Uppgradering av Mora flygplats

Motion 2020/21:492 av Lars Adaktusson (KD)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
Fristående motion
Tilldelat
Trafikutskottet

Händelser

Inlämnad
2020-09-29
Granskad
2020-09-29
Hänvisad
2020-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

PDF
DOCX

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen bör ge Trafikverket i uppdrag att se över möjligheten att införa trafikplikt vid Mora flygplats samt utse samma flygplats till beredskapsflygplats och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Coronapandemin har i hög grad drabbat det svenska inrikesflyget. Situationen för landets regionala flygplatser är ytterst ansträngd med starkt begränsad trafik och växande ekonomiska underskott. Trots egna sparpaket och visst statsstöd är situationen på flera håll akut. Så har exempelvis Västerås kommun beslutat lägga ned sin flygplats medan Ängelholms flygplats med nöd och näppe kunnat räddas från nedläggning.

För företag och besöksnäring är den regionala flygtrafiken central. Det är den även ur ett bredare samhällsperspektiv. Transporter i form av ambulansflyg, brandspaning, sjöräddning eller stöd för polishelikoptrar pågår fortlöpande och definieras som samhällsviktiga.

Dessa transporter sker vid praktiskt taget alla landets regionala flygplatser. Det medför extra krav på att säkerställa öppethållande och stöd för verksamheten. Med dagens system är tio flygplatser utsedda till beredskapsflygplatser, vilket innebär att ekonomisk ersättning utgår för att ha beredskap att kunna ta emot akuta transporter dygnet runt.

I en statlig utredning, redovisad i juni 2020, föreslår Trafikverket att antalet beredskapsflygplatser utökas till 19, däribland Mora flygplats. Genom den geografiska lokaliseringen med närhet till såväl viktiga befolkningscentra som landsbygd har Mora flygplats en strategisk betydelse. Trots detta saknar flygplatsen sedan 2018 trafik för reguljär trafik.

I den flygplatsöversyn som regeringen inlett, men som ännu inte är klar, ska viktiga frågor avgöras. Det handlar om utökade statliga driftsbidrag och fler beredskapsflyg­platser, men också om upphandling av flygtrafik. I det sammanhanget är det angeläget att regeringen snarast öppnar för trafikplikt vid så många flygplatser som möjligt. Svenska Regionala Flygplatser framhåller att en flyglinje mycket väl kan trafikera flera orter.

Mot den bakgrunden måste behovet av väl fungerande flygtrafik till och från norra Dalarna särskilt beaktas. Regeringen har nyligen förlängt den så kallade temporära allmänna trafikplikten som innebär fler upphandlade flyglinjer runt om i landet för att säkerställa tillgänglighet under coronapandemin. Trafik till Mora flygplats finns dock inte med i denna utökade trafikplikt, vilket i sig understryker vikten av att regeringen ger Trafikverket i uppdrag att införa permanent trafikplikt vid Mora flygplats, samtidigt som flygplatsen formellt utses till en av landets beredskapsflygplatser.

Utan att åter trafikera flygplatsen i Mora minskas förutsättningarna för att leva upp till intentionerna i den glesbygdspolitik som lagts fast av riksdag och regering. Istället för att bidra till goda och rättvisa förutsättningar i olika delar av landet försvåras möjlig­heterna att nå målet om att hela Sverige ska leva.

 

 

Lars Adaktusson (KD)

 

 

Yrkanden (1)

 • 1.
  Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen bör ge Trafikverket i uppdrag att se över möjligheten att införa trafikplikt vid Mora flygplats samt utse samma flygplats till beredskapsflygplats och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Trafikutskottet
  Betänkande 2020/21:TU14
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag

Behandlas i betänkande (1)

Intressenter

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.