Till innehåll på sidan

Tomträttslagstiftningen

Motion 2010/11:C332 av Carina Moberg m.fl. (S)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
Fristående motion
Tilldelat
Civilutskottet

Händelser

Inlämning
2010-10-27
Numrering
2010-10-29

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

DOC
PDF

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om behovet av att skyndsamt se över tomträttslagstiftningen.

Motivering

Det finns nästan 70 000 småhustomträtter i 55 kommuner i hela landet. För den enskilde har tomträtten blivit en alltmer otrygg upplåtelseform som helt saknar förutsägbara spelregler.

Under de senaste åren har vi kunnat ta del av flera exempel där enskilda småhusägare drabbats av kraftigt höjda tomträttsavgälder som inneburit att man tvingats att sälja sitt hus och flytta. De kraftigt höjda avgälderna innebär ett otryggt boende utan egentligt besittningsskydd. Att bo med tomträtt innebär i praktiken att den enskilda familjen är rättslös mot kommuners sätt att hantera tomträttsavgälden. Konsekvensen blir att många inte har råd att bo kvar och tvingas att flytta. Det är en situation som inte sällan drabbar äldre människor som bott länge i sitt radhus eller sin villa. Eftersom tomträttsavgälderna är ett kommunalt ansvar är de boende beroende av den egna kommunens ”tomträttspolitik”. Det kan konstateras att det i dag är väldigt stora skillnader i hur kommunerna hanterar avgälderna. Om man exempelvis bor i det borgerligt styrda Nacka ”beskattas” man som husägare hårdare än om man bor i det socialdemokratiskt styrda Göteborg. I Göteborg har man infört ett system med avgäldsränta för att göra boendet mer förutsägbart.

En översyn av tomträttslagstiftningen har gjorts i början av 1990-talet, men sedan dess har situationen för ägarna till småhus med tomträtt förändrats kraftigt, inte minst utifrån förändringar av boendebeskattningen och markvärdesstegringar av stora mått. Grundtanken med tomträttsinstrumentet har många fördelar; behovet av förändring blir alltmer aktuell.

I flera kommuner, bl.a. Sigtuna och Södertälje, försöker ansvariga politiker hitta nya vägar för att bygga bostäder av olika typ för breda grupper i samhället. Småhus på hyrd mark bör vara ett verktyg, möjligt att använda sig av. Vi behöver modernisera tomträttslagstiftningen inte bara för dem som redan bor på mark upplåten med tomträtt, utan också för att fler ska kunna göra det i framtiden. Likaväl som bruksvärdessystemet innebär att hyresgäster ska kunna känna sig trygga i sitt boende anser vi att tomträttsreglerna bör innehålla någon form av generella skyddsregler mot oskäliga avgäldsökningar.

Det finns ett brett stöd bland riksdagens partier för aktion i frågan. Nu gäller det att gå från ord till handling. Vi anser att det behövs en skyndsam översyn av tomträttslagstiftningen.

Stockholm den 27 oktober 2010

Carina Moberg (S)

Yrkanden (1)

 1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om behovet av att skyndsamt se över tomträttslagstiftningen.
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.