Till innehåll på sidan

Utgiftsområde 1, Rikets styrelse, Regeringskansliet

Motion 2003/04:K422 av Gunnar Hökmark m.fl. (m)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
Fristående motion
Tilldelat
Konstitutionsutskottet

Händelser

Inlämning
2003-10-07
Hänvisning
2003-10-15
Bordläggning
2003-10-15

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen anvisar i enlighet med vad som anförs i motionen till utgiftsområde 1, anslag 90:6 Regeringskansliet för budgetåret 2004 4.920.532.000 kr.

Motiv för våra förslag

Regeringen föreslog i budgetpropositionen för 2002, med hänvisning till en rapport om Regeringskansliets dimensionering ”Vad kostar det att regera? En studie av Regeringskansliets dimensionering nu – och i framtiden” (Ds 2000:27) ökade anslag till Regeringskansliet. Detta motiverades med att arbetsuppgifterna i Regeringskansliet har ökat och kommer att fortsätta öka, bl.a. genom medlemskapet i EU, men också p.g.a. de höga krav som ställs på Regeringskansliet i form av ekonomiska analyser, prognoser och utvärderingar.

Regeringskansliet har expanderat de senaste åren. Sedan 1998 har antalet anställda ökat med 400 personer. En del av denna ökning var ett led i förberedelserna inför Sveriges ordförandeskap i EU. Regeringen har dock inte visat några skäl för att behålla samma personalstyrka nu som under 2001. Ökningen gäller i synnerhet de politiskt relaterade befattningarna. Att Miljöpartiet och Vänsterpartiet har egna kanslier inom Regeringskansliet förstärker ytterligare denna tendens.

Det är inte rimligt att anslaget till Regeringskansliet skall finansiera tjänster åt regeringens stödpartier. Det är principiellt problematiskt att ett relativt stort antal sakkunniga från samarbetspartierna anställs i Regeringskansliet för att bereda regeringens beslut samtidigt som samma partier i egenskap av opposition erhåller ett dubbelt så stort grundbelopp som regeringspartiet enligt reglerna om stöd till riksdagsledamöter och partigruppernas arbete i riksdagen.

Enligt vår mening finns ett skäl att hålla tillbaka den expansion av Regeringskansliet som har präglat de senaste åren.

Utrikesförvaltningen

Ett kraftfullt och framgångsrikt agerande inom ramen för EU fordrar en gedigen kompetens inom utrikesförvaltningen samt svensk diplomatisk närvaro i princip i hela Europa och Medelhavsområdet. Den snabba globaliseringen fordrar också en ökad svensk diplomatisk närvaro i de utomeuropeiska industriländerna. Framväxten av dynamiska ekonomier i Asien, Latinamerika och förhoppningsvis i södra Afrika ställer även större krav på kontaktytor och kompetens. Inom anslaget till Regeringskansliet vill vi därför öka anslaget till utrikesförvaltningen med 65.000.000 kronor. I detta ingår även en ökning av de medel som ställs till ambassadernas förfogande för främjande av svenskt näringsliv utomlands samt för att beakta situationen för utlandsmyndigheternas visumhantering.

Upplysningskampanj om kommunismen

Inom anslaget till Regeringskansliet bör även avsättas medel till att genomföra en särskild upplysningskampanj om kommunismens brott mot mänskligheten. Till detta bör anslås tjugo miljoner kronor för 2004. Anslaget bör ligga kvar även för 2005 och 2006.

t

Stockholm den 6 oktober 2003

Gunnar Hökmark (m)

Henrik S Järrel (m)

Nils Fredrik Aurelius (m)

Hillevi Engström (m)

Cecilia Magnusson (m)

Yrkanden (1)

 1. Riksdagen anvisar i enlighet med vad som anförs i motionen till utgiftsområde 1, anslag 90:6 Regeringskansliet för budgetåret 2004 4.920.532.000 kr.
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.