Till innehåll på sidan

Tillväxtagenda för Sverige

Motion 2003/04:Fi240 av Lars Leijonborg m.fl. (fp)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
Fristående motion
Tilldelat
Finansutskottet

Händelser

Inlämning
2003-10-07
Hänvisning
2003-10-15
Bordläggning
2003-10-15

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Motion till riksdagen

2003/04:Fi240

av Lars Leijonborg m.fl. (fp)

Tillväxtagenda för Sverige

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen godkänner de allmänna riktlinjerna för den ekonomiska politiken som Folkpartiet liberalerna förordar enligt vad som anförs i motionen.

Riksdagen fastställer utgiftstaket för staten inklusive ålderspensionssystemet vid sidan av statsbudgeten till 854 miljarder kronor för år 2004, 883 miljarder kronor för år 2005 samt till 908 miljarder kronor för år 2006.

Riksdagen godkänner beräkningen av de offentliga utgifterna för åren 2004, 2005 och 2006 enligt vad som anförs i motionen.

Riksdagen godkänner beräkningen av statsbudgetens inkomster för åren 2004, 2005 och 2006 enligt vad som anförs i motionen (tabell 11).

Riksdagen fastställer att

Yrkanden (62)

 1. Riksdagen godkänner de allmänna riktlinjerna för den ekonomiska politiken som Folkpartiet liberalerna förordar enligt vad som anförs i motionen.
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  Avslag, Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 2. Riksdagen fastställer utgiftstaket för staten inklusive ålderspensionssystemet vid sidan av statsbudgeten till 854 miljarder kronor för år 2004, 883 miljarder kronor för år 2005 samt till 908 miljarder kronor för år 2006.
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 3. Riksdagen godkänner beräkningen av de offentliga utgifterna för åren 2004, 2005 och 2006 enligt vad som anförs i motionen.
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 4. Riksdagen godkänner beräkningen av statsbudgetens inkomster för åren 2004, 2005 och 2006 enligt vad som anförs i motionen (tabell 11).
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 5. Riksdagen fastställer att målet för det finansiella sparandet i staten skall vara i balans över konjunkturcykeln.
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 6. Riksdagen fastställer det finansiella sparandet i staten för 2004 till -1,4 % av bruttonationalprodukten.
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 7. Riksdagen godkänner beräkningen av det finansiella sparandet i den offentliga sektorn enligt vad som anförs i motionen (tabell 10).
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 8. Riksdagen beslutar om fördelning av utgifter för 2004 på utgiftsområden i enlighet med vad som anförs i motionen (tabell 13).
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 9. Riksdagen godkänner beräkningen av utgifter på utgiftsområden för 2005 och 2006 enligt vad som anförs i motionen (tabell 13).
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 10. Riksdagen godkänner beräkningen av förändringar av anslagsbehållningar för 2004 enligt vad som anförs i motionen (tabell 13).
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 11. Riksdagen godkänner den preliminära fördelningen av utgifterna på utgiftsområden för 2005 och 2006 som riktlinje för regeringens budgetarbete enligt vad som anförs i motionen (tabell 13).
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 12. Riksdagen godkänner beräkningen av utgifterna för ålderspensionssystemet vid sidan av statsbudgeten för 2004 (tabell 13).
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 13. Riksdagen anvisar för 2004 anslagen under utgiftsområde 1 Rikets styrelse enligt uppställningen i tabell 12,
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 14. Riksdagen anvisar för 2004 anslagen under utgiftsområde 2 Samhällsekonomi och finansförvaltning, utgiftsområde 25 Allmänna bidrag till kommuner, utgiftsområde 26 Statsskuldsräntor m.m. och utgiftsområde 27 Avgiften till Europeiska gemenskapen enligt uppställningen i tabell 12.
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 15. Riksdagen anvisar för 2004 anslagen under utgiftsområde 3 Skatt, tull och exekution enligt uppställningen i tabell 12.
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 16. Riksdagen anvisar för 2004 anslagen under utgiftsområde 4 Rättsväsendet enligt uppställningen i tabell 12,
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 17. Riksdagen anvisar för 2004 anslagen under utgiftsområde 6 Försvar samt beredskap mot sårbarhet enligt uppställningen i tabell 12,
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 18. Riksdagen anvisar för 2004 anslagen under utgiftsområde 5 Internationell samverkan samt utgiftsområde 7 Internationellt bistånd enligt uppställningen i tabell 12,
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 19. Riksdagen anvisar för 2004 anslagen under utgiftsområde 8 Invandrare och flyktingar, utgiftsområde 10 Ekonomisk trygghet vid sjukdom och handikapp, utgiftsområde 11 Ekonomisk trygghet vid ålderdom samt utgiftsområde 12 Ekonomisk trygghet för familjer och barn enligt uppställningen i tabell 12.
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 20. Riksdagen anvisar för 2004 anslagen under utgitsområde 9 Hälso, sjukvård och social omsorg enligt uppställningen i tabell 12, Anslag (tusental kronor) 13:2 Bidrag för läkemedelsförmånen -300 000 kr, 13:3 Bidrag till hälso- och sjukvård 755 000 kr, 14:8 Alkohol- och narkotikapolitiska åtgärder 200 000 kr, 16:7 Bilstöd till handikappade 70 000 kr, 16:8 Kostnader för statlig assistansersättning 300 000 kr, 17:1 Stimulansbidrag och åtgärder inom äldrepolitiken 70 000 kr, 18:1 Bidrag till utveckling av socialt arbete m.m. 10 000 kr, Nytt anslag Psykiatri 500 000 kr, Nytt anslag Tillgänglighetsreform 500 000 kr.
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 21. Riksdagen anvisar för 2004 anslagen under utgiftsområde 13 Arbetsmarknad samt utgiftsområde 14 Arbetsliv enligt uppställningen i tabell 12,
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  Avslag, Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 22. Riksdagen anvisar för budgetåret 2004 anslagen under utgiftsområde 15 Studiestöd och utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning med de ändringar i förhållande till regeringens förslag som framgår av i motionen redovisad uppställning.
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 23. Riksdagen anvisar för 2004 anslagen under utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid enligt uppställningen i tabell 12; 27:1 Statens biografbyrå; -3 500 000; 28:1 Statens kulturråd; -7 500 000; 28:5 Bidrag till Riksteatern, Operan, Dramaten, Dansens Hus, Svenska rikskonserter; -26 000 000; 28:6 Bidrag till regional musikverksamhet m.m.; 30 000 000; 28:7 Bidrag till vissa teater-, dans- och musikändamål; 11 000 000; 28:9 Litteraturstöd; 9 500 000; 28:10 Stöd till kulturtidskrifter; 3 000 000; 28:15 Konstnärlig gestaltning av den gemensamma miljön; -10 000 000; 28:28 Centrala museer: Myndigheter; 13 000 000; 28:29 Centrala museer: Stiftelser; 5 000 000; 28:30 Bidrag till regionala museer; 16 500 000; 28:33 Riksutställningar -5 000 000; 28:39 Stöd till trossamfund 10 000 000; Nytt anslag; Möte mellan kulturer 4 000 000;
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 24. Riksdagen anvisar för 2004 anslagen under utgiftsområde 18 Samhällsplanering, bostadsförsörjning och byggande enligt uppställningen i tabell 12,
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 25. Riksdagen anvisar för 2004 anslagen under utgiftsområde 19 Regional utjämning och utveckling, utgiftsområde 21 Energi och utgiftsområde 24 Näringsliv enligt uppställningen i tabell 12,
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 26. Riksdagen anvisar för 2004 anslagen under utgiftsområde 20 Allmän miljö- och naturvård samt utgiftsområde 23 Jord- och skogsbruk, fiske med anslutande näringar enligt uppställningen i tabell 12,
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 27. Riksdagen anvisar för 2004 anslagen under utgiftsområde 22 Kommunikationer enligt uppställningen i tabell 12.
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 28. Riksdagen begär hos regeringen förslag till lagändring så att sjukförsäkringens kostnader för trafikolyckor förs över från sjukförsäkringen till trafikförsäkringen.
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 29. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om avveckling av det statliga bolagsinnehavet.
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 30. Riksdagen begär hos regeringen förslag om att det i Riksgäldskontoret inrättade särskilda kontot för insatser i av staten hel- och delägda aktiebolag avskaffas.
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 31. Riksdagen godkänner vad som i motionen anförs om skattepolitikens långsiktiga inriktning.
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 32. Riksdagen godkänner vad som i motionen anförs om behovet av en långsiktig skattereform.
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 33. Riksdagen beslutar att regeringens förslag om lag till särskild skattereduktion vid 2005 års taxering avslås.
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 34. Riksdagen beslutar att regeringens förslag om lag till ändring i lagen om skatt på energi avslås till de delar som avser höjd koldioxidskatt och höjd elskatt för hushåll och service.
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 35. Riksdagen beslutar att regeringens förslag om lag till ändring i inkomstskattelagen avslås till den del som avser uppräkning av skiktgränser för statlig skatt på förvärvsinkomster inför inkomståret 2004.
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 36. Riksdagen beslutar att regeringens förslag till lag om ändring i lagen om skattereduktion för utgifter för vissa anslutningar för tele- och datakommunikation avslås.
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 37. Riksdagen beslutar att förslaget att bemyndiga regeringen att för det under utgiftsområde 16 uppförda ramanslaget 25:18 Bidrag till kvalificerad yrkesutbildning, besluta om bidrag till kvalificerad yrkesutbildning som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför utgifter på högst 2 105 859 000 kr under 2004-2008 avslås.
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 38. Riksdagen beslutar att förslaget att bemyndiga regeringen att genom utdelning eller annat förfarande överta aktierna i det dotterbolag som Vasallen AB har bildat för att förvärva kommunala bostadsfastigheter avslås.
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 39. Riksdagen anvisar för 2004 anslagen under utgiftsområde 2 Samhällsekonomi och finansförvaltning, utgiftsområde 25 Allmänna bidrag till kommuner, utgiftsområde 26 Statsskuldsräntor m.m. och utgiftsområde 27 Avgiften till Europeiska gemenskapen enligt uppställningen i tabell 12.
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 40. Riksdagen anvisar för 2004 anslagen under utgiftsområde 2 Samhällsekonomi och finansförvaltning, utgiftsområde 25 Allmänna bidrag till kommuner, utgiftsområde 26 Statsskuldsräntor m.m. och utgiftsområde 27 Avgiften till Europeiska gemenskapen enligt uppställningen i tabell 12.
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 41. Riksdagen anvisar för 2004 anslagen under utgiftsområde 2 Samhällsekonomi och finansförvaltning, utgiftsområde 25 Allmänna bidrag till kommuner, utgiftsområde 26 Statsskuldsräntor m.m. och utgiftsområde 27 Avgiften till Europeiska gemenskapen enligt uppställningen i tabell 12.
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 42. Riksdagen anvisar för 2004 anslagen under utgiftsområde 5 Internationell samverkan samt utgiftsområde 7 Internationellt bistånd enligt uppställningen i tabell 12,
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 43. Riksdagen anvisar för 2004 anslagen under utgiftsområde 8 Invandrare och flyktingar, utgiftsområde 10 Ekonomisk trygghet vid sjukdom och handikapp, utgiftsområde 11 Ekonomisk trygghet vid ålderdom samt utgiftsområde 12 Ekonomisk trygghet för familjer och barn enligt uppställningen i tabell 12.
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 44. Riksdagen anvisar för 2004 anslagen under utgiftsområde 8 Invandrare och flyktingar, utgiftsområde 10 Ekonomisk trygghet vid sjukdom och handikapp, utgiftsområde 11 Ekonomisk trygghet vid ålderdom samt utgiftsområde 12 Ekonomisk trygghet för familjer och barn enligt uppställningen i tabell 12.
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 45. Riksdagen anvisar för 2004 anslagen under utgiftsområde 8 Invandrare och flyktingar, utgiftsområde 10 Ekonomisk trygghet vid sjukdom och handikapp, utgiftsområde 11 Ekonomisk trygghet vid ålderdom samt utgiftsområde 12 Ekonomisk trygghet för familjer och barn enligt uppställningen i tabell 12.
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 46. Riksdagen anvisar för budgetåret 2004 anslagen under utgiftsområde 15 Studiestöd och utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning med de ändringar i förhållande till regeringens förslag som framgår av i motionen redovisad uppställning.
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 47. Riksdagen anvisar för 2004 anslagen under utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid enligt uppställningen i tabell 12; 27:1 Statens biografbyrå; -3 500 000; 28:1 Statens kulturråd; -7 500 000; 28:5 Bidrag till Riksteatern, Operan, Dramaten, Dansens Hus, Svenska rikskonserter; -26 000 000; 28:6 Bidrag till regional musikverksamhet m.m.; 30 000 000; 28:7 Bidrag till vissa teater-, dans- och musikändamål; 11 000 000; 28:9 Litteraturstöd; 9 500 000; 28:10 Stöd till kulturtidskrifter; 3 000 000; 28:15 Konstnärlig gestaltning av den gemensamma miljön; -10 000 000; 28:28 Centrala museer: Myndigheter; 13 000 000; 28:29 Centrala museer: Stiftelser; 5 000 000; 28:30 Bidrag till regionala museer; 16 500 000; 28:33 Riksutställningar -5 000 000; 28:39 Stöd till trossamfund 10 000 000; Nytt anslag; Möte mellan kulturer 4 000 000;
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 48. Riksdagen anvisar för 2004 anslagen under utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid enligt uppställningen i tabell 12; 27:1 Statens biografbyrå; -3 500 000; 28:1 Statens kulturråd; -7 500 000; 28:5 Bidrag till Riksteatern, Operan, Dramaten, Dansens Hus, Svenska rikskonserter; -26 000 000; 28:6 Bidrag till regional musikverksamhet m.m.; 30 000 000; 28:7 Bidrag till vissa teater-, dans- och musikändamål; 11 000 000; 28:9 Litteraturstöd; 9 500 000; 28:10 Stöd till kulturtidskrifter; 3 000 000; 28:15 Konstnärlig gestaltning av den gemensamma miljön; -10 000 000; 28:28 Centrala museer: Myndigheter; 13 000 000; 28:29 Centrala museer: Stiftelser; 5 000 000; 28:30 Bidrag till regionala museer; 16 500 000; 28:33 Riksutställningar -5 000 000; 28:39 Stöd till trossamfund 10 000 000; Nytt anslag; Möte mellan kulturer 4 000 000;
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 49. Riksdagen anvisar för 2004 anslagen under utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid enligt uppställningen i tabell 12; 27:1 Statens biografbyrå; -3 500 000; 28:1 Statens kulturråd; -7 500 000; 28:5 Bidrag till Riksteatern, Operan, Dramaten, Dansens Hus, Svenska rikskonserter; -26 000 000; 28:6 Bidrag till regional musikverksamhet m.m.; 30 000 000; 28:7 Bidrag till vissa teater-, dans- och musikändamål; 11 000 000; 28:9 Litteraturstöd; 9 500 000; 28:10 Stöd till kulturtidskrifter; 3 000 000; 28:15 Konstnärlig gestaltning av den gemensamma miljön; -10 000 000; 28:28 Centrala museer: Myndigheter; 13 000 000; 28:29 Centrala museer: Stiftelser; 5 000 000; 28:30 Bidrag till regionala museer; 16 500 000; 28:33 Riksutställningar -5 000 000; 28:39 Stöd till trossamfund 10 000 000; Nytt anslag; Möte mellan kulturer 4 000 000;
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 50. Riksdagen anvisar för 2004 anslagen under utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid enligt uppställningen i tabell 12; 27:1 Statens biografbyrå; -3 500 000; 28:1 Statens kulturråd; -7 500 000; 28:5 Bidrag till Riksteatern, Operan, Dramaten, Dansens Hus, Svenska rikskonserter; -26 000 000; 28:6 Bidrag till regional musikverksamhet m.m.; 30 000 000; 28:7 Bidrag till vissa teater-, dans- och musikändamål; 11 000 000; 28:9 Litteraturstöd; 9 500 000; 28:10 Stöd till kulturtidskrifter; 3 000 000; 28:15 Konstnärlig gestaltning av den gemensamma miljön; -10 000 000; 28:28 Centrala museer: Myndigheter; 13 000 000; 28:29 Centrala museer: Stiftelser; 5 000 000; 28:30 Bidrag till regionala museer; 16 500 000; 28:33 Riksutställningar -5 000 000; 28:39 Stöd till trossamfund 10 000 000; Nytt anslag; Möte mellan kulturer 4 000 000;
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 51. Riksdagen anvisar för 2004 anslagen under utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid enligt uppställningen i tabell 12; 27:1 Statens biografbyrå; -3 500 000; 28:1 Statens kulturråd; -7 500 000; 28:5 Bidrag till Riksteatern, Operan, Dramaten, Dansens Hus, Svenska rikskonserter; -26 000 000; 28:6 Bidrag till regional musikverksamhet m.m.; 30 000 000; 28:7 Bidrag till vissa teater-, dans- och musikändamål; 11 000 000; 28:9 Litteraturstöd; 9 500 000; 28:10 Stöd till kulturtidskrifter; 3 000 000; 28:15 Konstnärlig gestaltning av den gemensamma miljön; -10 000 000; 28:28 Centrala museer: Myndigheter; 13 000 000; 28:29 Centrala museer: Stiftelser; 5 000 000; 28:30 Bidrag till regionala museer; 16 500 000; 28:33 Riksutställningar -5 000 000; 28:39 Stöd till trossamfund 10 000 000; Nytt anslag; Möte mellan kulturer 4 000 000;
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 52. Riksdagen anvisar för 2004 anslagen under utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid enligt uppställningen i tabell 12; 27:1 Statens biografbyrå; -3 500 000; 28:1 Statens kulturråd; -7 500 000; 28:5 Bidrag till Riksteatern, Operan, Dramaten, Dansens Hus, Svenska rikskonserter; -26 000 000; 28:6 Bidrag till regional musikverksamhet m.m.; 30 000 000; 28:7 Bidrag till vissa teater-, dans- och musikändamål; 11 000 000; 28:9 Litteraturstöd; 9 500 000; 28:10 Stöd till kulturtidskrifter; 3 000 000; 28:15 Konstnärlig gestaltning av den gemensamma miljön; -10 000 000; 28:28 Centrala museer: Myndigheter; 13 000 000; 28:29 Centrala museer: Stiftelser; 5 000 000; 28:30 Bidrag till regionala museer; 16 500 000; 28:33 Riksutställningar -5 000 000; 28:39 Stöd till trossamfund 10 000 000; Nytt anslag; Möte mellan kulturer 4 000 000;
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 53. Riksdagen anvisar för 2004 anslagen under utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid enligt uppställningen i tabell 12; 27:1 Statens biografbyrå; -3 500 000; 28:1 Statens kulturråd; -7 500 000; 28:5 Bidrag till Riksteatern, Operan, Dramaten, Dansens Hus, Svenska rikskonserter; -26 000 000; 28:6 Bidrag till regional musikverksamhet m.m.; 30 000 000; 28:7 Bidrag till vissa teater-, dans- och musikändamål; 11 000 000; 28:9 Litteraturstöd; 9 500 000; 28:10 Stöd till kulturtidskrifter; 3 000 000; 28:15 Konstnärlig gestaltning av den gemensamma miljön; -10 000 000; 28:28 Centrala museer: Myndigheter; 13 000 000; 28:29 Centrala museer: Stiftelser; 5 000 000; 28:30 Bidrag till regionala museer; 16 500 000; 28:33 Riksutställningar -5 000 000; 28:39 Stöd till trossamfund 10 000 000; Nytt anslag; Möte mellan kulturer 4 000 000;
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 54. Riksdagen anvisar för 2004 anslagen under utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid enligt uppställningen i tabell 12; 27:1 Statens biografbyrå; -3 500 000; 28:1 Statens kulturråd; -7 500 000; 28:5 Bidrag till Riksteatern, Operan, Dramaten, Dansens Hus, Svenska rikskonserter; -26 000 000; 28:6 Bidrag till regional musikverksamhet m.m.; 30 000 000; 28:7 Bidrag till vissa teater-, dans- och musikändamål; 11 000 000; 28:9 Litteraturstöd; 9 500 000; 28:10 Stöd till kulturtidskrifter; 3 000 000; 28:15 Konstnärlig gestaltning av den gemensamma miljön; -10 000 000; 28:28 Centrala museer: Myndigheter; 13 000 000; 28:29 Centrala museer: Stiftelser; 5 000 000; 28:30 Bidrag till regionala museer; 16 500 000; 28:33 Riksutställningar -5 000 000; 28:39 Stöd till trossamfund 10 000 000; Nytt anslag; Möte mellan kulturer 4 000 000;
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 55. Riksdagen anvisar för 2004 anslagen under utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid enligt uppställningen i tabell 12; 27:1 Statens biografbyrå; -3 500 000; 28:1 Statens kulturråd; -7 500 000; 28:5 Bidrag till Riksteatern, Operan, Dramaten, Dansens Hus, Svenska rikskonserter; -26 000 000; 28:6 Bidrag till regional musikverksamhet m.m.; 30 000 000; 28:7 Bidrag till vissa teater-, dans- och musikändamål; 11 000 000; 28:9 Litteraturstöd; 9 500 000; 28:10 Stöd till kulturtidskrifter; 3 000 000; 28:15 Konstnärlig gestaltning av den gemensamma miljön; -10 000 000; 28:28 Centrala museer: Myndigheter; 13 000 000; 28:29 Centrala museer: Stiftelser; 5 000 000; 28:30 Bidrag till regionala museer; 16 500 000; 28:33 Riksutställningar -5 000 000; 28:39 Stöd till trossamfund 10 000 000; Nytt anslag; Möte mellan kulturer 4 000 000;
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 56. Riksdagen anvisar för 2004 anslagen under utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid enligt uppställningen i tabell 12; 27:1 Statens biografbyrå; -3 500 000; 28:1 Statens kulturråd; -7 500 000; 28:5 Bidrag till Riksteatern, Operan, Dramaten, Dansens Hus, Svenska rikskonserter; -26 000 000; 28:6 Bidrag till regional musikverksamhet m.m.; 30 000 000; 28:7 Bidrag till vissa teater-, dans- och musikändamål; 11 000 000; 28:9 Litteraturstöd; 9 500 000; 28:10 Stöd till kulturtidskrifter; 3 000 000; 28:15 Konstnärlig gestaltning av den gemensamma miljön; -10 000 000; 28:28 Centrala museer: Myndigheter; 13 000 000; 28:29 Centrala museer: Stiftelser; 5 000 000; 28:30 Bidrag till regionala museer; 16 500 000; 28:33 Riksutställningar -5 000 000; 28:39 Stöd till trossamfund 10 000 000; Nytt anslag; Möte mellan kulturer 4 000 000;
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 57. Riksdagen anvisar för 2004 anslagen under utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid enligt uppställningen i tabell 12; 27:1 Statens biografbyrå; -3 500 000; 28:1 Statens kulturråd; -7 500 000; 28:5 Bidrag till Riksteatern, Operan, Dramaten, Dansens Hus, Svenska rikskonserter; -26 000 000; 28:6 Bidrag till regional musikverksamhet m.m.; 30 000 000; 28:7 Bidrag till vissa teater-, dans- och musikändamål; 11 000 000; 28:9 Litteraturstöd; 9 500 000; 28:10 Stöd till kulturtidskrifter; 3 000 000; 28:15 Konstnärlig gestaltning av den gemensamma miljön; -10 000 000; 28:28 Centrala museer: Myndigheter; 13 000 000; 28:29 Centrala museer: Stiftelser; 5 000 000; 28:30 Bidrag till regionala museer; 16 500 000; 28:33 Riksutställningar -5 000 000; 28:39 Stöd till trossamfund 10 000 000; Nytt anslag; Möte mellan kulturer 4 000 000;
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 58. Riksdagen anvisar för 2004 anslagen under utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid enligt uppställningen i tabell 12; 27:1 Statens biografbyrå; -3 500 000; 28:1 Statens kulturråd; -7 500 000; 28:5 Bidrag till Riksteatern, Operan, Dramaten, Dansens Hus, Svenska rikskonserter; -26 000 000; 28:6 Bidrag till regional musikverksamhet m.m.; 30 000 000; 28:7 Bidrag till vissa teater-, dans- och musikändamål; 11 000 000; 28:9 Litteraturstöd; 9 500 000; 28:10 Stöd till kulturtidskrifter; 3 000 000; 28:15 Konstnärlig gestaltning av den gemensamma miljön; -10 000 000; 28:28 Centrala museer: Myndigheter; 13 000 000; 28:29 Centrala museer: Stiftelser; 5 000 000; 28:30 Bidrag till regionala museer; 16 500 000; 28:33 Riksutställningar -5 000 000; 28:39 Stöd till trossamfund 10 000 000; Nytt anslag; Möte mellan kulturer 4 000 000;
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 59. Riksdagen anvisar för 2004 anslagen under utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid enligt uppställningen i tabell 12; 27:1 Statens biografbyrå; -3 500 000; 28:1 Statens kulturråd; -7 500 000; 28:5 Bidrag till Riksteatern, Operan, Dramaten, Dansens Hus, Svenska rikskonserter; -26 000 000; 28:6 Bidrag till regional musikverksamhet m.m.; 30 000 000; 28:7 Bidrag till vissa teater-, dans- och musikändamål; 11 000 000; 28:9 Litteraturstöd; 9 500 000; 28:10 Stöd till kulturtidskrifter; 3 000 000; 28:15 Konstnärlig gestaltning av den gemensamma miljön; -10 000 000; 28:28 Centrala museer: Myndigheter; 13 000 000; 28:29 Centrala museer: Stiftelser; 5 000 000; 28:30 Bidrag till regionala museer; 16 500 000; 28:33 Riksutställningar -5 000 000; 28:39 Stöd till trossamfund 10 000 000; Nytt anslag; Möte mellan kulturer 4 000 000;
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 60. Riksdagen anvisar för 2004 anslagen under utgiftsområde 19 Regional utjämning och utveckling, utgiftsområde 21 Energi och utgiftsområde 24 Näringsliv enligt uppställningen i tabell 12,
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 61. Riksdagen anvisar för 2004 anslagen under utgiftsområde 19 Regional utjämning och utveckling, utgiftsområde 21 Energi och utgiftsområde 24 Näringsliv enligt uppställningen i tabell 12,
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 62. Riksdagen anvisar för 2004 anslagen under utgiftsområde 20 Allmän miljö- och naturvård samt utgiftsområde 23 Jord- och skogsbruk, fiske med anslutande näringar enligt uppställningen i tabell 12,
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.