtidigt som det är ett miljömål som vi har mycket goda möjligheter att påverka.

 

Sverigedemokraterna föreslår därför en ytterligare förstärkning av regeringens anslag med 35 miljoner.

 

 

1:8 Supermiljöbilspremie

Vi i Sverigedemokraterna är skeptiska till konceptet att vissa fordon upphöjs till supermiljöbilar och därmed berättigar till statliga subventioner. Ur ett rent koldioxidperspektiv är detta ett ineffektivt sätt att arbeta, och dessutom kan den totala koldoxidbelastningen vara extremt svår att uppskatta. Användning av biobränslen kan berättiga till premien, men produktion av biobränslen kan vara en miljömässig belastning och dessutom vara rent kontraproduktivt om målsättningen är att reducera koldioxidutsläpp.

 

Mot bakgrund av detta vill Sverigedemokraterna reducera regeringens satsning för 2015 med 309 miljoner, det vill säga slopa denna satsning.

 

1:10 Klimatanpassning

Oavsett vilken klimatpolitik som förs globalt kommer Sverige även fortsättningsvis att drabbas av till exempel översvämningar och skogsbränder. Sverigedemokraterna tillstyrker att arbetet med upplysning och andra förebyggande åtgärder fortskrider på detta område, men vill varna för en politisering av kunskapshöjande insatser i statens regi. Vidare är det tveksamt hur sårbart Sverige egentligen är just för klimatförändringar och i vilken utsträckning till exempel översvämningar kan härledas till detta. Därför finns det anledning att reducera denna kostnadspost och prioritera åtgärder kring oförutsedda problem relaterade till väderhändelser, oavsett orsak.

 

Sverigedemokraterna föreslår därför en sänkning av budgeten för Klimatanpassning på 60 miljoner relativt regeringens budgetproposition.

 

 

1:15 Hållbara städer

Sverigedemokraterna anser att projektet Hållbara städer är ett politiskt symbolprojekt med diskutabel nytta för samhället. Projektet är under utfasning och finansieringen symbolisk. Nyttan med att fortsätta finansiera detta projekt är bristfälligt motiverad i regeringens budget.

 

Mot bakgrund av detta vill Sverigedemokraterna slopa regeringens satsning för 2015 på 3 miljoner.

 

 

 

1:16 Skydd av värdefull natur

Regeringen avsätter den hittills oöverträffade summan 1 344 miljoner för Skydd av värdefull natur. Inräknat olika former av skydd (inklusive frivilligt undantagna arealer) och så kallade impediment (improduktiv skogsmark) undantas enligt Skogsstyrelsen 31 procent av skogen från aktivt skogsbruk. Vi vill istället utforma en, relativt regeringen, mer kostnadseffektiv strategi för att skydda skog med särskild betydelse för kulturarv och biologisk mångfald.

 

Därför ifrågasätter Sverigedemokraterna omfattningen av denna satsning och föreslår en reduktion på 944 miljoner.

 

1:18 Klimatinvesteringar i kommuner och regioner

Denna budgetpost har tidigare använts till installation av laddstolpar, en nödvändig infrastruktur för elfordon. Ingen vet med säkerhet att just elfordon är svaret på morgondagens utmaningar vad gäller transportsektorn, men elfordonskonceptet har vissa fördelar gentemot andra alternativa lösningar. Därför tillstyrker Sverigedemokraterna en satsning på 100 miljoner på detta, däremot avvisar vi regeringens föreslagna höjning. Att i slutändan mäta hur regeringens utgifter påverkar klimatet låter sig inte göras, varför vi är kritiska till denna typ av kostnadsökningar.

 

Mot bakgrund av detta vill Sverigedemokraterna reducera regeringens satsning för 2015 med 500 miljoner.

 

1:19 Elbusspremie

Sverigedemokraterna är inte negativt inställda till eltrafik, tvärtom finns fördelar med att använda elmotorer i vissa stadsmiljöer.

 

Vi ifrågasätter emellertid att tekniken är mogen för att någorlunda kostnadseffektivt ta elbussar i reguljär trafik. Tekniken bör tillåtas utveckla sig, och olika projekt i både Sverige och andra länder bör utvärderas bättre innan vi tar detta steg.

 

Mot bakgrund av ovanstående vill Sverigedemokraterna slopa regeringens satsning på 50 miljoner.

 

 

 

 

2:1 Formas (förvaltning)

Forskningsrådet FORMAS uppdrag är att främja och stödja grundläggande och behovsmotiverad forskning inom områdena miljö, areella näringar och samhällsbyggande.

 

Sverigedemokraterna vill stärka Formas forskningsanslag och skjuter därför till ytterligare 6 miljoner kr för att täcka administrativa kostnadsökningar.

 

2:2 FORMAS (forskning)

Sverigedemokraterna ser i Formas en viktig aktör för att stärka Sverige som kunskaps- och forskningsnation i områden knuta till miljö och areella näringar och skjuter därför till 70 miljoner kr utöver de medel som regeringen anslagit.

 

2:3 Åtgärder för Östersjön

Östersjön associeras sedan tidigare med ett antal miljöproblem, där övergödning intar en framträdande roll. Detta innanhav är särskilt känsligt i egenskap av sin begränsade vattenmängd och begränsat utbyte av vatten med intilliggande hav. Dessutom är Östersjön avrinningsområde i en region med 90 miljoner invånare. Sverige intar geografiskt en framträdande roll bland länderna kring Östersjön och kan förväntas ligga långt framme vad gäller miljöarbetet.

 

Nationellt vill Sverigedemokraterna fortsätta ansträngningarna med att minimera näringsläckaget av fosfor från orenade avlopp och näringsläckage från jordbruk.

 

Detta ska genom till exempel finansiering av pilotprojekt i medelstor skala, som Greppa näringen (lantbruksnäringens eget rådgivningsprogram) och strukturkalkning. Just strukturkalkning är en intressant åtgärd som kan förbättra upptaget av näringsämnen och därmed minska eventuellt näringsläckage, åtminstone i vissa områden. Dock återstår fortfarande en hel del forskning innan strukturkalkning kan anses vara en intressant och kostnadseffektiv lösning.

 

Det finns även intressanta projekt kring fosforn i Östersjön och hur man skulle kunna antingen avlägsna och återvinna fosforn eller till exempel syresätta de döda havsbottnarna eller helt enkelt föra bort biomassa vars nedbrytning konsumerar syre. I slutändan bör vidare forskning på området avgöra vilka åtgärder som är bäst.

 

I ett regionalt perspektiv har länderna i det forna östblocket – Ryssland, Polen och de Baltiska länderna, som bidrar med stora utsläpp – svåra ekonomiska prioriteringar att göra, varför regionalt samarbete framstår som naturligt. Bland annat genom Helcom är Sverigedemokraterna beredda att arbeta för att ytterligare bredda och fördjupa regionalt samarbete på detta område.

 

Sverigedemokraterna föreslår därför ett anslag för Åtgärder för Östersjön med 250 miljoner kronor.

 

 

 

Anders Forsberg (SD)

 

Martin Kinnunen (SD)

Runar Filper (SD)

 

Yrkanden (1)

 • 1.
  Riksdagen anvisar anslagen för 2016 inom utgiftsområde 20 Allmän miljö- och naturvård enligt förslaget i tabell 1 i motionen.
  Behandlas i
  Miljö- och jordbruksutskottet
  Betänkande 2015/16:MJU1
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag

Behandlas i betänkande (1)

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.