Sverige bör snarast söka medlemskap i Nato

Motion 2016/17:802 av Annicka Engblom m.fl. (M)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
Fristående motion
Tilldelat
Utrikesutskottet

Händelser

Inlämnad
2016-10-03
Granskad
2016-10-03
Hänvisad
2016-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

PDF
DOCX

 

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att Sverige snarast bör söka medlemskap i Nato och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Under kalla krigets dagar var Sveriges kontakter med Nato få och de som togs var ytterst hemliga. Det var känsligt att ens antyda att Sverige på något sätt hade verksamhet som kunde förknippas med organisationen. Idag ser vi att förutsättningarna är helt annorlunda. Nato har genomgått en enorm utveckling under de sista tio åren.

Också omvärlden har genomgått stora förändringar vilket naturligtvis har inneburit att försvarssamarbetet har utvecklats över tid. Inte minst har också Sveriges roll i förhållande till Nato successivt stärkts. Som exempel genomförs två av tre svenska militära övningar nu tillsammans med Nato-länder.

Sverige har liksom Finland ett intensivt och nära samarbete med Nato utan att för den skull innefattas av några försvarsgarantier. Vi har ett stort utbyte och utvecklar vår egen förmåga utan att egentligen dra nytta av de möjligheter som gäller för fullvärdiga medlemmar. Det är inte optimalt. Med ett medlemskap skulle våra möjligheter att påverka Natos politiska och strategiska inriktning öka avsevärt.

Det ökade svenska samarbetet med försvarsorganisationen har under senare tid visat ett växande stöd i folkopinionen. Inte minst på grundval av den kraftigt försämrade säkerhetssituationen i Östersjöregionen, främst frammanat av ett allt mer aggressivt och provokativt uppträdande av ryska marin- och luftstridskrafter på och över Östersjön, som i det närmaste fört oss tillbaka till ett säkerhetspolitiskt läge som det under kalla kriget. Detta, tillsammans med Rysslands annektering av delar av Ukraina och den allmänna oro detta skapar även i vårt omedelbara närområde, ökar anledningen för Sverige att på allvar inleda processen för att ansöka om ett svenskt Nato-medlemskap.

Politikens främsta uppgift är att trygga säkerheten för befolkningen. Detta genom en stark polisiär och militär förmåga, nationellt och internationellt, för att upprätthålla ordning i samhället och försvara våra gränser mot yttre hot. Sverige har dock idag en betydligt mer nerskalad försvarsförmåga än under Kalla krigets dagar för att enbart kunna lita till den forna doktrinen om neutralitet i fred för alliansfrihet i krig. Av de val som står till buds är en anslutning till den västliga försvarsorganisationen Nato den enda rimliga för att ytterligare trygga vårt lands säkerhet i händelse av att den oroande säkerhetsutvecklingen vi nu ser fortsätter.

Detta fastslogs i regeringens egen utredning Säkerhet i ny tid (SOU 2016:57) på följande vis:

Ett Natomedlemskap skulle innebära att Sverige omfattas av de rättigheter och skyldigheter som Washingtonfördraget ger medlemmarna och där artikel 5 står i centrum. På ett vardagligt politiskt plan vore den mest uppenbara konsekvensen av Natomedlemskap att Sverige fick tillgång till en multilateral transatlantisk plattform för att driva svenska säkerhetspolitiska intressen.

Den mest påtagliga militära effekten av ett Natomedlemskap vore av allt att döma att den osäkerhet som i dag råder om hur ett gemensamt uppträdande i en Östersjökris skulle gestalta sig, undanröjs och att västs samlade konfliktavhållande förmåga därigenom sannolikt skulle öka.

Nyligen beslutade Sveriges Överbefälhavare om permanent grupperade förband på Gotland. Beslutet grundade sig i den över tid försämrade säkerhetssituationen i närområdet och behovet av en ökad militär närvaro, vilken konstaterats i det försvarspolitiska inriktningsbeslutet. Några dagar senare gick både Försvarsmakten och Säkerhetspolisen ut med varningar om misstänkt spionage mot militära skyddsobjekt och även uppsökande verksamhet mot enskilda anställda.

En anslutning för Sverige till Nato kan idag knappast ses som ett vågspel i dagens säkerhetspolitiska läge. Snarare tvärtom. Genom att Sverige dessutom genomfört en stor omorganisation av försvaret är det än mer påkallat att denna nya organisation kan ges tid till omställning under skydd av den trygghet som en Nato-anslutning kan medföra.

Allt talar för att Sverige snarast bör ansöka om medlemskap i försvarsalliansen Nato. Vi vill därför att riksdagen ger regeringen detta tillkänna.

 

Annicka Engblom (M)

 

Finn Bengtsson (M)

Jörgen Warborn (M)

 

Yrkanden (1)

 • 1.
  Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att Sverige snarast bör söka medlemskap i Nato och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Utrikesutskottet
  Betänkande 2017/18:UU11
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag

Behandlas i betänkande (1)

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.