Till innehåll på sidan

Utgiftsområde 1, Rikets styrelse, Presstöd

Motion 2003/04:K424 av Gunnar Hökmark m.fl. (m)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
Fristående motion
Tilldelat
Konstitutionsutskottet

Händelser

Inlämning
2003-10-07
Hänvisning
2003-10-15
Bordläggning
2003-10-15

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Förslag till riksdagsbeslut

 1. Riksdagen anvisar i enlighet med vad som anförs i motionen till utgiftsområde 1, anslag 27:2 Presstöd för budgetåret 2004 209.029.000 kr.

 2. Riksdagen beslutar att presstödet avvecklas helt fr.o.m. budgetåret 2005 i enlighet med vad som anförs i motionen.

 3. Riksdagen beslutar att Presstödsnämnden och Taltidningsnämnden avvecklas fr.o.m. budgetåret 2005 och att bevakningsuppgifter avseende ännu återstående lån m.m. övertas av Kammarkollegiet i enlighet med vad som anförs i motionen.

 4. Riksdagen anvisar i enlighet med vad som anförs i motionen till utgiftsområde 1, anslag 27:4 Radio- och TV-verket för budgetåret 2004 10.585.000 kr.

 5. Riksdagen anvisar i enlighet med vad som anförs i motionen till utgiftsområde 1, anslag 27:5 Granskningsnämnden för radio och TV för budgetåret 2004 7.568.000 kr.

Motiv för våra förslag

Regeringens inställning till presstödet grundas enligt vår mening på en överdriven tilltro till stödets positiva effekter för mångfalden, det fria ordet och den fria opinionsbildningen. Det stora antalet tidningsnedläggningar och hittills gjorda erfarenheter visar att presstödet till stor del använts för att täcka tidningarnas löpande utgifter i stället för att främja nödvändiga rationaliseringsåtgärder.

Den önskvärda effekten av presstödet hade varit att det använts till att göra tidningarna mindre beroende av statligt stöd, men i stället har tidningarna anpassat sig efter stödet och blivit permanent beroende av presstödet. Följden har blivit att ekonomiska problem inte har åtgärdats. Bidragen har ofta medverkat till att brister, som gjort att läsarna har flytt, har permanentats.

Härutöver innebär presstödet att konkurrensvillkoren gentemot icke-presstödstidningar snedvrids, vilket kan innebära att också tidningar som uppskattas av läsarna får ekonomiska svårigheter. Det är ett orimligt förhållande. Dessutom har det under senare år uppstått en utveckling där förstatidningen på orten köpt andratidningen och tillgodogjort sig det presstöd som betalas ut till dessa tidningar. Detta var inte tanken med presstödet. Mot denna bakgrund föreslår vi att presstödet avvecklas.

Avvecklingen av presstödet bör ske i två etapper. För budgetåret 2004 bör en besparing ske med 300.000.000 kronor. Det resterande beloppet bör lyftas ur budgeten för år 2005.

När presstödet avvecklats kommer Presstödsnämnden inte längre att ha någon uppgift att fylla och kan därmed avvecklas från och med den 1 januari 2005. De resterande uppgifterna, såsom bevakning av lån från Presstödsnämnden, kan till dess denna verksamhet helt har avvecklats handläggas av Kammarkollegiet. De uppgifter som rör fördelning av statligt stöd till radio- och kassettidningar överförs till Kammarkollegiet då detta stöd inte påverkas av vårt förslag att avskaffa presstödet.

Regeringen föreslår att Radio- och TV-verket under 2004 tillförs ytterligare en miljon kronor för insatser inom området icke-kommersiell lokal-TV. Anslaget skall användas för ett kunna slutföra ett uppdrag till Riksförbundet Öppna Kanaler i Sverige. Det är tveksamt om Radio- och TV-verket skall ägna sig åt den här typen av verksamhet. Vi anser därför att detta anslag inte bör beviljas.

En möjlighet vore att låta Post- och Telestyrelsen ta över Radio- och TV-verkets uppgifter varpå man skulle kunna avveckla Radio- och TV-verkets verksamhet. Denna möjlighet bör undersökas.

Regeringen föreslog i budgetpropositionen 2001 ökade anslag till Granskningsnämnden för radio och TV om drygt en miljon kronor under perioden 2002–2004 för utbudsstudier, arbete med utveckling av mångfalden i nyhetsutbudet samt för arbete i samband med lokalradioreformen. Vi anser att lokalradioreformen inte är acceptabel i ett samhälle som värnar om yttrandefriheten samt att utbudsstudier m m inte skall finansieras av staten varför vi föreslår en besparing av anslaget till Granskningsnämnden för år 2004 om 2.000.000 kronor.

Stockholm den 6 oktober 2003

Gunnar Hökmark (m)

Henrik S Järrel (m)

Nils Fredrik Aurelius (m)

Hillevi Engström (m)

Cecilia Magnusson (m)

Yrkanden (5)

 1. Riksdagen anvisar i enlighet med vad som anförs i motionen till utgiftsområde 1, anslag 27:2 Presstöd för budgetåret 2004 209.029.000 kr.
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 2. Riksdagen beslutar att presstödet avvecklas helt fr.o.m. budgetåret 2005 i enlighet med vad som anförs i motionen.
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 3. Riksdagen beslutar att Presstödsnämnden och Taltidningsnämnden avvecklas fr.o.m. budgetåret 2005 och att bevakningsuppgifter avseende ännu återstående lån m.m. övertas av Kammarkollegiet i enlighet med vad som anförs i motionen.
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 4. Riksdagen anvisar i enlighet med vad som anförs i motionen till utgiftsområde 1, anslag 27:4 Radio- och TV-verket för budgetåret 2004 10.585.000 kr.
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 5. Riksdagen anvisar i enlighet med vad som anförs i motionen till utgiftsområde 1, anslag 27:5 Granskningsnämnden för radio och TV för budgetåret 2004 7.568.000 kr.
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.