Till innehåll på sidan

Svenska Kraftnät

Motion 1998/99:N279 av Per Rosengren och Willy Söderdahl (v)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
-
Motionsgrund
Tilldelat
Näringsutskottet

Händelser

Inlämning
1998-10-28
Hänvisning
1998-11-03
Bordläggning
1998-11-03

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Avregleringen av elmarknaden har bara börjat och bör inte
beklagas eller hyllas ännu, men den tycks kunna få en
dramatisk effekt på leveranssäkerheten i extrema situationer.
Tidigare krävde samkörningsregler att alla producenter
uppfyllde vissa krav på reservkapacitet för att klara
elförsörjningen. Detta gällde även när de drabbades av
produktionsstörningar, extrem förbrukning vid stark kyla
eller torrår för vattenkraften. Den avreglerade elmarknaden
och elbörsen ger ökad konkurrens och plats för nya aktörer,
men det finns ingen marknadsmekanism som säkerställer
tillgången till reservkraft. Därför har 2 000 MW reservkraft
stängts eller lagts i malpåse, bland andra Vattenfalls
kraftverk i Stenungsund med en kapacitet på nära 900 MW.
Nu hotas också Karlshamnsverket på 1 000 MW av stängning eftersom
ägarna inte kan försvara kostnader som inte motsvaras av några intäkter eller
av kostnader som konkurrenterna inte har.
Svenska kraftnät har ett systemansvar för elkraftssystemet, men anser inte
att denna störningsreserv ingår i det ansvaret. I en bristsituation kan den
syndande leverantören inte identifieras momentant och inte heller kan dennes
kunder kopplas bort. Svenska kraftnät har ansvar för systemets integritet och
har också möjlighet att i efterhand debitera den leverantör som inte uppfyllt
sina förpliktelser. Det är därför rimligt att systemansvaret omfattar även
denna form av störningar och att Svenska kraftnät genom avtal säkerställer
tillgången till kapacitet. Kostnaden för detta kan uppgå till storleksordningen
0,1 öre/kWh utslaget på alla elkunder via nätavgiften.
Det vore anmärkningsvärt om staten (regeringen) samtidigt kan uttala att
Polenkabeln är av riksintresse samtidigt som vårt viktigaste reservkraftverk
inte åsätts något värde alls för elförsörjningen.
Det går inte att, företagsekonomiskt, räkna hem kostnaderna för att
upprätthålla beredskap med intäkter från något hundratal timmars produktion
i genomsnitt. 750 MW (2 block) 100 timmar med 25 öre/kW "överpris"
(totalt 50 öre/kW börspris) ger bara 20 miljoner kronor medan årskostnaden
ligger på närmare 100 miljoner kronor. Svenska kraftnäts utgångspunkt att
detta skall finnas tillgängligt för dem att utnyttja vid behov och till
självkostnadspris är orimlig.
Proposition 1997/98:159 berör också (förutom EU-anpassningen) tillägg
till ellagen som skall "förbättra elmarknadens funktionssätt". I propositionen
berörs problemet i kapitel 9 sid. 49: "Det uppstår andra kostnader, bl.a. för
reservkraft som behövs för att hålla balansen vid onormala förhållanden.
Dessa kostnader kan dock inte hänföras till en viss kund eller kundkategori."
I bilaga 10 (sid 111) om Svenska kraftnäts särskilda ställning nämns apropå
systemansvaret: "I detta får anses ligga att genom avtal säkra tillgången till
störningsreserv på längre sikt" (vår kursivering).
Förslaget till ändring av ellagen (4 kap 9 §) säkerställer att sådana
kostnader får läggas till nätavgiften.
Detta kan tyckas klart nog, men Svenska kraftnät har hittills gjort tydligt
att de anser att detta bara gäller den snabba störningsreserven i form av
gasturbiner.
Behovet av höglastkapacitet inom landet har minskat på grund av ökade
möjligheter till import, men importberoendet har nackdelar i form av större
miljöpåverkan och osäker tillgång. Situationen är allvarlig och Svenska
kraftnät pekar på ett mycket stort underskott redan kommande vinter, om det
blir en period av stark kyla. Energimyndigheten gör för närvarande en
bedömning av effektbalansen.
En möjlig åtgärd är att alla landets elkunder svarar för de fasta kostnader
för höglastkapaciteten på motsvarande sätt som Svenska kraftnät tecknar
avtal om störningsreserver i form av gasturbiner. Kostnaden för att
upprätthålla beredskap i Karlshamnsverket uppgår, som redovisats ovan, till
ca 0,1 öre per kWh.
Med anledning av ovanstående hemställer vi att riksdagen uppmanar
regeringen att ge klara instruktioner till Svenska kraftnät att det ligger på
deras ansvar att inte bara klara av den snabba störningsreserven i form av
gasturbiner utan att det också handlar om längre avbrott i elproduktionen.

Hemställan

Hemställan
Med hänvisning till det anförda hemställs
1. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen
anförts om att regeringen skall ge klara instruktioner till Svenska kraftnät.

Yrkanden (2)

 1. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om att regeringen skall ge klara instruktioner till Svenska kraftnät.
  Behandlas i
 2. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om att regeringen skall ge klara instruktioner till Svenska kraftnät.
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  avslag
  Kammarens beslut
  =utskottet

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.