Till innehåll på sidan

Utgiftsområde 13 Jämställdhet och nyanlända invandrares etablering

Motion 2018/19:2932 av Jessica Polfjärd m.fl. (M)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
Fristående motion
Tilldelat
Arbetsmarknadsutskottet

Händelser

Inlämnad
2018-11-30
Granskad
2018-11-30
Hänvisad
2018-12-05

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

PDF
DOCX

Förslag till riksdagsbeslut

 1. Riksdagen anvisar anslagen för 2019 inom utgiftsområde 13 Jämställdhet och nyanlända invandrares etablering enligt förslaget i tabell 1 i motionen.
 2. Riksdagen avslår regeringens förslag om beställningsbemyndiganden avseende anslaget 4:1 Åtgärder mot segregation.
 3. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om den föreslagna användningen av anslaget 3:2 Jämställdhetsmyndigheten och tillkännager detta för regeringen.
 4. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om den föreslagna användningen av anslaget 4:2 Delegationen mot segregation och tillkännager detta för regeringen.
 5. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om en ökning av samhällsorienteringen för nyanlända från 60 timmar till 100 timmar och tillkännager detta för regeringen.
 6. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om en tillfällig satsning inom ramen för den nationella strategin för att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor och tillkännager detta för regeringen.
 7. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att Jämställdhetsmyndigheten bör läggas ned och tillkännager detta för regeringen.
 8. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att anslaget för åtgärder mot segregation bör upphöra och tillkännager detta för regeringen.
 9. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att Delegationen mot segregation bör läggas ned och tillkännager detta för regeringen.


Motivering

Inom utgiftsområde 13 lägger Moderaterna fram förslag för att utöka samhällsorien­tering för nyanlända. Dessutom tillför Moderaterna 100 miljoner kronor för att den tillfälliga satsningen inom ramen för den nationella strategin för att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor ska kunna genomföras. Moderaterna vill också avveckla Jämställdhetsmyndigheten och Delegationen mot segregation, vilket påverkar flera anslag på utgiftsområdet. Till följd av andra prioriteringar vill vi även att anslaget för åtgärder mot segregation upphör.

Anslagsanvisning

Tabell 1 Moderaternas förslag till anslag för 2019 uttryckt som differens gentemot regeringens förslag

Tusental kronor

Ramanslag

Regeringens förslag

Avvikelse från regeringen (M)

1:1

Etableringsåtgärder

238 430

10 000

1:2

Kommunersättningar vid flyktingmottagande

13 196 275

 

1:3

Etableringsersättning till vissa nyanlända invandrare

3 707 530

 

1:4

Hemutrustningslån

202 863

37 000

2:1

Diskrimineringsombudsmannen

124 984

 

2:2

Åtgärder mot diskriminering och rasism m.m.

72 919

 

3:1

Särskilda jämställdhetsåtgärder

334 039

+57 000

3:2

Jämställdhetsmyndigheten

81 085

40 000

3:3

Bidrag för kvinnors organisering

28 163

 

4:1

Åtgärder mot segregation

478 000

478 000

4:2

Delegationen mot segregation

22 195

11 000

 

Summa

18 486 483

519 000

Politikens inriktning

Vi ser ett nytt utanförskap växa fram som drabbar utrikes födda särskilt hårt. I dag har bara hälften som har kommit till Sverige som asylsökande ett jobb åtta år efter det att uppehållstillstånd har beviljats. Klarar vi inte integrationen bättre riskerar vi stora ekonomiska och sociala problem.  

För att möta det nya utanförskapet behövs reformer för att rusta människor med kunskap, bättre drivkrafter till jobb och nya vägar till jobb. Insatser måste komma in tidigt. Hinder och onödig byråkrati måste tas bort. Alla i Sverige ska göra allt de kan för jobb och egen försörjning.

Sverige är ett av världens mest jämställda länder. Vi har en hög sysselsättningsgrad bland kvinnor internationellt sett, en generös föräldraförsäkring och en väl utbyggd barnomsorg som ger förutsättningar för föräldrar att ta ett stort ansvar för barn och samtidigt förvärvsarbeta. Samtidigt återstår mycket att göra innan samhället och arbetslivet är jämställt. Fortfarande tjänar kvinnor mindre än män och arbetar deltid i större utsträckning. Det påverkar kvinnors inkomster och innebär lägre ersättning vid sjukdom och arbetslöshet samt lägre pension. Utrikes födda kvinnor har en särskilt svag ställning på arbetsmarknaden och fastnar i bidragsberoende i hög grad.

Anslag 1:1 Etableringsåtgärder

Anslaget minskas med 10 miljoner kronor 2019, 57 miljoner kronor 2020 och en miljon kronor 2021, för att justera för den uteblivna minskningen av tidiga insatser för asylsökande till följd av de särskilda principerna i budgetpropositionen 2019.

Anslag 1:2 Kommunersättningar

Utökad samhällsorientering från 60 timmar till 100 timmar

Samhällsorienteringen ska tydligt befästa att integration är plikt i Sverige samt belysa vikten av svenska språket, eget arbete samt de rättigheter och skyldigheter som gäller här. Vi vill utöka antalet timmar samhällsorientering från 60 timmar till 100 timmar för nytillkommande deltagare i etableringsuppdraget. Syftet är att ge större möjlighet till fördjupning samt att tydligare visa på att kunskap om Sverige är centralt för att integreras här. Förslaget bedöms försvaga de offentliga finanserna med 120 miljoner kronor 2020 och 130 miljoner kronor 2021.

Anslag 1:4 Hemutrustningslån

Till följd av de särskilda budgetprinciperna har anslaget inte ändrats i enlighet med tidigare redovisade beräkningar. Moderaterna föreslår därför att anslaget minskas med 37 miljoner kronor 2019 och 57 miljoner kronor 2020. Detta för att justera för den sänkning av de högsta lånebeloppen som trädde i kraft i mars 2017.

Anslag 3:1 Särskilda jämställdhetsåtgärder

Till följd av de särskilda budgetprinciperna har anslaget inte ändrats i enlighet med tidigare redovisade beräkningar. Moderaterna föreslår därför att anslaget ökas med 100 miljoner kronor 2019 och 100 miljoner kronor 2020 för att den tillfälliga satsningen inom ramen för den nationella strategin för att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor ska kunna genomföras. Samtidigt föreslås att anslaget minskas med 43 miljoner kronor 2019 och 43 miljoner kronor 2020 för att, som planerat, trappa ner den tillfälliga förstärkningen av åtgärder mot hedersrelaterat våld och förtryck. Förslagen bedöms försvaga de offentliga finanserna med 57 miljoner kronor 2019 och 57 miljoner kronor 2020.

Anslag 3:2 Jämställdhetsmyndigheten

Moderaterna motsatte sig införandet av en jämställdhetsmyndighet. Ett aktivt jämställd­hetsarbete måste bedrivas inom alla relevanta myndigheter för att få genomslag. Att inrätta en särskild myndighet för jämställdhetsfrågor kan få motsatt effekt genom att arbetet på andra myndigheter och aktörer sidoordnas och nedprioriteras. Som en konse­kvens av denna bedömning anser Moderaterna att Jämställdhetsmyndigheten bör läggas ner och upphöra som myndighet den 31 december 2019. Förslaget bedöms förstärka de offentliga finanserna med 40 miljoner kronor 2019, 77 miljoner kronor 2020 och 78 miljoner kronor 2021.

Ändamål

Anslaget får användas för Jämställdhetsmyndighetens förvaltningsutgifter för att fullfölja ingångna åtaganden och för att avveckla myndigheten.

Anslag 4:1 Åtgärder mot segregation

Moderaterna anser att segregation bör motverkas genom reformer som leder till att fler människor arbetar och genom förbättrad integration. Därför anser Moderaterna att anslaget bör upphöra 2019. Det bedöms inte finnas ingångna åtaganden som måste infrias. Förslaget bedöms förstärka de offentliga finanserna med 478 miljoner kronor 2019, 478 miljoner kronor 2020 och 478 miljoner kronor 2021.

Bemyndigande

Som en konsekvens av att vi vill att anslaget upphör avvisas regeringens förslag på nytt bemyndigande.

Anslag 4:2 Delegationen mot segregation

Moderaterna anser att segregation ska motverkas genom reformer som gör att fler går till jobbet, att fler lär sig svenska och att fler går ut skolan med fullständiga betyg, inte genom att tillsätta fler delegationer och myndigheter. Moderaterna anser därför att Delegationen mot segregation bör läggas ner och upphöra som myndighet den 31 december 2019. Förslaget bedöms förstärka de offentliga finanserna med cirka 11 miljoner kronor 2019, 22 miljoner kronor 2020 och 22 miljoner kronor 2021. Dessa medel används till prioriterade satsningar.

Ändamål

Anslaget får användas till förvaltningsutgifter i syfte att avveckla myndigheten Delegationen mot segregation.

 

 

Jessica Polfjärd (M)

 

Saila Quicklund (M)

Ellen Juntti (M)

Hanif Bali (M)

 

 

Yrkanden (9)

 • 1.
  Riksdagen anvisar anslagen för 2019 inom utgiftsområde 13 Jämställdhet och nyanlända invandrares etablering enligt förslaget i tabell 1 i motionen.
  Behandlas i
  Arbetsmarknadsutskottet
  Betänkande 2018/19:AU1
  Utskottets förslag
  Delvis bifall
  Kammarens beslut
  Delvis bifall
 • 2.
  Riksdagen avslår regeringens förslag om beställningsbemyndiganden avseende anslaget 4:1 Åtgärder mot segregation.
  Behandlas i
  Arbetsmarknadsutskottet
  Betänkande 2018/19:AU1
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 3.
  Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om den föreslagna användningen av anslaget 3:2 Jämställdhetsmyndigheten och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Arbetsmarknadsutskottet
  Betänkande 2018/19:AU1
  Utskottets förslag
  Delvis bifall
  Kammarens beslut
  Delvis bifall
 • 4.
  Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om den föreslagna användningen av anslaget 4:2 Delegationen mot segregation och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Arbetsmarknadsutskottet
  Betänkande 2018/19:AU1
  Utskottets förslag
  Delvis bifall
  Kammarens beslut
  Delvis bifall
 • 5.
  Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om en ökning av samhällsorienteringen för nyanlända från 60 timmar till 100 timmar och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Arbetsmarknadsutskottet
  Betänkande 2018/19:AU7
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 • 6.
  Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om en tillfällig satsning inom ramen för den nationella strategin för att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Arbetsmarknadsutskottet
  Betänkande 2018/19:AU1
  Utskottets förslag
  Delvis bifall
  Kammarens beslut
  Delvis bifall
 • 7.
  Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att Jämställdhetsmyndigheten bör läggas ned och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Arbetsmarknadsutskottet
  Betänkande 2018/19:AU1
  Utskottets förslag
  Delvis bifall
  Kammarens beslut
  Delvis bifall
 • 8.
  Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att anslaget för åtgärder mot segregation bör upphöra och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Arbetsmarknadsutskottet
  Betänkande 2018/19:AU1
  Utskottets förslag
  Delvis bifall
  Kammarens beslut
  Delvis bifall
 • 9.
  Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att Delegationen mot segregation bör läggas ned och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Arbetsmarknadsutskottet
  Betänkande 2018/19:AU1
  Utskottets förslag
  Delvis bifall
  Kammarens beslut
  Delvis bifall

Behandlas i betänkande (2)

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.