Till innehåll på sidan

Trafikskadeärenden och försäkringsbolagens egna läkares roll

Motion 2004/05:L233 av Tasso Stafilidis m.fl. (v)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
Fristående motion
Tilldelat
Lagutskottet

Händelser

Inlämning
2004-10-05
Hänvisning
2004-10-14
Bordläggning
2004-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Förslag till riksdagsbeslut

 1. Riksdagen begär att regeringen tillsätter en utredning som ser över försäkringsbolagens handläggning av trafikskadeärenden.

 2. Riksdagen begär att regeringen tillsätter en utredning som granskar försäkringsbolagens egna läkares roll vid skaderegleringen innefattande frågor om deras beroendeställning i förhållande till bolaget, deras medicinska ansvar och vilken vikt som i skaderegleringen tillmäts dessa läkares bedömning jämfört med de behandlande läkarnas bedömning.

Motivering

Vid regleringen av trafikskador, särskilt de svårbedömda whiplash-skadorna, hamnar ofta den trafikskadade i ett underläge gentemot försäkringsbolaget. Vi menar att det beror på att försäkringsbolaget har tillgång till fler läkare vid den medicinska bedömningen och att bolagen numera sällan beviljar juridiskt ombud till den drabbade.

Vi vill också framhålla det faktum att försäkringsbolagets egen läkares bedömning ofta blir avgörande vid oenighet med den behandlande läkaren. Vänsterpartiet anser att detta lojalitetsförhållande mellan parterna är orimligt, inte minst med tanke på att försäkringsbolagets läkare ofta gör sin bedömning på handlingarna och sällan träffar den skadelidande alls. Det är också anmärkningsvärt att varken försäkringsbolagets läkare i sin funktion som sakkunnig eller Trafikskadenämndens medicinska rådgivare står under Socialstyrelsens tillsyn.

Finansinspektionen har på regeringens uppdrag undersökt hur trafikskadeärenden handhas av försäkringsbolagen. I rapporten "Stärkt skydd för trafikskadade - åtgärder och förslag" (dnr 03-513-601) presenterar Finansinspektionen sin analys av situationen och förslag till förbättringar. Enligt vår mening ger emellertid inte rapporten tillräckligt underlag för att fatta beslut om vilka åtgärder som bör vidtas, bl.a. finns det brister i den del som behandlar relationen mellan försäkringsbolagen och deras läkare.

Vänsterpartiet anser att det behöver genomföras en djupare analys än den som Finansinspektionen har presenterat. Socialstyrelsen har med anledning av ett uppdrag från regeringen i januari 2004 presenterat en rapport om tillsyn över försäkringsläkare (dnr 00-10798/03). Enligt Socialstyrelsens bedömning är det av vikt för de trafikskadade att förtroendeproblemet då det gäller försäkringsbolagens medicinska rådgivare åtgärdas (dnr 00-10798/03 s. 6).

Vänsterpartiet anser att en utredning som uppmärksammar och ser över försäkringsbolagens egna läkares roll i skaderegleringen, innefattande frågor om deras beroendeställning i förhållande till bolaget, deras medicinska ansvar och vilken vikt som i skaderegleringen tillmäts dessa läkares bedömning jämfört med de behandlande läkarnas bedömning, ska tillsättas. Detta bör riksdagen som sin mening ge regeringen till känna.

Utredningen bör också behandla frågan om försäkringsbolagens handläggningstider och komma med förslag på hur de kan bli kortare och mer förutsägbara. Detta bör riksdagen som sin mening ge regeringen till känna.

Stockholm den 27 september 2004

Tasso Stafilidis (v)

Rossana Dinamarca (v)

Mats Einarsson (v)

Siv Holma (v)

Rolf Olsson (v)

Peter Pedersen (v)

Per Rosengren (v)

Alice Åström (v)

Yrkanden (2)

 • 1
  Riksdagen begär att regeringen tillsätter en utredning som ser över försäkringsbolagens handläggning av trafikskadeärenden.
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 • 2
  Riksdagen begär att regeringen tillsätter en utredning som granskar försäkringsbolagens egna läkares roll vid skaderegleringen innefattande frågor om deras beroendeställning i förhållande till bolaget, deras medicinska ansvar och vilken vikt som i skaderegleringen tillmäts dessa läkares bedömning jämfört med de behandlande läkarnas bedömning.
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.