Till innehåll på sidan

Utgiftsområde 10 Ekonomisk trygghet vid sjukdom och funktionsnedsättning

Motion 2022/23:1282 av Nooshi Dadgostar m.fl. (V)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
Fristående motion
Tilldelat
Socialförsäkringsutskottet

Händelser

Inlämnad
2022-11-22
Granskad
2022-11-23
Hänvisad
2022-12-01

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

PDF
DOCX

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen anvisar anslagen för 2023 inom utgiftsområde 10 Ekonomisk trygghet vid sjukdom och funktionsnedsättning enligt förslaget i tabell 1 i motionen.

Anslagsfördelning

Tabell 1 Anslagsförslag 2023 för utgiftsområde 10 Ekonomisk trygghet vid sjukdom och funktionsnedsättning

Tusental kronor

Ramanslag

Regeringens förslag

Avvikelse från regeringen

1:1

Sjukpenning och rehabilitering m.m.

45 645 099

3 925 000

1:2

Aktivitets- och sjukersättningar m.m.

45 422 161

4 100 000

1:3

Merkostnadsersättning och handikappersättning

1 357 000

±0

1:4

Arbetsskadeersättningar m.m.

2 316 000

±0

1:5

Ersättning inom det statliga personskadeskyddet

35 792

±0

1:6

Bidrag för sjukskrivningsprocessen

1 491 700

±0

1:7

Ersättning för höga sjuklönekostnader

809 604

±0

2:1

Försäkringskassan

9 276 970

±0

2:2

Inspektionen för socialförsäkringen

72 978

±0

99:1

Ersättning för sjuklön, inkl. arbetsgivaravgifter

±0

±0

Summa

106 427 304

8 025 000

 

Anslag 1:1 Sjukpenning och rehabilitering m.m.

Anslaget föreslås ökas med 900 miljoner kronor till följd av Vänsterpartiets förslag om att stärka sjukförsäkringen genom att höja taket i sjukpenning för arbetssökande, av­skaffa sjukpenning på fortsättningsnivå samt höja ersättningsnivån i sjuk- och aktivitets­ersättningen.[1] Förslagen beskrivs närmare i motionen En fungerande sjukförsäkring (2022/23:V241)

Till följd av Vänsterpartiets förslag om att beräkna pensionsavgift och pensionsrätt utifrån bakomliggande inkomst föreslås anslaget höjas med 2 miljarder kronor.[2]  

Anslaget föreslås öka med ytterligare 1 025 miljoner kronor till följd av vårt förslag om att höja inkomstpensionerna. Förslagen beskrivs närmare i motionen Pensioner att leva på (2022/23:V240).

Sammantaget förslår Vänsterpartiet att anslaget ökas med 3 925 miljoner kronor 2023.

Anslag 1:2 Aktivitets- och sjukersättningar m.m.

Vänsterpartiet föreslår att anslaget tillskjuts 3,1 miljarder kronor 2023 till följd av vårt förslag om att stärka sjukförsäkringen.

Anslaget föreslås också öka med 1 miljard kronor till följd av Vänsterpartiets förslag om att beräkna pensionsavgift och pensionsrätt utifrån bakomliggande inkomst.

Sammantaget förslår Vänsterpartiet att anslaget ökas med 4 100 miljoner kronor 2023.

 

 

Nooshi Dadgostar (V)

Andrea Andersson Tay (V)

Samuel Gonzalez Westling (V)

Tony Haddou (V)

Vasiliki Tsouplaki (V)

Jessica Wetterling (V)

Ida Gabrielsson (V)

 

[1] RUT 2022:600

[2] RUT 2022:577

Yrkanden (1)

 • 1.
  Riksdagen anvisar anslagen för 2023 inom utgiftsområde 10 Ekonomisk trygghet vid sjukdom och funktionsnedsättning enligt förslaget i tabell 1 i motionen.
  Behandlas i
  Socialförsäkringsutskottet
  Betänkande 2022/23:SfU1
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag

Behandlas i betänkande (1)

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.